Документ 997_m65, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.10.2011, підстава - 997_o29


|           |           |- охолодження та  |
|           |           |сушіння;      |
|           |           |- механічної    |
|           |           |обробки;      |
|           |           |- змішування з   |
|           |           |добавками;     |
|           |           |- механічної    |
|           |           |обробки;      |
|           |           |- різання;     |
|           |           |- штампування;   |
|           |           |- упакування    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3403         |Матеріали мастильні |Виготовлення з   |
|           |(у тому числі    |матеріалів тієї   |
|           |мастильно-      |самої позиції за  |
|           |охолоджувальні    |умови, що їхня   |
|           |емульсії для     |вартість не     |
|           |різальних      |перевищує 50% ціни |
|           |інструментів, засоби |кінцевої продукції |
|           |для полегшення    |          |
|           |вигвинчування болтів |          |
|           |або гайок, засоби для|          |
|           |видалення іржі або  |          |
|           |антикорозійні засоби |          |
|           |та препарати для   |          |
|           |полегшення виймання |          |
|           |виробів з форм,   |          |
|           |виготовлені на    |          |
|           |основі мастил) та  |          |
|           |засоби,       |          |
|           |використовувані для |          |
|           |масляної або жирової |          |
|           |обробки текстильних |          |
|           |матеріалів, шкіри,  |          |
|           |хутра або інших   |          |
|           |матеріалів, крім   |          |
|           |засобів, що містять |          |
|           |як основні компоненти|          |
|           |70 мас. % чи більше |          |
|           |нафти або      |          |
|           |нафтопродуктів,   |          |
|           |отриманих з     |          |
|           |бітумінозних порід  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3404        |Віск штучний і    |Операції з     |
|           |готовий на основі  |рафінування та (або)|
|           |парафінів, нафтового |одна або кілька   |
|           |воску або воску з  |певних обробок. Інші|
|           |бітумінозних порід  |операції, у яких всі|
|           |або парафінових   |використовувані   |
|           |залишків       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 35      |Білкові речовини;  |Виготовлення з   |
|           |модифіковані     |матеріалів будь-яких|
|           |крохмалі; клеї;   |позицій, при якому |
|           |ферменти, крім    |всі використовувані |
|           |продуктів позицій  |матеріали повинні  |
|           |3505 10 500;     |класифікуватися в  |
|           |3505 10 900,     |позиції, відмінній |
|           |з 3507, для яких   |від позиції     |
|           |застосовувані правила|продукту. Проте   |
|           |викладено далі    |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3505 10 500     |Крохмалі, перетворені|Виготовлення з   |
|           |на складний або   |матеріалів будь-яких|
|           |простій ефір     |позицій, зокрема з |
|           |           |інших матеріалів  |
|           |           |позиції 3505    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3505 10 900     |Модифіковані крохмалі|Виготовлення з   |
|           |інші         |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій, крім    |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |1108        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3507        |Ферментні препарати, |Виготовлення, під  |
|           |в іншому місці не  |час якого вартість |
|           |поіменовані або не  |усіх        |
|           |включені       |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Група 36       |Вибухові речовини;  |Виготовлення з   |
|           |піротехнічні вироби; |матеріалів будь-яких|
|           |сірники; пірофорні  |позицій, при якому |
|           |сплави; деякі горючі |всі використовувані |
|           |речовини       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 37      |Фото- й кінотовари, |Виготовлення з   |
|           |крім товарів позицій |матеріалів будь-яких|
|           |3701, 3702, 3704 00, |позицій, при якому |
|           |для яких       |всі використовувані |
|           |використовувані   |матеріали повинні  |
|           |правила викладено  |класифікуватися в  |
|           |далі         |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3701         |Фотопластинки й   |Виготовлення, під  |
|           |фотоплівки плоскі,  |час якого всі    |
|           |сенсибілізовані,   |використовувані   |
|           |неекспоновані, з   |матеріали повинні  |
|           |будь-яких матеріалів,|класифікуватися в  |
|           |крім паперу, картону |позиції, відмінній |
|           |або текстильних;   |від позицій 3701 і |
|           |плівки плоскі для  |3702        |
|           |моментальної     |          |
|           |фотографії,     |          |
|           |сенсибілізовані,   |          |
|           |неекспоновані, в   |          |
|           |упаковці чи без   |          |
|           |упаковки       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3702         |Фотоплівка в рулонах,|Виготовлення, під  |
|           |сенсибілізована,   |час якого всі    |
|           |неекспонована, з   |використовувані   |
|           |будь-яких матеріалів,|матеріали повинні  |
|           |крім паперу, картону |класифікуватися в  |
|           |або текстильних;   |позиції, відмінній |
|           |плівка для      |від позицій 3701 і |
|           |моментальної     |3702        |
|           |фотографії в рулонах,|          |
|           |сенсибілізована,   |          |
|           |неекспонована    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3704 00       |Фотографічні     |Виготовлення, під  |
|           |пластинки, плівка,  |час якого всі    |
|           |папір, картон і   |використовувані   |
|           |текстильні матеріали,|матеріали повинні  |
|           |експоновані, але не |класифікуватися в  |
|           |проявлені      |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 3701 - |
|           |           |3704 00       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 38      |Інші хімічні     |Виготовлення, під  |
|           |продукти, крім    |час якого всі    |
|           |позицій 3801 20 100, |використовувані   |
|           |3801 30 000,     |матеріали повинні  |
|           |з 3803 00,      |класифікуватися в  |
|           |з 3805, з 3806,   |позиції, відмінній |
|           |3806 30 000,     |від позиції     |
|           |з 3807 00,      |продукту. Проте   |
|           |3811 21 000,     |матеріали тієї самої|
|           |3823 70 000, з 3824, |позиції, що й    |
|           |для яких       |продукт, можуть   |
|           |застосовувані правила|використовуватися за|
|           |викладено далі    |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує 20% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3801 20 100     |Графіт колоїдний у  |Виготовлення з   |
|           |вигляді суспензії в |матеріалів будь-яких|
|           |маслі; графіт    |позицій, під час  |
|           |напівколоїдний    |якого вартість усіх |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3801 30 000     |Пасти вуглецеві для |Виготовлення з   |
|           |електродів й     |матеріалів будь-яких|
|           |аналогічні пасти для |позицій, під час  |
|           |футерування печей  |якого вартість   |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів позиції |
|           |           |3403 не повинна   |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3803 00      |Масло талове,    |Рафінування     |
|           |рафіноване      |неочищеного масла  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3805        |Масло скипидарне   |Очищення шляхом   |
|           |сульфатне, очищене  |дистиляції або   |
|           |           |рафінування     |
|           |           |неочищеного масла  |
|           |           |скипидарного    |
|           |           |сульфатного     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3806        |Складні ефіри    |Виготовлення з   |
|           |смоляних кислот   |кислот, що містять |
|           |           |смоли        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3806 30 000     |Смоли складноефірні |Виготовлення із   |
|           |           |кислот, що містять |
|           |           |смоли        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3807 00      |Дьоготь чорний (вар |Перегонка деревного |
|           |або смола з     |дьогтю       |
|           |рослинного гудрону) |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3811 21 000     |Присадки до     |Виготовлення, під  |
|           |мастильних масел, що |час якого вартість |
|           |містять нафту або  |використовуваних  |
|           |нафтопродукти,    |матеріалів позиції |
|           |отримані з      |3811 не повинна   |
|           |бітумінозних порід  |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3823 70 000     |Промислові жирні   |Виготовлення з   |
|           |спирти        |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій, зокрема з |
|           |           |жирних кислот    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3824        |Різні продукти    |Виготовлення, під  |
|           |хімічної       |час якого всі    |
|           |промисловості:    |використовувані   |
|           |- готові зв'язувальні|матеріали повинні  |
|           |речовини для     |класифікуватися в  |
|           |виробництва ливарних |позиції, відмінній |
|           |форм або ливарних  |від позиції     |
|           |стрижнів, на основі |продукту. Проте   |
|           |природних смол;   |матеріали тієї самої|
|           |- кислоти нафтенові, |позиції, що й    |
|           |їхні солі, не    |продукт, можуть   |
|           |розчинні у воді, та |використовуватися за|
|           |їхні складні ефіри; |умови, що їхня   |
|           |- сорбіт, крім    |вартість не     |
|           |сорбіту субпозиції  |перевищує 50% ціни |
|           |2905 44;       |кінцевої продукції |
|           |- сульфонати нафтові,|          |
|           |крім сульфонатів   |          |
|           |лужних металів,   |          |
|           |амонію або      |          |
|           |етаноламінів;    |          |
|           |тіофеновані     |          |
|           |сульфокислоти масел, |          |
|           |отриманих з     |          |
|           |бітумінозних порід, |          |
|           |та їхні солі;    |          |
|           |- іоніти;      |          |
|           |- суміші       |          |
|           |абсорбувальні для  |          |
|           |завершення вакууму в |          |
|           |електронних лампах  |          |
|           |або електричних   |          |
|           |вентилях;      |          |
|           |- оксиди заліза   |          |
|           |алкалізовані для   |          |
|           |очищення газу;    |          |
|           |- аміачна вода, що  |          |
|           |отримується в    |          |
|           |результаті очищення |          |
|           |освітлювального газу;|          |
|           |- кислоти      |          |
|           |сульфонафтенові та  |          |
|           |їхні солі, не    |          |
|           |розчинні у воді, та |          |
|           |їхні складні ефіри; |          |
|           |- масла сивушні та  |          |
|           |масло Джеппеля    |          |
|           |(кісткове);     |          |
|           |- суміші солей з   |          |
|           |різними аніонами;  |          |
|           |- пасти копіювальні |          |
|           |на основі желатину, |          |
|           |зокрема на      |          |
|           |підкладках з паперу |          |
|           |або текстильних   |          |
|           |матеріалів      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3901 - 3915(4)   |Полімери в первинних |Виготовлення, під  |
|           |формах, відходи,   |час якого вартість |
|           |обрізки та скрап   |усіх        |
|           |пластмас:      |використовуваних  |
|           |- продукти      |матеріалів не    |
|           |поліприєднання    |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції. Проте  |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів групи 39 |
|           |           |не повинна     |
|           |           |перевищувати 20%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3916 - 3919    |Напівфабрикати або  |Виготовлення, під  |
|           |вироби з пластмас:  |час якого вартість |
|           |- вироби плоскі,   |усіх        |
|           |оброблені інакше,  |використовуваних  |
|           |ніж по поверхні, або |матеріалів не    |
|           |розкроєні інакше, ніж|повинна перевищувати|
|           |у вигляді квадрата  |50% ціни кінцевої  |
|           |або прямокутника;  |продукції. Проте  |
|           |- напівфабрикати,  |вартість усіх    |
|           |оброблені інакше,  |використовуваних  |
|           |ніж по поверхні   |матеріалів групи 39 |
|           |           |не повинна     |
|           |           |перевищувати 20%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 10 270    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки завтовшки не |матеріалів будь-яких|
|           |більше 0,125 мм з  |позицій. Проте   |
|           |поліетилену з питомою|вартість      |
|           |вагою менше 0,94, з |використовуваних  |
|           |надрукованим малюнком|матеріалів тієї   |
|           |і текстом, у рулонах |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції.     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 10 280    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки завтовшки не |матеріалів будь-яких|
|           |більше 0,125 мм з  |позицій. Проте   |
|           |поліетилену з питомою|вартість      |
|           |вагою 0,94 чи більше,|використовуваних  |
|           |з надрукованим    |матеріалів тієї   |
|           |малюнком або текстом,|самої позиції, що й |
|           |у рулонах      |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3920 10 890     |Плити, листи, плівка |Виготовлення з   |
|           |та смуги або стрічки |матеріалів будь-яких|
|           |інші, з полімерів  |позицій. Проте   |
|           |етилену завтовшки  |вартість матеріалів |
|           |більше 0,125 мм,   |групи 39 "полімерні |
|           |непористі,      |матеріали, пластмаси|
|           |неармовані,     |та вироби з них" не |
|           |нешаруваті, без   |повинна перевищувати|
|           |підкладки та не   |50% ціни кінцевої  |
|           |сполучені в     |продукції      |
|           |аналогічний спосіб з |          |
|           |іншими матеріалами  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 3920 20 210    |Плівка та смуги або |Виготовлення з   |
|           |стрічки з полімерів |матеріалів будь-яких|
|           |пропилену, завтовшки |позицій. Проте   |
|           |не більше 0,10 мм,  |вартість      |
|           |біаксеально     |використовуваних  |
|           |орієнтовані, у    |матеріалів тієї   |
|           |рулонах       |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3921 90 600     |Плити, листи, плівка |Виготовлення з   |
|           |та смуги або стрічки |матеріалів будь-яких|
|           |з продуктів     |позицій. Проте   |
|           |поліприєднання, інші |вартість матеріалів |
|           |           |групи 39 "полімерні |
|           |           |матеріали, пластмаси|
|           |           |та вироби з них" не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|3926         |Вироби інші з    |Виготовлення, під  |
|           |пластмас і вироби з |час якого вартість |
|           |інших матеріалів   |усіх        |
|           |товарних позицій   |використовуваних  |
|           |3901 - 3914     |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4001         |Каучук натуральний, |Розшарування листів |
|           |балата, гутаперча,  |натурального    |
|           |гваюла, чікл й    |каучуку       |
|           |аналогічні природні |          |
|           |смоли, у первинних  |          |
|           |формах або у вигляді |          |
|           |пластин, листів або |          |
|           |смуг, або стрічок  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4005         |Невулканізована   |Виготовлення, під  |
|           |гумова суміш, у   |час якого вартість |
|           |первинних формах або |усіх        |
|           |у вигляді пластин,  |використовуваних  |
|           |листів або смуг, або |матеріалів не    |
|           |стрічок       |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4012         |Шини та покришки   |Виготовлення, під  |
|           |пневматичні гумові, |час якого вартість |
|           |відновлені або    |використовуваної  |
|           |вживані; шини та   |сировини, що має  |
|           |покришки масивні або |однакову товарну  |
|           |напівпневматичні,  |позицію з готовим  |
|           |шинні протектори й  |продуктом, не    |
|           |обідні стрічки,   |повинна перевищувати|
|           |гумові, крім товарів |50% ціни кінцевої  |
|           |підсубпозицій    |продукції      |
|           |4012 11 000 -    |          |
|           |4012 19 000, для яких|          |
|           |застосовувані правила|          |
|           |викладено далі    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4012 11 000 -    |Шини та покришки   |Відновлення     |
|4012 19 000     |відновлені      |використаних шин  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4017 00       |Гума тверда     |Виготовлення з   |
|           |(наприклад, ебоніт) у|твердої гуми    |
|           |всіх формах, у тому |          |
|           |числі відходи та   |          |
|           |скрап; вироби з   |          |
|           |твердої гуми     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4101 - 4103    |Необроблені шкури  |Переробка шкур   |
|           |різних тварин без  |тварин шляхом    |
|           |волосяного або    |видалення волосяного|
|           |шерстного покриву,  |покриву       |
|           |крім виключених   |          |
|           |приміткою 1б) або 1в)|          |
|           |до цієї групи    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4104 - 4106     |Дублена шкіра або  |Виготовлення шкіри |
|           |шкіряний краст зі  |зі шкур тварин, що |
|           |шкур різних тварин  |пройшла операцію  |
|           |без шерстного або  |необоротного    |
|           |волосяного покриву, |дублення      |
|           |двоєні або недвоєні, |          |
|           |але без подальшої  |          |
|           |обробки       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4107, 4112 00 000,  |Шкіра, додатково   |Виготовлення шкіри |
|4113         |оброблена після   |зі шкур тварин, що |
|           |дублення, зі шкур  |пройшла операцію  |
|           |різних тварин без  |дублення та     |
|           |шерстного або    |додатково оброблена |
|           |волосяного покриву, |після дублення   |
|           |двоєна або недвоєна, |          |
|           |крім шкіри товарної |          |
|           |позиції 4114     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4302        |Дублені або вичинені |Виготовлення з   |
|           |хутряні шкурки    |дублених або    |
|           |зібрані (без     |вичинених хутряних |
|           |додавання інших   |шкурок незібраних  |
|           |матеріалів), крім  |          |
|           |зазначених у товарній|          |
|           |позиції 4303     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4403         |Лісоматеріали    |Виготовлення з   |
|           |необроблені, з    |необроблених    |
|           |видаленою або    |лісоматеріалів, із |
|           |невидаленою корою або|знятою корою або  |
|           |заболонню або грубо |просто обідраною  |
|           |брусовані або    |          |
|           |небрусовані     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4407         |Лісоматеріали    |Розпилювання,    |
|           |розпиляні або    |стругання,     |
|           |розколені вздовж,  |шліфування,     |
|           |розділені на шари  |з'єднання в чіп   |
|           |або лущені, стругані |          |
|           |або нестругані,   |          |
|           |шліфовані або    |          |
|           |нешліфовані, такі, що|          |
|           |мають або не мають  |          |
|           |торцевих з'єднань,  |          |
|           |завтовшки більше 6 мм|          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4408         |Листи для облицювання|З'єднання      |
|           |(у тому числі    |(склеювання),    |
|           |отримані розділенням |стругання,     |
|           |шаруватої деревини), |шліфування     |
|           |для клеєної фанери  |          |
|           |або для аналогічної |          |
|           |шаруватої деревини та|          |
|           |інші лісоматеріали, |          |
|           |розпиляні вздовж,  |          |
|           |розділені на шари  |          |
|           |або лущені, стругані |          |
|           |або нестругані,   |          |
|           |шліфовані або    |          |
|           |нешліфовані, такі, що|          |
|           |мають або не мають  |          |
|           |торцевих з'єднань,  |          |
|           |завтовшки не більше |          |
|           |6 мм         |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4409         |Пиломатеріали (у тому|Фрезерування або  |
|           |числі планки та фриз |профілізація,    |
|           |для паркетного    |шліфування або   |
|           |покриття підлоги,  |з'єднання в чіп,  |
|           |незібрані) у вигляді |розпилювання    |
|           |профільованого    |          |
|           |погонажу (з     |          |
|           |гребенями, пазами,  |          |
|           |шпунтовані, зі    |          |
|           |стесаними краями, зі |          |
|           |з'єднанням у вигляді |          |
|           |напівкруглої калівки,|          |
|           |фасонні, закруглені |          |
|           |або аналогічні) по  |          |
|           |будь-якій з кромок, |          |
|           |торців або площин,  |          |
|           |стругані або     |          |
|           |нестругані, шліфовані|          |
|           |або нешліфовані,   |          |
|           |такі, що мають або  |          |
|           |не мають торцевих  |          |
|           |з'єднань       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4414 00       |Рами дерев'яні для  |Профілювання,    |
|           |картин, фотографій, |фрезерування,    |
|           |дзеркал або     |збірка       |
|           |аналогічних предметів|          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4416 00 000     |Бочки, бочонки, чани,|Виготовлення з   |
|           |діжки та інші    |клепки, навіть   |
|           |бондарні вироби та  |обпиляної по двох  |
|           |їхні частини, з   |основних площинах, |
|           |деревини, у тому   |але не обробленої  |
|           |числі клепки     |інакше       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4418        |Вироби столярні й  |Виготовлення з   |
|           |теслярські,     |лісоматеріалів,   |
|           |дерев'яні,      |причому       |
|           |будівельні      |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |можуть       |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |комірчасті панелі з |
|           |           |дерева, ґонт, дранка|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4421        |Сірникова соломка,  |Виготовлення з   |
|           |дерев'яні цвяхи для |дерева будь-якої  |
|           |взуття        |позиції, крім    |
|           |           |хольцдрату позиції |
|           |           |4409        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4802 55      |Папір офсетний    |Виготовлення з   |
|           |некрейдований, що  |матеріалів будь-яких|
|           |використовується для |позицій. Проте   |
|           |писання, друкування |вартість матеріалів |
|           |або інших графічних |тієї самої позиції, |
|           |цілей, з масою 1 кв.м|що й готовий    |
|           |40 г чи більше, але |продукт, не повинна |
|           |не більше 150 г, у  |перевищувати 50%  |
|           |рулонах       |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4802 58 100    |Папір офсетний    |Виготовлення з   |
|           |некрейдований, що  |матеріалів будь-яких|
|           |використовується для |позицій. Проте   |
|           |писання, друкування |вартість матеріалів |
|           |або інших графічних |тієї самої позиції, |
|           |цілей, з масою 1 кв.м|що й готовий    |
|           |більше 150 г, у   |продукт, не повинна |
|           |рулонах       |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4811 59 000     |Папір і картон з   |Виготовлення з   |
|           |покриттям,      |матеріалів будь-яких|
|           |просоченням або   |позицій. Проте   |
|           |ламіновані пластмасою|вартість матеріалів |
|           |(за винятком клеїв), |тієї самої позиції, |
|           |інші         |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|4817         |Конверти, картки для |Виготовлення, під  |
|           |листів, поштові   |час якого всі    |
|           |листівки без малюнків|використовувані   |
|           |і картки для     |матеріали повинні  |
|           |листування, з паперу |класифікуватися в  |
|           |або картону; коробки,|позиції, відмінній |
|           |сумки, футляри та  |від позиції     |
|           |компендіуми, з паперу|продукту. Проте   |
|           |або картону, що   |вартість усіх    |
|           |містять набори    |використовуваних  |
|           |паперового      |матеріалів не    |
|           |канцелярського    |повинна перевищувати|
|           |приладдя       |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 4819        |Коробки, мішки,   |Виготовлення, під  |
|           |пакети й інша    |час якого всі    |
|           |пакувальна тара з  |використовувані   |
|           |паперу, картону,   |матеріали повинні  |
|           |целюлозної вати або |класифікуватися в  |
|           |полотна із целюлозних|позиції, відмінній |
|           |волокон       |від позиції товару. |
|           |           |Проте вартість усіх |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 5402        |Нитки комбіновані  |Виготовлення з   |
|           |пневмоз'єднані    |матеріалів будь-яких|
|           |           |позицій. Проте   |
|           |           |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5701         |Вузликові килими та |Ткацтво, стрижка  |
|           |інші текстильні   |полотна,      |
|           |підлогові покриття, |апретування,    |
|           |готові або неготові |обшивка країв    |
|           |           |виробів. При цьому |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 5702,  |
|           |           |5703, 5704, 5705 00 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5702         |Ткані килими та інші |Ткацтво, стрижка  |
|           |текстильні підлогові |полотна,      |
|           |покриття,      |апретування,    |
|           |нетафтінгові або   |обшивка країв    |
|           |нефлоковані, готові |виробів. При цьому |
|           |або неготові, у тому |використовувані   |
|           |числі "килим",    |матеріали повинні  |
|           |"сумах", "кермані" й |класифікуватися в  |
|           |аналогічні килими  |позиції, відмінній |
|           |ручної роботи    |від позицій 5701,  |
|           |           |5703, 5704, 5705 00 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|5705 00       |Килими й текстильні |Ткацтво, стрижка  |
|           |підлогові покриття  |полотна,      |
|           |інші, готові або   |апретування,    |
|           |неготові       |обшивка країв    |
|           |           |виробів. При цьому |
|           |           |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позицій 5701,  |
|           |           |5702, 5703, 5704  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|6802         |Камінь оброблений  |Пиляння або     |
|           |(крім сланцю) для  |розділення в інший |
|           |пам'ятників або   |спосіб       |
|           |будівництва, та   |          |
|           |вироби з нього, крім |          |
|           |товарів товарної   |          |
|           |позиції 6801; кубики |          |
|           |для мозаїки й    |          |
|           |аналогічні вироби з |          |
|           |природного каменю (у |          |
|           |тому числі сланцю) на|          |
|           |основі чи без основи;|          |
|           |гранули, кришка та  |          |
|           |порошок з природного |          |
|           |каменю (у тому числі |          |
|           |сланцю), штучно   |          |
|           |забарвлені      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6803 00      |Вироби з натурального|Виготовлення з   |
|           |або агломерованого  |обробленого сланцю |
|           |сланцю        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6804,       |Вироби зі штучних  |Виготовлення з   |
|з 6805        |абразивів на основі |матеріалів будь-якої|
|           |карбіду кремнію   |позиції, за винятком|
|           |           |матеріалів позицій |
|           |           |6804 і 6805 і    |
|           |           |карбідів кремнію  |
|           |           |позиції 2849    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6812        |Вироби з азбесту або |Виготовлення з   |
|           |із сумішей на основі |оброблених волокон |
|           |азбесту, або із   |азбесту або із   |
|           |сумішей на основі  |сумішей на основі  |
|           |азбесту й карбонату |азбесту, або з   |
|           |магнію        |сумішей на основі  |
|           |           |азбесту й карбонату |
|           |           |магнію       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 6814        |Вироби зі слюди, у  |Виготовлення з   |
|           |тому числі      |обробленої слюди (у |
|           |агломерованої або  |тому числі     |
|           |регенерованої слюди, |агломерованої або  |
|           |на паперовій,    |відновленої слюди) |
|           |картонній або іншій |          |
|           |основі        |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7006 00       |Скло товарної позиції|Виготовлення з   |
|           |7003, 7004 або 7005, |матеріалів тієї   |
|           |гнуте, грановане,  |самої позиції за  |
|           |гравіроване,     |умови виконання   |
|           |свердлене,      |спеціальних     |
|           |емальоване або    |технологічних    |
|           |оброблене в інший  |операцій, що    |
|           |спосіб, але не    |забезпечують    |
|           |вставлене в раму або |готовому продуктові |
|           |не комбіноване з   |характеристики,   |
|           |іншими матеріалами  |відмінні від    |
|           |           |використаної    |
|           |           |сировини      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7009         |Дзеркала скляні, у  |Виготовлення, з   |
|           |рамах чи без рам, у |матеріалів будь-яких|
|           |тому числі дзеркала |позицій. Проте   |
|           |заднього огляду   |вартість матеріалів |
|           |           |тієї самої позиції, |
|           |           |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції.     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7102,       |Камені дорогоцінні  |Виготовлення з   |
|з 7103,       |або напівдорогоцінні |дорогоцінних або  |
|з 7104        |та камені штучні або |напівдорогоцінних  |
|           |реконструйовані,   |каменів (натуральних|
|           |оброблені      |або         |
|           |           |реконструйованих), |
|           |           |необроблених    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7106,       |Метали дорогоцінні, |Виготовлення з   |
|з 7108,       |напівоброблені або у |дорогоцінних    |
|з 7110        |вигляді порошку   |металів,      |
|           |           |необроблених    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7107 00 000,     |Метали недорогоцінні |Виготовлення з   |
|з 7109 00 000    |або срібло, плаковані|плакованих металів, |
|           |дорогоцінними    |необроблених    |
|           |металами,      |          |
|           |напівоброблені    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7111 00 000     |Метали недорогоцінні,|Електролітичне,   |
|           |срібло або золото,  |хімічне, термічне  |
|           |плаковані платиною, |збагачення,     |
|           |необроблені або   |сплавлення металів |
|           |напівоброблені    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|7116         |Вироби з природних  |Виготовлення, під  |
|           |або культивованих  |час якого вартість |
|           |перлів, коштовних або|усіх        |
|           |напівкоштовних    |використовуваних  |
|           |каменів (природних, |матеріалів не    |
|           |штучних або     |повинна перевищувати|
|           |реконструйованих)  |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7117        |Біжутерія з     |Виготовлення із   |
|           |недорогоцінних    |частин       |
|           |металів, що мають або|недорогоцінних   |
|           |не мають       |металів,      |
|           |гальванічного    |непозолочених,   |
|           |покриття з      |непосріблених,   |
|           |дорогоцінних металів |неплатинованих за  |
|           |           |умови, що вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |перевищує 50% ціни |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7218, 7219, 7220, |Напівфабрикати,   |Виготовлення з   |
|7221 00, 7222    |прокат плоский,   |неіржавіючої сталі в|
|           |прутки, кутики та  |злитках або інших  |
|           |профілі з      |первинних формах  |
|           |корозійностійкої   |позиції 7218    |
|           |(неіржавіючою) сталі |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7224, 7225, 7226, |Напівфабрикати,   |Виготовлення з інших|
|7227         |прокат плоский,   |легованих сталей у |
|           |прутки гарячекатані, |злитках або інших  |
|           |у вільно змотаних  |первинних формах  |
|           |бухтах з інших    |позиції 7224    |
|           |легованих сталей   |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7322        |Радіатори для    |Виготовлення, під  |
|           |центрального опалення|час якого всі    |
|           |з неелектричним   |використовувані   |
|           |нагрівом та їхні   |матеріали повинні  |
|           |частини, із чорних  |класифікуватися в  |
|           |металів       |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |матеріали тієї самої|
|           |           |позиції, що й    |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися за|
|           |           |умови, що їхня   |
|           |           |вартість не     |
|           |           |перевищує суми в  |
|           |           |межах 5% ціни    |
|           |           |кінцевої продукції |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 74      |Мідь і вироби з неї, |Виготовлення, під  |
|           |крім продуктів    |час якого всі    |
|           |позицій 7401 00 000 -|використовувані   |
|           |7405 00 000     |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7403        |Сплави мідні     |Виготовлення з   |
|           |необроблені     |рафінованої міді,  |
|           |           |необробленої або з |
|           |           |відходів і лому   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 75      |Нікель і вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позицій 7501 -    |використовувані   |
|           |7503 00       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 76      |Алюміній і вироби з |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позицій 7601 - 7603, |використовувані   |
|           |із 7607       |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 7607        |Фольга алюмінієва  |Виготовлення з   |
|           |кеширована з     |матеріалів будь-яких|
|           |друкарським малюнком |позицій. Проте   |
|           |і текстом для    |вартість матеріалів |
|           |упакування харчових |тієї самої позиції, |
|           |продуктів, у рулонах |що й готовий    |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 78      |Свинець і вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 7802 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 79      |Цинк або вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 7902 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 80      |Олово та вироби з  |Виготовлення, під  |
|           |нього, крім продуктів|час якого всі    |
|           |позиції 8002 00 000 |використовувані   |
|           |           |матеріали повинні  |
|           |           |класифікуватися в  |
|           |           |позиції, відмінній |
|           |           |від позиції     |
|           |           |продукту. Проте   |
|           |           |вартість усіх    |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 81      |Інші недорогоцінні  |Виготовлення, під  |
|           |метали необроблені та|час якого вартість |
|           |вироби з них     |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів, що   |
|           |           |класифікуються в тій|
|           |           |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, не повинна |
|           |           |перевищувати 50%  |
|           |           |ціни кінцевої    |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8202 10 000,     |Пили ручні, полотна |Виготовлення з   |
|8202 20 000,     |для стрічкових пил, |матеріалів будь-яких|
|8202 31 000,     |полотна для     |позицій. Проте   |
|8202 39 000     |циркулярних пил (у  |вартість      |
|           |тому числі полотна  |використовуваних  |
|           |для пил поздовжнього |матеріалів тієї   |
|           |різання або для   |самої позиції, що й |
|           |прорізання пазів)  |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8208         |Ножі та різальні леза|Виготовлення з   |
|           |для машин або    |матеріалів будь-яких|
|           |механічних      |позицій. Проте   |
|           |пристосувань     |вартість      |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів тієї   |
|           |           |самої позиції, що й |
|           |           |готовий продукт, не |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з групи 84      |Реактори ядерні,   |Виготовлення, під  |
|           |котли, устаткування |час якого вартість |
|           |та механічні     |усіх        |
|           |пристрої; їхні    |використовуваних  |
|           |частини, крім    |матеріалів не    |
|           |продуктів, що    |повинна перевищувати|
|           |належать до позицій |50% ціни кінцевої  |
|           |8403, 8404, 8406 -  |продукції. У    |
|           |8408, 8412, з 8414, |згаданих вище межах |
|           |8415, 8418, 8425 -  |матеріали, що    |
|           |8431, 8444 00 - 8447,|класифікуються в тій|
|           |з 8448, 8452, 8456 - |самій позиції, що й |
|           |8466, 8469 00 - 8470,|продукт, можуть   |
|           |8472, 8480, 8484,  |використовуватися  |
|           |8487, для яких    |лише до суми в межах|
|           |застосовувані правила|5% ціни кінцевої  |
|           |викладено далі    |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8403         |Котли центрального  |Виготовлення, під  |
|           |опалення, крім котлів|час якого вартість |
|           |товарної позиції   |усіх        |
|           |8402         |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8404         |Допоміжне      |Виготовлення, під  |
|           |устаткування для   |час якого вартість |
|           |використання з    |усіх        |
|           |котлами товарної   |використовуваних  |
|           |позиції 8402 або 8403|матеріалів не    |
|           |(наприклад,     |повинна перевищувати|
|           |економайзери,    |50% ціни кінцевої  |
|           |пароперегрівачі,   |продукції      |
|           |сажовибірники,    |          |
|           |газові        |          |
|           |рекуператори),    |          |
|           |конденсатори для   |          |
|           |пароводяних або інших|          |
|           |парових силових   |          |
|           |установок      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8406         |Турбіни на водяній  |Виготовлення, під  |
|           |парі й турбіни парові|час якого вартість |
|           |інші         |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8407         |Двигуни внутрішнього |Виготовлення, під  |
|           |згоряння з іскровим |час якого вартість |
|           |запалюванням, з   |усіх        |
|           |обертовим або    |використовуваних  |
|           |зворотно-поступальним|матеріалів не    |
|           |рухом поршня     |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8408         |Двигуни внутрішнього |Виготовлення, під  |
|           |згоряння поршневі із |час якого вартість |
|           |займанням від    |усіх        |
|           |стиснення (дизелі або|використовуваних  |
|           |напівдизелі)     |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8412         |Двигуни та силові  |Виготовлення, під  |
|           |установки інші    |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8414        |Повітряні компресори |Виготовлення, під  |
|           |           |час якого вартість |
|           |           |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8415         |Установки для    |Виготовлення з   |
|           |кондиціювання    |матеріалів будь-яких|
|           |повітря, обладнані  |позицій за умови  |
|           |вентилятором з    |виконання таких   |
|           |двигуном і приладами |технологічних    |
|           |для зміни температури|операцій:      |
|           |та вологості повітря,|- виготовлення   |
|           |у тому числі     |корпуса,      |
|           |кондиціонери, у яких |виготовлення    |
|           |вологість не може  |елементів      |
|           |регулюватись окремо |електропроводки;  |
|           |           |- складання та   |
|           |           |монтажу блоків;   |
|           |           |- заправки     |
|           |           |хладоагенту;    |
|           |           |- регулювання та  |
|           |           |контролю параметрів |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8418         |Холодильники,    |Виготовлення, під  |
|           |морозильники та інше |час якого вартість |
|           |холодильне або    |усіх        |
|           |морозильне      |використовуваних  |
|           |устаткування     |матеріалів не    |
|           |електричне або інших |повинна перевищувати|
|           |типів; теплові    |50% ціни кінцевої  |
|           |насоси, крім     |продукції. У    |
|           |установок для    |зазначених вище   |
|           |кондиціювання повітря|межах матеріали, що |
|           |товарної позиції   |класифікуються в тій|
|           |8415         |самій позиції, що й |
|           |           |продукт, можуть   |
|           |           |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8425 - 8428     |Машини, устаткування |Виготовлення, під  |
|           |та пристрої підйомні,|час якого вартість |
|           |навантажувальні або |усіх        |
|           |розвантажувальні   |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8429         |Бульдозери з     |Виготовлення, під  |
|           |неповоротним і    |час якого вартість |
|           |поворотним відвалом, |усіх        |
|           |грейдери,      |використовуваних  |
|           |планувальники,    |матеріалів не    |
|           |скрепери, механічні |повинна перевищувати|
|           |лопати, екскаватори, |50% ціни кінцевої  |
|           |одноковшеві     |продукції. У    |
|           |навантажувачі,    |зазначених вище   |
|           |трамбувальні машини |межах матеріали   |
|           |та дорожні катки,  |позиції 8431 можуть |
|           |самохідні      |використовуватися  |
|           |           |лише до суми в межах|
|           |           |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8430         |Машини та механізми |Виготовлення, під  |
|           |інші для переміщення,|час якого вартість |
|           |планування,     |усіх        |
|           |профілювання,    |використовуваних  |
|           |розроблення,     |матеріалів не    |
|           |трамбування,     |повинна перевищувати|
|           |ущільнення, виймання |50% ціни кінцевої  |
|           |або буріння ґрунту, |продукції. У    |
|           |корисних копалини  |зазначених вище   |
|           |або руд; устаткування|межах матеріали   |
|           |для забивання та   |позиції 8431 можуть |
|           |витягання паль;   |використовуватися  |
|           |снігоочисники плугові|лише до суми в межах|
|           |та роторні      |5% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8431         |Частини, призначені |Виготовлення, під  |
|           |виключно або в    |час якого вартість |
|           |основному для    |усіх        |
|           |устаткування товарних|використовуваних  |
|           |позицій 8425 - 8430 |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8444 00 - 8447    |Машини для      |Виготовлення, під  |
|           |текстильної     |час якого вартість |
|           |промисловості    |усіх        |
|           |           |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з 8448        |Допоміжне      |Виготовлення, під  |
|           |устаткування для   |час якого вартість |
|           |машин позицій    |усіх        |
|           |8444 00 - 8447    |використовуваних  |
|           |           |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8452         |Машини швацькі, крім |Виготовлення, під  |
|           |машин для зшивання  |час якого вартість |
|           |книжкових блоків   |усіх        |
|           |товарної позиції   |використовуваних  |
|           |8440; меблі, основи |матеріалів не    |
|           |та футляри,     |повинна перевищувати|
|           |призначені      |50% ціни кінцевої  |
|           |спеціально для    |продукції      |
|           |швацьких машин; голки|          |
|           |для швацьких машин  |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8456 - 8466     |Машини й устаткування|Виготовлення, під  |
|           |позицій 8456 - 8466; |час якого вартість |
|           |частини та приладдя, |усіх        |
|           |призначені виключно |використовуваних  |
|           |або в основному для |матеріалів не    |
|           |машин й устаткування |повинна перевищувати|
|           |позицій 8456 - 8465 |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8469 00 - 8470    |Машини й апарати   |Виготовлення, під  |
|           |позицій 8469 00 -  |час якого вартість |
|           |8470 (друкарські   |усіх        |
|           |машинки, калькулятори|використовуваних  |
|           |тощо)        |матеріалів не    |
|           |           |повинна перевищувати|
|           |           |50% ціни кінцевої  |
|           |           |продукції      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8472         |Устаткування     |Виготовлення, під  |
|           |конторське      |час якого вартість |
|           |(наприклад,     |усіх        |
|           |гектографічні або  |використовуваних  |
|           |трафаретні      |матеріалів не    |
|           |розмножувальні    |повинна перевищувати|
|           |апарати, машини   |50% ціни кінцевої  |
|           |адресувальні,    |продукції      |
|           |автоматичні пристрої |          |
|           |для видачі банкнотів,|          |
|           |машини для      |          |
|           |сортування,     |          |
|           |підрахування або   |          |
|           |упакування монет,  |          |
|           |машинки для     |          |
|           |заточування олівців, |          |
|           |перфораційні машини |          |
|           |або машини для    |          |
|           |скріплення скобами) |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8480         |Опоки для      |Виготовлення, під  |
|           |металоливарного   |час якого вартість |
|           |виробництва; ливарні |усіх        |
|           |піддони; моделі   |використовуваних  |
|           |ливарні; форми для  |матеріалів не    |
|           |виливання металів  |повинна перевищувати|
|           |(крім виливниць),  |50% ціни кінцевої  |
|           |карбідів металів,  |продукції      |
|           |скла, мінеральних  |          |
|           |матеріалів, гуми або |          |
|           |пластмас       |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|8484         |Прокладки й     |Виготовлення, під  |
|           |аналогічні сполучні |час якого вартість |
|           |елементи з листового |усіх        |вгору