Меморандум про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Меморандум, Міжнародний документ від 10.02.1995
Документ 997_068, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.1995

              Меморандум 
про підтримку миру та стабільності в
Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання: 10.02.1995 Дата набрання чинності: 10.02.1995
Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав,
спираючись на історично сформовані зв'язки між ними,
виходячи з того, що неврегульованість конфліктів між
державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав суперечить
основним принципам, покладених в основу існування Співдружності,
виражаючи свою прихильність цілям і принципам, проголошених
Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ), Організацією по
безпеці і співробітництву в Європі, Статутом Співдружності
Незалежних Держав ( 997_033 ) і документами, прийнятими в рамках
Співдружності, і вважаючи, що підтримка миру і стабільності у
взаєминах між державами є невід'ємною умовою функціонування
Співдружності Незалежних Держав, що забезпечують економічний,
соціально-політичний розвиток як кожної з держав, так і
Співдружності в цілому,
визнаючи, що збереження миру як у рамках усієї Співдружності,
так і в кожній з держав у межах загальновизнаних кордонів,
відповідає інтересам народів цих держав,
заявляють про нижченаведене:
1. Держави-учасники Співдружності будуть утримуватися від
військової, політичної, економічної та іншої форм тиску одна на
одну.
2. Держави, що підписали цей Меморандум, мають намір
припинити у відповідності із своїм національним законодавством
створення і діяльність на своїх територіях організацій, груп або
окремих осіб, спрямованих проти незалежності, територіальної
цілісності і недоторканності кордонів або на загострення
міжнаціональних відносин, а також на зазіхання ззовні на державний
устрій держав, що підписали цей Меморандум.
3. Держави підтверджують непорушність існуючих кордонів один
одного і виступають проти будь-яких дій, що підривають їхню
непорушність, а також будуть вирішувати усі суперечки, що
виникають з питань кордонів і територій, тільки мирними засобами.
4. У випадку виникнення ситуації, що торкає інтереси безпеки
якої-небудь держави, що підписали цей Меморандум, вона може
звернутися до інших держав-учасників Співдружності з проханням
невідкладно провести консультації.
5. Держави утримуються від будь-якого прямого або непрямого
втручання у внутрішні справи іншої держави-учасниці, що підписали
цей Меморандум.
6. Держави будуть утримуватися від участі в союзах і блоках,
спрямованих проти кожної з держав-учасниць Співдружності.
7. Держави-учасниці Співдружності на своїх територіях
відповідно до національного законодавства і міжнародних норм
будуть вживати заходів для припинення будь-яких проявів
сепаратизму, націоналізму, шовінізму і фашизму.
Вони будуть сприяти об'єктивному висвітленню
суспільно-політичних процесів в інших державах-учасницях
Співдружності.
8. Держави зобов'язуються не підтримувати на території інших
держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські
режими, якщо такі виникнуть; не встановлювати з ними політичних,
економічних і інших зв'язків; не допускати використання ними
територій і комунікацій держав-учасниць Співдружності; не надавати
їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги.
9. Держави будуть підтримувати зусилля одна одної з
подальшого зміцнення заходів довіри і безпеки між державами -
учасницями Співдружності Незалежних Держав.
Вчинено в місті Алмати 10 лютого 1995 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала цей Меморандум, його засвідчену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
(підпис) (підпис)
За Республіку Вірменія За Російську Федерацію
(підпис) (підпис)
(З урахуванням особливої думки
Вірменії і за винятком пп. 7-8)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Грузія За Туркменистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
Меморандум
о поддержке мира и стабильности в
Содружестве Независимых Государств

Государства - участники Содружества Независимых Государств, опираясь на исторически сложившиеся связи между ними, исходя из того, что неурегулированность конфликтов между
государствами - участниками Содружества Независимых Государств
противоречит основным принципам, положенным в основу существования
Содружества, выражая свою приверженность целям и принципам,
провозглашенным Уставом Организации Объединенных Наций
( 995_010 ), Организацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Уставом Содружества Независимых Государств ( 997_033 ) и
документами, принятыми в рамках Содружества, и считая, что
поддержание мира и стабильности во взаимоотношениях между
государствами является неотъемлемым условием функционирования
Содружества Независимых Государств, обеспечивающим экономическое,
социально-политическое развитие как каждого из государств, так и
Содружества в целом, признавая, что сохранение мира как в рамках всего
Содружества, так и в каждом из государств в пределах
общепризнанных границ отвечает интересам народов этих государств, заявляют о нижеследующем:
1. Государства - участники Содружества будут воздерживаться
от военного, политического, экономического и иных форм давления
друг на друга. 2. Государства, подписавшие настоящий Меморандум, намерены
пресекать в соответствии со своим национальным законодательством
создание и деятельность на своих территориях организаций, групп
или отдельных лиц, направленные против независимости,
территориальной целостности и неприкосновенности границ либо на
обострение межнациональных отношений, а также на посягательство
извне на государственное устройство государств, подписавших
настоящий Меморандум. 3. Государства подтверждают нерушимость существующих границ
друг друга и выступают против любых действий, подрывающих их
незыблемость, а также будут решать все споры, возникающие по
вопросам границ и территорий, только мирными средствами. 4. В случае возникновения ситуации, затрагивающей интересы
безопасности какого-либо государства, подписавшего настоящий
Меморандум, оно может обратиться к другим государствам -
участникам Содружества с просьбой безотлагательно провести
консультации. 5. Государства воздерживаются от любого прямого или
косвенного вмешательства во внутренние дела другого
государства-участника, подписавшего настоящий Меморандум. 6. Государства будут воздерживаться от участия в союзах и
блоках, направленных против любого из государств - участников
Содружества. 7. Государства - участники Содружества на своих территориях в
соответствии с национальным законодательством и международными
нормами будут предпринимать меры для пресечения любых проявлений
сепаратизма, национализма, шовинизма и фашизма. Они будут содействовать объективному освещению
общественно-политических процессов в других государствах -
участниках Содружества. 8. Государства обязуются не поддерживать на территории других
государств-участников сепаратистские движения, а также
сепаратистские режимы, если таковые возникнут; не устанавливать с
ними политических, экономических и других связей; не допускать
использование ими территорий и коммуникаций государств -
участников Содружества; не оказывать им экономической, финансовой,
военной и другой помощи. 9. Государства будут поддерживать усилия друг друга по
дальнейшему укреплению мер доверия и безопасности между
государствами - участниками Содружества Независимых Государств.
Совершено в г.Алма-Ате 10 февраля 1995 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящий Меморандум, его заверенную
копию.
За Азербайджанскую Республику За Республику Молдова
Г. Алиев М. Снегур
За Республику Армения За Российскую Федерацию
Л. Тер-Петросян Б. Ельцин
За Республику Беларусь За Республику Таджикистан
А. Лукашенко Э. Рахмонов
За Республику Грузия За Туркменистан
Э. Шеварднадзе С.Мурадов
За Республику Казахстан За Республику Узбекистан
Н. Назарбаев И. Каримов
За Кыргызскую Республику За Украину
А. Акаев Л. Кучма
"Дипломатический вестник", N 3 Март 1995 г.
МИД Российской Федерациивгору