Документ 997_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.03.1992

               Угода 
про розподіл активів і пасивів колишнього Держбанку
СРСР між центральними банками держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 20 березня 1992 р. Набуття чинності для України: 20 березня 1992 р.
Держави-учасниці цієї Угоди домовилися про таке:
Стаття 1
Для розподілу активів і пасивів колишнього Держбанку СРСР
центральні (національні) банки держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав у місячний строк відповідно до конституційних
процедур створюють спільну Комісію. Центральний банк Росії надає
зазначеній Комісії для ознайомлення і роботи всі необхідні
матеріали ліквідаційної комісії, включаючи консолідований баланс
Держбанку СРСР станом на 1 січня 1992 року.
Стаття 2
Створена Комісія у місячний строк розробляє механізм поділу
активів і пасивів станом на 1 січня 1992 року і подає його на
розгляд глав держав.
Стаття 3
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
ВЧИНЕНО в м. Києві 20 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
(підпис)
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
(підпис)
За Республіку Вірменія За Туркменистан
(підпис)
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Республіку Киргизстан За Україну
(підпис) (підпис)
За Республіку Молдова
Соглашение
о разделе активов и пассивов бывшего Госбанка СССР
между центральными банками государств-участников
Содружества Независимых Государств

Государства-участники настоящего Соглашения согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Для раздела активов и пассивов бывшего Госбанка СССР
центральные (национальные) банки государств-участников Содружества
Независимых Государств в месячный срок в соответствии с
конституционными процедурами создают совместную Комиссию.
Центральный банк России предоставляет указанной Комиссии для
ознакомления и работы все необходимые материалы ликвидационной
комиссии, включая консолидированный баланс Госбанка СССР по
состоянию на 1 января 1992 года.
Статья 2
Созданная Комиссия в месячный срок разрабатывает механизм
раздела активов и пассивов по состоянию на 1 января 1992 года и
представляет его на рассмотрение глав государств.
Статья 3
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Совершено в городе Киеве 20 марта 1992 года в одном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику
За Республику Армения
За Республику Беларусь
За Республику Казахстан
За Республику Кыргызстан
За Республику Молдова
За Российскую Федерацию
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан
За Украинувгору