Документ 997_041, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.04.2011, підстава - 3254-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 17.06.2011, підстава - v2180321-11. Подивитися в історії? )

               Угода 
про державну соціальну допомогу членам
сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані
та інших державах, в яких велися бойові дії
(укр/рос)
Статус Угоди див. ( 997_m95 )
{ Додатково див.
Протокол ( 997_958 ) від 23.12.93 ;
Протокол ( 997_328 ) від 09.09.94 }

( Про припинення тимчасового застосування Російською
Федерацією Угоди додатково див. Постанову Уряду
Російської Федерації
N 364 ( v0364410-03 ) від 24.06.2003 )
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3254-VI ( 3254-17 ) від 20.04.2011 }

Дата підписання: 24.09.1993 Дата ратифікації Україною: 20.04.2011
Офіційний переклад
Уряди держав - учасниць цієї Угоди (далі - Сторони),
керуючися принципами гуманізму й соціальної справедливості,
прагненням до єдиного підходу у вирішенні проблем надання пільг
для батьків, вдів, дітей, а також інших членів сімей
військовослужбовців, загиблих під час виконання військового
обов'язку в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові
дії;
усвідомлюючи особливу важливість і необхідність державної та
соціальної допомоги зазначеній категорії громадян в умовах
переходу до нових економічних відносин,
домовилися про таке:
Стаття 1
Кожна зі Сторін визнає за доцільне відповідно до
національного законодавства визначити розміри й порядок виплати
одноразової допомоги батькам та іншим членам сімей
військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок поранень, а
також каліцтв, контузій, захворювань, отриманих у період бойових
дій в Афганістані або в інших державах, але не нижче суми
обов'язкового державного особистого страхування
військовослужбовців, передбаченої чинним у державі законодавством
або прийнятим у колишньому Союзі РСР, з урахуванням індексації
цін.
Стаття 2
Сторони визнають за доцільне передбачити пільгові умови
пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, загиблих
або померлих унаслідок поранень, каліцтв, контузій, захворювань,
отриманих у період бойових дій в Афганістані та інших державах, в
яких велися бойові дії.
Стаття 3
Сторони визнають за необхідне поширити на сім'ї
військовослужбовців, загиблих або померлих унаслідок поранень,
каліцтв, контузій, захворювань, отриманих у період бойових дій в
Афганістані або в інших державах, в яких велися бойові дії,
пільги, передбачені для членів сімей військовослужбовців, загиблих
у роки Великої Вітчизняної війни.
Стаття 4
Положення статей 1-3 цієї Угоди не поширюються на членів
сімей військовослужбовців, загиблих унаслідок учинених ними
злочинів.
Стаття 5
Ця Угода підлягає ратифікації парламентами Сторін.
Угода набирає чинності після здачі на зберігання депозитарію
третьої ратифікаційної грамоти. Для Сторін, що ратифікували її
пізніше, вона набирає чинності в день здачі ними на зберігання
своїх ратифікаційних грамот.
Учинено в місті Москва 24 вересня 1993 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле
державам, що підписали цю Угоду, її засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменістану
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(Підпис) (Підпис)

Соглашение
о государственной социальной помощи членам семей
военнослужащих, погибших в Афганистане и других
государствах, в которых велись боевые действия

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
далее - Стороны, руководствуясь принципами гуманизма и социальной
справедливости, стремлением к единому подходу в решении проблем
предоставления льгот для родителей, вдов, детей, а также других
членов семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского
долга в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые
действия, сознавая особую важность и необходимость государственной и
социальной помощи указанной категории граждан в условиях перехода
к новым экономическим отношениям, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Каждая из Сторон признает целесообразным в соответствии с
национальным законодательством определить размеры и порядок
выплаты единовременного пособия родителям и другим членам семей
военнослужащих, погибших или умерших, вследствие ранений, а также
увечий, контузий, заболеваний, полученных в период боевых действий
в Афганистане или в других государствах, но не ниже суммы
обязательного государственного личного страхования военнослужащих,
предусмотренной действующим в государстве законодательством, либо
принятым в бывшем Союзе ССР, с учетом индексации цен.
Статья 2
Стороны признают целесообразным предусмотреть льготные
условия пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих,
погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузий,
заболеваний, полученных в период боевых действий в Афганистане и
других государствах, в которых велись боевые действия.
Статья 3
Стороны признают необходимым распространить на семьи
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранений, увечий,
контузий, заболеваний, полученных в период боевых действий в
Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые
действия, льготы, предусмотренные для членов семей военнослужащих,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Статья 4
Положения статей 1-3 настоящего Соглашения не
распространяются на членов семей военнослужащих, погибших
вследствие совершенных ими преступлений.
Статья 5
Настоящее Соглашение подлежит ратификации парламентами
Сторон. Соглашение вступает в силу после сдачи на хранение
депозитарию третьей ратификационной грамоты. Для Сторон,
ратифицировавших его позднее, оно вступает в силу в день сдачи ими
на хранение своих ратификационных грамот.
Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
(Підпис) (Підпис)
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Российськой Федерации
(Підпис) (Підпис)
За Правительство За Правительство
Республики Армения Республики Таджикистан
(Підпис) (Підпис)
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Туркменистана
(Підпис) (Підпис)
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
(Підпис) (Підпис)
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
(Підпис) (Підпис)вгору