Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Положення від 03.11.2010996
Документ 996-2010-п, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 25.06.2018, підстава - v9581805-18


     подання членом громадської ради відповідної заяви; 
обрання члена громадської ради народним депутатом України,
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади
Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
{ Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена
громадської ради; { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
смерті члена громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
У разі припинення будь-якою особою членства у громадській
раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу
громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за
результатами проведення рейтингового голосування на установчих
зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні
громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням
органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган
оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті
та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту
затвердження. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень
громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана
та чисельність членів громадської ради становить менше половини
від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган
вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в
порядку, встановленому цим Типовим положенням для формування
складу громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
10-1. Дострокове припинення діяльності громадської ради
здійснюється у разі:
коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох
кварталів;
невиконання громадською радою без об’єктивних причин
більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
прийняття відповідного рішення на її засіданні;
реорганізації або ліквідації органу.
Рішення про припинення діяльності громадської ради
оформляється відповідним актом органу.
У разі припинення діяльності громадської ради з підстав,
передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган
утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8
цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих
зборів з метою формування нового складу громадської ради. { Типове положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа
членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового
голосування.
Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як
одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Типового
положення.
Голова громадської ради має заступників, які обираються з
числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням
громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення
його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською
радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську
раду.
У разі припинення повноважень голови громадської ради до
обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням
громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не
передбачено її рішенням. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
12. Голова громадської ради:
організовує діяльність громадської ради;
організовує підготовку і проведення її засідань, головує під
час їх проведення; { Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
підписує документи від імені громадської ради;
представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом
Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії органу.
13. За заявою громадської ради керівник органу може покласти
здійснення функцій секретаря громадської ради на представника
органу. { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що
проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за
ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї
третини загального складу її членів. { Абзац перший пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому
числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на
офіційному веб-сайті органу. { Пункт 14 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів від загального складу.
{ Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради може брати участь з правом
дорадчого голосу керівник органу, його заступник або інший
уповноважений представник органу. { Абзац п'ятий пункту 14 в
редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть
брати участь інші особи.
15. Рішення громадської ради приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є
обов'язковими для розгляду органом.
Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій
громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його
прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів
громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про
врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
15-1. На засіданні громадської ради, яке проводиться за
участю представників органу в I кварталі кожного року,
обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та
схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.
Річний план роботи громадської ради та звіт про його
виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший
прийнятний спосіб. { Типове положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи
засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а
також інші відомості про діяльність громадської ради в
обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу
в рубриці "Громадська рада". { Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням,
засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її
засідань здійснює орган.
18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2009 р., N 40, ст. 1355):
1) у пункті 43:
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:
"З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996
утворюється громадська рада.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:
"Публічне громадське обговорення проекту розпорядження
проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. N 996.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

3. Параграф 171 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 94, ст. 3211),
виключити.вгору