Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі
Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 19.09.1979
Документ 995_032, поточна редакція — Приєднання від 29.10.1996, підстава - 436/96-ВР


Конвенція
про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі
Берн, 19 вересня 1979 року
( Про приєднання із застереженнями до Конвенції див. Закон
N 436/96-ВР ( 436/96-ВР ) від 29.10.96 )

Офіційний переклад
Преамбула
Держави - члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю
Конвенцію, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого
єднання між її членами, з огляду на прагнення Ради Європи до співробітництва з іншими
державами в галузі охорони природи, визнаючи, що дика флора та фауна є природною спадщиною
непересічної естетичної, наукової, культурної, рекреаційної та
економічної цінності, яку необхідно зберегти і передати прийдешнім
поколінням, визнаючи виключно важливу роль, яку відіграють дика флора та
фауна у підтриманні біологічної рівноваги, відзначаючи, що численні види дикої флори та фауни зазнають
серйозного виснаження і що деяким з них загрожує зникнення, усвідомлюючи, що охорона природних середовищ існування є
важливим елементом захисту і охорони дикої флори та фауни, визнаючи, що проблема охорони дикої флори та фауни повинна
враховуватися урядами в їхніх національних завданнях і програмах і
що для захисту, зокрема, мігруючих видів необхідно започаткувати
міжнародне співробітництво, враховуючи численні пропозиції урядів або міжнародних
організацій щодо спільних дій, зокрема пропозиції Конференції
Організації Об'єднаних Націй 1972 року з охорони оточуючого людину
середовища та Консультативної асамблеї Ради Європи, прагнучи зокрема дотримуватися в галузі охорони дикої флори
та фауни рекомендацій, що містяться у резолюції N 2 Другої
Європейської конференції міністрів охорони навколишнього
середовища, погодились про таке:
Глава I
Загальні положення
Стаття 1
1. Ця Конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і
їхніх природних середовищ існування, особливо тих видів і
середовищ існування, охорона яких вимагає співробітництва
декількох держав, а також сприяння такому співробітництву. 2. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує
зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким
загрожує зникнення і які є вразливими.
Стаття 2
Договірні Сторони вживають необхідних заходів для підтримання
популяцій дикої флори та фауни на такому рівні або для приведення
їх до такого рівня, який відповідає, зокрема, екологічним,
науковим і культурним вимогам, та враховують при цьому економічні
та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи
форм, що знаходяться під загрозою на місцевому рівні.
Стаття 3
1. Кожна Договірна Сторона відповідно до положень цієї
Конвенції вживає заходів для здійснення національної політики
охорони дикої флори, дикої фауни та природних середовищ існування,
приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує зникнення, та
вразливим видам, особливо ендемічним, та середовищам існування,
яким загрожує зникнення. 2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується враховувати у своїй
політиці планування забудови і розвитку територій та у своїх
заходах, спрямованих на боротьбу із забрудненням, необхідність
охорони дикої флори та фауни. 3. Кожна Договірна Сторона сприяє просвіті та поширенню
загальної інформації з питань необхідності охорони видів дикої
флори та фауни і їхніх середовищ існування.
Глава II
Охорона середовищ існування
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони
середовищ існування видів дикої флори та фауни, особливо тих, які
зазначені у додатках I і II, а також охорони природних середовищ
існування, яким загрожує зникнення. 2. Договірні Сторони у своїй політиці планування забудови і
розвитку територій враховують потреби охорони природних територій,
що охороняються згідно із попереднім пунктом, для того щоб
уникнути будь-якої деградації таких територій або у міру
можливості звести її до мінімуму. 3. Договірні Сторони зобов'язуються приділяти особливу увагу
охороні територій, що мають значення для мігруючих видів,
зазначених у додатках II і III, і що належним чином розташовані по
відношенню до міграційних шляхів, таких територій, як місця
зимівлі, скупчення, годівлі, виведення потомства чи линяння. 4. Договірні Сторони зобов'язуються у разі необхідності
координувати свої зусилля, спрямовані на охорону природних
середовищ існування, згаданих у цій статті, коли вони розташовані
у прикордонних районах.
Глава III
Охорона видів
Стаття 5
Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення
особливої охорони видів дикої флори, зазначених у додатку I.
Навмисно зривати, збирати, зрізати чи виривати з корінням такі
рослини забороняється. Кожна Договірна Сторона у разі необхідності
забороняє володіння такими видами чи їх продаж.
Стаття 6
Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення
особливої охорони видів дикої фауни, зазначених у додатку II.
Стосовно цих видів, зокрема, забороняється таке: a) всі форми навмисного вилову, утримання та навмисного
знищення; b) навмисне зашкодження місцям виведення потомства або
відпочинку чи їхнє знищення; c) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період
виведення та вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення
є істотним з точки зору цілей цієї Конвенції; d) навмисне знищення яєць або їх вилучення з середовищ
існування диких тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони
порожні; e) володіння цими тваринами або внутрішня торгівля ними,
живими чи мертвими, включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи
похідні від них, які можна легко розпізнати, якщо це сприяє
ефективному виконанню положень цієї статті.
Стаття 7
1. Кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони
видів дикої фауни, зазначених у додатку III. 2. Будь-яке використання видів дикої фауни, зазначених у
додатку III, регулюється з метою забезпечення безпечного існування
популяцій з урахуванням вимог статті 2. 3. Заходи, які мають вживатися, включають: a) періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що
регулюють використання; b) у разі необхідності тимчасову чи місцеву заборону
використання з метою відновлення популяцій до належних рівнів; c) регулювання у разі необхідності продажу, зберігання з
метою продажу, транспортування з метою продажу або пропонування на
продаж живих або мертвих диких тварин.
Стаття 8
Стосовно вилову чи знищення видів дикої фауни, зазначених у
додатку III, і у випадках, коли відповідно до статті 9 щодо видів,
зазначених у додатку II, застосовуються відступи від положень,
Договірні Сторони забороняють використання всіх невибіркових
засобів вилову чи знищення та використання всіх засобів, які
можуть призвести до зникнення з певної території популяцій
окремого виду або серйозно порушити іхній спокій, та зокрема
засобів, зазначених у додатку IV.
Стаття 9
1. За відсутності будь-якого іншого задовільного рішення і
якщо відступ від положень не зашкоджуватиме виживанню відповідної
популяції, кожна Договірна Сторона може не дотримуватися положень
статей 4, 5, 6, 7 і заборони на використання засобів, згаданих у
статті 8: - для охорони флори та фауни; - для запобігання заподіянню серйозної шкоди посівам, худобі,
лісам, рибальству, водним ресурсам та іншим об'єктам власності; - в інтересах охорони здоров'я людей та громадської безпеки,
безпеки польотів та в інших важливих суспільних інтересах; - з метою наукових досліджень та освіти, відтворення
популяцій, відновлення видів та необхідного виведення потомства; - дозволити в умовах суворого контролю на відбірковій основі
та в обмеженому обсязі вилов, утримання та інші розумні способи
використання деяких видів диких тварин та рослин у невеликих
кількостях. 2. Договірні Сторони один раз на два роки надають Постійному
комітету доповіді про відступи від положень, зроблені відповідно
до попереднього пункту. У цих доповідях мають обов'язково
зазначатися: - популяції, до яких застосовуються або були застосовані
відступи від положень, та, коли це практично можливо, кількість
відповідних видів; - дозволені засоби знищення чи вилову; - умови ризику та обставини часу й місця, за яких були
дозволені такі відступи від положень; - орган, уповноважений заявляти про виконання таких умов та
ухвалювати рішення стосовно дозволених для використання засобів,
обмежень на них і осіб, яким доручається їхнє виконання; - відповідні заходи контролю.
Глава IV
Спеціальні положення для мігруючих видів
Стаття 10
1. На додаток до заходів, зазначених у статтях 4, 6, 7 і 8,
Договірні Сторони зобов'язуються координувати свої зусилля,
спрямовані на охорону мігруючих видів, які зазначені у додатках II
та III і ареал яких поширюється на їхню територію. 2. Договірні Сторони вживають заходів з метою забезпечення,
щоб періоди заборони на полювання та/або інші процедури, що
регулюють використання і передбачені у пункті 3a статті 7,
належним чином задовольняли потреби мігруючих видів, зазначених у
додатку III.
Глава V
Додаткові положення
Стаття 11
1. Здійснюючи положення цієї Конвенції, Договірні Сторони
зобов'язуються: a) співпрацювати у разі необхідності, і зокрема коли така
співпраця сприятиме підвищенню ефективності заходів, яких
вживається згідно з іншими статтями цієї Конвенції; b) заохочувати та координувати дослідження, що стосуються
цілей цієї Конвенції. 2. Кожна Договірна Сторона зобов'язується: a) заохочувати відновлення локальних видів дикої флори та
фауни, якщо це сприятиме збереженню видів, яким загрожує
зникнення, за умови попереднього проведення дослідження з
урахуванням досвіду інших Договірних Сторін для визначення
ефективності і прийнятності такого відновлення; b) суворо контролювати введення нелокальних видів. 3. Кожна Договірна Сторона інформує Постійний комітет про
види, які повною мірою забезпечені охороною на її території і не
включені у додатки I і II.
Стаття 12
Для збереження дикої флори та фауни і їхніх природних
середовищ існування Договірні Сторони можуть вживати більш суворих
заходів, ніж заходи, передбачені цією Конвенцією.
Глава VI
Постійний комітет
Стаття 13
1. Для цілей цієї Конвенції створюється Постійний комітет. 2. Будь-яка Договірна Сторона може бути представлена у
Постійному комітеті одним чи більше делегатами. Кожна делегація
має один голос. В межах своєї компетенції Європейське економічне
співтовариство здійснює своє право голосу тією кількістю голосів,
що дорівнює кількості його держав-членів, які є Договірними
Сторонами цієї Конвенції; Європейське економічне співтовариство не
здійснює свого права голосу, якщо відповідні держави-члени
здійснюють його самостійно та навпаки. 3. Будь-яка держава - член Ради Європи, яка не є Договірною
Стороною Конвенції, може бути представлена у Постійному комітеті
як спостерігач. Постійний комітет одностайно ухваленим рішенням може
запропонувати будь-якій державі, що не є членом Ради Європи та
Договірною Стороною Конвенції, бути представленою як спостерігач
на одному з його засідань. Будь-який орган чи установа, що має технічні можливості у
сфері охорони, збереження чи раціонального використання дикої
фауни та флори і їхніх середовищ існування і що належить до однієї
з таких категорій: a) міжнародні установи чи органи, як урядові, так і
неурядові, та національні урядові установи чи органи, b) національні неурядові установи чи органи, що були
призначені для цього державою, в якій вони розташовані, може інформувати Генерального секретаря Ради Європи не
пізніше, ніж за три місяці до засідання Комітету про своє бажання
бути представленим на цьому засіданні спостерігачами. Вони беруть
участь у засіданні, якщо не пізніше ніж за один місяць до
засідання одна третина Договірних Сторін не поінформувала
Генерального секретаря про свої заперечення. 4. Постійний комітет скликається Генеральним секретарем Ради
Європи. Його перше засідання проводиться упродовж одного року від
дати набрання Конвенцією чинності. В подальшому він збирається
принаймні один раз на два роки та на вимогу більшості Договірних
Сторін. 5. Кворум для проведення засідання Постійного комітету
складає більшість Договірних Сторін. 6. З урахуванням положень цієї Конвенції Постійний комітет
встановлює свої власні правила процедури.
Стаття 14
1. Постійний комітет відповідає за здійснення нагляду за
застосуванням цієї Конвенції. Він, зокрема, може: - здійснювати перегляд положень цієї Конвенції, включаючи
додатки до неї, та розглядати будь-які необхідні зміни; - надавати рекомендації Договірним Сторонам стосовно заходів,
яких необхідно вжити для досягнення цілей цієї Конвенції; - рекомендувати відповідні заходи для інформування
громадськості про діяльність, яка здійснюється в рамках цієї
Конвенції; - надавати рекомендації Комітету міністрів стосовно
запрошення держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до
цієї Конвенції; - вносити будь-які пропозиції щодо підвищення ефективності
цієї Конвенції, включаючи пропозиції щодо укладання з державами,
які не є Договірними Сторонами Конвенції, угод, які
підвищуватимуть ефективність збереження видів чи груп видів. 2. Для здійснення своїх функцій Постійний комітет на власну
ініціативу може організовувати засідання груп експертів.
Стаття 15
Після кожного засідання Постійний комітет надсилає Комітету
міністрів Ради Європи доповідь про свою роботу та про стан
виконання Конвенції.
Глава VII
Поправки
Стаття 16
1. Будь-яка поправка до статей цієї Конвенції, запропонована
Договірною Стороною або Комітетом міністрів, повідомляється
Генеральному секретарю Ради Європи та надсилається ним не пізніше
ніж за два місяці до засідання Постійного комітету державам -
членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала Конвенцію,
будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій
запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті
19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї
відповідно до положень статті 20. 2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень
попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який: a) стосовно поправок до статей 1-12, надсилає текст,
ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Договірним
Сторонам для прийняття; b) стосовно поправок до статей 13-24, надсилає текст,
ухвалений більшістю у три чверті поданих голосів, Комітету
міністрів для затвердження. Після його затвердження цей текст
надсилається Договірним Сторонам для прийняття. 3. Будь-яка поправка набирає чинності на тридцятий день від
дати, на яку всі Договірні Сторони поінформували Генерального
секретаря про її прийняття. 4. Положення пунктів 1, 2a та 3 цієї статті застосовуються
для прийняття нових додатків до цієї Конвенції.
Стаття 17
1. Будь-яка поправка до додатків до цієї Конвенції,
запропонована Договірною Стороною або Комітетом міністрів,
повідомляється Генеральному секретарю Ради Європи і надсилається
ним не пізніше ніж за два місяці до засідання Постійного комітету
державам - членам Ради Європи, будь-якій державі, що підписала
Конвенцію, будь-якій Договірній Стороні, будь-якій державі, якій
запропоновано підписати цю Конвенцію відповідно до положень статті
19, та будь-якій державі, якій запропоновано приєднатися до неї
відповідно до положень статті 20. 2. Будь-яка поправка, запропонована відповідно до положень
попереднього пункту, розглядається Постійним комітетом, який може
прийняти її більшістю у дві третини голосів Договірних Сторін.
Прийнятий текст надсилається Договірним Сторонам. 3. Будь-яка поправка набирає чинності для тих Договірних
Сторін, які не повідомили про заперечення, через три місяці після
її прийняття Постійним комітетом та якщо одна третина Договірних
Сторін не повідомила про заперечення.
Глава VIII
Врегулювання спорів
Стаття 18
1. Постійний комітет докладає всіх зусиль для сприяння
дружньому врегулюванню будь-яких труднощів, які можуть виникнути у
зв'язку з виконанням цієї Конвенції. 2. Будь-який спір між Договірними Сторонами стосовно
тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не був
врегульований на основі положень попереднього пункту чи шляхом
переговорів між відповідними сторонами, передається на прохання
однієї зі сторін до арбітражу, якщо зазначені сторони не
домовляться про інше. Кожна сторона призначає арбітра, а два
арбітри призначають третього арбітра. З урахуванням положень
пункту 3 цієї статті, якщо одна зі сторін не призначила свого
арбітра упродовж трьох місяців після подання прохання про
арбітраж, він призначається на прохання іншої сторони Головою
Європейського суду з прав людини упродовж наступних трьох місяців.
Така сама процедура застосовується, якщо арбітри не можуть дійти
згоди щодо вибору третього арбітра упродовж трьох місяців після
призначення перших двох арбітрів. 3. У випадку спору між двома Договірними Сторонами, одна з
яких є державою - членом Європейського економічного
співтовариства, яке саме є Договірною Стороною, інша Договірна
Сторона надсилає прохання про арбітраж і державі-члену, і
Співтовариству, які спільно упродовж двох місяців від дати
отримання прохання повідомляють їй про те, хто буде стороною у
спорі - держава-член, Співтовариство або держава-член і
Співтовариство разом. За відсутності такого повідомлення упродовж
зазначеного проміжку часу держава-член і Співтовариство вважаються
однією стороною у спорі для цілей застосування положень, що
регулюють утворення і процедуру розгляду арбітражного суду. Таке
саме правило застосовується, якщо держава-член і Співтовариство
спільно виступають як сторона у спорі. 4. Арбітражний суд встановлює свої власні правила процедури.
Він ухвалює свої рішення більшістю голосів. Його рішення є
остаточним і має обов'язкову силу. 5. Кожна сторона у спорі покриває витрати призначеного нею
арбітра, а витрати третього арбітра й інші витрати, пов'язані з
арбітражним розглядом, сторони розділяють порівну.
Глава IX
Заключні положення
Стаття 19
1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами - членами
Ради Європи та державами, які не є членами Ради, але які брали
участь в її розробці, а також Європейським економічним
співтовариством. До дати набрання Конвенцією чинності її також відкрито для
підписання будь-якою іншою державою, якій Комітет міністрів
запропонував її підписати. Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження
здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи. 2. Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає
після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку п'ять
держав, включаючи принаймні чотири держави - члени Ради Європи,
висловили свою згоду на обов'язковість для них Конвенції
відповідно до положень попереднього пункту. 3. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію,
або Європейського економічного співтовариства, що висловлюватиме
свою згоду на обов'язковість Конвенції після набрання нею
чинності, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на
зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи
затвердження.
Стаття 20
1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів
Ради Європи після консультацій з Договірними Сторонами може
запропонувати приєднатися до Конвенції будь-якій державі, яка не є
членом Ради, якій було запропоновано підписати її відповідно до
положень статті 19, але яка цього ще не зробила, а також будь-якій
іншій державі, що не є членом Ради Європи. 2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до Конвенції,
Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після
закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання
документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.
Стаття 21
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на
зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про
прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію
(території), до якої застосовуватиметься ця Конвенція. 2. Будь-яка Договірна Сторона під час здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття,
затвердження чи приєднання або в будь-який інший час після цього
заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи може поширити
дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, яка визначена в цій
заяві і за міжнародні відносини якої вона несе відповідальність
або від імені якої вона уповноважена брати зобов'язання. 3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до попереднього
пункту, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві,
бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря. Таке відкликання набирає чинності в перший
день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від
дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 22
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на
зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про
прийняття, затвердження чи приєднання може заявити одне чи більше
застережень стосовно деяких видів, зазначених у додатках I-III,
і/або у тому, що стосується, деяких видів, зазначених у
застереженні або застереженнях, - стосовно певних засобів чи
методів знищення, вилову та інших способів використання,
перелічених у додатку IV. Жодні застереження загального характеру
не дозволяються. 2. Будь-яка Договірна Сторона, яка поширює дію цієї Конвенції
на територію, визначену в заяві, передбаченій у пункті 2 статті
21, може згідно з положеннями попереднього пункту заявити одне чи
більше застережень щодо відповідної території. 3. Жодні інші застереження не дозволяються. 4. Будь-яка Договірна Сторона, що заявила застереження згідно
з пунктами 1 і 2 цієї статті, може повністю або частково
відкликати його шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря Ради Європи. Таке відкликання набирає
чинності від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 23
1. Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час
денонсувати цю Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення
на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. 2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання
повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 24
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени
Ради Європи, будь-яку державу, що підписала Конвенцію, Європейське
економічне співтовариство, якщо воно підписало цю Конвенцію, та
будь-яку Договірну Сторону про: a) будь-яке підписання; b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання; c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно
до статей 19 і 20; d) будь-яку інформацію, надану згідно з положеннями пункту 3
статті 13; e) будь-яку доповідь, підготовлену на виконання положень
статті 15; f) будь-яку поправку і будь-який новий додаток, прийняті
відповідно до статей 16 і 17, та дату набрання чинності поправкою
чи новим додатком; g) будь-яку заяву, зроблену згідно з пунктами 2 і 3 статті
21; h) будь-яке застереження, заявлене згідно з положеннями
пунктів 1 і 2 статті 22; i) відкликання будь-якого застереження, зроблене згідно з
положеннями пункту 4 статті 22; j) будь-яке повідомлення, зроблене згідно з положеннями
статті 23, та дату, з якої денонсація набирає чинності.
На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.
Вчинено у Берні дев'ятнадцятого дня вересня місяця 1979 року
англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково
автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві
Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені
копії Конвенції кожній державі - члену Ради Європи, будь-якій
державі, що підписала Конвенцію, Європейському економічному
співтовариству, якщо воно підписало Конвенцію, та будь-якій
державі, якій було запропоновано підписати цю Конвенцію чи
приєднатися до неї.
Додатки* __________________
* Станом на 1 квітня 1998 року. Постійний комітет на
регулярній основі здійснює перегляд додатків.
Додаток I
Види флори, що підлягають особливій охороні
(Med.) = у Середземномор'ї
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C.Presl DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE
Marsilea batardae
Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex.Braun OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium matricariifolium A.Braun ex Koch
Botrychium multifidum (S.G.Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A.Braun SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All. GYMNOSPINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B.Mathew & Baytop APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC. ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis praecox Hulphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. et Schenk.
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuatria smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Lilene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) subsp.
anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE
Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.- Mor.
Andryala levitomentosa (E.I. Nayardy) P.D.Sell
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.France,
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heidreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.)
Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Centaurea attica Nyman subsp. Megarensis
(Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi lljin.
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola lljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica prodan & E.I.Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.BIanca & M.Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.**
Picris wilikommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P.Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus S'ad CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum borzaeanum E.I.Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.)
Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T.R.Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (I.) Mill. subsp.taurica Tzvel.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Cochlearia polinuca Frohlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N.Busch.
Crambe litwinonowii K.Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Bail ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky.
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
(S. matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A.Carlstrum
Thlaspi jankae A.Kern CYPERACEAE
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L. ERICACEAE
Vaccinium arctostaphylos L. EUPHORBIACEAE
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & izco
Erodium rupicola Boiss. GESNERIACEAE
Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.-Bl.
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P.Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. IRIDACEAE
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.)
Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D'Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L. LECUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. Lefkarensis Agerer-Kirchoff
& Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C.Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & KьзьRцdь
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A.Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
Fritillaria euboeica (Rix Doerfler) Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A.Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimya Sealy & Turrill
Tulipa hunhgarica Bordas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb. LINACEAE
Linum dolomiticum Bordas MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE
Caulinia tenuissima (A. be. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. fil. ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C.Koch.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Agg.) Nevski.
Orhis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha
(Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter. PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis
Paeonita officinalis L.subsp.banatica (Rochel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonita tenuifolia L. PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall POTAMOGETONACEA
Cemodocea nodosa (Med.)
Posidonia oceanica (Med.)
Zostera marina (Med.) PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Ceclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz)
Ludi
Soldanella villosa Darracq RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gayer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralense Nevski.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. Cazorlensis (Heywood) Galiano &
Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla halleri (All.)
Willd. subsp. grandis (Wend.) Meikle
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G.Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk.Gibraltar ROSACEAE
Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E.I.Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Huber-Morath
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. et Stef. SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodriguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho TRAPACEAE
Trapa natans L. TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE
Centranthus kellererii (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef.
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix BRYOPHYTA BRYOPSIDA:
ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust. CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott ex Lehm. FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph. GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb. JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph. RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook. SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr. BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I. Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw. ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid. SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid. SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B.S.G. ALGAE
CHLOROPHYTA
Caulerpa ollivieri (Med.) FUCOPHYCEA
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)
(Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.) RHODOPHYTA
Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S.ornata (Med.)
Види флори, що підлягають особливій охороні
Ендемічні види макаронезійського регіону
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium azoricum Lovis DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu ex Milde LYCOPODIACEAE
Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm. MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert GYMNOSPERMAE
CUPRESACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L. ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent. BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. CAMPANULACEAE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth CISTACEAE
Cistus chinamadensis Banares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum
(Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (L'Her) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles, Marrero & Subrez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kammer CONVOLVULACEAE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb CRASSULACEAE
Aeonium balsamiferum Webb et Berth.
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz CRUCIFERAE
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs. CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roem. & Schult. ERICACEAE
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb EUPHORBIACEAE
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H.C.Watson GERANIACEAE
Geranium maderense Yeo GRAMINEAE
Agrostis gracilaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. LABIATAE
Micromeria glomerata P. Pqrez
Micromeria leucantha Svent. et Pqrez
Salvia herbanica Santos et Fernbndez
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides l'Her. LEGUMINOSAE
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (E.Chueca) D.Bramwell et al.
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H.C.Watson LILIACEAE
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos. OLEACEAE
Jasminum azoricum L. Picconia
azorica (Tutin) Knbol. ORCHIDACEAE
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh. PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton PLANTAGINACEAE
Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze
Limonium perezii Stapf
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech. RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent. SANTALACEAE
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE
Saxifraga portosanctana Boiss. SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer SELAGINACEAE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent. SOLANACEAE
Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: MUSCI
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergioвгору