Документ 976-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.03.2019, підстава - 180-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 976
Київ
Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }

З метою створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися
під час проведення громадської експертизи їх діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976
ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади
1. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню
інститутами громадянського суспільства та громадськими радами,
утвореними відповідно до Типового положення про громадську раду
при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та
Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996
( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики" (Офіційний вісник України, 2010
р., N 84, ст. 2945), громадської експертизи діяльності центральних
і місцевих органів виконавчої влади (далі - орган виконавчої
влади). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі -
громадська рада) може проводити громадську експертизу діяльності
органу виконавчої влади, при якому вона утворена. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі - громадська експертиза) є складовою механізму
демократичного управління державою, який передбачає проведення
інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки
діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і
виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо
розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами
виконавчої влади у своїй роботі. { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські об’єднання, професійні спілки та їх
об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх
об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи
самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та
інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані
відповідно до законодавства. { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:
його найменування, відомостей про легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);
предмета і мети громадської експертизи;
переліку документів, необхідних для проведення громадської
експертизи; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за
наявності).
Громадська рада у письмовому запиті до органу виконавчої
влади зазначає інформацію, передбачену абзацами третім - п’ятим
цього пункту, та подає копію протоколу засідання, на якому було
прийнято рішення про проведення громадської експертизи. { Пункт 3
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

{ Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }

4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту
громадянського суспільства, громадської ради письмового запиту
щодо проведення громадської експертизи:
1) видає протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про
проведення такої експертизи із зазначенням прізвища, ім'я, по
батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних)
за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства,
громадською радою, зміст якого доводить до відома інституту
громадянського суспільства, громадської ради, що ініціює
проведення громадської експертизи, протягом трьох робочих днів з
моменту його видання; { Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
2) утворює у разі потреби робочу групу із залученням
представників інституту громадянського суспільства, громадської
ради, що ініціює проведення громадської експертизи; { Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
3) розміщує протягом семи робочих днів інформацію про
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст
наказу (розпорядження) та заходи, здійснені органом виконавчої
влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті; { Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015, N 180 ( 180-2019-п ) від
06.03.2019 }
4) подає інституту громадянського суспільства, громадській
раді документи або завірені в установленому порядку їх копії чи
надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з
моменту видання наказу (розпорядження) про проведення громадської
експертизи. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк надання документів може бути продовжено до 20 робочих
днів. { Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п )
від 08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у
разі, коли її предмет та мета суперечать законодавству, виходять
за межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли
запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає
вимогам, визначеним пунктом 3 цього Порядку. В такому разі орган
виконавчої влади протягом семи робочих днів після надходження
запиту повідомляє інституту громадянського суспільства,
громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з
чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180
( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
День видання наказу (розпорядження) про проведення
громадської експертизи є датою початку проведення громадської
експертизи. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради,
пов'язану з її проведенням. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
5-1. Не допускається проведення громадської експертизи, якщо
посадові особи органу виконавчої влади чи їх близькі родичі є
засновниками або входять до керівних органів відповідного
інституту громадянського суспільства, громадської ради. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
5-2. Експертні пропозиції, підготовлені за результатами
громадської експертизи (далі - експертні пропозиції) інститутом
громадянського суспільства, громадською радою (далі - ініціатор
громадської експертизи), подаються органу виконавчої влади у
письмовій та електронній формі із зазначенням:
інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і
мети громадської експертизи; відомостей про експертів, які
проводили експертизу;
обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та
ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації
владних повноважень;
пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та
підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.
У разі утворення робочої групи в експертних пропозиціях
зазначаються відомості про проведені засідання такої робочої
групи. { Абзац п'ятий пункту 5-2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу
виконавчої влади та містити чіткі рекомендації і заходи з їх
впровадження.
У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав
експертні пропозиції у тримісячний строк від початку проведення
громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не
відбулася. { Порядок доповнено пунктом 5-2 згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
6. Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
7. Орган виконавчої влади після надходження експертних
пропозицій:
1) розміщує їх протягом семи робочих днів на власному
веб-сайті; { Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
2) розглядає їх протягом 14 робочих днів за участю
представників ініціатора громадської експертизи. Експертні
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади або його
заступник, державний секретар міністерства. Експертні пропозиції
можуть бути розглянуті на найближчому засіданні колегії (у разі її
утворення) за участю представників ініціатора громадської
експертизи; { Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015; в редакції Постанови КМ
N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію; { Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
3) подає протягом десяти робочих днів після їх розгляду
ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про
результати розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на
їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної інформації на
власному веб-сайті; { Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015, N 180
( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }
4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті у
рубриці "Громадянське суспільство і влада":
інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані ініціатора громадської
експертизи, предмет та строки її проведення; { Абзац другий
підпункту 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }
експертні пропозиції, подані ініціатором громадської
експертизи; { Абзац третій підпункту 4 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 }
затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації
експертних пропозицій;
відповідь органу виконавчої влади ініціатору громадської
експертизи про результати розгляду експертних пропозицій та заходи
для їх реалізації. { Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від
08.04.2015 } { Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 180 ( 180-2019-п ) від 06.03.2019 }вгору