Документ 974-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2014, підстава - 71-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 974
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 71 ( 71-2014-п ) від 05.03.2014 }
Про затвердження Державної цільової програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва України
на 2008-2015 роки
{ Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

{ Строк виконання Державної цільової програми, затвердженої
цією Постановою, продовжено на період до 2015 року згідно
з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва
України на 2008-2015 роки (далі - Програма), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Національному агентству з питань державної служби,
міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям під час
складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний
рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і
заходів та сприяти залученню в установленому порядку для
фінансування Програми додаткових коштів з інших джерел. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
надсилання щокварталу до 1 числа наступного місяця і щороку до 1
квітня наступного періоду Національному агентству з питань
державної служби інформації про результати виконання Програми для
підготовки та подання до 15 квітня зазначеного періоду Кабінетові
Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі
звіту про стан виконання Програми. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 974
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва України
на 2008-2015 роки
{ У назві Програми, розділах "Шляхи і способи розв'язання
проблеми" та "Очікувані результати, ефективність
Програми" слова "європейська та євроатлантична
інтеграції" в усіх відмінках замінено словами
"європейська інтеграція та євроатлантичне
співробітництво" у відповідному відмінку, цифри
"2011" замінено цифрами "2015" згідно з Постановою КМ
N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011;
у тексті Програми слово "Головдержслужба" в усіх
відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Загальна частина
Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
України" ( 2411-17 ) та положення програмних документів Президента
України передбачають проведення системних реформ політичних і
соціальних інститутів держави, кардинальних змін у житті
суспільства, що ґрунтуються на принципах розвитку політичної
демократії та громадянського суспільства, верховенства права,
захисту прав і свобод громадянина. Стратегічний курс України на
європейську інтеграцію визнано пріоритетом розвитку, що визначає
зміст суспільних перетворень, основну спрямованість зовнішньої і
внутрішньої політики держави та розвиток партнерства з іншими
країнами. { Розділ "Загальна частина" доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до
Європейського Союзу та співробітництво з НАТО можливі лише за
умови забезпечення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування фахівцями, які володіють знаннями і навичками,
необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики
у цій сфері, зокрема з підготовки і виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС і відповідних річних національних програм
Україна - НАТО та інших заходів (далі - фахівці). { Абзац другий
розділу "Загальна частина" в редакції Постанови КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Мета Програми
Метою цієї Програми є належне забезпечення органів державної
влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні
компетентно виконувати зазначені завдання на державному,
регіональному і місцевому рівні, із створенням ефективної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Передбачається досягнення мети Програми двома варіантами:
перший - здйійснення органами державної влади та органами
місцевого самоврядування підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців без подальшого удосконалення системи, форм і
видів такої роботи, координації та контролю за її виконанням. { Абзац другий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" в
редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Ураховуючи завершення роботи з підписання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, утворення зони вільної торгівлі України з
країнами - членами ЄС, такий підхід не сприятиме належному
забезпеченню органів державної влади та органів місцевого
самоврядування фахівцями, здатними на реалізацію майбутніх
договірних відносин, створенню ефективної системи їх підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації; { Абзац третій розділу
"Шляхи і способи розв'язання проблеми" в редакції Постанови КМ
N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
другий - встановлення нових підходів до розв'язання проблеми,
зокрема забезпечення Нацдержслужбою координації роботи з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців і
здійснення контролю у цій сфері, удосконалення системи, форм і
видів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців, формування та розподіл державного замовлення на
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців
відповідно до потреби органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, визначення Нацдержслужби державним замовником і
головним розпорядником бюджетних коштів. { Абзац четвертий розділу
"Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Реалізацію другого варіанта передбачається здійснити шляхом:
удосконалення системи підвищення кваліфікації фахівців, які
займаються питаннями європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва, її форм і видів з урахуванням відповідності
навчальних програм вивченим потребам та якості надання освітніх
послуг з метою забезпечення системності та безперервності такого
процесу; { Абзац шостий розділу "Шляхи і способи розв'язання
проблеми" в редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }
удосконалення механізму контролю за виконанням органами
державної влади і органами місцевого самоврядування встановленого
порядку підвищення кваліфікації фахівців; { Розділ "Шляхи і
способи розв'язання проблеми" доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
запровадження в органах державної влади і органах місцевого
самоврядування системи мотивації підвищення кваліфікації фахівців
для просування по службі та врахування її результатів під час
щорічної оцінки виконання фахівцями покладених на них завдань; { Розділ "Шляхи і способи розв'язання проблеми" доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }
вивчення потреби органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у навчанні фахівців, проведення аналізу кадрового
складу державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування для подальшого врахування під час формування
державного замовлення, складення щорічного плану-графіка
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, у
тому числі мовної підготовки;
розроблення профілів професійної компетентності до посад,
заміщення яких передбачається фахівцями, з урахуванням положення
про обов'язковість володіння іноземною мовою; { Абзац десятий
розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }
визначення Нацдержслужбою разом з МОНмолодьспортом, МЗС і
Міноборони обсягів і змісту підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців відповідно до рівня їх
професійної компетентності, категорій посад, напрямів і сфери
діяльності, а також переліку вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти з надання освітніх послуг у цій сфері,
відібраних на конкурсній основі за відповідними критеріями; { Абзац одинадцятий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми"
в редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
формування цільових груп слухачів з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням
функціональних повноважень, категорій посад і сфер діяльності;
запровадження секторального підходу до навчання згідно з
пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у
відповідних секторах на підтримку проведення реформ, що ведуть до
зближення України та Європейського Союзу; { Розділ "Шляхи і
способи розв'язання проблеми" доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
розроблення та удосконалення навчальними закладами,
відібраними на конкурсній основі, навчальних програм згідно з
пріоритетною для України політикою Європейського Союзу у
відповідних секторах та євроатлантичного співробітництва з
урахуванням цільового підходу до формування груп слухачів і
специфіки державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування; { Абзац чотирнадцятий розділу "Шляхи і способи
розв'язання проблеми" в редакції Постанови КМ N 1256
( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
підготовки і видання навчально-методичних посібників, у тому
числі з вивчення іноземних мов, збірників нормативно-правових
актів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва та комплектування ними бібліотек навчальних
закладів, які відібрані на конкурсній основі;
визначення переліку посад державних службовців і посад в
органах місцевого самоврядування, перебування на яких потребує
володіння офіційними мовами держав - членів ЄС і НАТО та
першочергової інтенсивної мовної підготовки, з визначенням рівня
володіння іноземною мовою;
розроблення та виконання Національною академією державного
управління при Президентові України, іншими навчальними закладами,
відібраними на конкурсній основі, навчальних програм для державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та викладачів
з вивчення офіційних мов держав - членів ЄС;
поглибленого вивчення фахівцями англійської, французької та
німецької мов за відповідними навчальними програмами Національної
академії державного управління при Президентові України та інших
навчальних закладів, відібраних на конкурсній основі;
розширення співробітництва між вищими навчальними закладами
України і державами - членами ЄС і НАТО, що проводять підготовку
фахівців, з метою вивчення досвіду, організації регулярних обмінів
студентами, слухачами та викладачами за рахунок міжнародної
технічної допомоги та інших передбачених законодавством джерел;
здійснення заходів щодо залучення міжнародної технічної
допомоги, у тому числі ЄС і НАТО, а також їх держав-членів, для
виконання Програми;
залучення до здійснення заходів Програми громадських
організацій.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у рамках
використання в Україні інструментів інституціональної розбудови
Twinning та TAIEX, роботу із впровадження яких координує
Нацдержслужба.
Координація діяльності з виконання Програми покладається на
Нацдержслужбу.
Для забезпечення виконання Програми та проведення моніторингу
Нацдержслужба утворює в установленому порядку координаційну раду
з числа представників Нацдержслужби, заінтересованих органів
виконавчої влади, Національної академії державного управління при
Президентові України, інших вищих навчальних закладів,
підприємств, установ, громадських організацій, народних депутатів
України.
Головою координаційної ради є керівник Програми.
Координаційна рада діє на підставі положення, що
затверджується Нацдержслужбою.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме:
забезпеченню розвитку кадрового потенціалу для реалізації
стратегічного курсу України на європейську інтеграцію та
євроатлантичне співробітництво;
досягненню належного забезпечення органів державної влади та
органів місцевого самоврядування фахівцями, кількість яких до 2015
року повинна збільшитися не менш як на 19 відсотків загальної
кількості державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (орієнтовно на 70637 осіб); { Абзац третій розділу
"Очікувані результати, ефективність Програми" із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }
створенню ефективної системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців;
удосконаленню механізму забезпечення органів державної влади
та органів місцевого самоврядування фахівцями, що здатні
компетентно виконувати на державному, регіональному і місцевому
рівні завдання з реалізації державної політики у сфері
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством
джерел.
Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить
47,86 млн.гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету -
23,62 млн., місцевих бюджетів - 12,18 млн., інших передбачених
законодавством джерел - 12,06 млн., з них для здійснення мовної
підготовки - 16,1 млн.гривень, зокрема 12,84 млн. - за рахунок
державного бюджету, 3,26 млн. - місцевих бюджетів. { Абзац другий
розділу "Обсяги та джерела фінансування" із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Крім того, фінансування заходів Програми передбачається
здійснювати згідно з Рамковим документом програми Всеохоплюючої
інституційної розбудови від 13 жовтня 2010 року. { Розділ "Обсяги
та джерела фінансування" доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від 07.12.2011 }
Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської інтеграції
та євроатлантичного співробітництва
України на 2008-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 798 ( 798-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1372).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 974 - із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1256
( 1256-2011-п ).
3. Державний замовник - Нацдержслужба.
4. Керівник Програми - Голова Нацдержслужби.
5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські
організації.
6. Строк виконання Програми: 2008 - 2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяги | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування,|-------------------------------------------------------| | |млн. гривень | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Державний | 23,62 | | 4,89 | 7,02 | 6,51 | 1,2 | 1,27 | 1,33 | 1,4 | |бюджет | | | | | | | | | | |------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Місцеві | 12,18 | | 0,64 | 0,24 | 2,08 | 2,09 | 2,26 | 2,37 | 2,5 | |бюджети | | | | | | | | | | |------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Інші джерела| 12,06 | 0,14 | | | | 2,93 | 3,13 | 2,93 | 2,93 | |------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------| |Усього | 47,86 | 0,14 | 5,53 | 7,26 | 8,59 | 6,22 | 6,66 | 6,63 | 6,83 | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва України на 2008-2015 роки


{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва України на 2008-2015 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Найменування| Значення показників | | завдання | показників |-----------------------------------------------------------------| | |виконання |усього | у тому числі за роками | | | завдання | |--------------------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |----------------+------------+--------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |1. Досягнення |кількість |59412 | 950 | 10523 | 7331 | 9056 | 7888 | 7888 | 7888 | 7888 | |належного рівня |фахівців | | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | | | |органів та | | | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | |самоврядування | | | | | | | | | | | |фахівцями у | | | | | | | | | | | |сфері | | | | | | | | | | | |європейської | | | | | | | | | | | |інтеграції та | | | | | | | | | | | |євроатлантичного| | | | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | | | | |----------------+------------+--------+------+-------+------+------+------+------+------+------| |2. Досягнення | - " - |11225 | | 2006 | 3395 | 3584 | 481 | 536 | 584 | 639 | |належного рівня | | | | | | | | | | | |мовної | | | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | | |службовцями і | | | | | | | | | | | |посадовими | | | | | | | | | | | |особами | | | | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | | | | |самоврядування, | | | | | | | | | | | |які займаються | | | | | | | | | | | |питаннями | | | | | | | | | | | |європейської | | | | | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1256 ( 1256-2011-п ) від
07.12.2011 }вгору