Питання Національної академії державного управління при Президентові України
Указ Президента України; Положення від 21.09.2001850/2001
Документ 850/2001, поточна редакція — Редакція від 25.02.2014, підстава - 81/2014

Указ
Президента України

Питання Національної академії державного управління при Президентові України

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 1153/2003 від 06.10.2003
№ 474/2006 від 02.06.2006
№ 668/2006 від 02.08.2006
№ 770/2006 від 21.09.2006
№ 81/2009 від 11.02.2009
№ 1030/2009 від 11.12.2009
№ 51/2010 від 20.01.2010
№ 1110/2011 від 09.12.2011
№ 471/2012 від 14.08.2012
№ 81/2014 від 18.02.2014}

{На часткову зміну Указу встановлено, що:

Національну академію державного управління при Президентові України очолює президент;

президент Національної академії має чотирьох заступників - віце-президентів, один з яких є першим віце-президентом;

президент Національної академії та його заступники не є державними службовцями.

У зв'язку з цим ліквідувати посади ректора, першого проректора та проректорів Національної академії

згідно з Указом Президента № 474/2006 від 02.06.2006}

{На часткову зміну Указу установити, що:

регіональні інститути державного управління, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) очолюють директори, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням президента Національної академії;

директори інститутів Національної академії не є державними службовцями

згідно з Указом Президента № 668/2006 від 02.08.2006}

{На часткову зміну Указу встановити, що:

Національну академію державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) очолює ректор;

ректор Національної академії має трьох заступників - проректорів, один з яких є першим проректором;

ректор Національної академії та його заступники є державними службовцями.

У зв'язку з цим ліквідувати посади президента, першого віце-президента та віце-президентів Національної академії

згідно з Указом Президента № 81/2009 від 11.02.2009}

{На часткову зміну Указу встановити, що:

Національну академію державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) очолює президент;

президент Національної академії має чотирьох заступників - віце-президентів, один з яких є першим віце-президентом.

У зв'язку з цим ліквідувати посади ректора, першого проректора та проректорів Національної академії

згідно з Указом Президента № 1030/2009 від 11.12.2009}

{На часткову зміну Указу установити, що президент, перший віце-президент та віце-президенти Національної академії державного управління при Президентові України є державними службовцями згідно з Указом Президента № 51/2010 від 20.01.2010}

{На доповнення Указу установити, що:

до складу Національної академії державного управління при Президентові України входять Інститут вищих керівних кадрів, Інститут "Вища школа державного управління", Інститут державної служби та місцевого самоврядування;

Інститут вищих керівних кадрів, Інститут "Вища школа державного управління", Інститут державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України очолюють директори, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням президента Національної академії державного управління при Президентові України;

директори названих інститутів не є державними службовцями

згідно з Указом Президента № 471/2012 від 14.08.2012}

З метою забезпечення дальшого розвитку загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, сформування нової генерації фахівців у сфері державного управління, вдосконалення діяльності Національної академії державного управління при Президентові України постановляю:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1153/2003 від 06.10.2003}

{Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента № 1110/2011 від 09.12.2011}

2. Затвердити Положення про Національну академію державного управління при Президентові України (додається).

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1153/2003 від 06.10.2003}

3. Перейменувати Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Харківський філіали Національної академії державного управління при Президентові України відповідно в:

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1153/2003 від 06.10.2003}

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 2 серпня 1995 року № 682 "Про затвердження Положення про Українську Академію державного управління та її загальної структури";

Указ Президента України від 3 січня 1996 року № 2 "Про внесення змін до загальної структури Української Академії державного управління";

пункт 44 Змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

пункт 5 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня 2000 року № 943 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України".

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

розробити і затвердити комплексний план заходів щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2001-2004 роках;

розглянути питання щодо розширення переліку посад керівних працівників і спеціалістів Академії, які виконують організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, що віднесено до відповідних категорій посад державних службовців;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
21 вересня 2001 року
№ 850/2001


{Основні напрями реформування Національної академії державного управління при Президентові України втратили чинність на підставі Указу Президента № 1110/2011 від 09.12.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 вересня 2001 року № 850/2001

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну академію державного управління при Президентові України

{У тексті і назві Положення слова "Українська Академія державного управління при Президентові України" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія державного управління при Президентові України" у відповідних відмінках згідно з Указом Президента № 1153/2003 від 06.10.2003}

I. Загальні положення

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Академія) є головним державним вищим навчальним закладом у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, підзвітним Президентові України.

Академія здійснює освітню діяльність за IV рівнем акредитації вищих навчальних закладів в галузі освіти "Державне управління" та іншими професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями.

2. Академія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Керівні працівники і спеціалісти Академії, які виконують організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, є державними службовцями, їх посади в установленому порядку відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.

4. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланки, штампи.

4-1. Повне найменування Академії:

українською мовою - Національна академія державного управління при Президентові України;

англійською мовою - National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.

Скорочене найменування Академії:

українською мовою - НАДУ при Президентові України;

англійською мовою - NAPA under the President of Ukraine.

{Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Указом Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

5. Юридична адреса Академії: Україна, 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20.

II. Основні завдання і функції

6. Основними завданнями Академії є:

1) підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління", перепідготовка і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення рівня професійної компетентності осіб, призначених на політичні посади, навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації";

2) підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління" за державним замовленням, на підставі договорів з юридичними і фізичними особами, а також атестація таких кадрів;

3) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем державної кадрової політики, державного управління та місцевого самоврядування;

4) надання експертних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних консультацій з питань теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування;

5) науково-методичний супровід розвитку системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, участь у науковому супроводі реформ у різних сферах державного управління;

6) просвітницька діяльність;

7) організація та розвиток міжнародного співробітництва з професійного навчання і наукових досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

{Пункт 6 в редакції Указу Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

7. Академія відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у:

розробленні пропозицій щодо основних напрямів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

розробленні вимог до змісту та обсягу освітньо-кваліфікаційного і професійного рівнів та програм навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до науково-методичного забезпечення оцінювання професійної компетентності зазначених осіб;

формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління";

формуванні вимог до змісту програм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління", підготовці пропозицій щодо розвитку цієї галузі;

2) розробляє та затверджує в установленому порядку навчальні плани і програми навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління";

3) розробляє типові освітньо-професійні програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів вищої освіти в галузі знань "Державне управління";

5) бере участь у формуванні Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", здійсненні професійного розвитку зарахованих до нього осіб;

6) бере участь у розробленні:

профілів професійної компетентності посад державної служби;

програм іспитів (тестів) для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

7) бере у межах своєї компетенції участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

8) готує для заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування аналітичні матеріали, пропозиції з актуальних питань державної кадрової політики, державного управління і місцевого самоврядування;

9) проводить підготовку аспірантів, докторантів, здобувачів у галузі науки "Державне управління";

10) організовує стажування студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, а також працівників Академії у відповідних державних органах, провідних навчальних і наукових центрах України та інших держав;

11) вживає заходів щодо оптимального поєднання навчального процесу підготовки фахівців у галузі знань "Державне управління" з фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління;

12) спрямовує фундаментальні наукові дослідження у галузі науки "Державне управління", організовує і проводить тематичні науково-практичні заходи, у тому числі за участю відповідних вітчизняних та міжнародних організацій;

13) вживає заходів для налагодження взаємодії спеціалізованих вчених рад вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук із державного управління;

14) формує бази даних про наукові, дисертаційні та експертно-аналітичні дослідження з актуальних питань державного управління, місцевого самоврядування;

15) надає науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також вищим навчальним закладам, що належать до системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

16) забезпечує добір викладачів належної кваліфікації для проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

17) залучає в установленому порядку до участі у навчальному процесі та проведенні наукових досліджень висококваліфікованих працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і наукових установ України та іноземних держав;

18) здійснює за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування експертну оцінку проектів їх рішень у частині можливого впливу на соціально-економічну і суспільно-політичну ситуацію в державі та відповідних регіонах;

19) бере участь у науково-експертних, консультативних та інших заходах органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань теорії і практики державного управління та місцевого самоврядування;

20) у встановленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства, зокрема, про державну службу, про місцеве самоврядування, а також з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, бере участь у роботі над проектами відповідних нормативно-правових актів;

21) здійснює заходи з професійної орієнтації молоді у сфері державного управління, взаємодіє з відповідними молодіжними громадськими організаціями;

22) створює в установленому порядку структурні підрозділи для здійснення навчальної, методичної роботи, наукової, консультативної, експертної, видавничої та іншої діяльності, а також для забезпечення проживання, громадського харчування, побутового обслуговування, оздоровлення, занять фізичною культурою і спортом студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, працівників Академії;

23) приймає в установленому порядку на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників Академії;

24) укладає відповідно до законодавства договори з юридичними та фізичними особами;

25) здійснює в установленому порядку видавничу діяльність, виготовлення, розповсюдження поліграфічної, аудіо-, відеопродукції, розроблення програмного забезпечення з основних видів діяльності Академії, а також надання комп'ютерних та поліграфічних послуг;

26) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження працівників Академії державними нагородами України;

27) визначає та встановлює форми морального та матеріального заохочення працівників, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів Академії;

28) здійснює відповідно до законодавства України іншу діяльність.

{Пункт 7 в редакції Указу Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

III. Структура та органи управління

8. Загальна структура Академії формується відповідно до її завдань та функцій.

До складу Академії входять регіональні інститути державного управління - Дніпропетровський, Львівський, Одеський, Харківський, які є юридичними особами, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, Інститут вищих керівних кадрів, Інститут "Вища школа державного управління", Інститут державної служби та місцевого самоврядування, інші структурні підрозділи, створені відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Указу Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

{Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Указу Президента № 770/2006 від 21.09.2006}

Регіональні інститути державного управління Академії, інститути, інші структурні підрозділи Академії мають право на прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції відповідно до законодавства та цього Положення, а також положення про відповідний структурний підрозділ Академії.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

{Пункт 9 виключено на підставі Указу Президента № 770/2006 від 21.09.2006}

10. Академію очолює ректор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Ректор Академії:

- здійснює безпосереднє управління діяльністю Академії;

{Абзац третій пункту 10 в редакції Указу Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

- подає щороку до 15 березня Президентові України звіт про діяльність Академії за попередній рік, несе персональну відповідальність за результати діяльності Академії;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

- представляє Академію у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

- вносить на затвердження Президентові України проект Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, пропозиції щодо змін і доповнень до Положення;

- видає накази і розпорядження з усіх напрямів діяльності Академії;

- затверджує за погодженням із Вченою радою Академії структуру Академії, її основних структурних підрозділів та положення про її структурні підрозділи;

- вносить Президентові України кандидатури для призначення на посади проректорів Академії, розподіляє обов'язки між ними;

- призначає на посади і звільняє з посад у встановленому порядку заступників директорів регіональних інститутів державного управління Академії;

- складає та подає на затвердження в установленому порядку проект кошторису Академії;

- розпоряджається коштами в межах кошторису, затвердженого в установленому порядку, має право підпису на фінансових і банківських документах;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції керівників Академії, помічника і радника ректора;

- затверджує штатний розпис і встановлює посадові оклади відповідно до діючих схем у межах фонду оплати праці;

- застосовує до працівників Академії заходи морального і матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з законодавством;

- затверджує рішення приймальної комісії Академії про зарахування вступників до Академії, здійснює переведення в межах Академії слухачів, студентів, відрахування із закладу, поновлення їх на навчання, зарахування до аспірантури, докторантури, прикріплення здобувачів до Академії, переведення аспірантів на іншу форму навчання, відрахування аспірантів, докторантів, здобувачів;

- щорічно звітує про діяльність закладу перед Вченою радою Академії;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Положення.

11. Для надання ректорові допомоги в організації керівництва Академією та оперативному вирішенні поточних питань у складі Академії утворюється ректорат, вводяться посади радника і помічника ректора.

12. Безпосереднє керівництво навчальною, науковою, господарською діяльністю, діяльністю регіональних інститутів державного управління, організацією міжнародного співробітництва Академії, діяльності з підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення координації роботи структурних підрозділів Академії здійснюють перший проректор та проректори.

Перший проректор та проректори призначаються на посаду за поданням ректора Академії та звільняються з посади Президентом України.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Академії, обговорення найважливіших напрямів її діяльності і перспектив розвитку, управління науковою діяльністю утворюється Вчена рада Академії, яку очолює ректор.

Перший проректор та проректори, вчений секретар Академії є членами Вченої ради за посадою.

Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до положення про неї, яке затверджує ректор Академії.

У разі потреби рішення Вченої ради запроваджуються наказами ректора Академії.

14. Для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності структурного підрозділу може утворюватися вчена рада регіонального інституту державного управління, інституту, факультету Академії.

Порядок формування вченої ради регіонального інституту державного управління, інституту, факультету Академії визначається у положенні про таку вчену раду, яке затверджує ректор Академії за поданням відповідно керівника регіонального інституту державного управління, інституту, факультету Академії.

14-1. Для сприяння належному функціонуванню Академії створюється Наглядова рада, склад якої затверджує Президент України

{Положення доповнено пунктом 14-1 згідно з Указом Президента № 1153/2003 від 06.10.2003}

15. Для розгляду основних питань діяльності в Академії можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи.

IV. Організація навчального процесу і наукова робота

16. Академія здійснює в установленому порядку підготовку та перепідготовку фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, кадрового резерву, керівників державних підприємств, установ і організацій, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

17. Строк підготовки, загальний порядок прийому, переведення, відрахування, поновлення на навчання студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, порядок та умови працевлаштування випускників Академії, а також норми їх фінансового та матеріально-побутового забезпечення за поданням Академії, погодженим з Адміністрацією Президента України, визначаються Кабінетом Міністрів України.

18. Особи, які закінчили Академію, одержують документ про освіту державного зразка. Особам, які не закінчили навчання в Академії, видається довідка встановленого зразка.

19. Іноземці навчаються в Академії на умовах і в порядку, визначених міжнародними договорами України, а також за договорами, укладеними Академією з іноземними навчальними закладами, організаціями, фізичними особами.

20. Навчальні плани та програми підготовки студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, професійні програми підвищення кваліфікації кадрів розробляються на кафедрах, в інших структурних підрозділах Академії, розглядаються Вченою радою, консультативно-дорадчими органами Академії та затверджуються ректором.

Структура, зміст, форми і методи навчання, поточного і підсумкового контролю підготовки студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів та державної атестації випускників Академії визначаються Вченою радою Академії на основі законодавства.

21. Студентам, слухачам, аспірантам, докторантам, які навчаються в Академії за денною формою за державним замовленням, виплачується стипендія в порядку, визначеному законодавством.

Іногороднім та іноземним студентам, слухачам, аспірантам, докторантам надається місце для проживання в гуртожитку в порядку, який визначають відповідно ректор Академії, проректор - директор регіонального інституту державного управління.

22. Студенти, слухачі, аспіранти, докторанти, здобувачі користуються правами, передбаченими законодавством України, а також мають право:

на врахування їх професійних інтересів і запитів у програмах навчання;

порушувати питання про заміну викладачів, наукових керівників, консультантів, які, на думку студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, не забезпечують належної якості підготовки;

брати участь у науково-дослідній роботі та інших видах діяльності, визначених цим Положенням;

утворювати в установленому порядку органи громадського самоврядування.

23. Студенти, слухачі, аспіранти, докторанти, здобувачі зобов'язані:

виконувати у строки, передбачені відповідними навчальними планами і програмами, роботи згідно з графіком, планом індивідуальної підготовки, відвідувати заняття, складати відповідні заліки, тести, іспити, виконувати і захищати кваліфікаційні роботи;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

За невиконання студентами, слухачами, аспірантами, докторантами, здобувачами навчальних планів і програм, правил внутрішнього розпорядку та порушення цього Положення до них застосовуються заходи впливу, аж до відрахування з Академії.

24. Наукова діяльність Академії передбачає проведення науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Наукова робота з фундаментальних та прикладних досліджень Академії фінансується в установленому порядку в обсязі не менше десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання Академії.

25. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації в Академії здійснюється через аспірантуру, докторантуру, шляхом прикріплення здобувачів до Академії, інших вищих навчальних закладів, наукових установ стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, організаціях України, іноземних та міжнародних організаціях, участі в науково-практичних заходах, індивідуального навчання.

При Академії в установленому порядку утворюються і діють спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями.

26. Наукові дослідження Академії провадяться за планами, що затверджуються Вченою радою. При плануванні наукових досліджень пріоритет надається дослідженням і розробкам, які проводяться за завданнями Президента України, Кабінету Міністрів України, за державними науковими і науково-технічними та іншими програмами.

Наукові дослідження можуть проводитися на договірній основі на замовлення органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій.

V. Майно і господарська діяльність

27. Майно Академії становлять основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Відповідно до законодавства, мети, основних завдань і функцій Академії їй можуть належати будівлі, споруди, обладнання, прилади, транспорт, засоби зв'язку та інше майно.

Майно Академії є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління.

28. Академія в установленому законодавством порядку розпоряджається доходами від господарської діяльності, майном, придбаним за рахунок цих доходів.

29. Академії надаються у користування земельні ділянки відповідно до законодавства України.

30. Збитки, завдані Академії внаслідок порушення її майнових прав, відшкодовуються в установленому законом порядку.

31. Академія має право:

надавати в установленому порядку платні послуги (в тому числі навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів, здавання в оренду будівель, споруд, обладнання, не пов'язаних з навчальною та науковою діяльністю, проживання в гуртожитках, надання послуг науковими, науково-дослідними підрозділами, поліграфічні послуги та видавнича діяльність, аудіо- та відеопослуги); отримувати плату за надані платні послуги;

користуватися банківськими кредитами;

здійснювати в установленому порядку для забезпечення виконання покладених на неї завдань зовнішньоекономічну діяльність;

здійснювати іншу господарську діяльність відповідно до законодавства;

створювати робочі групи, комісії, науково-експертні та консультативні ради;

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

залучати до участі у вивченні окремих питань, виконанні окремих робіт і завдань учених, фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Указом Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

32. Капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт основних фондів Академія здійснює за договорами, що укладаються відповідно до законодавства.

VI. Фінанси і звітність

33. Фінансування Академії здійснюється з Державного бюджету України.

Академія використовує бюджетні кошти відповідно до кошторисів, що затверджуються в установленому порядку.

34. Власними надходженнями Академії є:

кошти, одержані Академією від надання платних послуг;

кредити;

добровільні внески і пожертвування;

інші надходження, не заборонені законодавством.

Кошти, зазначені у цьому пункті, використовуються Академією відповідно до законодавства.

35. Академія є неприбутковою установою, власні надходження Академії зараховуються до складу її кошторису (на спеціальний рахунок) і використовуються виключно на фінансування видатків кошторису, включаючи фінансування господарської діяльності, здійснюваної відповідно до цього Положення.

36. Академія відповідно до законодавства здійснює бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність.

{Пункт 36 в редакції Указу Президента № 81/2014 від 18.02.2014}

VII. Припинення Академії

37. Академія припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділення) за рішенням Президента України.

Ліквідація, реорганізація Академії проводиться у порядку, встановленому законодавством.

Глава Адміністрації
Президента України


В.ЛИТВИНвгору