Документ 818-2001-п, поточна редакція — Редакція від 29.12.2015, підстава - 1105-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2001 р. № 818
Київ

Про Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 509 від 12.04.2006
№ 613 від 11.07.2012
№ 70 від 25.02.2015
№ 1105 від 23.12.2015}

{У назві і тексті постанови та Порядку слова "дозвіл на використання радіоелектронного засобу" в усіх відмінках та формах числа замінено словами "дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу" у відповідному відмінку та числі, а слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації", "Держкомзв'язку" та "Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот при Держкомзв'язку" - словами "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 509 від 12.04.2006}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні (додається).

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вжити заходів до забезпечення отримання дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. № 1049 "Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіочастот дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 24, ст. 1116).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. № 818

ПОРЯДОК
надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

{У тексті Порядку слова "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" в усіх відмінках замінено словами "Український державний центр радіочастот" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 509 від 12.04.2006}

{У тексті Порядку слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку”, “Державна інспекція зв'язку” і “Комісія” в усіх відмінках замінено словом “НКРЗІ” згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

1. Цей Порядок визначає процедуру надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв'язку та супутникового зв'язку посольствами (нунціатурами), місіями (інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 р. про консульські зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових організації в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере участь Україна (далі - представництва), та процедуру оформлення тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів (далі - офіційні делегації) та для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 70 від 25.02.2015, № 1105 від 23.12.2015}

2. Використання радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) представництвами здійснюється на підставі спеціального дозволу.

Для отримання спеціального дозволу на експлуатацію РЕЗ фіксованого короткохвильового радіозв'язку (далі - радіозв'язку) та супутникового зв'язку представництво або уряд держави, яка його акредитує, міжнародна організація звертається з нотою до МЗС. До ноти додаються викладені українською мовою заява за формою згідно з додатком 1 і такі документи (у восьми примірниках):

пояснювальна записка з докладними відомостями про призначення РЕЗ, копія фрагмента карти масштабу 1 : 100000, на якій позначено місце встановлення РЕЗ із зазначенням географічних координат;

картка тактико-технічних даних РЕЗ, заповнена за формою згідно з додатком 2;

для земних станцій супутникового зв'язку - відповідна заява за формою згідно з додатком 3;

для РЕЗ радіозв'язку - відповідна заява за формою згідно з додатком 4;

схема організації зв'язку з визначенням загальної кількості РЕЗ, місць їх розташування та рознесення між ними, азимутів спрямування випромінювання, висоти підвішування антен.

Крім того, до заяви додаються (в одному примірнику):

гарантійний лист заявника про оплату вартості послуг з погодження радіочастот, розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ, надання спеціального дозволу, а також виконання робіт або надання послуг, пов'язаних з державним наглядом за використанням РЕЗ, за формою згідно з додатком 5;

копія санітарного паспорта джерела випромінювання електромагнітної енергії, виданого МОЗ, за формою згідно з додатком 6.

3. У тижневий термін МЗС розглядає ноту і визначає доцільність надання спеціального дозволу з урахуванням умов взаємності.

Свої висновки разом із заявою та іншими матеріалами, надісланими представництвом, МЗС направляє до Українського державного центру радіочастот (далі - Центр).

Загальний термін розгляду заяви представництва і надання йому спеціального дозволу не повинен перевищувати 4 місяці з дня її реєстрації.

4. Центр:

протягом трьох діб перевіряє наявність та правильність оформлення поданих документів і реєструє заяву з комплектом документів;

розглядає заяву, проводить експертизу документів, які надійшли;

визначає радіочастоти, які можуть бути погоджені, та проводить розрахунки електромагнітної сумісності РЕЗ;

у термін не пізніше 10 діб направляє на погодження визначені радіочастоти до Генерального штабу Збройних Сил, а у разі потреби - до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

у разі потреби здійснює міжнародну координацію заявлених радіочастот.

5. Генеральний штаб Збройних Сил, центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у погодженні використання радіочастот, зобов'язані протягом 50 діб з дати отримання заяви повідомити Центр про своє рішення.

6. Центр після отримання результатів погодження оформляє їх в установленому порядку і протягом 3 місяців з дня реєстрації заяви подає на розгляд до НКРЗІ.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

7. НКРЗІ у двотижневий термін розглядає подані документи і приймає рішення щодо надання спеціального дозволу або відмову в його наданні з обгрунтуванням причин відмови.

На засідання НКРЗІ запрошується представник МЗС.

8. Центр у триденний термін письмово інформує МЗС про рішення НКРЗІ.

9. МЗС у п'ятиденний термін з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ письмово інформує представництво про рішення НКРЗІ.

10. У разі прийняття НКРЗІ позитивного рішення Центр надсилає у тижневий термін з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ до представництва рахунок на сплату ним вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу.

Оплата представництвом вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу, здійснюється за встановленими тарифами, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

11. Протягом трьох діб з дня отримання копії платіжного документа, що засвідчує оплату представництвом у тридцятиденний термін вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу, Центр оформляє спеціальний дозвіл за формою згідно з додатком 7, реєструє і надсилає перший його примірник до МЗС. Другий примірник спеціального дозволу зберігається в Центрі.

Представництво, отримавши спеціальний дозвіл, сплачує в установленому законодавством порядку збір за використання радіочастотного ресурсу України (у разі, коли такий вид платежу застосовується або може бути застосований до аналогічного представництва України в цій державі).

12. Термін дії спеціального дозволу встановлюється рішенням НКРЗІ для кожного представництва окремо, але не може бути меншим трьох років.

13. Для продовження терміну дії спеціального дозволу представництво, не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну його дії звертається до МЗС з відповідною нотою, до якої додається викладена українською мовою заява за формою згідно з додатком 8.

МЗС надсилає заяву представництва до Центру, який розглядає її протягом не більш як 30 діб від дати отримання і передає заяву разом із своїми висновками щодо можливості продовження терміну дії спеціального дозволу на розгляд НКРЗІ.

НКРЗІ у двотижневий термін розглядає подані документи і приймає рішення щодо продовження терміну дії спеціального дозволу.

На засідання НКРЗІ запрошується представник МЗС.

У разі прийняття НКРЗІ рішення про продовження терміну дії спеціального дозволу Центр протягом 5 діб з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ оформляє спеціальний дозвіл, реєструє його і надсилає до МЗС.

МЗС у тижневий термін з дня отримання від Центру спеціального дозволу надсилає його представництву.

За умови своєчасного подання заяви на продовження терміну дії спеціального дозволу плата за його оформлення не справляється, а відшкодовується лише вартість бланка. У разі несвоєчасного подання представництвом зазначеної заяви справляється плата у розмірі 40 відсотків вартості послуг згідно з установленими тарифами.

14. НКРЗІ може відмовити представництву в продовженні терміну дії спеціального дозволу у разі порушення ним встановленого законодавством порядку використання радіочастот, про що МЗС протягом 5 діб з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ письмово повідомляє представництво.

15. Для організації зв'язку іншого призначення представництво повинно звертатися до відповідних операторів зв'язку.

16. З метою забезпечення проведення візитів офіційних іноземних делегацій представництво або уряд держави, яка його акредитує, звертається з нотою до МЗС про надання спеціального дозволу на тимчасове використання на території України радіоелектронних засобів із зазначенням необхідних номіналів частот. До ноти додається викладена українською мовою заява за формою згідно з додатком 9 (у восьми примірниках).

17. Заява подається за один місяць до початку проведення візиту офіційної делегації (у виняткових випадках - не пізніше 10 діб). МЗС протягом однієї доби надсилає свої висновки разом із заявою представництва до Центру.

Центр перевіряє правильність оформлення та відповідність поданих документів законодавству, реєструє заяву і протягом однієї доби надсилає її копію на погодження до Генерального штабу Збройних Сил.

18. Генеральний штаб Збройних Сил і Центр позачергово розглядають заяву і протягом не більш як 7 діб приймають рішення щодо погодження використання радіочастот.

У разі позитивного рішення Центр оформляє тимчасовий спеціальний дозвіл за формою згідно з додатком 10, реєструє його і протягом доби надсилає до МЗС.

МЗС не пізніше однієї доби до визначеного в заяві терміну надсилає представництву тимчасовий спеціальний дозвіл.

Тимчасовий спеціальний дозвіл надається на час підготовки та проведення візитів офіційних іноземних делегацій.

У разі неможливості погодження використання заявлених радіочастот Центр звертається до НКРЗІ з проханням запровадити оперативні тимчасові обмеження на використання заявлених радіочастот діючими РЕЗ.

19. НКРЗІ приймає рішення про необхідність запровадження обмежень і повідомляє Центр, Генеральний штаб Збройних Сил та МЗС про необхідність здійснення заходів щодо запровадження оперативних тимчасових обмежень на використання замовлених радіочастот діючими РЕЗ.

У разі неможливості запровадження обмежень Центр протягом доби надсилає до МЗС лист з обгрунтуванням причин відмови у видачі тимчасового спеціального дозволу.

19-1. Використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України здійснюється на підставі тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України, оформлених за процедурою, встановленою пунктами 16-19 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ № 70 від 25.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1105 від 23.12.2015}

20. Нагляд за дотриманням представництвом встановлених спеціальним (тимчасовим спеціальним) дозволом умов використання радіочастот здійснюється НКРЗІ.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.04.2006}

21. У разі порушення представництвом встановленого законодавством порядку використання радіочастот НКРЗІ письмово через МЗС повідомляє представництво про необхідність термінового вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

У разі невжиття протягом встановленого в повідомленні терміну заходів щодо усунення порушень НКРЗІ розглядає питання про анулювання спеціального дозволу. Рішення НКРЗІ у тижневий термін доводиться через МЗС до представництва.

{Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 509 від 12.04.2006}

22. Спірні питання, що виникають під час надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів, а також під час використання представництвами РЕЗ в Україні, розглядаються відповідно до законодавства України.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на отримання спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв'язку


Додаток 2
до Порядку

КАРТКА
тактико-технічних даних рез


Додаток 3
до Порядку

ЗАЯВА
на встановлення та експлуатацію земної станції супутникової системи зв'язку


Додаток 4
до Порядку

ЗАЯВА
на встановлення та експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв'язку


Додаток 5
до Порядку

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ


Додаток 6
до Порядку

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ
джерела випромінювання електромагнітної енергії


Додаток 7
до Порядку

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на експлуатацію радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв'язку

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}


Додаток 8
до Порядку

ЗАЯВА
на продовження терміну дії спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв'язку


Додаток 9
до Порядку

ЗАЯВА
на отримання тимчасового спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу радіо- або супутникового зв'язку на період проведення візиту офіційної делегації в Україну


Додаток 10
до Порядку

ТИМЧАСОВИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на експлуатацію радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв'язку на період проведення візиту офіційної делегації в Україну

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}вгору