Документ 742-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2013, підстава - 252-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2006 р. N 742
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
страхового фонду документації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
страхового фонду документації зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 742
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань
страхового фонду документації

{ Пункт 1 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 407/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }

3. У Положенні про порядок формування, ведення та
використання галузевого страхового фонду документації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 319 ( 319-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 588):
1) у пункті 1 слова "підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності" замінити словами
"постачальниками документів, підприємствами (установами)
страхового фонду документації";
2) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"зберігання інформації про культурні цінності";
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Користувачами галузевого фонду є центральні та місцеві
органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування, а також постачальники документів,
інші юридичні і фізичні особи, які використовують страховий фонд
документації";
4) абзац п'ятий пункту 5 викласти в такій редакції:
"для зберігання документів на об'єкти культурної спадщини та
інформації про культурні цінності - Державний реєстр нерухомих
пам'яток України, Державний реєстр національного культурного
надбання, обліковофондова документація музеїв і заповідників, а
також описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та
інших об'єктів, що становлять культурну цінність";
5) пункт 6 після слів "культурної спадщини" доповнити словами
"а також обсяг інформації про культурні цінності";
6) у пункті 9 слова "галузевими програмами" замінити словами
"планами постачання документації та виготовлення документів
страхового фонду";
7) у другому реченні абзацу п'ятого пункту 11 слова "і бази
зберігання" виключити.
4. У Положенні про порядок формування, ведення та
використання обласного (регіонального) страхового фонду
документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 320 ( 320-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 12, ст. 589):
1) пункт 2 після слів "транспортних зв'язків" доповнити
словами "об'єктах будівництва промислового і цивільного
призначення", а після слів "області (регіону)" - словами "а також
належить інформація про культурні цінності";
2) у пункті 3 слова "юридичних осіб - постачальників
документації" замінити словами "постачальників документів, інших
юридичних і фізичних осіб, які використовують страховий фонд
документації";
3) у пункті 4:
абзац третій після слів "транспортних зв'язків" доповнити
словами "об'єктах промислового і цивільного призначення";
абзац п'ятий після слів "і документації на них" доповнити
словами "а також культурних цінностей";
4) пункт 7 доповнити:
після слів "(далі - замовники обласного (регіонального) СФД)"
словами "і погоджуються з Державним департаментом страхового фонду
документації";
абзацом такого змісту:
"Обласні (регіональні) програми затверджуються відповідними
радами";
5) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. Підставою для розроблення обласних (регіональних) програм
створення є номенклатура виробів та продукції, переліки об'єктів і
споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків,
об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення,
об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних
пам'яток, переліки техногенно і екологічно небезпечних та інших
об'єктів, документація на які підлягає закладенню до обласних
(регіональних) СФД (далі - вироби та продукцію, об'єкти і
споруди).
9. Постачальники документів разом з підприємствами
(установами) страхового фонду документації визначають комплект
документації на вироби та продукцію, об'єкти і споруди, яка
підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД";
6) у пункті 12 слова "на продукцію, об'єкти і споруди систем
життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єкти
культурної спадщини" виключити;
7) в абзаці другому пункту 14 та пункті 15 слова "продукції,
об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних
зв'язків, об'єктів культурної спадщини" замінити словами "виробів
та продукції, об'єктів і споруд";
8) в абзаці першому пункту 18 слова "підприємств, установ,
організацій (незалежно від форм власності)" замінити словами
"постачальників документів".
5. У пунктах 5 і 6 Порядку ведення Державного реєстру
документів страхового фонду документації, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 642
( 642-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 21,
ст. 1020), слова "юридичних осіб - постачальників документації"
замінити словами "постачальників документів".вгору