Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 12.05.2007705
Документ 705-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2016, підстава - 829-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 травня 2007 р. № 705
Київ

Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 992 від 09.09.2009
№ 236 від 01.03.2010
№ 853 від 10.08.2011
№ 955 від 25.12.2013
№ 42 від 28.01.2015
№ 829 від 16.11.2016}

Відповідно до статей 16, 26, 29 і 46 Закону України "Про карантин рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 829 від 16.11.2016}

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання;

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

перелік об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

перелік об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 672 "Про затвердження Порядку проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1421);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 156 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 672" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 369).

3. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 853 від 10.08.2011, № 829 від 16.11.2016}

забезпечити видачу карантинних та фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт виключно заявнику або уповноваженій ним особі;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 829 від 16.11.2016}

не допускати під час надання платних послуг, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, справляння платежів інших, ніж плата за такі послуги.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 236 від 01.03.2010}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 705
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 829)

ПОРЯДОК
проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання.

2. У цьому Порядку термін “знезараження” означає методи обробки (фізичні, хімічні чи біологічні), в тому числі фумігацію, що спрямовані на ліквідацію шкідливих організмів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про карантин рослин”.

3. Результати огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням оформлюються державним фітосанітарним інспектором у вигляді акта (додаток 1) у двох примірниках: перший примірник видається представнику власника об’єкта (об’єктів) регулювання, другий - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

4. Об’єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України та об’єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та реекспорту підлягають огляду державним фітосанітарним інспектором.

5. Огляд об’єктів регулювання проводиться шляхом інспектування, під час якого здійснюється відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи.

6. У разі складування, концентрації (нагромадження) та сортування у морських і річкових портах, на залізничних станціях, терміналах та в автопортах об’єктів регулювання проводиться їх огляд.

7. Для забезпечення відбору зразків під час огляду посівів, посадки рослин, багаторічних насаджень, складських приміщень використовуються феромонні пастки, харчові принади та ловильні пояси.

8. З метою визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання державні фітосанітарні інспектори проводять систематичні обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до них території (трикілометрової зони), місць обігу об’єктів регулювання.

Обстеження відповідної території в межах зони (ареалу) проводяться державним фітосанітарним інспектором у період вегетації культурних рослин з такою періодичністю:

кожні півроку - на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів;

щороку - на територіях, де вирощується елітне насіння і садивний (посадковий) матеріал, на державних сортодослідних станціях, у плодорозсадниках, інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях ботанічних садів, на територіях, де вирощуються рослини з імпортного насіннєвого та садивного матеріалу, а також на територіях карантинних та регульованих зон;

один раз на два роки - на територіях, де здійснюється виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів, та на прилеглих до них територіях.

9. Для проведення обстеження можуть залучатися фахівці установ з питань карантину рослин, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби (далі - фахівці).

З метою залучення фахівця державний фітосанітарний інспектор звертається до установи з питань карантину рослин, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби.

Державний фітосанітарний інспектор визначає площу та метод обстеження.

Фахівець під час обстеження визначеної площі відбирає зразки об’єктів регулювання, шкідливі та регульовані шкідливі організми, про що складає довідку про обстеження (додаток 2), яку разом із відібраними зразками подає державному фітосанітарному інспектору.

Державний фітосанітарний інспектор з метою проведення фітосанітарної експертизи надсилає відібрані під час проведення обстеження зразки до фітосанітарної лабораторії.

За результатами проведених фітосанітарних процедур державний фітосанітарний інспектор складає акт обстеження (додаток 3).

10. З метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів фітосанітарними лабораторіями Держпродспоживслужби проводиться фітосанітарна експертиза, яка включає:

проведення аналізу фітосанітарного стану об’єктів регулювання з метою виявлення шкідливих організмів;

визначення видів виявлених шкідливих організмів;

підготовку висновку фітосанітарної експертизи.

11. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну, підлягають висіванню або висаджуванню у спеціальних розсадниках та оранжереях для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і здійснення під контролем державного фітосанітарного інспектора заходів щодо оздоровлення.

12. Висновок фітосанітарної експертизи видається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.

13. У разі проведення складного аналізу (мікологічного, бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо наявності шкідливих організмів висновок про результати фітосанітарної експертизи видається протягом 30 днів з дня подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.

14. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного зразка об’єкта регулювання і оцінки виявлених шкідливих організмів державний фітосанітарний інспектор визначає фітосанітарний стан партії об’єктів регулювання та приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів.

15. Знезараження об’єктів регулювання провадиться з дотриманням вимог законодавства.

Заражені шкідливими організмами об’єкти регулювання, що вивозяться за межі митної території України або карантинної зони, підлягають знезараженню.

16. Об’єкти регулювання, у тому числі засоби перевезення, сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя, що переміщуються через державний кордон або карантинні зони, підлягають інспектуванню, а в разі виявлення шкідливих організмів - знезараженню, яке проводиться у місцях відвантаження чи безпосередньо у транспортних засобах.

17. Організацію та контроль за проведенням знезараження, в тому числі фумігації, об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон та карантинні зони, здійснюють головні управління Держпродспоживслужби.

18. У разі вивезення за межі митної території України партії вантажу, яка формується з декількох партій об’єктів регулювання, знезараження може проводитися у місці складування, концентрації (нагромадження) такої партії.

19. Після знезараження об’єктів регулювання їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі результатів інспектування та фітосанітарної експертизи.

У разі проведення фумігації об’єктів регулювання у транспортних засобах під час перевезення їх фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним інспектором на підставі відповідного акта, складеного суб’єктом господарювання, який провів таку фумігацію (знезараження), та власником таких об’єктів регулювання.

20. Об’єкти регулювання, за винятком суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів, вивозяться за межі митної території України, у тому числі шляхом реекспорту, за наявності фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який видається органом Держпродспоживслужби на кожну партію, що вивозиться у транспортному засобі.

21. Фітосанітарний та карантинний сертифікати видаються за результатами проведення фітосанітарних процедур.

22. Для отримання фітосанітарного сертифіката (додаток 4) або фітосанітарного сертифіката на реекспорт (додаток 5) державному фітосанітарному інспектору подається:

заява, заповнена англійською мовою або однією з офіційних мов Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФAO) (додаток 6);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

На запит особи, яка здійснює переміщення, фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту.

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається державним фітосанітарним інспектором не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об’єктів регулювання на підставі проведених фітосанітарних процедур.

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявникові фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу державному фітосанітарному інспектору із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт на території України становить 14 днів.

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюються у двох примірниках: перший примірник видається заявникові, другий - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

23. Карантинний сертифікат (додаток 7) видається на об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, для цілей контролю за переміщенням територією України у разі:

вивезення об’єктів регулювання з карантинної зони;

транспортування імпортованих об’єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами.

На запит особи, яка здійснює переміщення, карантинний сертифікат може видаватися на рослини, продукти рослинного походження, місця зберігання, упаковки, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, не включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України.

На запит особи, яка здійснює переміщення об’єктів регулювання, що вироблялися на місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус вільних від регульованих шкідливих організмів, карантинний сертифікат видається за результатами інспектування без здійснення відбору зразків та фітосанітарної експертизи.

24. Власник вантажу об’єктів регулювання не раніше ніж за 14 днів до відвантаження або відправлення пред’являє державному фітосанітарному інспектору партію зазначених об’єктів для проведення фітосанітарних процедур.

25. Для отримання карантинного сертифіката державному фітосанітарному інспектору подається:

заява (додаток 6);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката.

26. Карантинний сертифікат видається державним фітосанітарним інспектором не раніше ніж за 14 днів до дати переміщення об’єктів регулювання територією України на підставі результатів проведених фітосанітарних процедур.

Державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявникові карантинний сертифікат або прийняти рішення про відмову в його видачі протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу. Завершення завантаження транспортного засобу фіксується шляхом надсилання власником вантажу або уповноваженою ним особою державному фітосанітарному інспектору письмового повідомлення про початок завантаження транспортного засобу із зазначенням інформації про транспортний засіб, вантаж, запланований час та дату завершення завантаження.

Строк дії карантинного сертифіката становить 14 днів.

27. Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - надсилається органові Держпродспоживслужби, куди перевозяться об’єкти регулювання; третій - залишається в органі Держпродспоживслужби, що його видав.

28. Фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт і карантинний сертифікат підписуються державним фітосанітарним інспектором і скріплюються трикутною печаткою встановленого зразка (додаток 8).

Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт і карантинного сертифіката здійснюються відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про карантин рослин”.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}Додаток 1
до Порядку

АКТ

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 2
до Порядку

ДОВІДКА ПРО ОБСТЕЖЕННЯ

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 3
до Порядку

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 4
до Порядку

ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 5
до Порядку

ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ НА РЕЕКСПОРТ

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 6
до Порядку

ЗАЯВА

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


Додаток 7
до Порядку

КАРАНТИННИЙ СЕРТИФІКАТ

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}Додаток 8
до Порядку

__________
Примітки.


1. "XX" - код відповідного органу Держпродспоживслужби.
2. "000" - код державного фітосанітарного інспектора.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}


{Порядок оформлення карантинного дозволу виключено на підставі Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. № 705
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 829)

ПЕРЕЛІК
об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об’єкта регулювання

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза гібрид для сівби (Zea mays var. saccharata)

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша

0713

Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; та крім серцевини сагової пальми)

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені

0805

Цитрусові, свіжі або сушені

0806

Виноград, свіжий або сушений

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі

0808

Яблука, груші та айва, свіжі

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі

0810

Інші плоди, свіжі

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; ягоди ялівцю

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі

1001*

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1002*

Жито

1003*

Ячмінь

1004*

Овес

1005*

Кукурудза

1006*

Рис

1007*

Сорго зернове

1008*

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

1103*

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур

1104*

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

1107 10*

Солод необсмажений

1201*

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

1202*

Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

1204 00*

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

1205*

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

1206 00*

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

1207*

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

1209

Насіння, плоди та спори для сівби

1210*

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)

1211*

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені

1212*
(крім 1212 21 00 00
та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнених або неподрібнених); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені

1214*

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені (крім соняшникового лушпиння)

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи і залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи не гранульовані

2308 00*

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавок із яблук та виноградних вичавок)

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи

2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)

4403
(крім 4403 10 00 00,
що оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами)

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

4406 10 00 00

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій, не просочені

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні

5101 11 00 00

Вовна немита, стрижена

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки

__________
* Видача карантинного сертифіката на зазначені об’єкти регулювання у сфері карантину рослин для цілей контролю за переміщенням територією України не обов’язкова. Видача карантинного сертифіката здійснюється виключно у разі добровільного звернення осіб.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 42 від 28.01.2015; в редакції Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. № 829

ПЕРЕЛІК
об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування об’єкта регулювання

Країни-експортери або зони країн походження, для яких заборонено імпорт в Україну об’єктів регулювання

Країни-імпортери, на вимогу яких об’єкти регулювання супроводжуються фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України

0106 49 00

Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних цілей


усі країни світу

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212


усі країни світу

0602

Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів


усі країни світу

0603

Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)


усі країни світу

0604

Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені (крім вибілених, пофарбованих, просочених або оброблених іншим способом)


усі країни світу

0701

Картопля, свіжа або охолоджена

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0702 00 00 00

Помідори, свіжі або охолоджені

Сирійська Арабська Республіка*

усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0703

Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені


усі країни світу

0704

Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) і цикорій (Cichorium spp.), свіжі або охолоджені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0706

Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або охолоджені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0707 00

Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0708

Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0709

Інші овочі, свіжі або охолоджені (крім грибів та трюфелів)

Сирійська Арабська Республіка

усі країни світу

0712 90 11 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) гібрид для сівби


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) інша


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0713

Овочi бобовi, сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені


усі країни світу

0714

Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок; крім серцевини сагової пальми)


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії)

0801

Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки


усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0802

Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, із шкіркою або без шкірки


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії)

0803

Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0804

Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свіжі або сушені


усі країни світу

0805

Цитрусові, свіжі або сушені


усі країни світу

0806

Виноград, свіжий або сушений


усі країни світу

0807

Дині, кавуни і папая, свіжі


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0808

Яблука, груші та айва, свіжі


усі країни світу

0809

Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі


усі країни світу

0810

Інші плоди, свіжі


усі країни світу

0813

Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 0801-0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0814 00 00 00

Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), свіжі (крім морожених, сушених або консервованих для тимчасового зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном


усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0903 00 00 00

Мате або парагвайський чай (крім розфасованого у вакуумну або металеву упаковку)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0904

Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушені або подрібнені чи мелені


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0906

Кориця та квіти коричного дерева


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0907

Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0908

Горіх мускатний, маціс і кардамон


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0909

Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, кумину, кмину; ягоди ялівцю


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

0910

Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)


усі країни світу

1002

Жито


усі країни світу

1003

Ячмінь


усі країни світу

1004

Овес


усі країни світу

1005

Кукурудза


усі країни світу

1006

Рис


усі країни світу

1007

Сорго зернове


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури


усі країни світу

1101 00

Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1102

Борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1103

Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1106

Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів товарної позиції 0713 (крім із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08)


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1107 10

Солод необсмажений


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1201

Соєві боби, подрібнені або не подрібнені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1202

Арахіс, не смажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1203 00 00 00

Копра


усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1205

Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене


усі країни світу

1207

Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені


усі країни світу

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1209

Насіння, плоди та спори для сівби


усі країни світу

1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені


усі країни світу

1212
(крім 1212 21 00 00
та 1212 29 00 00)

Плоди ріжкового дерева, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені (крім морожених або сушених, подрібнені або не подрібнені); кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені


усі країни світу

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані


усі країни світу

1401

Матеріали рослинного походження (наприклад, бамбук, індійська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафія, очищена, вибілена або пофарбована солома злаків, липова кора), що використовуються в основному для плетіння


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1404

Матеріали рослинного походження, в іншому місці не зазначені


усі країни світу

1801 00 00 00

Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

1802 00 00 00

Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з какао


усі країни світу, крім Туреччини, Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи не гранульовані


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2308 00

Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені (крім вичавок з яблук та виноградних вичавок)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини

2401

Тютюнова сировина; тютюнові відходи


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

2530 90 00 00

Ґрунт для науково-дослідних цілей


усі країни світу

2703 00 00 00

Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований


усі країни світу, крім Грузії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

3002 90 50 00,
3002 90 90 00

Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин для науково-дослідних цілей


усі країни світу

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін (крім брикетів та гранул)


усі країни світу

4403
(крім 4403 10 00 00
оброблені фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані


усі країни світу

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна


усі країни світу

4406 10 00 00

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних аналогічних колій, не просочені


усі країни світу

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 міліметрів


усі країни світу

4409

Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді профільованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді напівкруглого калювання, фасонні, заокруглені тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання


усі країни світу, крім Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

4415

Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні завантажувальні щити; обичайки дерев’яні


усі країни світу

4416 00 00 00

Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану

5101 11 00 00

Вовна, немита, стрижена


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Грузії, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

5201 00

Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану

5301

Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини, Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

9406 00 20 00

Конструкції будівельні збірні з дерева


усі країни світу, крім Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Туреччини

9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування з акарології, гельмінтології, ентомології, паразитології та ботаніки


усі країни світу, крім Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру (грецька частина), Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Сполученого Королівства Великої Британії, Північної Ірландії, Хорватії

__________
* Із Сирійської Арабської Республіки забороняється ввезення в Україну товарів, які класифікуються за кодом згідно з УКТЗЕД 0709 30 00 00 (баклажани) та за кодом згідно з УКТЗЕД 0709 60 (перець).

{Постанову доповнено переліком згідно з Постановою КМ № 829 від 16.11.2016}вгору