Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 225
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2001687
Документ 687-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.09.2005, підстава - 910-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 червня 2001 р. N 687
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 910 ( 910-2005-п ) від 14.09.2005 )
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня
2001 р. N 225 ( 225-2001-п ) "Про максимальну величину фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну
суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові
внески (збори) до соціальних фондів" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 11, ст. 436) такі зміни:
1) вступну частину постанови після слів "Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" доповнити словами "частини четвертої
статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
( 1105-14 )";
2) пункт 1 після слів "Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності" доповнити словами "Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань";
3) додаток 1 до постанови викласти у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 225 ( 225-2001-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. N 687)
ПРИКЛАД
обчислення суми страхових внесків (зборів)
до соціальних фондів
(гривень на місяць) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Сума страхових внесків (збору) | | | |--------------------------------------------------------------------- Но-| Прізвище та |Сума |Сума |до Фонду зага-|до Фонду соці- |до Фонду | до Пенсійного фонду мер| ініціали |нара- |заро- |льнообов'язко-|ального страху- |соціального | ряд-| |хова- |бітку,|вого державно-|вання у зв'язку |страхування | ка | |ного |на |го соціального|з тимчасовою |від нещасних| | |заро- |яку |страхування |втратою праце- |випадків на | | |бітку |нара- |України на ви-|здатності |виробництві | | | |хову- |падок безро- | |та професій-| | | |ються |біття | |них захворю-| | | |стра- | | |вань | | | |хові |--------------+----------------+------------+------------------------ | | |внес- |пра- |робото-|праців- |робото-|роботодав- |працівників |роботодав- | | |ки |цівни-|давця -|ників - |давця -|ця - 4 від- |та осіб, які|ця - | | |(збір)|ків - |2 від- |0,25 |2,5 |сотки (під- |виконують |32 відсотки | | | |0,5 |сотки* |відсотка|відсот-|приємство 18|роботи (на- | | | | |від- | |- нижче |ка |класу профе-|дають послу-| | | | |сотка | |150 гри-| |сійного ри- |ги) згідно з| | | | | | |вень, | |зику вироб- |цивільно- | | | | | | |0,5 від-| |ництва) |правовими | | | | | | |сотка - | | |договорами,-| | | | | | |вище 150| | |1 відсоток -| | | | | | |гривень | | |нижче 150 | | | | | | | | | |гривень, | | | | | | | | | |2 відсотки -| | | | | | | | | |вище 150 | | | | | | | | | |гривень | ----+-----------------+------+------+------+-------+--------+-------+------------+------------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Іваненко І.І. 150 150 0,75 3 0,38 3,75 6 1,5 48
2. Петренко П.П. 1200 1200 6 24 6 30 48 24 384
3. Сидоренко С.С. 2000 1600 8 32 8 40 64 32 512
4. Степаненко С.О** 400 400 х 8 2 10 16 8 128
5. Титаренко Т.Т.*** 1800 1600 х х х х х 32 512 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Усього 5550 4950 14,75 67 16,38 83,75 134 97,5 1584

* Відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі
види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) розмір внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців
з 1 січня 2001 р. становить 2 відсотки, з 1 липня 2001 р. - 2,5
відсотка.
** Найманий працівник - пенсіонер, який не підлягає
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
*** Виконує роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими
договорами і не бере участі у загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванні на випадок безробіття,
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, і загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Загальна сума страхових внесків, яка підлягає перерахуванню,
становить:
до Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття - 81,75 гривні (графа 5
рядок 6 + графа 6 рядок 6 = 14,75 + 67 = 81,75);
до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності - 100,13 гривні (графа 7 рядок 6 + графа 8
рядок 6 = 16,38 + 83,75 = 100,13);
до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань - 134 гривні (графа 9 рядок
6 = 134);
до Пенсійного фонду - 1681,5 гривні (графа 10 рядок 6 + графа
11 рядок 6= 97,5 + 1584 = 1681,5).вгору