Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
Постанова Кабінету Міністрів України; Концепція від 21.06.2001667
Документ 667-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 червня 2001 р. N 667
Київ
Про затвердження Концепції державної
політики у сфері здійснення контролю
над тютюном

З метою захисту здоров'я населення від шкідливого впливу
тютюнокуріння, зменшення споживання тютюнових виробів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Концепцію державної політики у сфері здійснення
контролю над тютюном (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2001 р. N 667
КОНЦЕПЦІЯ
державної політики у сфері здійснення
контролю над тютюном

1. Загальна частина
Україна є однією з країн, де значно поширено споживання
тютюнових виробів, особливо серед молоді, тому дуже важливо
сформувати і забезпечити реалізацію державної політики,
спрямованої на обмеження споживання тютюнових виробів.
Ця Концепція визначає правові, економічні та соціальні засади
здійснення заходів щодо охорони здоров'я населення від шкідливого
впливу тютюнокуріння.
Наукові дослідження свідчать, що споживання тютюнових виробів
призводить до розвитку у курців раку легенів, серцево-судинних
захворювань, захворювань органів дихання та інших. Безпечних
тютюнових виробів не існує. Тютюновий дим є фактором ризику для
здоров'я людей, які не курять. Споживання тютюнових виробів
призводить до тютюнової залежності.
Вірогідність розвитку раку легенів та інших хвороб у курців
набагато вища, ніж у людей, які не курять. Смертність від хвороб,
спричинених споживанням тютюну, можна попередити. Тютюнові вироби
містять шкідливі для здоров'я людини речовини. В Україні реально
існують медичні та економічні проблеми споживання тютюнових
виробів, оскільки третина населення нашої країни курить.
Україна має розвинену тютюнову галузь. Загальна сума
відрахувань підприємств тютюнової галузі до бюджету становила у
1999 році понад 1,2 млрд. гривень, або майже 3 відсотки
запланованих бюджетних доходів. Протягом 1996 - 1999 років
надходження від оподаткування тютюнових виробів постійно зростали.
Водночас, згідно з орієнтовними економічними розрахунками,
тільки для лікування хворих на рак легенів та ішемічну хворобу
серця витрачається близько 310 млн. гривень щороку.
Досвід багатьох країн світу свідчить, що послідовна
комплексна державна політика у сфері здійснення контролю над
тютюном, спрямована на обмеження споживання тютюнових виробів, дає
позитивні результати в охороні здоров'я.
2. Мета, принципи та завдання Концепції
Метою Концепції є захист здоров'я людини шляхом зменшення
рівня активного і пасивного тютюнокуріння, інших форм споживання
тютюну.
Для досягнення зазначеної мети необхідно розв'язати такі
основні завдання:
зменшити ризик для здоров'я людини внаслідок споживання
тютюнових виробів шляхом пропаганди здорового способу життя та
належного інформування споживачів про шкідливість цих виробів;
забезпечити охорону прав людини, яка не курить, на захист від
впливу тютюнового диму;
створити економічні та правові умови, що сприятимуть
зменшенню споживання тютюнових виробів;
забезпечити лікування тютюнової залежності;
здійснювати контроль за якістю тютюну і тютюнових виробів;
створити систему економічних, правових та адміністративних
заходів, спрямованих на протидію незаконному обігу тютюнових
виробів.
Концепція передбачає реалізацію державної політики, що
повинна забезпечувати:
системний підхід до проведення цієї політики та поєднання
комплексу економічних, правових, медичних та інших заходів;
ефективність контролю за виробництвом та обігом тютюнових
виробів;
диференціацію шляхів здійснення заходів, спрямованих на
зменшення рівня споживання тютюнових виробів серед різних
соціальних та вікових груп населення;
поступовість та поетапність здійснення зазначених заходів.
3. Забезпечення реалізації Концепції
Виконання основних завдань, спрямованих на досягнення мети
Концепції, можливе:
1) у сфері зменшення ризиків для здоров'я людини, пропаганди
здорового способу життя та інформування споживачів тютюнових
виробів про їх шкідливість - шляхом:
створення системи профілактичних заходів споживання тютюну,
передусім серед молоді;
проведення кампаній, в тому числі в засобах масової
інформації, спрямованих на зменшення споживання населенням
тютюнових виробів;
правового забезпечення інформування споживачів про ризик,
пов'язаний із споживанням тютюнових виробів, для чого запровадити
нанесення на упаковки тютюнових виробів медичних попереджень та
інформації про вміст шкідливих речовин;
2) у сфері забезпечення охорони прав людини, яка не курить,
на захист від впливу тютюнового диму - шляхом здійснення комплексу
заходів для захисту прав тих, хто не курить, особливо щодо
уразливих категорій населення (дітей, молоді, вагітних жінок,
хворих, осіб похилого віку);
3) у сфері створення економічних і правових умов, що сприяють
зменшенню споживання тютюнових виробів, - шляхом:
удосконалення законодавства з метою обмеження та поступової
заборони реклами тютюнових виробів і розроблення системи
здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади
ефективного контролю за реалізацією відповідних положень
законодавства;
повної заборони всіх форм заохочення дітей та підлітків до
вживання тютюнових виробів;
перегляд установлених податкових ставок на тютюнові вироби з
поступовим їх збільшенням;
удосконалення законодавства щодо заборони продажу тютюнових
виробів неповнолітнім, установлення відповідальності за її
порушення;
4) у сфері забезпечення лікування тютюнової залежності -
шляхом:
створення умов для широкого використання фармакологічних
засобів, що допомагають позбавитися тютюнової залежності;
залучення працівників системи охорони здоров'я, соціальних
служб для молоді, освіти та інших галузей до участі у програмах
допомоги тим, хто хоче кинути курити;
опанування працівниками системи охорони здоров'я сучасними
методами лікування тютюнової залежності;
5) у сфері контролю за якістю тютюну і тютюнових виробів -
шляхом:
удосконалення стандартів і виробництва тютюнових виробів,
поступової гармонізації їх з міжнародними вимогами з метою захисту
здоров'я споживачів;
установлення для тютюну і тютюнових виробів максимально
допустимих рівнів шкідливих речовин в одиниці продукції з
поетапною гармонізацією відповідно до вимог законодавства країн
Європейського Союзу;
забезпечення належного контролю державних органів за
дотриманням максимально допустимих рівнів шкідливих речовин у
тютюнових виробах;
6) у сфері протидії незаконному обігу тютюнових виробів -
шляхом створення та запровадження системи економічних, правових та
адміністративних заходів протидії незаконному обігу тютюнових
виробів;
7) у сфері міжнародного співробітництва України - шляхом:
забезпечення участі України у підготовці міждержавних угод
(Рамкові конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я з
контролю над тютюном);
співробітництва митних, правоохоронних та інших державних
органів України з відповідними органами інших держав з питань
протидії незаконному обігу тютюнових виробів;
участі представників України в міжнародних конференціях,
симпозіумах та інших заходах, пов'язаних з розглядом питань щодо
контролю над тютюном;
співпраці з міжнародними організаціями, іноземними державними
установами, науковими та лікувальними закладами з питань вивчення
досвіду інших країн у вишуканні шляхів зменшення рівня споживання
тютюнових виробів серед населення та інших питань у сфері контролю
над тютюном.
Реалізація державної політики у сфері контролю над тютюном
включає організаційне, нормативно-правове, аналітичне,
інформаційне та науково-методичне забезпечення.
Організаційне забезпечення здійснюється центральними органами
виконавчої влади, які в межах своєї компетенції розробляють
конкретні заходи та механізм реалізації положень Концепції.
Узгодження позицій державних органів і громадських
організацій у цій сфері здійснює Віце-прем'єр-міністр України з
питань гуманітарної політики.
Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом прийняття
та реалізації відповідного закону та інших нормативно-правових
актів з питань контролю над тютюном.
Аналітичне забезпечення полягає у проведенні моніторингу
споживання тютюнових виробів з метою визначення рівня ефективності
реалізації державної політики, а також моніторингу виготовлення та
обігу тютюнових виробів і надходження податків від них.
Інформаційне забезпечення здійснюється шляхом пропаганди
здорового способу життя, в тому числі серед батьків, вагітних
жінок, підлітків та інших категорій громадян, а також використання
антитютюнової реклами на телебаченні, радіо, плакатах, рекламних
щитах, у друкованих засобах масової інформації, залучення до цієї
пропаганди громадських організацій.
Науково-методичне забезпечення полягає у сприянні науковим
дослідженням, які допомагатимуть вишукати ефективні форми та
заходи у сфері контролю над тютюном.вгору