Документ 663-VII, попередня редакція — Редакція від 16.07.2015, підстава - 514-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

У разі якщо для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію недостатньо наявних генеруючих потужностей (у тому числі будівництво яких для покриття прогнозованого попиту здійснюється за планом розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років), системний оператор з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії застосовує конкурсні процедури придбання допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності.

Проведення конкурсу з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності (у тому числі за умови участі одного учасника) та визначення умов фінансування надання таких послуг здійснюються відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Визначення постачальника допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється системним оператором з урахуванням плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, виду проектного палива, необхідності проведення реконструкції електричної потужності у відповідних енергетичних вузлах об’єднаної енергетичної системи України та інших критеріїв, визначених пріоритетними.

Придбання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності здійснюється в осіб, які стали переможцями конкурсних процедур з відбору постачальника допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності та підписали відповідний договір з системним оператором. Такі особи отримують статус постачальника допоміжних послуг.

Зобов’язання щодо оплати допоміжної послуги із забезпечення резервів нової електричної потужності виникають у системного оператора після введення відповідних генеруючих потужностей в експлуатацію та виконуються впродовж терміну придбання такої допоміжної послуги, що визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і не може перевищувати десять років для проектів будівництва нових генеруючих потужностей.

Типові договори, на підставі яких придбаваються допоміжні послуги забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності, мають передбачати порядок зміни умов придбання допоміжної послуги у разі невиконання інвестором зобов’язань, що визначились за результатами конкурсу/тендера.

Моніторинг виконання постачальником допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності договірних зобов’язань здійснюється системним оператором. У разі порушення постачальником допоміжної послуги із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності своїх договірних зобов’язань щодо недотримання термінів введення в експлуатацію нових та/або реконструйованих генеруючих потужностей умови придбання допоміжної послуги змінюються у порядку, передбаченому договором про надання допоміжних послуг із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності";

23) у частині шостій статті 19 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-технічними документами";

24) останнє речення частини сьомої статті 20 викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України затверджує порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, а також затверджує порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов’язань окремих споживачів з оплати електричної енергії";

25) у статті 24:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Права, обов’язки та відповідальність електропостачальників і електропередавальних організацій";

частину першу викласти в такій редакції:

"Електропостачальники погоджують з відповідним споживачем величину екологічної броні електропостачання, яка має бути затверджена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. У разі недосягнення згоди між споживачем та електропостачальником щодо величини екологічної броні електропостачання остаточне рішення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики";

частину другу викласти в такій редакції:

"Електропостачальники на підставі договору з електропередавальними організаціями мають право за умови неповної оплати споживачем спожитої електричної енергії обмежити його електроспоживання до повного припинення постачання електричної енергії, а у разі наявності екологічної броні та гарантій виконання споживачем грошових зобов’язань з оплати електричної енергії до рівня екологічної броні електропостачання";

частину третю викласти в такій редакції:

"Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм постачання електричної енергії встановлюється законами України, правилами користування електричною енергією";

частину четверту замінити двома частинами такого змісту:

"Вартість спожитої електроенергії, що постачається споживачам на рівні екологічної броні, яка є несплаченою таким споживачем, відшкодовується електропостачальникам відповідно до порядку надання державою забезпечення виконання окремими споживачами грошових зобов’язань з оплати електричної енергії.

Збитки електропостачальників від надання пільг з оплати за спожиту електричну енергію окремим категоріям побутових споживачів відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги".

У зв’язку з цим частини п’яту - сімнадцяту вважати відповідно частинами шостою - вісімнадцятою;

у частині шостій слово "Енергопостачальники" замінити словами "Електропередавальні організації", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

у частині восьмій слова "Енергопостачальник, що здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території" замінити словами "Гарантований електропостачальник";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Електропередавальні організації зобов’язані забезпечити рівноправний доступ до своїх мереж відповідно до кодексу електричних мереж. Електропередавальні організації не мають права відмовити у доступі до своїх мереж суб’єктам господарювання, які виробляють енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Електропередавальні організації у своїх інвестиційних програмах повинні передбачати витрати на приєднання об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Електропередавальні організації зобов’язані у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання";

частину дванадцяту після слів "здійснює передачу" доповнити словами "або розподіл";

частину дванадцяту виключити;

частини тринадцяту та чотирнадцяту виключити;

у частинах шістнадцятій та сімнадцятій слово "Енергопостачальник" замінити словом "Електропостачальник";

26) у статті 24-1:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 24-1. Відповідальність суб’єктів електроенергетики за збитки, завдані при виробництві, передачі, розподілі та постачанні електричної енергії";

слова "в мережах" замінити словами "в електроустановках", а після слів "виробництва, передачі" доповнити словом "розподілу";

27) частину другу статті 25 після слів "Про енергозбереження" доповнити словами "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

28) у статті 26:

у частині першій слово "енергопостачальником" замінити словами "постачальником електричної або теплової енергії";

частину другу після слів "додержуватися вимог" доповнити словами "чинного законодавства України";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з постачальником електричної або теплової енергії, порушення правил користування електричною енергією (невід’ємною частиною яких є правила користування електричною енергією для побутових споживачів), порушення правил користування тепловою енергією та невиконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України";

у частині п’ятій слово "енергопостачальнику" замінити словами "постачальнику електричної або теплової енергії";

частини шосту та сьому виключити;

частину восьму виключити;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"Споживач електричної енергії зобов’язаний за умови неповної оплати спожитої електричної енергії обмежити своє електроспоживання до повного припинення споживання електричної енергії, а у разі наявності екологічної броні та гарантій виконання грошових зобов’язань з оплати електричної енергії до рівня екологічної броні електропостачання";

у частині десятій слова "відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, яке здійснює передачу енергії" замінити словами "відповідальних представників постачальників електричної або теплової енергії, підприємств, що здійснюють передачу або розподіл електричної або теплової енергії", а після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Споживач (власник мереж, які використовуються для транспортування електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, побутовим споживачам) зобов’язаний укласти з електропередавальною організацією, яка здійснює розподіл електричної енергії, договір про спільне використання технологічних електричних мереж";

29) у статті 27:

у частині другій:

абзац другий після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

в абзаці дев’ятому слово "насильницькі" виключити;

в абзаці десятому слово "енергопостачальниками" замінити словами "постачальниками електричної та теплової енергії";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об’єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

частину восьму після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "нормативно-технічних документів";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Методика розрахунку розміру шкоди, завданої електропостачальнику внаслідок викрадення електроенергії, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

30) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Особливості експорту електроенергії

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту електричної енергії мають енергопостачальники, які є членами оптового ринку електричної енергії України, мають ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії та не мають простроченої заборгованості за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України.

Для здійснення експорту електричної енергії енергопостачальники закуповують необхідний її обсяг на оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною, що визначається за правилами оптового ринку електричної енергії України.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, забезпечує недискримінаційні умови доступу енергопостачальників до магістральних та міждержавних електричних мереж при здійсненні експорту та/або імпорту електричної енергії в межах технічної можливості таких електричних мереж з урахуванням їх пріоритетного використання для забезпечення потреб споживачів України в електричній енергії відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Організація надання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, у координації з системними операторами та/або операторами системи передачі сусідніх країн.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, визначає доступну пропускну спроможність відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі. Величина доступної пропускної спроможності узгоджується з відповідним системним оператором та/або операторами системи передачі сусідньої країни.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, щодобово публікує результати визначення доступної пропускної спроможності та інформацію щодо вільної пропускної спроможності, яка виставляється на аукціон.

Розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, за процедурою електронного аукціону з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису, крім випадків, встановлених цим Законом.

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж енергопостачальники отримують за результатами аукціону. Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з метою розподілення вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж проводить річні, місячні та добові аукціони. При проведенні аукціону підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, здійснює розподіл доступу до всієї вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, визначеної на відповідний період.

У разі якщо попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж перевищує величину вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, аукціон на доступ проводиться за принципом першочергового задоволення заявок учасників аукціону, які пропонують найвищу ціну. В такому разі ціна доступу до пропускної спроможності за відповідним напрямом визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок учасників аукціону.

За умови, що попит на доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не перевищує або дорівнює величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, надає учасникам такого аукціону доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на безоплатній основі.

Порядок оформлення результатів аукціону та отримання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж визначаються порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Кошти, отримані підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, в результаті розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на аукціонах, використовуються ним на збільшення пропускної спроможності таких мереж.

Енергопостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, зобов’язані в строки та у порядку, передбачені правилами оптового ринку електричної енергії України та порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, подавати добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії. У разі якщо у вищезазначений строк енергопостачальник не надав добовий погодинний графік експорту/імпорту електричної енергії, такий енергопостачальник втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу, а підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

У разі якщо енергопостачальник, який отримав доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж за результатами аукціону, протягом календарного місяця використовує отриману в результаті річного аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України менше ніж на сімдесят відсотків, такий енергопостачальник втрачає отриманий доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а така величина розподіленої пропускної спроможності стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на аукціон.

Енергопостачальники, які отримали доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, мають право передати на договірних засадах іншим енергопостачальникам доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, повідомивши та зареєструвавши у підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачу такого права відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Передача електричної енергії, призначеної для експорту, здійснюється на підставі договору з суб’єктом електроенергетики, який здійснює передачу електричної енергії міждержавними електричними мережами України. Зазначений суб’єкт електроенергетики укладає з переможцем аукціону договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, включаючи технічні умови забезпечення експорту електричної енергії. Примірна форма договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж здійснюється за рахунок інвестицій підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, або за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Додаткові (збільшені) обсяги пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, створені за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, можуть бути звільнені від дії положень частини сьомої цієї статті за таких умов:

інвестиція має підвищити рівень конкуренції на оптовому ринку електричної енергії;

інвестиція не відбулася б, якби звільнення не було надане;

інвестиція здійснюється в об’єкти електроенергетики об’єднаної енергетичної системи України;

жодна частина інвестицій або експлуатаційних витрат на створення та/або експлуатацію додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж не покривається за рахунок тарифу на передачу або розподілу та постачання електричної енергії підприємства, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об’єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, або електропередавальних організацій.

Таке звільнення надається на весь обсяг додаткової (збільшеної) пропускної спроможності та на термін, що не може бути меншим терміну окупності інвестиційного проекту. Пріоритетний доступ до додаткового (збільшеного) обсягу пропускної спроможності мають особи, за рахунок інвестицій яких відбулося збільшення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Відповідність інвестиційних проектів умовам, визначеним цим Законом, за яких вони звільняються від дії положень частини сьомої цієї статті, та термін надання такого звільнення визначаються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Експлуатацію новозбудованих об’єктів міждержавних електричних мереж, збудованих за рахунок інвестицій юридичної особи, що не є пов’язаною прямо або опосередковано відносинами контролю з електропередавальним підприємством, здійснює електропередавальне підприємство за договором із власником/інвестором. Диспетчерське оперативно-технологічне управління новозбудованими об’єктами міждержавних електричних мереж здійснюється системним оператором як складовою об’єднаної енергетичної системи України";

31) статтю 30 виключити;

32) розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:

"4. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", системний оператор зобов’язаний укласти договори на придбання допоміжної послуги забезпечення резервів нової та/або реконструйованої генеруючої потужності з виробниками, для яких на момент припинення функціонування оптового ринку електричної енергії України було встановлено інвестиційну складову до тарифу на електричну енергію для фінансування проектів реконструкції та/або модернізації теплових електростанцій. Придбання допоміжної послуги у таких виробників здійснюється на умовах, що були передбачені на момент встановлення їм інвестиційної складової. Обсяг платежів, графік їх здійснення системним оператором, а також типова форма договору на придбання допоміжної послуги затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

5. Установити, що вимога про відповідність будівництва об’єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років для цілей статей 17-1 та 17-2 цього Закону не поширюється на об’єкти електроенергетики, договір щодо приєднання яких укладено до 1 липня 2014 року".

{Пункт 5 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

6. Внести до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5406-VI) такі зміни:

1) у частині першій статті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії та централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України";

доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечення функціонування ринку електричної енергії, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також надання послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

надання допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

2) частину першу статті 4 доповнити пунктами 10-13 такого змісту:

"10) товарів та послуг на ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

7. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) такі зміни:

1) частину першу статті 275 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Окремим видом договору енергопостачання є договір про постачання електричної енергії споживачу. Особливості постачання електричної енергії споживачам та вимоги до договору про постачання електричної енергії встановлюються законами України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та "Про електроенергетику";

2) частину шосту статті 276 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на підставі цін (тарифів), встановлених/визначених відповідно до вимог закону";

3) частину першу статті 277 викласти у такій редакції:

"1. Абоненти користуються енергією з додержанням правил користування енергією відповідного виду. Правила користування енергією, якщо інше не передбачено законом, затверджуються Кабінетом Міністрів України";

4) статтю 278 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Правові умови організації та здійснення торгівлі електричною енергією та продуктами електричної енергії встановлюються законами України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та "Про електроенергетику".

8. Частину четверту статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Підприємства - суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті, забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для ознайомлення громадськості за місцезнаходженням виконавчого органу такого підприємства".

9. Частину першу статті 3 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 26, ст. 349; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів "Про електроенергетику" доповнити словами "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

10. Внести до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 29, ст. 272) такі зміни:

1) абзац перший преамбули після слів "виробництва, передачі" доповнити словом "розподілу";

2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері енергозбереження між власниками когенераційних установок і електророзподільних підприємств, незалежно від форми власності";

3) частини другу та третю статті 9 виключити.

11. Абзац третій статті 17 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) викласти у такій редакції:

"встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії".

12. Статтю 9 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, суб’єкту господарської діяльності - виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на його запит орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає гарантію походження електричної енергії.

Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України".

13. Оптовий постачальник електричної енергії здійснює діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

14. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити план заходів реалізації перехідного періоду;

2) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії;

забезпечити фінансування закупівлі ДП НЕК "Укренерго" програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцій на ринку електричної енергії відповідно до цього Закону та нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо юридичного та організаційного відокремлення електророзподільними підприємствами діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, а також врегулювання договірних відносин електропостачальників та електророзподільних підприємств із споживачами електричної енергії;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

забезпечити розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону;

3) у термін з 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року забезпечити:

тестування програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, виконання функцій системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, а також програмного та технічного забезпечення, необхідного для організації та проведення торгів "на добу наперед";

здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії та надання послуг і виконання розрахунків за електричну енергію та послуги відповідно до вимог цього Закону.

15. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

внести зміни до умов та правил здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у частині виконання ліцензіатом функцій гарантованого електропостачальника;

здійснити заходи щодо запровадження допоміжних послуг з вторинного регулювання та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності на ринку допоміжних послуг;

забезпечити організацію внесень відповідних змін до правил оптового ринку електричної енергії України;

розробити та затвердити інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії у перехідний період.

16. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електричної енергії, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

17. З моменту припинення функціонування оптового ринку електричної енергії України, передбаченого Законом України "Про електроенергетику", гарантований покупець є правонаступником оптового постачальника електричної енергії за договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладеними оптовим постачальником електричної енергії з виробниками, яким згідно із законодавством встановлено "зелений" тариф. До цих договорів гарантованим покупцем та відповідним виробником, якому встановлено "зелений" тариф, укладається додаткова угода на основі типової додаткової угоди в частині приведення умов, укладених з оптовим постачальником договорів, у відповідність із положеннями цього Закону.

Типова додаткова угода до договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом з оптовим постачальником затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Купівля гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), у суб’єкта господарювання, якому "зелений" тариф встановлено після запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, здійснюється відповідно до положень цього Закону.

18. Протягом першого року функціонування ринку "на добу наперед" гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих станціях, а також виробляють електричну енергію з відновлювальних (альтернативних) джерел енергії) не може бути меншою п’яти відсотків від їх місячних обсягів відпуску електричної енергії за відповідний період попереднього року.

19. Упродовж двох років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії весь обсяг імпортованої електричної енергії продається виключно на ринку "на добу наперед".

20. Абзац третій частини третьої статті 4 цього Закону набирає чинності через два роки з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
№ 663-VII
вгору