Документ 643_339, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.07.2012, підстава - 643_411

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Російської Федерації про співробітництво в
галузі атестації наукових та науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації
( укр/рос )
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 1281 ( 1281-2007-п ) від 31.10.2007 }
{ Зміни до Угоди див. у Протоколі ( 643_411 )від 12.07.2012 }

Дата підписання: 21.06.2002 Дата затвердження Україною: 31.10.2007 Дата набрання чинності для України: 14.11.2007
Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, далі
Сторони, прагнучи збереження та розвитку наукових зв'язків;
підтверджуючи прагнення продовжувати співробітництво в галузі
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації,
домовились про таке:
Стаття 1
Сторони визнають на території своїх держав кваліфікаційні
документи державного зразка про присудження наукових ступенів, що
видані Уповноваженим органом іншої Сторони. Визнання цих
документів не тягне за собою безумовного розповсюдження на їх
власників прав, встановлених Стороною на своїй території для
власників національних кваліфікаційних документів.
Еквівалентність кваліфікаційних документів про наукові
ступені державного зразка встановлюються в процесі переатестації
їх власників.
Переатестація проводиться державним органом атестації
держави, громадянином якої є здобувач або на території якої він
постійно проживає.
Стаття 2
Уповноважені органи Сторін:
проводять взаємні консультації при розробці національних
концепцій розвитку систем атестації та вимог до атестації наукових
і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також
національних переліків (номенклатур) спеціальностей наукових
працівників;
забезпечують порівнянність основних вимог до здобувачів
наукових ступенів у державних системах атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 3
Уповноважені органи розвиватимуть співробітництво в галузі
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації шляхом:
створення рівноцінних умов для проведення захистів дисертацій
здобувачами іншої Сторони у радах для присудження наукових
ступенів на своїй території;
своєчасного взаємного інформування про зміни у державних
системах атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації Сторін, обміну відповідними нормативними актами та
іншими матеріалами з питань атестації цих кадрів;
проведення необхідних спільних заходів щодо обміну досвідом
управління процесом атестації наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації, спрямованих на його вдосконалення.
Стаття 4
Уповноваженим органом від України визначено Вищу атестаційну
комісію, від Російської Федерації - Міністерство освіти Російської
Федерації.
Стаття 5
Участь у цій Угоді не обмежує прав Сторін на використання
інших форм співробітництва в галузі атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 6
З конкретних питань, пов'язаних з реалізацією даної Угоди,
можуть бути підписані додаткові угоди і протоколи.
Стаття 7
До тексту Угоди за взаємною згодою Сторін можуть вноситись
зміни та доповнення.
Стаття 8
У разі виникнення суперечностей з приводу тлумачення або
застосування положень цієї угоди Сторони будуть вирішувати їх
шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дня отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Ця Угода діє протягом п'яти років і термін її дії буде
автоматично продовжуватись на подальші п'ятирічні періоди, якщо
жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити дію цієї Угоди
шляхом письмового повідомлення не пізніше як за шість місяців до
закінчення відповідного періоду її чинності.
Вчинено в місті Харкові 21 червень 2002 року в двох
автентичних примірниках, кожний українською та російською мовами.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації

{ Угоду додано до Постанови КМ N 1281 ( 1281-2007-п ) від
31.10.2007 }

Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве
в области аттестации научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации
(Харьков, 21 июня 2002 года)
Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров
Украины, именуемые далее Сторонами,
стремясь к сохранению и развитию научных связей; выражая стремление сотрудничать в области аттестации научных
и научно-педагогических кадров высшей квалификации; согласились о нижеследующем:
Статья 1
Каждая Сторона признает на территории своего государства
квалификационные документы государственного образца о присуждении
ученых степеней, которые выданы уполномоченным органом другой
Стороны. Признание этих документов не влечет за собой безусловного
распространения на их владельцев прав, установленных Стороной на
территории своего государства для владельцев национальных
квалификационных документов. Эквивалентность квалификационных документов об ученых
степенях государственного образца устанавливается в процессе
переаттестации их владельцев. Переаттестация проводится государственным органом аттестации
государства, гражданином которого является соискатель или на
территории которого он постоянно проживает.
Статья 2
Уполномоченные органы Сторон: проводят взаимные консультации при разработке национальных
концепций развития систем аттестации и требований к аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а
также национальных перечней (номенклатур) специальностей научных
работников; обеспечивают сравнимость основных требований к соискателям
ученых степеней в государственных системах аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Статья 3
Уполномоченные органы будут развивать сотрудничество в
области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации путем: создания равноценных условий для проведения защит диссертаций
соискателями другой Стороны в советах по присуждению ученых
степеней на своей территории; современного взаимного информирования об изменениях в
государственных системах аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации Сторон, обмена
соответствующими нормативными актами и другими материалами по
вопросам аттестации этих кадров; проведения необходимых совместных мероприятий по обмену
опытом управления процессом аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации, направленных на
его усовершенствование.
Статья 4
Уполномоченным органом от Российской Стороны является
Министерство образования Российской Федерации, с Украинской
Стороны - Высшая аттестационная комиссия.
Статья 5
Участие в Соглашении не ограничивает прав Сторон на
использование иных форм сотрудничества в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Статья 6
По конкретным вопросам, связанными с выполнением настоящего
Соглашения, могут быть подписаны дополнительные договоры и
протоколы.
Статья 7
В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон
могут вноситься изменения и дополнения.
Статья 8
В случае возникновения разногласий по вопросам толкования или
применения настоящего Соглашения Стороны решают их путем
консультаций и переговоров.
Статья 9
Соглашение вступает в силу со дня получения последнего
письменного уведомления о выполнении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу,
и заключается сроком на 5 лет. Его действие автоматически
продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону не позже чем за шесть месяцев до
окончания очередного периода о своем намерении прекратить его
действие.
Совершено в Харькове 21 июня 2002 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
(Подписи)
вгору