Документ 616_067, поточна редакція — Затвердження від 31.05.2006, підстава - 769-2006-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Польща про академічне взаємовизнання
документів про освіту та рівноцінність ступенів
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 769 ( 769-2006-п ) від 31.05.2006 }

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Польща, далі -
"Сторони",
у дусі дружби, що характеризує відносини між двома державами,
відповідно до Договору між Україною і Республікою Польща про
добросусідство, дружні відносини і співробітництво ( 616_172 ),
підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року,
керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки та
освіти ( 616_058 ), підписаної в м. Києві 20 травня 1997 року,
з метою розвитку співробітництва в галузі вищої освіти та
підтримки наукових обмінів,
усвідомлюючи спільність рис систем вищої освіти держав
Сторін,
з метою створення громадянам обох держав умов для продовження
навчання у закладах освіти або наукових та науково-дослідних
установах держав Сторін,
домовились про таке:
Стаття 1
Ця Угода поширюється на документи державного зразка, видані
навчальними закладами, установами та Вищою атестаційною комісією
України, та документи, видані уповноваженими на це установами
Республіки Польща, згідно зразка, описаного у відповідних
документах, а також на інші документи, що свідчать про відповідні
періоди навчання, складені іспити, заліки та практику, що
видаються уповноваженими на це закладами, відповідно до вимог
чинного законодавства кожної із держав Сторін.
Стаття 2
З метою здійснення професійної діяльності визнання документів
про освіту та присудження ступенів здійснюється у відповідності до
вимог чинного законодавства кожної із держав Сторін.
Стаття 3
Атестати про повну загальну середню освіту, видані в Україні,
та атестати зрілості, видані в Республіці Польща, дають право на
вступ до вищих навчальних закладів держави іншої Сторони.
Стаття 4
Вищі навчальні заклади держав Сторін на підставі документів,
згаданих у статті 1 цієї Угоди, можуть визнавати відповідні
періоди навчання, складені іспити, заліки та практику відповідно
до чинного законодавства кожної із держав Сторін.
У разі виявлення різниці в програмах навчання, студент
зобов'язаний ліквідувати її у вищому навчальному закладі, де
збирається продовжувати навчання.
Стаття 5
Кваліфікації бакалавра, отримані в Україні після закінчення
навчання, та професійні звання інженера, інженера-архітектора,
ліценціата, ліценціата медичного працівника та ліценціата
акушерства, отримані в Республіці Польща після закінчення вищого
професійного навчання, дають право на продовження навчання за
наступними рівнями у вищих навчальних закладах держави іншої
Сторони відповідно до чинного законодавства кожної із держав
Сторін.
Стаття 6
1. Кваліфікації спеціаліста чи магістра, отримані в Україні,
дають право на здобуття наукового ступеня doktora або ступеня
doktora sztuki в Республіці Польща відповідно до чинного
законодавства Республіки Польща.
2. Професійні звання магістр, магістр освіти, магістр
медицини, магістр акушерства, магістр-інженер,
магістр-інженер-архітектор, магістр мистецтва, лікар,
лікар-стоматолог та лікар-дантист, ветеринарний лікар або інші
рівноцінні, отримані в Республіці Польща, дають право на здобуття
наукового ступеня кандидата наук в Україні відповідно до чинного
законодавства України.
Стаття 7
1. Науковий ступінь кандидата наук, присуджений в Україні,
дає право на здобуття наукового ступеня "Doktor habilitowany" або
ступеня "Doktor habilitowany sztuki" в Республіці Польща
відповідно до чинного законодавства Республіки Польща.
2. Наукові ступені doktora, ступені doktora sztuki або
кваліфікації І ступеня, присуджені в Республіці Польща, дають
право на здобуття наукового ступеня доктора наук в Україні
відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 8
1. Відмова у присудженні в державі однієї Сторони ступеня за
представлену дисертацію і за відповідні досягнення становить
перешкоду у присудженні за цю дисертацію і за ці досягнення
рівнозначного або вищого ступеня в державі іншої Сторони.
2. У випадку, коли, незважаючи на існування такої перешкоди,
про яку йде мова в першому абзаці, ступінь присуджується в державі
однієї Сторони, у державі іншої Сторони може бути відмовлено у
його визнанні.
Стаття 9
1. Сторони створять комісію експертів для вирішення спірних
питань, що можуть виникати після набуття чинності цієї Угоди,
оновлення списків наукових та науково-дослідних установ,
уповноважених надавати ступені, та вищих навчальних закладів
України та Республіки Польща, а також обміну інформацією про зміни
в їх системах освіти.
Про склад спільної комісії Сторони інформуватимуть одна одну
дипломатичними каналами.
2. Комісія експертів збиратиметься в разі необхідності на
прохання однієї із Сторін. Місце та час засідань узгоджуватимуться
дипломатичними каналами.
Стаття 10
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися
зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, і
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 11
1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває
чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення
Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття чинності цією Угодою.
2. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
направлення письмового повідомлення іншій Стороні. У такому
випадку ця Угода припиняє свою дію через 12 місяців після
отримання відповідного повідомлення.
3. У разі припинення дії цієї Угоди її положення
продовжуватимуть застосовуватись до згаданих у попередніх статтях
документів, виданих до припинення її дії, і до документів тих
осіб, які прибули на навчання до держав Сторін до припинення дії
цієї Угоди.
4. З дня набуття чинності цією Угодою втрачає чинність
Протокол між Урядом України і Урядом Республіки Польща про
тимчасове врегулювання питання взаємного визнання еквівалентності
документів про закінчення середніх, середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів, а також документів про присвоєння вчених
ступенів і звань ( 616_016 ), підписаний у Варшаві 18 травня
1992 року.
Вчинено в м. Варшава 11 квітня 2005 року в двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Польща
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 769 ( 769-2006-п )
від 31.05.2006 }вгору