Документ 565-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.02.2006, підстава - 150-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 1994 р. N 565
Київ
Про порядок повного державного утримання та забезпечення
учнів державних професійних навчально-виховних
закладів безкоштовним харчуванням і стипендією
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 950 ( 950-2001-п ) від 08.08.2001
N 150 ( 150-2006-п ) від 15.02.2006 )

Відповідно до Закону України "Про внесення змін і доповнень
до статті 32 Закону Української РСР "Про освіту" ( 69/94-ВР ) та
постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію
зазначеного Закону ( 70/94-ВР ) Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що учні державних професійних
навчально-виховних закладів: із числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування
батьків, і дітей, які потребують особливих умов виховання,
перебувають на повному утриманні держави: забезпечуються
стипендією, житлом, харчуванням, одягом, побутовими речами,
предметами особистої гігієни, а також грошовими виплатами
відповідно до чинного законодавства; із числа дітей-напівсиріт, із малозабезпечених сімей та із
числа дітей, які проживають у відриві від батьків, забезпечуються
безкоштовним триразовим харчуванням і стипендією, а учні, які
проживають у сім'ях (за винятком вищезгаданих), - безкоштовним
одноразовим харчуванням і стипендією. Грошова компенсація за харчування виплачується зазначеним
учням лише за умови відсутності у державного професійного
навчально-виховного закладу можливості для організації
повноцінного харчування.

( Абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 950 ( 950-2001-п ) від 08.08.2001 )

2. У період навчання учнів державних професійних
навчально-виховних закладів забезпечувати їх спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за нормами,
встановленими для робітників відповідних професій.
3. Установити, що повне державне утримання та забезпечення
студентів індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів
I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки
майстрів виробничого навчання, безкоштовним харчуванням і
стипендією здійснюється в порядку, передбаченому цією постановою
для учнів державних професійних навчально-виховних закладів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2006-п ) від 15.02.2006 )
4. Міністерству фінансів передбачити кошти для введення в дію
встановленого цією постановою порядку повного державного утримання
та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних
закладів безкоштовним харчуванням і стипендією.
5. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1994 року.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 1994 р. N 565
Зміни і доповнення,
які вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п ) "Про стипендіальне
забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних
закладів, а також аспірантів і докторантів"

1. У третій графі таблиці додатка N 1 виключити слова "зі
строком навчання до 10 місяців".
2. У додатку N 2: пункт 8 після слів "та державному забезпеченні" доповнити
словами "або одержують безкоштовне харчування"; у пункті 9 виключити слова "і учням"; пункт 11 викласти в такій редакції: "11. Учням, які забезпечуються безкоштовним триразовим
харчуванням, розмір стипендії зменшується на 50 відсотків, а тим,
які забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням, - на 20
відсотків стосовно до встановленого розміру за підсумками
навчання"; пункт 12 після слів "та перебувають на" доповнити словами
"повному державному і"; виключити із пункту 13 слова "а учням такої категорії
зменшується на 70 відсотків (сімейним учням - на 65 відсотків)"; виключити із пункту 14 слова "і учням"; пункт 15 виключити.
3. У додатку N 3: у пункті 12 виключити слово "літніх"; доповнити абзац перший пунктів 15 і 21 після слова
"студентам" слово "(учням)", а останнє речення другого абзацу
пункту 21 доповнити словом "(учнів)".

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору