Документ 5459-VI, попередня редакція — Редакція від 07.11.2015, підстава - 580-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

12) у статті 19:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності

Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, забезпечує перевірку".

12. Частину другу статті 36 та пункт 6 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2004 р., № 19, ст. 252) після слів "інших військових формувань України" доповнити словами "Міністерства внутрішніх справ України".

13. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 6 слова "місцевих органів містобудування та архітектури" виключити;

2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:

"Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю (далі - орган державного архітектурно-будівельного контролю)";

3) у частині четвертій статті 11 слова "відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю";

4) у назві розділу III та назві статті 13 слово "спеціально" виключити;

5) у статті 13:

частину першу викласти в такій редакції:

"До уповноважених органів містобудування та архітектури належать:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури;

орган державного архітектурно-будівельного контролю;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури;

структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";

у частині другій слова "Уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування і архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій" замінити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

6) у статті 14:

у частині першій слово "статтею" замінити словами "абзацами п’ятим - сьомим частини першої статті", а слова "району в місті" виключити;

частину другу після слова "архітектора" доповнити словами "області, району, міста";

у частині п’ятій слово "спеціально" виключити;

7) частину третю статті 16 виключити;

8) у статті 16-1:

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури, визначає порядок реєстрації таких організацій.

Контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

9) у статті 17:

частину третю викласти в такій редакції:

"Органом ліцензування є орган державного архітектурно-будівельного контролю";

у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

у частині десятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури";

10) статтю 18 виключити.

14. У Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2000 р., № 13, ст. 115; 2001 р., № 32, ст. 172; 2005 р., № 6, ст. 138):

1) у статті 10 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах охорони праці, державного гірничого нагляду";

2) у частині другій статті 21 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення";

3) у частині першій статті 22 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, еколого-експертними та спеціалізованими підрозділами чи установами або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, охорони здоров’я, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони праці та державного гірничого нагляду, санітарного та епідемічного благополуччя населення, нагляду і контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах екології та природних ресурсів, будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства";

4) у частині третій статті 43 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) в абзаці шостому частини другої статті 49 слова "спеціально уповноважених державних органів" замінити словами "відповідних центральних органів виконавчої влади".

{Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 5403-VI від 02.10.2012}

16. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233):

1) абзац четвертий статті 10 виключити;

2) у частині четвертій статті 14 слова "центральних органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту".

17. У Законі України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 30, ст. 394):

1) в абзаці четвертому статті 1 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в установленому порядку";

2) у частині другій статті 6 та статті 10 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту" та "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту" у відповідному відмінку;

3) у статті 13 слова "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту";

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належать:

розроблення і затвердження нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів (крім нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, які розробляються відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України) та забезпечення ліквідації аварій та їх наслідків, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів, а також погодження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;

прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів (у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів маршрути і режими перевезення погоджуються з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху), якщо такі умови не передбачені відповідними нормативно-правовими актами;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів";

5) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів належать:

контроль за додержанням законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху);

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів";

6) в абзаці другому статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";

7) у статті 23 слова "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту";

8) у тексті Закону слова "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" у відповідному відмінку.

18. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 256 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 5 слова "Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України" та "центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту" замінити відповідно словами "Управління державної охорони, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань, єдиної державної податкової політики" та "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту";

2) у пункті 2 статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України";

3) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України:

1) бере участь у формуванні та координує реалізацію державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) визначає за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, відповідно до норм міжнародного права здійснює заходи до його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;

3) бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

4) розробляє на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України;

6) розробляє та затверджує інші нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, щодо користування радіочастотним ресурсом України;

7) здійснює обов’язки Адміністрації зв’язку України з питань виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв’язку, несе відповідальність за виконання зобов’язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв’язку і зобов’язань за адміністративними регламентами, а також з питань взаємодії і співробітництва з органами, що виконують функції адміністрацій зв’язку іноземних держав;

8) представляє інтереси України у всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства";

4) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зв’язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

2) розробляє проекти законів, нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України;

3) організовує проведення досліджень та вироблення рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;

4) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки щодо доцільності проведення і фінансування таких робіт;

5) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України, пов’язаних з користуванням радіочастотним ресурсом;

6) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства".

{Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 5403-VI від 02.10.2012}

20. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):

1) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо:

1) встановлення належності до громадянства України відповідно до статті 3 цього Закону;

2) прийняття заяв разом із необхідними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дітей у випадках, передбачених частинами десятою - дванадцятою статті 18 цього Закону, перевірки правильності оформлення документів, наявності умов для прийняття до громадянства України і відсутності підстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявності підстав для виходу з громадянства України і відсутності підстав, з яких не допускається вихід з громадянства України, надсилання заяв разом зі своїм висновком на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

3) підготовки подань про втрату особами громадянства України і разом із необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

4) прийняття рішень про оформлення набуття громадянства України особами з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4-10 статті 6 цього Закону;

5) скасування в межах повноважень прийнятих рішень про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

6) виконання рішень Президента України з питань громадянства;

7) видання особам, які набули громадянство України, паспортів громадянина України, свідоцтв про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасових посвідчень громадянина України, проїзних документів дитини, довідок про реєстрацію особи громадянином України;

8) вилучення в осіб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, паспортів громадянина України, свідоцтв про належність до громадянства України, тимчасових посвідчень громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон, проїзних документів дитини та видання довідок про припинення громадянства України;

9) ведення обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили громадянство України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, один раз на півріччя інформує Комісію при Президентові України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені частиною першою цієї статті, стосовно осіб, які проживають на території України";

2) у статті 26 слова "прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами" виключити.

21. У Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73; 2011 р., № 6, ст. 47):

1) у частині першій статті 3:

в абзаці першому слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх відповідні територіальні органи" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі утворення)";

абзаци четвертий і п’ятий замінити одним абзацом такого змісту:

"державного нагляду (контролю) у сферах пожежної і техногенної безпеки".

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

2) в абзаці шостому статті 4, назві та абзаці першому статті 5, абзаці четвертому статті 6, частині дванадцятій статті 12 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

3) у статті 11:

частину третю викласти в такій редакції:

"План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

у частині шостій слова "відповідному територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожежної і техногенної безпеки";

у частині сьомій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, протягом 10 днів після затвердження плану локалізації та ліквідації аварій надають через засоби масової інформації відомості, необхідні для виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, передбачених цим планом";

4) у частині восьмій статті 12 слова "спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

5) у частині другій статті 13 та частині першій статті 15 слова "територіальні органи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

6) у частині п’ятій статті 13 слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади" замінити словами "центральним органам виконавчої влади";

7) у статті 15:

у частині другій слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони праці, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і екологічної безпеки та охорони довкілля" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, охорони праці, пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечують оброблення одержаної відповідно до закону інформації про діяльність об’єктів підвищеної небезпеки та надають її місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності та іншим заінтересованим особам, а також у встановленому порядку інформують населення про аварійні ситуації, що виникають на об’єктах підвищеної небезпеки".

22. У Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 41, ст. 197):

1) в абзаці п’ятому статті 1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів" виключити;

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції:

1) організовує роботу з прийняття заяв разом із визначеними цим Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах;

2) організовує роботу з перевірки правильності оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутності підстав для відмови у його наданні;

3) організовує роботу з прийняття рішень про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видання копій цих рішень особам, яких вони стосуються;

4) організовує роботу з видання та вилучення у випадках, передбачених цим Законом, посвідок на постійне проживання;

5) забезпечує ведення обліку осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл";

3) у пункті 1 статті 7 слова "до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції";

4) у статті 8:

у частині першій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці";

у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

5) у статті 9:

у пункті 2 частини першої слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції";

у пункті 5 частини п’ятої слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

у пункті 2 частини сьомої слова "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці";

6) у пункті 3 частини першої статті 10 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

7) у частинах другій, третій та четвертій статті 11 слова "органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання", "Орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції", "орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції" у відповідному відмінку;

8) в абзаці першому статті 12 слова "органом, який його видав" виключити;

9) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції, не пізніш як у тижневий строк надсилає копію рішення про скасування дозволу на імміграцію особі, стосовно якої прийнято таке рішення, та вилучає у неї посвідку на постійне проживання";

10) у статті 15 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованими йому органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері імміграції".

23. В абзаці першому частини першої статті 7 та частині першій статті 13 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування".

24. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 49, ст. 571; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині першій статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

2) у статті 11:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води та питного водопостачання";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

встановлення порядку ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання;

координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у цій сфері;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

забезпечення проведення наукових досліджень у сфері питної води та питного водопостачання;

організація здійснення заходів щодо захисту та охорони об’єктів централізованого питного водопостачання;

підготовка і оприлюднення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечення заінтересованих органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про випадки і причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

вирішення інших питань у сфері питної води та питного водопостачання відповідно до законів України".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

3) статтю 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм".

У зв’язку з цим абзаци третій - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

4) у частині третій статті 19 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

5) в абзаці сьомому частини першої статті 23 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання", а слова "центрального органу виконавчої влади з питань державного санітарно-епідеміологічного нагляду" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

6) у частині третій статті 24 слова "бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

7) у статті 29:

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері екологічної безпеки";

у частині шостій слова "місцевими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, водного господарства" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

у частинах сьомій і дев’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

8) у статті 34:

у частині третій слова "місцевими органами виконавчої влади з водного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

у частині п’ятій слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства", а слова "центральними органами виконавчої влади із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, водного господарства, земельних ресурсів" - словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя, розвитку водного господарства, земельних відносин";

9) в абзаці другому статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки";

10) у частині другій статті 39 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері екологічної безпеки";

11) у частині другій статті 40 слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики", "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

12) у частині першій статті 41 слова "центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

13) у статті 43:

у частині першій слово "спеціально" виключити;

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" виключити;

у частині третій слова "місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації і" виключити;

14) у частині другій статті 44 слово "місцевими" виключити;

15) у частині першій статті 45 слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з охорони довкілля";

16) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" та "органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" та "органи державної санітарно-епідеміологічної служби" у відповідному відмінку.

25. В абзацах восьмому та шістнадцятому підрозділу 2 "Механізми забезпечення реалізації Генеральної схеми" розділу IV Генеральної схеми планування території України, затвердженої Законом України "Про Генеральну схему планування території України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 204), слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" у відповідному відмінку.

26. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2009 р., № 10-11, ст. 137; № 24, ст. 298):

1) у частині першій статті 7 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону";

2) у пункті 23-1 статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

3) у частині першій статті 20:

у пункті 9 слова "Державною митною службою України, Міністерством транспорту України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері авіаційного транспорту";

у пункті 19 слова "Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України", "підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України";

4) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону" у відповідному відмінку.

27. У частинах четвертій та сьомій статті 24 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 52, ст. 377; 2009 р., № 17, ст. 236) слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

28. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47):

1) у статті 8:

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

"1) забезпечує формування державної політики у сфері поховання";

у частині четвертій слова "архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів" замінити словами "державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання";

2) в абзаці третьому частини другої статті 11 слова "відділом реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції" замінити словами "відділом державної реєстрації актів цивільного стану";

3) у частині першій статті 33 слова "іноземних громадян" замінити словом "іноземців";

4) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

29. У частині другій статті 38 та пункті 9 частини першої статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2012 р., № 19-20, ст. 176) слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, митної справи".

30. В абзаці сьомому статті 2 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2006 р., № 26, ст. 215) слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту".

31. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2009 р., № 24, ст. 297; 2010 р., № 40, ст. 524, № 49, ст. 571):

1) у статті 5:

у назві слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства";

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг;

4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), стандартів, нормативів, норм, порядків та правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного і капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду;

5) розроблення типових договорів;

6) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;

7) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг);

8) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;

2) організація в межах його повноважень реалізації державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;

3) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів;

4) організація та виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;

5) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

у частині третій:

слово "розробленні" замінити словом "формуванні";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу щодо призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива";

2) у частині другій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

3) у частині першій статті 9 та пункті 1 частини першої статті 14 слово "спеціально" виключити;

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

32. У Законі України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 39, ст. 386):

1) в абзаці першому пункту 1.5 статті 1 слова "в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Державтоінспекція МВС України)" замінити словами "у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України (далі - відповідні підрозділи МВС України)";

2) у назві статті 54 слово "центральних" виключити;

3) у тексті Закону слова "Державтоінспекція МВС України" та "підрозділи Державтоінспекції МВС" в усіх відмінках і числах замінити словами "відповідні підрозділи МВС України" у відповідному відмінку і числі.

33. У Законі України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 138):

1) текст статті 3 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом";

2) у статті 4:

в абзаці четвертому слова "спеціально уповноважених" виключити;

абзац п’ятий виключити;

3) доповнити статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами, належить:

формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами;вгору