Деякі питання державного концерну "Укратомпром"
Постанова Кабінету Міністрів України; Статут, Перелік від 14.03.2007456
Документ 456-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 24.12.2007, підстава - 1403-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 2007 р. N 456
Київ
{ Постанову скасовано на підставі Постанови КМ
N 1403 ( 1403-2007-п ) від 24.12.2007 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 706/2007 ( 706/2007 ) від 13.08.2007 }
Деякі питання державного
концерну "Укратомпром"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Статут державного концерну "Укратомпром"
(далі - Концерн), що додається.
2. Призначити Деркача Андрія Леонідовича генеральним
директором державного концерну "Укратомпром".
3. Міністерству палива та енергетики, Міністерству
промислової політики, іншим органам виконавчої влади забезпечити в
установленому порядку:
формування статутного фонду Концерну за рахунок виробничих і
невиробничих фондів, інших цінностей державних підприємств та
організацій, які є учасниками Концерну, згідно з додатком;
внесення у двомісячний строк відповідних змін до статутів
учасників Концерну та їх реєстрацію згідно із законодавством. До
моменту реєстрації змін статути учасників діють у частині, що не
суперечить положенням Статуту Концерну.
4. Генеральному директорові Концерну забезпечити згідно із
законодавством укладення контрактів з керівниками державних
підприємств і організацій, які є учасниками Концерну.
5. Установити, що Кабінет Міністрів України затверджує річні
фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на
середньострокову перспективу (три-п'ять років) Концерну та
державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом" та здійснює контроль за їх виконанням.
Зазначені плани інших учасників Концерну затверджує генеральний
директор Концерну за погодженням з Міністерством палива та
енергетики.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2006 р. N 1854 ( 1854-2006-п ) "Про вдосконалення управління
атомно-промисловим комплексом" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 1, ст. 40):
у пункті 2 слова "а також здійснення управління його поточною
діяльністю" виключити;
абзац другий пункту 4 доповнити словом "Турбоатом".
7. Концерну розробити у тримісячний строк проект Стратегії
розвитку підприємств атомно-промислового комплексу та
ядерно-паливного циклу на період до 2030 року та подати його на
затвердження Кабінету Міністрів України.
8. Міністерству палива та енергетики, Міністерству
промислової політики, іншим органам виконавчої влади привести
власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 456
СТАТУТ
державного концерну "УКРАТОМПРОМ"

1. Загальні положення
1.1. Державний концерн "Укратомпром" (далі - Концерн) є
державним господарським об'єднанням, утвореним відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. N 1854
( 1854-2006-п ) "Про вдосконалення управління атомно-промисловим
комплексом".
1.2. Найменування Концерну:
українською мовою: повне - державний концерн "Укратомпром",
скорочене - концерн "Укратомпром";
російською мовою: повне - государственный концерн
"Укратомпром", скорочене - концерн "Укратомпром";
англійською мовою: повне - state concern "Ukratomprom",
скорочене - concern "Ukratomprom" .
1.3. Учасниками Концерну (далі - учасники) є:
державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом";
державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат";
державне підприємство "Дирекція підприємства, що будується на
базі Новокостянтинівського родовища уранових руд";
державне підприємство "Смоли";
Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний
інститут промислової технології;
державне підприємство "Дніпропетровський завод прецизійних
труб".
До складу Концерну за рішенням Кабінету Міністрів України
можуть входити інші підприємства відповідно до вимог
законодавства.
1.4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 01032, Київ,
вул. Вєтрова, 3.
2. Юридичний статус Концерну
2.1 Концерн є юридичною особою відповідно до законодавства з
дня його державної реєстрації.
2.2. Концерн може від свого імені набувати майнових і
особистих немайнових прав, нести відповідальність за своїми
зобов'язаннями, бути позивачем і відповідачем у суді,
господарському суді та третейському суді.
2.3. Концерн має самостійний баланс, розрахункові (поточні)
та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штамп, фірмові
бланки (може мати), знак для товарів і послуг.
2.4. Концерн діє на принципах повної господарської
самостійності та самоокупності, несе відповідальність за
результати своєї господарської діяльності та виконання
зобов'язань.
2.5. Концерн відповідає за своїми зобов'язаннями всім
належним йому майном.
2.6. Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями
учасників.
2.7. Учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями
Концерну.
2.8. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями
Концерну, а Концерн не відповідає за зобов'язаннями держави.
2.9. Концерн відповідно до законодавства має право:
2.9.1. укладати від свого імені цивільно-правові правочини;
2.9.2. утворювати філії, представництва, унітарні
підприємства, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної
особи як на території України, так і за її межами та бути
засновниками (учасниками) господарських товариств;
2.9.3. бути учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань з
метою координації діяльності та захисту своїх інтересів;
2.9.4. випускати в установленому законодавством порядку цінні
папери;
2.9.5. залучати до співпраці підприємства і організації,
вітчизняних та іноземних спеціалістів;
2.9.6. самостійно визначати організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, штатний розпис, форму,
систему, розміри оплати праці, а також утворювати цільові фонди;
2.9.7. здійснювати управління об'єктами державної власності
та корпоративними правами згідно з вимогами законодавства.
2.10. Концерн розробляє комплекс заходів - спільні проекти,
реалізація яких здійснюється як на території України, так і за її
межами.
Концерн формує взаємовідносини та укладає договори
(контракти) із замовниками на реалізацію спільних проектів. При
цьому учасники Концерну виступають як субвиконавці на підставі
договорів, укладених між учасниками та Концерном.
2.11. Концерн у своїй діяльності взаємодіє з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими
організаціями з питань, що стосуються мети і предмету діяльності
Концерну.
Представлення інтересів Концерну у відносинах з органами
державної влади, підприємствами та організаціями з питань
виробничого і науково-технічного розвитку,
фінансово-господарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та
іншої діяльності підприємств та організацій - учасників Концерну
здійснюється державним підприємством "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
2.12. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією
України, законодавством та цим Статутом.
2.13. Учасники зберігають свій статус юридичної особи з усіма
правами, за винятком права:
виходу із складу Концерну без згоди органів управління
Концерну та відповідного рішення Кабінету Міністрів України;
об'єднання на добровільних засадах своєї діяльності з іншими
суб'єктами господарювання без згоди органів управління Концерну;
прийняття рішення про реорганізацію та/або припинення своєї
діяльності без згоди органу управління об'єднання.
3. Мета і предмет діяльності Концерну
3.1. Концерн утворений з метою забезпечення захисту інтересів
держави у процесі реформування і вдосконалення управління
атомно-промисловим комплексом шляхом об'єднання його учасників з
централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку,
інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої
діяльності; для поєднання виробничих, наукових і комерційних
інтересів учасників; для виконання спільних економічних та
соціальних завдань; забезпечення розвитку атомно-промислового
комплексу, концентрації інтелектуального, технологічного,
економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення
ефективності їх використання; досягнення світового рівня розвитку
галузі.
3.2. Предметом діяльності Концерну є:
3.2.1. розроблення стратегії розвитку Концерну;
3.2.2. формування єдиної наукової, технічної та облікової
політики, зокрема у сфері проектування, технологічних та
виробничих процесів, інших видів діяльності, на базі єдиних систем
забезпечення і промислових стандартів;
3.2.3. участь у підготовці актів законодавства, що сприяють
ефективній діяльності галузі, у тому числі розвиткові міжнародної
кооперації;
3.2.4. представництво інтересів учасників у фінансових
інститутах, громадських організаціях та у відносинах з органами
державної влади і місцевого самоврядування, іншими підприємствами,
установами та організаціями на користь учасників;
3.2.5. участь у розробленні механізму реформування галузі;
3.2.6. гармонізація нормативно-технічної бази учасників
Концерну та його партнерів;
3.2.7. впровадження технологій спільного використання та
обміну інформацією в усіх процесах виробничої діяльності;
3.2.8. удосконалення кооперації учасників під час розроблення
продукції, її виробництва та експлуатації;
3.2.9. продаж продукції Концерну та його учасників;
3.2.10. організація системи розвитку та супроводження
експлуатації продукції Концерну та його учасників;
3.2.11. організація підготовки та підвищення кваліфікації
працівників учасників;
3.2.12. організація робіт з метою задоволення потреби держави
у продукції та послугах галузі;
3.2.13. організація діяльності з розроблення і впровадження
сучасних технологій та обладнання, створення потужностей для
виробництва продукції;
3.2.14. концентрація фінансових ресурсів для реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів, налагодження ефективних
зв'язків між підприємствами галузі та іншими суб'єктами
господарювання;
3.2.15. організація діяльності з технічного переоснащення
учасників у ході реалізації інноваційних та інвестиційних
проектів, спрямованих на впровадження у виробництво нових
технологій;
3.2.16. надання учасникам Концерну фінансової і
матеріально-технічної допомоги з метою виконання науково-технічних
розробок та практичного впровадження інновацій;
3.2.17. здійснення заходів щодо розвитку науково-технічного
співробітництва з іншими суб'єктами господарювання, виконання
спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та
експериментальних робіт;
3.2.18. участь у виставках;
3.2.19. проведення з метою формування єдиної політики
досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку та освоєння нових
ринків збуту продукції Концерну та його учасників, прогнозування
попиту та пропозиції, рівня і динаміки цін на продукцію,
здійснення заходів щодо забезпечення розвитку та розширення
торгово-економічних зв'язків;
3.2.20. надання інформаційних, консультаційних і
маркетингових послуг;
3.2.21. проведення операцій з цінними паперами;
3.2.22. організація видавничої, поліграфічної та рекламної
діяльності;
3.2.23. провадження посередницької діяльності;
3.2.24. експорт товарів, робіт і послуг власного виробництва;
3.2.25. експорт товарів, робіт і послуг невласного
виробництва як з переходом права власності на них до Концерну, так
і без переходу права власності;
3.2.26. надання послуг іноземним суб'єктам господарської
діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних,
консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких,
брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських,
туристських та інших відповідно до вимог законодавства;
3.2.27. спільна підприємницька діяльність з іншими суб'єктами
господарської діяльності, в тому числі з іноземними, проведення
спільних господарських операцій в установленому законом порядку
відповідно до законодавства;
3.2.28. організація і проведення на комерційній основі
виставок, презентацій, рекламної роботи, аукціонів, торгів,
конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що
здійснюються за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
3.2.29. організація та здійснення оптової, консигнаційної та
роздрібної торгівлі;
3.2.30. проведення орендних, лізингових операцій із
суб'єктами господарської діяльності;
3.2.31. проведення зовнішньоекономічної діяльності;
3.2.32. координація діяльності учасників, пов'язаної з:
виробництвом продукції;
розвитком ринкових механізмів і удосконаленням галузевої та
міжгалузевої кооперації у сфері виробництва;
впровадженням єдиних засад економічної діяльності,
спрямованої на досягнення світового рівня технології виробництва
та якості продукції, відновленням та модернізацією основних
виробничих фондів, матеріально-технічного оснащення;
провадженням фінансово-господарської, виробничої,
інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності;
виконанням науково-дослідних і проектно-конструкторських
робіт, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх
технологій у сфері виробництва;
проведенням техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності
учасників, розробленням і здійсненням заходів щодо підвищення її
ефективності;
наданням у лізинг обладнання, технічних засобів і
нерухомості;
захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності Концерну
та його учасників;
розробленням, випробуванням, виробництвом, використанням,
проведенням тематичних досліджень, експертизи, ввезенням та
вивезенням криптографічних систем і засобів криптографічного
захисту інформації, наданням послуг у галузі криптографічного
захисту;
виробництвом товарів широкого вжитку; оптовою та роздрібною
торгівлею;
виконанням робіт із забезпечення мобілізаційної готовності
учасників, розробленням і погодженням з відповідними органами
виконавчої влади заходів із захисту службової та комерційної
таємниці і впровадження системи комерційної безпеки;
проведенням випробувань дослідних зразків і установчих партій
техніки, засобів експлуатації та ремонту такої техніки;
розробленням, виробництвом і реалізацією
навчально-тренувальних комплексів, зокрема тренажерів та засобів
технічного обслуговування, контролю та діагностики техніки;
розробленням, виробництвом, проведенням ремонту і реалізацією
устатковання, контрольно-перевірної апаратури, іншого спеціального
майна, необхідного для експлуатації і ремонту техніки, запасних
частин і комплектувальних виробів;
розробленням, реалізацією і захистом програмних продуктів
інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування;
виконанням робіт з утилізації відпрацьованої техніки,
відходів виробництва та споживання;
проведенням технічного обслуговування і ремонту технічних
засобів;
виконанням будівельних робіт;
виробництвом та реалізацією будівельних матеріалів і
конструкцій;
проведенням інженерно-геодезичних досліджень та
землевпорядних робіт;
розробленням, виробництвом та експлуатацією вантажопідйомних
механізмів і споруд, котлів, ємностей та трубопроводів, що
працюють під тиском, електричних і теплових мереж; виконанням
монтажних та пусконалагоджувальних робіт таких механізмів, споруд
і мереж;
виробництвом, зберіганням і розповсюдженням медичної техніки
та виробів медичного призначення;
наданням медичних, культурно-оздоровчих, готельних та
соціально-побутових послуг;
наданням послуг в галузі громадського харчування, виробництва
та реалізації продуктів харчування;
захистом державної таємниці та наданням послуг у цій сфері;
заготівлею, переробкою та реалізацією брухту кольорових та
чорних металів;
реалізацією нафти та продуктів її переробки;
зберіганням та застосуванням вибухових речовин, піротехнічних
засобів та боєприпасів;
виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської
продукції; експортом товарів і послуг власного виробництва;
експортом товарів і послуг невласного виробництва як з
переходом, так і без переходу права власності на них до Концерну;
створенням та впровадженням ефективної системи управління,
зокрема на засадах єдиного бюджетування, планування, контролю та
звітності;
формуванням та реалізацією єдиної кадрової політики
учасників;
створенням та впровадженням єдиної системи управління якістю
та сертифікацією;
створенням та впровадженням єдиної системи організації
документообігу та збереження архівної документації;
3.2.33. провадження інших видів діяльності, не заборонених
законодавством.
3.3. Питання, які не врегульовані Статутом Концерну
регулюються внутрішніми положеннями та регламентами, що
затверджуються правлінням Концерну у встановленому порядку.
Статути та інші внутрішні нормативні акти учасників Концерну
діють у частині, що не суперечить положенням Статуту Концерну.
4. Майно Концерну. Фонди
4.1. Майно Концерну складається з виробничих і невиробничих
фондів та інших цінностей, які передані Концерну його учасниками у
господарське відання і вартість яких відображається в його
бухгалтерському балансі.
4.2. Майно Концерну формується також за рахунок:
прибутку, отриманого як результат господарської діяльності;
набутого майна;
кредитів банків;
амортизаційних відрахувань;
безоплатних благодійних внесків фізичних і юридичних осіб;
нематеріальних активів (патентів, ліцензій, "ноу-хау");
інших джерел, не заборонених законодавством.
4.3. Концерн володіє, користується та розпоряджається
належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не
суперечать законодавству та меті діяльності Концерну.
4.4. Концерн має право самостійно визначати напрями
використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після
сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів,
відповідно до фінансового плану Концерну, затвердженого в
установленому для державних підприємств порядку.
4.5. Майно Концерну є неподільне і не розподіляється між
учасниками.
4.6. У Концерні утворюється статутний фонд розміром 21
(двадцять один) мільярд гривень шляхом передачі учасниками
Концерну до статутного фонду Концерну своїх виробничих і
невиробничих фондів, коштів та інших цінностей на підставі рішення
уповноваженого органу державної влади.
4.7. З метою забезпечення виконання зобов'язань Концерну,
його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку, який
залишається у розпорядженні Концерну, можуть утворюватися такі
цільові фонди:
амортизаційний;
розвитку;
оплати праці;
резервний;
реалізації спільних проектів;
фінансування інноваційних та інвестиційних проектів;
інші фонди, необхідні для покриття витрат, пов'язаних з
провадженням діяльності Концерном.
Порядок формування та використання фондів визначає правління
Концерну відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.
4.8. Резервний фонд Концерну формується відповідно до
фінансового плану Концерну.
5. Органи управління Концерном
5.1. Управління Концерном здійснюють правління Концерну та
генеральний директор. Генеральний директор призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. Заступники
генерального директора призначаються на посаду за поданням
генерального директора Концерну Кабінетом Міністрів України.
5.2. До складу правління Концерну входять п'ять членів.
Особовий склад правління призначає генеральний директор Концерну
за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
5.3. Формою роботи правління Концерну є засідання. На першому
засіданні правління обирає із свого складу голову правління та
встановлює строк його повноважень. Засідання правління скликаються
не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання правління
скликає голова.
5.4. Порядок денний засідання правління складає голова
правління. Правління вправі приймати рішення щодо питань, не
включених до порядку денного, якщо голова правління під час
засідання надасть згоду розглядати питання, які не включені до
порядку денного.
5.5. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому
присутні більше половини членів правління, у тому числі голова
правління Концерну. Кожний член правління має один голос. Рішення
правління приймаються простою більшістю голосів. У разі рівної
кількості голосів голос голови правління є вирішальним.
5.6. Рішення правління оформляється протоколом, який підписує
голова правління. Протокол, не підписаний головою правління,
недійсний. Книга протоколів засідань правління зберігається
нарівні з фінансовими документами.
5.7. До компетенції правління належить:
погодження пропозицій щодо створення, реорганізації та
ліквідації філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
Концерну, кандидатур керівників структурних підрозділів, філій і
представництв Концерну;
погодження бюджету Концерну, інвестиційних та інноваційних,
спільних проектів, кошторисів спільних проектів, планів реалізації
спільних проектів;
погодження розміру відрахувань учасниками Концерну для
створення фонду фінансування інноваційних та інвестиційних
проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
учасників Концерну, та забезпечення розвитку їх науково-технічного
потенціалу;
затвердження положень, регламентів та інших внутрішніх
нормативних актів Концерну;
попередній розгляд проектів змін та доповнень до Статутів та
інших внутрішніх нормативних актів учасників щодо передачі
Концерну своїх повноважень, визначених статутом Концерну;
погодження організаційної структури Концерну і кошторису на
його утримання;
затвердження стратегії розвитку Концерну на коротко- і
довгостроковий період;
встановлення порядку формування фондів Концерну, здійснення
контролю за утворенням і використанням резервного фонду та інших
фондів Концерну;
визначення напрямів використання прибутку, який залишається в
розпорядженні Концерну після сплати податків та внесення інших
обов'язкових платежів, відповідно до фінансового плану Концерну,
затвердженого в установленому для державних підприємств порядку;
затвердження річного звіту про використання коштів фондів;
визначення головних напрямів інвестиційної політики Концерну
та учасників Концерну, філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів;
погодження рішення про випуск та розміщення Концерном
облігацій та інших цінних паперів, залучення інвестицій, кредитів
та інших видів фінансування;
вибір аудитора Концерну в установленому законом порядку,
надання рекомендацій щодо визначення розміру оплати аудиторських
послуг;
затвердження звіту генерального директора про діяльність
Концерну;
погодження умов контрактів із керівниками учасників Концерну
та надання згоди генеральному директору на підписання контрактів
із керівниками учасників Концерну;
встановлення порядку укладення генеральним директором
правочинів від імені Концерну та погодження їх із його правлінням;
визначення обсягу повноважень генерального директора щодо
укладення правочинів від імені Концерну без погодження із
правлінням Концерну;
звернення до органу, який призначив генерального директора
Концерну, із поданням про призначення та звільнення генерального
директора;
тимчасове відсторонення генерального директора від виконання
своїх функціональних обов'язків на підставі висновку ревізійної
комісії Концерну;
формування кадрової політики Концерну та надання згоди
генеральному директорові на звільнення та призначення посадових
осіб Концерну та його учасників;
вирішення інших питань діяльності Концерну.
5.8. Посадовою особою Концерну, яка безпосередньо здійснює
керівництво поточною діяльністю Концерну, є генеральний директор.
Генеральний директор підзвітний правлінню Концерну.
5.9. У порядку, визначеному Статутом, генеральний директор
Концерну:
5.9.1. вчиняє юридичні дії від імені Концерну;
5.9.2. вирішує питання господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку та звітності, організації роботи
філій, представництв та інших відокремлених структурних
підрозділів у порядку, встановленому правлінням Концерну;
5.9.3. видає довіреності, відкриває в установах банків
поточні та інші рахунки;
5.9.4. розпоряджається відповідно до законодавства та цього
Статуту майном Концерну у порядку, встановленому правлінням
Концерну;
5.9.5. затверджує організаційну структуру Концерну і кошторис
на його утримання, які були погоджені правлінням;
5.9.6. затверджує штатний розпис, положення про структурні
підрозділи Концерну, умови оплати праці працівників та їх
стимулювання;
5.9.7. вирішує питання добору, підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів у порядку, встановленому правлінням Концерну;
5.9.8. приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності посадових осіб Концерну, філій,
представництв та інших відокремлених структурних підрозділів у
порядку, встановленому правлінням Концерну;
5.9.9. проводить аналіз матеріалів перевірок, ревізій, а
також звітів керівників підприємств - учасників Концерну, філій,
представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;
5.9.10. вносить на розгляд правління пропозиції щодо розміру
відрахувань для фінансування інноваційних та інвестиційних
проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
Концерну, забезпечення його розвитку, а також щодо витрат на
провадження статутної діяльності;
5.9.11. підписує в порядку, передбаченому законодавством та
цим Статутом, договори (контракти) від імені Концерну, а також
контракти з керівниками учасників Концерну;
5.9.12. видає накази та розпорядження з питань діяльності
Концерну, які є обов'язкові для виконання його працівниками у
порядку, встановленому правлінням Концерну;
5.9.13. подає звіти до відповідних органів державної влади та
місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;
5.9.14. укладає від імені Концерну колективний договір з
трудовим колективом Концерну та організовує контроль за його
виконанням;
5.9.15. інформує правління про виконання прийнятих на його
засіданнях рішень та стан справ Концерну в установленому
правлінням Концерну порядку;
5.9.16. виконує інші функції відповідно до законодавства та
цього Статуту.
5.10. У разі неможливості виконання генеральним директором
Концерну своїх посадових обов'язків з будь-яких причин посадові
обов'язки генерального директора виконує голова правління
Концерну.
6. Учасники Концерну
6.1. Учасники Концерну мають право:
6.1.1. брати участь в управлінні справами Концерну в порядку,
визначеному Статутом Концерну;
6.1.2. одержувати інформацію про діяльність Концерну в
порядку, визначеному Статутом Концерну.
6.2. Учасники Концерну зобов'язані:
6.2.1. додержуватися положень Статуту Концерну, відповідних
внутрішніх положень та регламентів Концерну і виконувати рішення
органів управління Концерну;
6.2.2. виконувати свої зобов'язання перед Концерном, у тому
числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади
(відрахування) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими
Статутом Концерну;
6.2.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Концерну;
6.2.4. нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом.
6.3. На виконання вимог законодавства щодо централізації
Концерном функцій науково-технічного і виробничого розвитку,
інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої
діяльності учасники Концерну наділяють його частиною своїх
повноважень, у тому числі стосовно представлення їх інтересів у
відносинах з органами влади, іншими підприємствами та
організаціями.
Проекти змін та доповнень до Статутів, інших внутрішніх
нормативних актів учасників Концерну перед поданням їх на
погодження та реєстрацію уповноваженими органами державної влади
подаються на попередній розгляд органам управління Концерну.
6.4. Контракти (трудові договори) з керівниками учасників
Концерну та їх заступниками укладає та розриває генеральний
директор Концерну відповідно до законодавства.
7. Фонд реалізації спільних проектів
7.1. З метою реалізації спільних проектів, а також
забезпечення на початковому етапі діяльності Концерну правлінням
за поданням генерального директора утворюється фонд реалізації
спільних проектів.
7.2. Наповнення фонду може відбуватися:
шляхом залучення інвестицій;
за рахунок державного фінансування;
за рахунок вкладів учасників;
за рахунок залучення кредитних ресурсів;
шляхом випуску цінних паперів;
будь-яким іншим способом, що не заборонений законодавством.
7.3. Порядок використання коштів фонду визначає правління.
7.4. Спільні проекти реалізуються на основі затвердженого
правлінням плану реалізації і кошторису.
8. Облік і звітність Концерну
8.1. Концерн веде оперативний, бухгалтерський та інший облік
результатів своєї господарської діяльності відповідно до
законодавства.
8.2. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають
затвердженню правлінням Концерну.
8.3. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його
державної реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року.
Наступні фінансові роки відповідають календарним.
8.4. Концерн забезпечує подання статистичної звітності
органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені
законодавством.
8.5. Концерн представляє щороку органу, до сфери управління
якого він належить, звіти про фінансово-господарську діяльність.
9. Трудовий колектив Концерну
9.1. Трудовий колектив Концерну становлять усі громадяни, які
беруть участь в його діяльності на основі трудового договору
(контракту).
9.2. Умови організації та оплати праці членів трудового
колективу Концерну, а також їх соціального страхування
визначаються відповідно до законодавства.
9.3. Відносини між керівництвом Концерну та трудовим
колективом регулюються колективним договором.
9.4. Своїми нормативними актами Концерн може встановлювати
додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та
соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих
категорій.
10. Припинення Концерну
10.1. Припинення Концерну відбувається в результаті його
реорганізації в інше об'єднання або ліквідації. Реорганізація
Концерну здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
10.2. Ліквідація Концерну здійснюється:
за рішенням Кабінету Міністрів України;
у разі визнання його в установленому порядку банкрутом;
за рішенням суду.
10.3. Ліквідація Концерну здійснюється комісією, що
призначається Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення
діяльності Концерну за рішенням суду - комісією, утвореною
відповідно до рішення суду.
10.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Концерну,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням
якого утворено комісію.
10.5. Майно, що залишилося після задоволення вимог
кредиторів, розподіляється між учасниками згідно з рішенням
Кабінету Міністрів України.
11. Внесення змін до Статуту
11.1. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів
України згідно з вимогами законодавства за поданням правління
Концерну.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 456
ПЕРЕЛІК
державних підприємств та
організацій - учасників державного
концерну "Укратомпром", майно яких
передається до статутного фонду
державного концерну "Укратомпром"

------------------------------------------------------------------ | Найменування державного підприємства | Вартість | | та організації |майна станом| | |на 31 грудня| | | 2006 р., | | |тис. гривень| |---------------------------------------------------+------------| |1. Державне підприємство "Національна атомна | 20510917| |енергогенеруюча компанія "Енергоатом", у тому числі| | |виробничі і невиробничі фонди, кошти, інші цінності| | |---------------------------------------------------+------------| |2. Державне підприємство "Східний | 382726| |гірничо-збагачувальний комбінат", у тому числі | | |виробничі і невиробничі фонди, інші цінності | | |---------------------------------------------------+------------| |3. Державне підприємство "Дирекція підприємства, | 47750| |що будується на базі Новокостянтинівського | | |родовища уранових руд", у тому числі виробничі і | | |невиробничі фонди, інші цінності | | |---------------------------------------------------+------------| |4. Державне підприємство "Смоли", у тому числі | 34194| |виробничі і невиробничі фонди, інші цінності | | |---------------------------------------------------+------------| |5. Український науково-дослідний та | 6509| |проектно-розвідувальний інститут промислової | | |технології, у тому числі виробничі і невиробничі | | |фонди, інші цінності | | |---------------------------------------------------+------------| |6. Державне підприємство "Дніпропетровський завод | 17904| |прецизійних труб", у тому числі виробничі і | | |невиробничі фонди, інші цінності | | |---------------------------------------------------+------------| |Всього | 21000000| ------------------------------------------------------------------вгору