Документ 454-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. № 454
Київ

Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Фороса

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Фороса (далі - конкурс), на умовах згідно з додатком.

2. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції забезпечити організацію проведення конкурсу відповідно до вимог Закону України “Про угоди про розподіл продукції”, зокрема:

1) розробити і затвердити у двотижневий строк конкурсну документацію та забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації;

2) забезпечити приймання заяв на участь у конкурсі у двомісячний строк з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;

3) підготувати і подати Кабінетові Міністрів України не пізніше ніж протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 454

УМОВИ КОНКУРСУ
на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Фороса

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Фороса (далі - угода), проводиться в порядку, визначеному статтею 7 Закону України “Про угоди про розподіл продукції”.

2. Участь у конкурсі на укладення угоди (далі - конкурс) можуть брати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, утворені в Україні чи за її межами, які мають відповідні технічні і фінансові можливості, а також відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (за процедурами) держави учасника. У конкурсі можуть брати спільну участь дві або більше юридичних особи (об'єднання юридичних осіб).

3. Для участі в конкурсі інвестор (інвестори) (далі - інвестор) подає відповідну заяву в довільній формі, яка повинна містити підтверджені документально відомості про:

інвестора (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання, фах - для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений статутом, і розмір статутного капіталу - для юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб);

досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансово-економічні можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані під час користування надрами.

4. До заяви додаються:

1) для фізичної особи:

засвідчені в установленому порядку копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, документа про державну реєстрацію - для фізичної особи - підприємця;

відомості про:

- строк, протягом якого інвестор планує здійснити геологічне вивчення (в тому числі дослідно-промислову розробку) ділянки надр та розпочати промислову розробку родовищ;

- фінансово-економічну можливість інвестора;

- розміри та види інвестування;

оригінали платіжних документів про внесення плати за участь у конкурсі та плати за конкурсну документацію;

програма робіт, які пропонується провести, із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

пропозиції щодо розподілу видобутої продукції;

зобов'язання щодо навчання персоналу та використання продукції, товарів, робіт і послуг вітчизняного походження;

план заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, стандарти з охорони надр, навколишнього природного середовища та здоров'я населення, які будуть застосовуватися під час проведення робіт, з урахуванням відповідних вимог пункту 20 цих умов;

програма соціального розвитку;

додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;

2) для юридичної особи:

засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію та установчих документів - засновницького договору, статуту тощо;

засвідчений в установленому порядку документ щодо обсягів сплати внесків до статутного фонду;

відомості про:

- склад власників (для акціонерних товариств - власників найбільших пакетів акцій) та їх частки у статутному капіталі;

- основні види діяльності, кількість працюючих, досвід роботи у сфері надрокористування, у тому числі досвід робіт з розвідки та/або видобування горючих корисних копалин (газу природного, нафти, конденсату) на глибоководному шельфі із зазначенням назв ділянок надр, видів та результатів робіт, застосованих технологій, виробничих потужностей;

- строк, протягом якого інвестор планує здійснити геологічне вивчення (в тому числі дослідно-промислову розробку) ділянки надр та розпочати промислову розробку родовищ;

- технічне оснащення та технології, що плануються до застосування;

- фінансово-економічну можливість інвестора;

- розміри та види інвестування;

дані останньої аудиторської перевірки;

завірена керівником юридичної особи копія фінансового балансу за попередній рік;

оригінали платіжних документів про внесення плати за участь у конкурсі та плати за конкурсну документацію;

програма робіт, які пропонується провести, із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

пропозиції щодо розподілу видобутої продукції;

зобов'язання щодо навчання персоналу та використання продукції, товарів, робіт і послуг вітчизняного походження;

план заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, стандарти з охорони надр, навколишнього природного середовища та здоров'я населення, які будуть застосовуватися під час проведення робіт, з урахуванням відповідних вимог пункту 20 цих умов;

програма соціального розвитку;

додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу.

Інвестор може подавати додаткові документи та матеріали.

Заява і додатки до неї складаються українською мовою. Якщо учасником конкурсу є нерезидент України, то документи, які подаються іноземною мовою, супроводжуються обов'язковим перекладом на українську мову. Заява і додатки до неї подаються на паперових та електронних носіях в одному примірнику. Документи надсилаються поштою чи подаються безпосередньо інвестором або його представником.

5. Подані заяви реєструються робочим органом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія) в день їх надходження.

Документи, подані не в повному обсязі, не розглядаються.

6. Розгляд зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюється Міжвідомчою комісією протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.

7. Під час проведення конкурсу забезпечується створення рівних умов для всіх учасників конкурсу та конфіденційність.

8. Розгляд заяв учасників конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до програми робіт;

2) ефективність технологічних рішень щодо виконання робіт;

3) ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища;

4) привабливість умов інвестування;

5) рівень фінансового забезпечення та наявність досвіду інвестора для виконання програми робіт та інвестування відповідно до умов конкурсу;

6) привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави;

7) наявність досвіду інвестора з пошуку та видобутку горючих корисних копалин на глибоководному шельфі;

8) забезпечення використання товарів, робіт і послуг вітчизняного походження.

При цьому основним критерієм оцінки заяв учасників є привабливість умов інвестування, насамперед розмір спеціального платежу до державного бюджету, який вноситься інвестором після підписання угоди у грошовій формі (премія за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету).

9. За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переможця (переможців) конкурсу (далі - переможець).

Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

10. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі, коли жодна з поданих заявок не відповідає умовам конкурсу.

Характеристика об'єкта конкурсу

11. Ділянка Фороса, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах континентального шельфу Чорного моря та обмежена такими географічними координатами:

Номер кутової точки

Північна широта

Східна довгота

1

44°31'11.40"

32°54'33.90"

2

44°14'05.94"

33°29'26.80"

3

43°54'59.18"

33°54'54.68"

4

43°44'58.97"

33°54'54.48"

5

43°44'58.99"

34°14'36.21"

6

43°11'37.38"

34°13'10.87"

7

43°12'08.09"

33°37'18.16"

8

43°13'39.34"

33°21'08.94"

9

43°19'00.05"

32°24'26.06"

Загальна площа ділянки становить 13 614,9 кв. кілометра.

Ділянка включає всі осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежені за глибиною користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше).

Найменування корисних копалин - горючі корисні копалини (газ природний, нафта, конденсат).

Після підписання та державної реєстрації угоди інвестору надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промисловою розробкою) у межах ділянки строком на 50 років. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено в порядку, встановленому законодавством.

Перелік та строк проведення робіт на ділянці

12. Переможець повинен забезпечити проведення таких робіт:

1) геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі тривимірне сейсмічне дослідження та буріння не менш як однієї розвідувальної свердловини протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт;

2) завершення першого етапу геологорозвідувальних робіт не пізніше ніж через п'ять років;

3) у разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до другого етапу геологорозвідувальних робіт - буріння не менш як однієї розвідувальної свердловини;

4) у разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки - облаштування родовища (родовищ), буріння експлуатаційних свердловин та промислова розробка покладів вуглеводнів;

5) складення звіту за результатами геологічного вивчення ділянки та подання його в установленому порядку Державному інформаційному геологічному фонду;

6) у разі відкриття родовища вуглеводнів - подання Державній комісії по запасах корисних копалин в установленому порядку матеріалів щодо оцінки запасів вуглеводнів для затвердження таких запасів.

Мінімальний обсяг інвестицій

13. Мінімальний розмір спеціального платежу до державного бюджету, який вноситься інвестором протягом десяти днів після підписання угоди (премія за підписання угоди про розподіл продукції до загального фонду державного бюджету), повинен становити не менш як 2,4 млрд. гривень.

14. Мінімальний обсяг інвестицій протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт повинен становити не менш як 1,6 млрд. гривень.

15. Обсяг інвестицій протягом другого етапу геологорозвідувальних робіт, у тому числі дослідно-промислової розробки, визначається за результатами конкурсу.

16. Обсяг загальних інвестицій, у тому числі тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу.

Основні критерії розподілу продукції

17. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 70 відсотків загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менш як 20 відсотків загального обсягу такої продукції.

Особливості умов угоди з боку держави

18. Переможець конкурсу та держава в особі Кабінету Міністрів України укладають угоду строком на 50 років, якщо інше не буде погоджено сторонами.

В угоді передбачаються такі основні умови:

щорічне декларування видобувних характеристик;

дотримання порядку користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;

порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;

визначення порядку і строків оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища в районі ділянки на момент укладення угоди;

визначення обсягу та строків здійснення заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, їх фінансування;

визначення порядку узгодження та затвердження річних програм робіт;

забезпечення відповідального зберігання державної частки видобутих вуглеводнів до передачі їх державі;

страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих вуглеводнів внаслідок стихійного лиха;

умови виключного ризику під час розробки родовищ.

19. Спори між сторонами угоди, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, передаються на розгляд міжнародного комерційного арбітражу.

Оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр

20. Інвестор додає до заяви на участь у конкурсі інформацію про оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр, зокрема про:

1) заходи щодо якнайшвидшого початку промислового видобутку вуглеводнів та досягнення максимальних обсягів видобутку вуглеводнів;

2) використання новітніх, екологічно безпечних технологій, обладнання, передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку та видобутку вуглеводнів;

3) технології та технологічні рішення, які передбачається застосовувати для забезпечення захисту екосистеми континентального шельфу Чорного моря, його водних ресурсів та біоценозів;

4) технологічні рішення та заходи, які передбачається здійснювати для захисту атмосферного повітря та запобігання викидам парникових газів.

Істотні вимоги держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою

21. Інвестор зобов'язаний:

1) здійснювати пошук, оцінку та видобуток вуглеводнів, а також виконувати будь-які інші роботи, передбачені угодою, відповідно до узгоджених сторонами програм робіт, планів та кошторисів, які розробляються та затверджуються у порядку, визначеному угодою;

2) здійснювати інвестиції у розмірі не меншому, ніж буде визначено за результатами конкурсу та відповідно до угоди;

3) повернути після закінчення окремих етапів робіт частини ділянки, які за результатами проведених робіт будуть визначені інвестором неперспективними для подальшого проведення геологорозвідувальних (у тому числі дослідно-промислових) робіт та/або промислової розробки;

4) подавати Державному інформаційному геологічному фонду геологічну, геофізичну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірських порід, отриманих під час виконання відповідних робіт;

5) дотримуватися вимог законодавства, зокрема про працю, надра та охорону навколишнього природного середовища, виконувати взяті на себе зобов'язання за угодою;

6) надавати перевагу товарам, роботам і послугам вітчизняного походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;

7) приймати на роботу працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України;

8) зареєструвати своє постійне представництво на території України, якщо він є оператором за угодою та нерезидентом України, протягом трьох місяців з дати укладення угоди.

Строк подання заяв на участь у конкурсі

22. Граничний строк подання заяв на участь у конкурсі становить два місяці з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Заяви, що надійшли пізніше 18-ї години останнього дня строку подання заяв на участь у конкурсі, повертаються учасникам у нерозкритих конвертах.

Розмір плати за участь у конкурсі

23. За участь у конкурсі справляється плата у розмірі 1 млн. гривень. Плата вноситься на реєстраційний рахунок Держгеонадр:

Державна служба геології та надр України

03680 м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16

ЄДРПОУ: 37536031

МФО 820019

ГУДКCУ в м. Києві

р/р 31253272211439

Розрахунки проводяться у національній валюті України за курсом Національного банку на момент здійснення платежу.

24. Плата за участь у конкурсі, що відбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разі коли конкурс визнано таким, що не відбувся, грошові внески за участь у конкурсі повертаються учасникам у повному розмірі.

Конкурсна документація

25. Конкурсна документація, що розробляється Міжвідомчою комісією, зокрема, повинна містити:

умови конкурсу;

загальну характеристику та геологічний опис ділянки;

картографічні матеріали щодо ділянки;

геологічну інформацію;

перелік наявної геологічної інформації, яка може бути придбана в юридичних осіб, які виконували роботи у межах ділянки Фороса.

Вартість пакета конкурсної документації становить 10 млн. гривень.вгору