Цивільний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003435-IV
Документ 435-IV, попередня редакція — Редакція від 11.10.2013, підстава - 5178-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     3. У  правочинах  щодо  майна,  переданого в управління,  які 
вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені
управителем. У разі відсутності такої вказівки управитель
зобов'язується перед третіми особами особисто.
Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом
договору застави
1. Майно, що є предметом договору застави, може бути передане
в управління.
2. Установник управління зобов'язаний попередити управителя
про те, що майно, яке передається в управління, є предметом
договору застави.
Якщо установник управління не попередив управителя і сам
управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в
управління, є предметом договору застави, управитель має право
вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором
плати відповідно до строку управління цим майном.
Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в
управління, за вимогою кредитора установника
управління
1. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за
вимогою кредитора установника управління не допускається, крім
випадку визнання установника управління банкрутом або звернення
стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом
договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом
договір управління цим майном припиняється і воно включається до
ліквідаційної маси.
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
1. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити
від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це
передбачено договором управління майном або цього вимагають
інтереси установника управління або вигодонабувача у разі
неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки
установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним
замісника, як за свої власні.
Стаття 1042. Право управителя на плату
1. Управитель має право на плату, встановлену договором, а
також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку
з управлінням майном.
2. Управитель майном, якщо це передбачено законом або
укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати
належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми
безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в
управління. { Частина друга статті 1042 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 )
від 18.12.2008 }
Стаття 1043. Відповідальність управителя
1. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної
турботливості про інтереси установника управління або
вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління
завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.
Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що
вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника
управління або вигодонабувача.
2. Управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами,
що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості
майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог
кредиторів.
3. Субсидіарна відповідальність управителя, встановлена
частиною другою цієї статті, настає також у разі вчинення
правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або
встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь
у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про
перевищення управителем повноважень або встановлених обмежень. У
цьому разі установник управління може вимагати від управителя
відшкодування завданих ним збитків.
Стаття 1044. Припинення договору управління майном
1. Договір управління майном припиняється у разі:
1) загибелі майна, переданого в управління;
2) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв'язку
із закінченням його строку;
3) смерті фізичної особи - вигодонабувача або ліквідації
юридичної особи - вигодонабувача, якщо інше не встановлено
договором;
4) відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором;
5) визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім,
обмеження його цивільної дієздатності або смерті;
6) відмови управителя або установника управління від договору
управління майном у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати
управління майном;
7) відмови установника управління від договору з іншої, ніж
указана в пункті 6 цієї частини, причини за умови виплати
управителеві плати, передбаченої договором;
8) визнання фізичної особи - установника управління
банкрутом;
9) повного завершення виконання сторонами договору
управління майном;
10) дострокового припинення управління майном, якщо це
передбачено цим договором, або за рішенням суду.
2. У разі відмови однієї сторони від договору управління
майном вона повинна повідомити другу сторону про це за три місяці
до припинення договору, якщо договором не встановлений інший
строк.
3. У разі припинення договору управління майном майно, що
було передане в управління, або майно, набуте від такого
управління, передається установникові управління у порядку,
визначеному договором. { Частина третя статті 1044 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 )
від 18.12.2008 }
{ Стаття 1044 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 }
Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
1. Особливості управління цінними паперами встановлюються
законом.
Глава 71
ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
Параграф 1. Позика
Стаття 1046. Договір позики
1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у
власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші
речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується
повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)
або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або
інших речей, визначених родовими ознаками.
Стаття 1047. Форма договору позики
1. Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його
сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках,
коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
2. На підтвердження укладення договору позики та його умов
може бути представлена розписка позичальника або інший документ,
який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової
суми або визначеної кількості речей.
Стаття 1048. Проценти за договором позики
1. Позикодавець має право на одержання від позичальника
процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або
законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються
договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх
розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку
України.
У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти
виплачуються щомісяця до дня повернення позики.
2. Договір позики вважається безпроцентним, якщо:
1) він укладений між фізичними особами на суму, яка не
перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької
діяльності хоча б однією із сторін;
2) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.
Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику
(грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими
ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої
самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в
порядку, що встановлені договором.
Якщо договором не встановлений строк повернення позики або
цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути
повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня
пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено
договором.
2. Позика, надана за договором безпроцентної позики, може
бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено
договором.
3. Позика вважається повернутою в момент передання
позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування
грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
1. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він
зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього
Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені
родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно
до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли
речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення
позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому
відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
2. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника
повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі
прострочення повернення чергової частини позикодавець має право
вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та
сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього
Кодексу.
Стаття 1051. Оспорювання договору позики
1. Позичальник має право оспорити договір позики на тій
підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним
від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж
встановлено договором.
Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі,
рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для
підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані
позичальником від позикодавця або були одержані у меншій
кількості, ніж встановлено договором. Це положення не
застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом
обману, насильства, зловмисної домовленості представника
позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання
позичальником
1. У разі невиконання позичальником обов'язків, встановлених
договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у
разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення
його умов за обставин, за які позикодавець не несе
відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника
дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому
відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено
договором.
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
1. За домовленістю сторін борг, що виник із договорів
купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути
замінений позиковим зобов'язанням.
2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться з
додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, встановленій
для договору позики (стаття 1047 цього Кодексу).
Параграф 2. Кредит
Стаття 1054. Кредитний договір
1. За кредитним договором банк або інша фінансова установа
(кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит)
позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а
позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
2. До відносин за кредитним договором застосовуються
положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим
параграфом і не випливає із суті кредитного договору.
3. Особливості регулювання відносин за договором про надання
споживчого кредиту встановлені законом. { Статтю 1054 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011 }
Стаття 1055. Форма кредитного договору
1. Кредитний договір укладається у письмовій формі.
2. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової
форми, є нікчемним.
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
1. Кредитодавець має право відмовитися від надання
позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в
повному обсязі у разі порушення процедури визнання позичальника
банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про
те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.
2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту
частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до
встановленого договором строку його надання, якщо інше не
встановлено договором або законом.
3. У разі порушення позичальником встановленого кредитним
договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець
має право також відмовитися від подальшого кредитування
позичальника за договором.
Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором
1. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або
змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним
договором.
2. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або
змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором
визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого
забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному
ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та
інших факторів.
3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього
строку кредитного договору. Встановлений договором розмір
фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в
односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати
розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є
нікчемною.
4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор
самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має
право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку
відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором.
Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника,
поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну
процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з
якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі
встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із
застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку
змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити
розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу
протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права
змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку
змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.
5. Індекс, що використовується у формулі визначення
змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:
1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше
одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації
або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела
інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело
інформації про відповідний індекс;
2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах
фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість
кредитних ресурсів;
3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною
установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових
послуг.
6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у
кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір
збільшення процентної ставки. { Кодекс доповнено статтею 1056-1 згідно із Законом N 661-VI
( 661-17 ) від 12.12.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1822-VI ( 1822-17 ) від 21.01.2010, N 3795-VI
( 3795-17 ) від 22.09.2011 }
Стаття 1057. Комерційний кредит
1. Договором, виконання якого пов'язане з переданням у
власність другій стороні грошових коштів або речей, які
визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту
як авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення
оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше
не встановлено законом.
2. До комерційного кредиту застосовуються положення статей
1054-1056 цього Кодексу, якщо інше не встановлено положеннями про
договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить
суті такого зобов'язання.
Стаття 1057-1. Правові наслідки недійсності кредитного
договору
1. У разі визнання недійсним кредитного договору суд за
заявою сторони в обов'язковому порядку застосовує наслідки
недійсності правочину, передбачені частиною першою статті 216
цього Кодексу, та визначає грошову суму, яка має бути повернута
кредитодавцю.
2. Визнаючи недійсним кредитний договір, у якому виконання
зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника
або поручителя, суд за заявою кредитодавця накладає на таке майно
арешт.
3. Арешт на майно підлягає зняттю, якщо протягом 30 днів з
дня набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним
кредитного договору кошти у розмірі, визначеному судом, будуть
повернуті кредитодавцю. Якщо у зазначений строк зобов'язання
повернути кошти не виконано, кредитодавець має право звернутися до
суду з позовом про звернення стягнення на арештоване майно.
4. Арешт на майно, накладений відповідно до частини другої
цієї статті, підлягає зняттю після виконання зобов'язання
повернути кредитодавцю кошти у розмірі, визначеному судом.
5. Визнаючи недійсним договір застави, який забезпечував
виконання зобов'язання позичальника за кредитним договором, суд за
заявою кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом
застави. Такий арешт підлягає зняттю після виконання зобов'язання
повернути кредитодавцю кошти за кредитним договором, а у разі
визнання кредитного договору недійсним - після виконання
зобов'язання повернути кредитодавцю кошти в розмірі, визначеному
судом відповідно до частини першої цієї статті. { Кодекс доповнено статтею 1057-1 згідно із Законом N 5405-VI
( 5405-17 ) від 02.10.2012 }
Параграф 3. Банківський вклад
Стаття 1058. Договір банківського вкладу
1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона
(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі
на умовах та в порядку, встановлених договором.
2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична
особа, є публічним договором (стаття 633 цього Кодексу).
3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який
внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського
рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією
главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.
Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
1. Договір банківського вкладу укладається у письмовій формі.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається
додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором
банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи
іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом,
іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності
(банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.
2. У разі недодержання письмової форми договору банківського
вкладу цей договір є нікчемним.
Стаття 1060. Види банківських вкладів
1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі
вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення
вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий
вклад).
Договором може бути передбачено внесення грошової суми на
інших умовах її повернення.
2. За договором банківського вкладу незалежно від його виду
банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу
вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших
умовах повернення, які встановлені договором.
Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на
першу вимогу є нікчемною.
3. Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад
повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до
настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим
вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу,
якщо договором не встановлений більш високий процент.
4. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу
зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу,
або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення,
після настання визначених договором обставин договір вважається
продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено
договором.
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в
розмірі, встановленому договором банківського вкладу.
Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк
зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки
Національного банку України.
2. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються
на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу
новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до
повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного
місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не
встановлено договором.
3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад
або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання
визначених договором обставин, не може бути односторонньо
зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.
4. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів
на строковий вклад в односторонньому порядку є нікчемною. { Статтю 1061 доповнено частиною згідно із Законом N 661-VI
( 661-17 ) від 12.12.2008 }
5. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня,
наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує
його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з
інших підстав.
6. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на
його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а
невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку
нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором
банківського вкладу.
У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього
моменту проценти.
Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника
іншою особою
1. На рахунок за банківським вкладом зараховуються грошові
кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від іншої особи,
якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому
вважається, що вкладник погодився на одержання грошових коштів від
іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом.
2. Кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника,
підлягають поверненню відповідно до статті 388 цього Кодексу.
Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої
особи
1. Фізична або юридична особа може укласти договір
банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця
особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку
першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею
іншим способом наміру скористатися такими правами.
До набуття особою, на користь якої зроблений банківський
вклад, прав вкладника ці права належать особі, яка зробила вклад.
Визначення імені фізичної особи (стаття 28 цього Кодексу) або
найменування юридичної особи (стаття 90 цього Кодексу), на користь
якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банківського
вкладу.
2. Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася
від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на
користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або
перевести його на своє ім'я.
Стаття 1064. Ощадна книжка
1. Укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і
внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються
ощадною книжкою.
В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження
банку (його філії), номер рахунка за вкладом, а також усі грошові
суми, зараховані на рахунок та списані з рахунка, а також залишок
грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у
банк.
2. Відомості про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою
для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.
3. Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і
виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів
з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі
пред'явлення ощадної книжки.
Якщо ощадну книжку втрачено або приведено у непридатний для
пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну
книжку.
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
1. Ощадний (депозитний) сертифікат підтверджує суму вкладу,
внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на
одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та
процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.
2. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного)
сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти,
які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката
не встановлений інший розмір процентів.
Глава 72
БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується
приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові
(володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять,
виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу
відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за
рахунком.
2. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку
клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими
коштами.
3. Банк не має права визначати та контролювати напрями
використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не
передбачені договором або законом, обмеження його права
розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.
4. Положення цієї глави застосовуються до інших фінансових
установ при укладенні ними договору банківського рахунка
відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до
кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не
встановлено законом.
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
1. Договір банківського рахунка укладається для відкриття
клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах,
погоджених сторонами.
2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з
клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на
оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським
правилам.
Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення
відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими
документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли
банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або
якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору
банківського рахунка клієнт має право на захист відповідно до
цього Кодексу.
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
1. Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які
передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими
правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено
договором банківського рахунка.
2. Банк зобов'язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на
рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного
розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений
договором банківського рахунка або законом.
3. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або
перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до
банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не
передбачений договором банківського рахунка або законом.
4. Клієнт зобов'язаний сплатити плату за виконання банком
операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.
Стаття 1069. Кредитування рахунка
1. Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк
здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на
ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається
таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня
здійснення цього платежу.
2. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням
рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи
1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором
або законом.
3. Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яке не
встановлене договором, не може перевищувати подвійну облікову
ставку Національного банку України. { Статтю 1069 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 5284-VI ( 5284-17 ) від 18.09.2012 }
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться
на рахунку
1. За користування грошовими коштами, що знаходяться на
рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на
рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка
або законом.
Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки,
встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені
договором, - зі спливом кожного кварталу.
2. Проценти, передбачені частиною першою цієї статті,
сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо
відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що
звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
1. Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на
підставі його розпорядження.
2. Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без
його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках,
встановлених законом чи договором між банком і клієнтом. { Частина друга статті 1071 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
1. Банк виконує розрахункові документи відповідно до
черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових
коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між
банком і клієнтом.
2. У разі одночасного надходження до банку кількох
розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання
грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у такій
черговості:
1) у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення
суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог
про стягнення аліментів;
2) у другу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення
суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати
праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а
також виплати за авторським договором;
3) у третю чергу списуються грошові кошти на підставі інших
рішень суду;
4) у четверту чергу списуються грошові кошти за
розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
5) у п'яту чергу списуються грошові кошти за іншими
розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.
3. У разі відсутності (недостатності) грошових коштів на
рахунку клієнта банк не веде обліку розрахункових документів, якщо
інше не встановлено договором між банком і клієнтом.
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком
операцій за рахунком клієнта
1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових
коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з
рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про
перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно
після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок
клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та
відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими
коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім
випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду
або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі
зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму, передбачених законом. { Частина перша статті 1074 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, N 2677-VI
( 2677-17 ) від 04.11.2010 }
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
1. Договір банківського рахунка розривається за заявою
клієнта у будь-який час.
2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського
рахунка:
1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку
клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого
банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде
відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року,
якщо інше не встановлено договором;
3) в інших випадках, встановлених договором або законом.
3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або
за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в
порядку, встановлені банківськими правилами.
4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та
закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком
клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку
грошових коштів на цьому рахунку.
Стаття 1076. Банківська таємниця
1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за
рахунком і відомостей про клієнта.
Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки
самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі
органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі
відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку,
встановлених законом про банки і банківську діяльність.
2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять
банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку
відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.
Глава 73
ФАКТОРИНГ
Стаття 1077. Поняття договору факторингу
1. За договором факторингу (фінансування під відступлення
права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або
зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої
сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором
спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити
факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).
{ Абзац перший частини першої статті 1077 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2510-VI ( 2510-17 ) від 09.09.2010 }
Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до
боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед
фактором.
2. Зобов'язання фактора за договором факторингу може
передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою
вимогою, право якої він відступає.
Стаття 1078. Предмет договору факторингу
1. Предметом договору факторингу може бути право грошової
вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також
право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
2. Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня
виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової
вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з
моменту настання цієї події.
У цих випадках додаткове оформлення відступлення права
грошової вимоги не вимагається.
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
1. Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.
2. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або
юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.
3. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка
відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.
{ Частина третя статті 1079 в редакції Закону N 2510-VI
( 2510-17 ) від 09.09.2010 }
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової
вимоги
1. Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності
домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення
права грошової вимоги або його обмеження.
У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань або
відповідальності перед боржником у зв'язку із порушенням клієнтом
умови про заборону або обмеження відступлення права грошової
вимоги.
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
1. Клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової
вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено
договором факторингу.
2. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо
клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент
відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок
яких боржник має право не виконувати вимогу.
3. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне
виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і
яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено
договором факторингу.
Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови,
що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про
відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому
повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а
також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.
2. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в
розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги
факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього
обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на
виконання свого обов'язку перед ним.
3. Виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно
до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед
клієнтом.
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
1. Наступне відступлення фактором права грошової вимоги
третій особі не допускається, якщо інше не встановлено договором
факторингу.
2. Якщо договором факторингу допускається наступне
відступлення права грошової вимоги, воно здійснюється відповідно
до положень цієї глави.
Стаття 1084. Права фактора
1. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування
клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права
грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він
одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає
перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми,
сплаченої фактором клієнтові.
2. Якщо відступлення права грошової вимоги факторові
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта
перед фактором, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і
передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений
відступленням права грошової вимоги, якщо інше не встановлено
договором факторингу.
Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою
від суми боргу клієнта перед фактором, який забезпечений
відступленням права вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові
залишок боргу.
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
1. Якщо фактор пред'явив боржнику вимогу здійснити платіж,
боржник має право пред'явити до заліку свої грошові вимоги, що
ґрунтуються на договорі боржника з клієнтом, які виникли у
боржника до моменту, коли він одержав повідомлення про
відступлення права грошової вимоги факторові.
2. Боржник не може пред'явити факторові вимоги до клієнта у
зв'язку з порушенням ним умови про заборону або обмеження
відступлення права грошової вимоги.
Стаття 1086. Захист прав боржника
1. У разі порушення клієнтом своїх обов'язків за договором,
укладеним з боржником, боржник не має права вимагати від фактора
повернення сум, уже сплачених йому за відступленою грошовою
вимогою, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від
клієнта.
2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта
суми, сплачені факторові за відступленою грошовою вимогою, має
право вимагати повернення цих сум фактором, якщо фактор не виконав
свого зобов'язання передати клієнтові грошові кошти, пов'язані з
відступленням права грошової вимоги, або передав клієнтові грошові
кошти, знаючи про порушення клієнтом зобов'язання перед боржником,
пов'язаного з відступленням права грошової вимоги.
Глава 74
РОЗРАХУНКИ
Параграф 1. Загальні положення про розрахунки
Стаття 1087. Форми розрахунків
1. Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов'язані із
здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися у
готівковій або в безготівковій формі за допомогою розрахункових
документів у електронному або паперовому вигляді.
2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за
участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними
підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.
Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою,
якщо інше не встановлено законом.
3. Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та
юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно
до цієї статті встановлюються Національним банком України. { Статтю 1087 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010; в редакції Закону N 5284-VI
( 5284-17 ) від 18.09.2012 }
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються
розрахунки із застосуванням платіжних доручень, акредитивів,
розрахункових чеків (чеків), розрахунки за інкасо, а також інші
розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та
звичаями ділового обороту.
2. Сторони у договорі мають право обрати будь-який вид
безготівкових розрахунків на свій розсуд.
3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші
фінансові установи (далі - банки), в яких відкрито відповідні
рахунки, якщо інше не випливає із закону та не обумовлено видом
безготівкових розрахунків.
4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків регулюється
цим Кодексом, законом та банківськими правилами.
Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із
застосуванням платіжних доручень
1. За платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням
платника за рахунок грошових коштів, що розміщені на його рахунку
у цьому банку, переказати певну грошову суму на рахунок визначеної
платником особи (одержувача) у цьому чи в іншому банку у строк,
встановлений законом або банківськими правилами, якщо інший строк
не передбачений договором або звичаями ділового обороту.
2. Положення цього параграфа застосовуються також до
відносин, пов'язаних із перерахуванням грошових коштів через банк
особою, яка не має рахунка у цьому банку, якщо інше не встановлено
законом, банківськими правилами або не випливає із суті відносин.
Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
1. Зміст і форма платіжного доручення та розрахункових
документів, що подаються разом з ним, мають відповідати вимогам,
встановленим законом і банківськими правилами.
2. Банк не має права робити виправлення у платіжному
дорученні клієнта, якщо інше не встановлено законом або
банківськими правилами.
3. Платіжне доручення платника приймається банком до
виконання за умови, що сума платіжного доручення не перевищує суми
грошових коштів на рахунку платника, якщо інше не встановлено
договором між платником і банком.
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, повинен
перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача для її
зарахування на рахунок особи, визначеної у платіжному дорученні.
2. Банк має право залучити інший банк (виконуючий банк) для
виконання переказу грошових коштів на рахунок, визначений у
дорученні клієнта.
3. Банк повинен негайно інформувати платника на його вимогу
про виконання платіжного доручення. Порядок оформлення та вимоги
до змісту повідомлення про виконання банком платіжного доручення
встановлюються законом, банківськими правилами або договором між
банком і платником.
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне
виконання платіжного доручення
1. У разі невиконання або неналежного виконання платіжного
доручення клієнта банк несе відповідальність відповідно до цього
Кодексу та закону.
2. У разі невиконання або неналежного виконання платіжного
доручення у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій
виконуючим банком відповідальність може бути покладена судом на
цей банк.вгору