Документ 412-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.12.2014, підстава - 676-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 квітня 2006 р. N 412
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 676 ( 676-2014-п ) від 26.11.2014 }
Питання Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1022 ( 1022-2006-п ) від 26.07.2006
N 664 ( 664-2008-п ) від 23.07.2008
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Національне агентство України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів, що додається.
2. Установити, що Національне агентство з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів є правонаступником
Державного комітету з енергозбереження в частині наданих йому
повноважень у сфері енергозбереження.

{ Пункт 3 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 462/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів внести в установленому порядку
пропозиції щодо приведення актів Президента України, Кабінету
Міністрів України у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2006 р. N 412
ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України
з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів

1. Національне агентство України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 664
( 664-2008-п ) від 23.07.2008 }
НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної
політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження.
2. НАЕР у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами Президента України і актами Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Агентство організовує виконання
актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією,
узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями НАЕР є:
проведення єдиної державної політики у сфері ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;
забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у
балансі попиту та пропонування енергоносіїв;
створення державної системи моніторингу виробництва,
споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення
системи обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів;
забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих
витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.
4. НАЕР відповідно до покладених на нього завдань:
1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування
єдиної державної політики у сфері ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження і забезпечує її
реалізацію;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України,
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших прогнозних
та програмних документів соціального та економічного розвитку
України;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до його повноважень;
4) розробляє державні цільові, погоджує галузеві та місцеві
програми у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів,
енергозбереження та альтернативних джерел енергії, здійснює
контроль за виконанням державних цільових програм у цій сфері;
{ Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1022 ( 1022-2006-п ) від 26.07.2006 }
5) бере участь у розробленні державних і регіональних
паливно-енергетичних балансів;
6) готує пропозиції щодо закупівель паливно-енергетичних
ресурсів для державних потреб;
7) забезпечує створення системи моніторингу та державного
контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів
підприємствами, установами та організаціями;
8) організовує проведення державної експертизи з
енергозбереження;
9) розробляє державні норми, правила та стандарти у сфері
ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження
та альтернативних джерел енергії;
10) виступає державним замовником науково-дослідних і
проектно-конструкторських робіт у сфері ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження;
11) бере участь у формуванні державної інвестиційної
політики, виходячи з першочерговості заходів з ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;
12) підтверджує в установленому порядку належність палива до
альтернативного;
13) погоджує енергозберігаючі та енергоефективні проекти, що
потребують фінансування з державного бюджету, та проводить
моніторинг їх реалізації;
14) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
майном державних підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління;
15) проводить кваліфікацію когенераційних установок;
16) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Агентства, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
17) бере участь у межах своїх повноважень у налагодженні
співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
18) провадить інформаційну діяльність з популяризації
економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного
використання енергетичних ресурсів, альтернативних джерел енергії
та видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері;
19) забезпечує запровадження та функціонування єдиної системи
енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні;
20) погоджує проекти спільного впровадження, які реалізуються
відповідно до положень Кіотського протоколу ( 995_801 ),
інвестиційні та інноваційні проекти із запровадження
енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі з
будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива;
21) забезпечує функціонування системи енергетичного
маркування електрообладнання побутового призначення;
22) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації
державної цінової та тарифної політики;
23) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5. НАЕР має право:
1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України.
6. НАЕР під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, а також відповідними
органами іноземних держав.
7. НАЕР у межах своїх повноважень видає накази, організовує
та контролює їх виконання.
У разі потреби Агентство видає разом з іншими органами
виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Рішення Агентства, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.
8. У складі НАЕР Кабінетом Міністрів можуть бути утворені
урядові органи державного управління.
9. НАЕР очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра
України.
Голова Агентства має заступників, які призначаються на посаду
та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Голови Агентства.
10. Голова НАЕР:
здійснює загальне керівництво Агентством і несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Агентство завдань;
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Агентства урядових органів
державного управління, призначення та звільнення їх керівників;
затверджує в установленому порядку граничну чисельність
працівників зазначених органів, погоджує структуру, штатний
розпис, кошторис видатків цих органів;
призначає на посади та звільняє з посад працівників
Агентства;
розподіляє обов'язки між заступниками;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Агентства;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції НАЕР, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Агентстві утворюється колегія.
Персональний склад колегії Агентства затверджує його Голова.
До складу колегії входить Голова Агентства (голова колегії),
його заступники, а також керівники структурних підрозділів
Агентства.
У разі потреби до складу колегії Агентства можуть входити в
установленому порядку інші особи.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.
12. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності
НАЕР, обговорення найважливіших проблем та інших питань в
Агентстві можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі
та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Голова Агентства.
13. Граничну чисельність працівників НАЕР затверджує Кабінет
Міністрів України.
Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його Голова за
погодженням з Мінфіном.
Структуру Агентства затверджує його Голова.
14. НАЕР є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.вгору