Документ 402/2003, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2005, підстава - 208/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 208/2005 ( 208/2005 ) від 08.02.2005 )
Про підвищення ефективності діяльності
Координаційного комітету по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1210/2003 ( 1210/2003 ) від 24.10.2003
N 362/2004 ( 362/2004 ) від 24.03.2004
N 512/2004 ( 512/2004 ) від 11.05.2004
N 1012/2004 ( 1012/2004 ) від 27.08.2004 )

З метою забезпечення більш результативної і скоординованої
роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо
запобігання і протидії корупції і організованій злочинності,
підвищення ролі та відповідальності зазначених органів за
виконання завдань із зміцнення законності і правопорядку
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити новий персональний склад Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
(додається).
2. Затвердити Положення про Координаційний комітет по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (додається).
3. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій утворити координаційні комітети по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
частину третю статті 1, статтю 2 Указу Президента України від
26 листопада 1993 року N 561 ( 561/93 ) "Про Координаційний
комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю";
Указ Президента України від 30 грудня 1994 року N 829
( 829/94 ) "Про заходи щодо вдосконалення діяльності
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю";
Указ Президента України від 31 грудня 1999 року N 1659
( 1659/99 ) "Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю";
пункт 11 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня
2000 року N 943 ( 943/2000 ) "Про зміни та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Президента України";
Указ Президента України від 19 квітня 2001 року N 266
( 266/2001 ) "Про внесення змін до складу Координаційного комітету
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України";
Указ Президента України від 2 червня 2001 року N 398
( 398/2001 ) "Про внесення змін до Тимчасового положення про
Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю";
Указ Президента України від 13 вересня 2001 року N 837
( 837/2001 ) "Про внесення змін до складу Координаційного комітету
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові України";
статтю 1 Указу Президента України від 19 червня 2002 року
N 561 ( 561/2002 ) "Питання Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю";
Указ Президента України від 23 вересня 2002 року N 852
( 852/2002 ) "Про внесення змін до складу Координаційного комітету
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю";
Розпорядження Президента України від 24 червня 1993 року N 65
( 65/93-рп ) "Про забезпечення діяльності Координаційного комітету
з питань боротьби зі злочинністю".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 травня 2003 року
N 402/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 травня 2003 року N 402/2003
СКЛАД
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президентові України

КОРНЯКОВА - Голова Координаційного комітету Тетяна Всеволодівна
ГАРДЕЦЬКИЙ - заступник Керівника Головного Олександр Степанович управління з питань судової реформи,
діяльності військових формувань та
правоохоронних органів Адміністрації
Президента України, заступник Голови
Координаційного комітету
ХОЧУНСЬКИЙ - керівник апарату організаційного Андрій Михайлович забезпечення діяльності
Координаційного комітету, секретар
Координаційного комітету
БІЛОКОНЬ - Міністр внутрішніх справ України Микола Васильович
ГЕРМАНЧУК - Голова Головного Петро Кузьмович контрольно-ревізійного управління
України
ГОШОВСЬКА - перший заступник Міністра оборони Валентина Андріївна України
ДУБИНА - президент Національної акціонерної
Олег Вікторович компанії "Енергетична компанія
України"
ЄВДОКИМОВ - народний депутат України (за згодою)
Валерій Олександрович
ЖВАЛЮК - перший заступник Голови Державної Віктор Романович податкової адміністрації України -
начальник податкової міліції
КАЛЕНСЬКИЙ - Голова Державної митної служби Микола Миколайович України
КАРАБАНЬ - Голова Державної судової Володимир Якович адміністрації України
КОВАЛЕНКО - заступник Глави Адміністрації Валентин Васильович Президента України - Керівник
Головного управління з питань
судової реформи, діяльності
військових формувань та
правоохоронних органів
Адміністрації Президента України
КОНДРАТЬЄВ - ректор Національної академії Ярослав Юрійович внутрішніх справ України, керівник
Міжвідомчого науково-дослідного
центру з проблем боротьби
з організованою злочинністю
КОПИЛОВ - заступник Міністра фінансів України
Вадим Анатолійович
ЛАВРИНОВИЧ - Міністр юстиції України Олександр Володимирович
ЛИТВИН - Голова Державної прикордонної Микола Михайлович служби України
ЛЬОВОЧКІН - Голова Державного департаменту Володимир Анатолійович України з питань виконання покарань
МАНІН - перший заступник Міністра внутрішніх
Михайло Федорович справ України - начальник Головного
управління по боротьбі
з організованою злочинністю
МОТРЕНКО - Начальник Головного управління Тимофій Валентинович державної служби України
ПЕТРОЧЕНКО - заступник Секретаря Ради Юрій Адамович національної безпеки і оборони
України
СЕРГІЄНКО - заступник Голови Служби безпеки Євген Володимирович України з оперативних питань -
начальник Головного управління
по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю
СМЕШКО - Голова Служби безпеки України Ігор Петрович
СМИРНОВ - Радник Президента України Юрій Олександрович
ТАЦІЙ - президент Академії правових наук Василь Якович України, ректор Національної
юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого
ТІГІПКО - Голова Національного банку України
Сергій Леонідович
ЧЕЧЕТОВ - Голова Фонду державного майна Михайло Васильович України
ШКОЛЬНИК - Голова Державного комітету України
Леонід Семенович з питань технічного регулювання та
споживчої політики
ЯРОШЕНКО - Голова Державної податкової Федір Олексійович адміністрації України.
( Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1210/2003 ( 1210/2003 ) від 24.10.2003, в редакції Указу
Президента N 362/2004 ( 362/2004 ) від 24.03.2004, із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 512/2004 ( 512/2004 ) від
11.05.2004, N 1012/2004 ( 1012/2004 ) від 27.08.2004 )

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 травня 2003 року N 402
(у редакції Указу від 24 березня
2004 року N 362/2004 ( 362/2004 )
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний комітет по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю
при Президентові України

1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України (далі -
Координаційний комітет) є дорадчим органом, утвореним з метою
сприяння Президентові України в реалізації його конституційних
повноважень із забезпечення національної безпеки шляхом
координації діяльності всіх державних органів, на які покладено
обов'язки щодо ведення боротьби з організованою злочинністю і
корупцією.
2. Координаційний комітет у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Координаційного комітету є
розроблення і подання Президентові України пропозицій щодо
пріоритетних напрямів єдиної державної політики у сфері боротьби з
корупцією і організованою злочинністю, здійснення контролю за
реалізацією заходів, спрямованих на таку боротьбу.
4. Відповідно до покладених завдань Координаційний комітет:
1) координує здійснення заходів, що проводяться державними
органами, які беруть участь у боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю;
2) розробляє рекомендації щодо стратегії і тактики боротьби з
корупцією і організованою злочинністю;
3) організовує співробітництво з питань боротьби з корупцією
і організованою злочинністю з відповідними органами іноземних
держав та міжнародними організаціями;
4) готує та вносить на розгляд Президента України щорічні і
спеціальні доповіді (інформації) про стан, основні напрями і
результати боротьби з корупцією і організованою злочинністю в
Україні;
5) взаємодіє з комітетами Верховної Ради України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Радою
національної безпеки і оборони України, органами виконавчої влади
у вирішенні завдань щодо зміцнення законності та правопорядку в
державі;
6) керує Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем
боротьби з організованою злочинністю;
7) надає методичну допомогу координаційним комітетам по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях в їх діяльності;
8) інформує населення про заходи, що вживаються Президентом
України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю.
5. Для виконання покладених завдань Координаційний комітет
має право:
1) вивчати, аналізувати і перевіряти за дорученням Президента
України стан додержання і виконання міністерствами, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади,
правоохоронними органами, підприємствами, установами,
організаціями (незалежно від підпорядкованості та форми власності)
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, інших
нормативно-правових актів та своїх рішень;
2) утворювати робочі групи для проведення перевірок стану
виконання законодавства з питань, віднесених до його компетенції,
розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій, включати до їх
складу спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, правоохоронних органів, наукових установ
і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками);
3) доручати правоохоронним і державним органам, що мають
контрольні повноваження, проведення перевірок стану додержання і
виконання законодавства з питань, віднесених до його компетенції,
в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях
(незалежно від підпорядкованості та форми власності);
4) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію та звіти
керівників міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, правоохоронних органів про стан додержання і
виконання ними вимог законодавства щодо боротьби з корупцією і
організованою злочинністю;
5) надавати за дорученням Президента України міністерствам,
іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади,
правоохоронним органам, керівникам і службовим особам підприємств,
установ та організацій (незалежно від підпорядкованості та форми
власності) обов'язкові для розгляду рекомендації щодо усунення
причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і правопорушень;
6) вносити Президентові України пропозиції про притягнення
посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання
покладених на них обов'язків щодо запобігання корупції і
організованій злочинності, іншим порушенням законодавства;
7) одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів,
підприємств, установ, організацій (незалежно від підпорядкованості
та форми власності) інформацію, документи, статистичні дані і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
8) доводити до відома керівників міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних
органів результати перевірок стану додержання і виконання
законодавства України, указів і розпоряджень Президента України,
рішень Координаційного комітету з питань боротьби з корупцією і
організованою злочинністю, брати участь у розгляді ними зазначених
питань;
9) засновувати в установленому порядку друкований орган.
6. Координаційний комітет під час здійснення своїх
повноважень не може втручатися в оперативно-розшукову діяльність,
дізнання і досудове слідство, діяльність органів прокуратури і
судів.
7. Координаційний комітет утворюється у складі голови,
секретаря та членів Комітету.
Персональний склад Комітету затверджується Президентом
України.
8. Основною організаційною формою діяльності Координаційного
комітету є засідання.
Про день і місце засідання Координаційного комітету його
члени та запрошені повідомляються не пізніше ніж за п'ять днів.
У цей же строк членам Координаційного комітету та запрошеним на
засідання особам надаються для ознайомлення відповідні матеріали з
питань, які вносяться на розгляд Комітету.
Засідання Координаційного комітету є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше двох третин від його складу. Засідання
Комітету проводить його голова. Участь членів Координаційного
комітету в його засіданнях є обов'язковою, делегування ними своїх
повноважень іншим особам не допускається.
9. У засіданнях Координаційного комітету можуть брати участь
Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, Генеральний прокурор
України, начальник управління Генеральної прокуратури України по
нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю.
10. Рішення Координаційного комітету приймаються відкритим
голосуванням більшістю від складу Комітету.
Рішення Координаційного комітету, прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої
влади і посадовими особами, яким вони адресовані.
У разі потреби рішення Координаційного комітету можуть бути
реалізовані шляхом надання доручень або видання відповідних актів
Президента України.
11. Підготовка матеріалів до засідань Координаційного
комітету та контроль за виконанням прийнятих ним рішень
здійснюються апаратом організаційного забезпечення діяльності, що
діє відповідно до положення про нього. Положення про апарат
затверджує Глава Адміністрації Президента України.
Апарат очолює керівник, який за посадою є секретарем
Координаційного комітету.
12. Координаційний комітет використовує в роботі бланки зі
своїм найменуванням.
( Положення в редакції Указу Президента N 362/2004 ( 362/2004 )
від 24.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору