Про заходи з підготовки до відзначення 1100-річчя заснування м. Галича
Постанова Кабінету Міністрів України; Заходи від 27.03.1996350
Документ 350-96-п, поточна редакція — Прийняття від 27.03.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 березня 1996 р. N 350
Київ
Про заходи з підготовки до відзначення
1100-річчя заснування м. Галича

У зв'язку з відзначенням у 1998 році 1100-річчя заснування
м. Галича Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи з підготовки до відзначення 1100-річчя
заснування м. Галича згідно з додатком.
2. Івано-Франківській обласній державній адміністрації разом
з Міністерством культури і мистецтв, Міністерством зв'язку,
Міністерством у справах преси та інформації, Державним комітетом у
справах містобудування і архітектури забезпечити проведення
зазначених заходів у встановлені терміни.
3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів за
поданням Міністерства культури і мистецтв та Івано-Франківської
обласної державної адміністрації під час формування проектів
Державного бюджету України та Державної програми економічного і
соціального розвитку України на 1996 - 1998 роки передбачати кошти
на фінансування заходів з підготовки до відзначення 1100-річчя
заснування м. Галича за рахунок державного та відповідних місцевих
бюджетів із залученням інших джерел фінансування.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 350
ЗАХОДИ
з підготовки до відзначення 1100-річчя
заснування м. Галича
------------------------------------------------------------------ | |Орієнтовна вартість | | |робіт (млрд. крб. | |Термін |у цінах 1995 року) | Найменування робіт, |викона-|-----------------------| Виконавці об'єктів |ння | |У тому числі | |(роки) | |робіт, що вико-| | | Всього|нуються за ра-| | | |хунок коштів | | | |державного | | | |бюджету | | | |---------------| | | |всього|з них на| | | | |1996 рік| ------------------------------------------------------------------ 1. Розробити Гене- 1996- 8,0 8,0 2,0 Мінкультури
ральний план розвит- 1997 Івано-Фран-
ку Національного за- ківська
повідника "Давній облдержад-
Галич" міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
2. Створити постійно 1996 4,7 4,7 4,7 Мінкультури
діючу Галицьку архе- Національна
ологічну експедицію академія
при Національному наук
заповіднику "Давній
Галич"
3. Провести науково- 1996- 16,0 16,0 8,0 Мінкультури
археологічні дослід- 1998 Національна
ження пам'яток істо- академія
рії та культури На- наук Іва-
ціонального заповід- но-Фран-
ника "Давній Галич" ківська
облдержад-
міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
4. Здійснити музеє- - " - 44,0 44,0 12,0 - " -
фікацію пам'яток ар-
хеології та архітек-
тури Національного
заповідника "Давній
Галич"
5. Спорудити у - " - 300,0 2,0 2,0 Івано-Фран-
м. Галичі пам'ятник ківська
Данилу Галицькому облдержад-
міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
Мінкультури
6. Здійснити заходи 1996- 46,0 7,5 2,5 Івано-Фран-
щодо підготовки та 1998 ківська
безпосереднього облдержад-
святкування міністрація
1100-річчя заснуван- Галицька
ня м. Галича (про- райдержад-
вести урочисте засі- міністрація
дання, конференції, Мінкультури
екскурсії, виставки, Мінзв'язку
створити докумен- Мінпресін-
тальні фільми, ви- форм
пустити ювілейні Держтелерадіо
поштові марки та
конверти, значки,
ювілейні медалі, ви-
дати фотоальбоми,
путівники, буклети
тощо)
7. Здійснити рестав- - " - 65,0 15,0 4,0 Мінкультури
рацію та ремонт Держкомміс-
пам'яток історії та тобудування
культури, зокрема: Івано-Фран-
фундаментів та кап- ківська
лиці Успенського со- облдержад-
бору, с. Крилос міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
Княжої криниці, 1996- 16,0 5,0 5,0 Мінкультури
с. Крилос 1997 Держкомміс-
тобудування
Івано-Фран-
ківська
облдержад-
міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
Церкви Святого Пан- 1996- 40,0 11,5 11,5 - " -
телеймона, с. Шев- 1998
ченкове
Старостинського зам- - " - 220,0 15,0 3,0 - " -
ку (руїни), м. Галич
Митрополичих палат, 1996- 16,0 16,0 8,0 - " -
с. Крилос 1997
Церкви Різдва, - " - 10,0 - - Галицька
м. Галич райдержад-
міністрація
8. Здійснити будів- 1996- 556,0 30,0 30,0 Івано-Фран-
ництво та реконс- 1998 ківська
трукцію таких об'єк- облдержад-
тів у м. Галичі: міністрація
двох житлових будин- Галицька
ків (на 120 та 46 райдержад-
квартир) міністрація
Держжитло-
комунгосп
Мінекономі-
ки
реконструкцію очис- - " - 1300,0 40,0 40,0 - " -
них споруд
будинку культури на - " - 1060,0 - - Івано-Фран-
600 місць ківська
облдержад-
міністрація
районної лікарні на - " - 119,0 - - Галицька
220 ліжок райдержад-
міністрація
АТС "Квант" - " - 135,0 - - Мінзв'язку
об'їзної дороги - " - 310,0 - - корпорація
"Укравтодор"
міської ратуші з - " - 490,0 - - Галицька
картинною галереєю райдержад-
міністрація
готелю на 24 місця - " - 120,0 - - - " -
лазні та пральні - " - 19,0 - - - " -
металевого мосту - " - 35,0 - - - " -
рекреаційного парку - " - 10,0 - - - " -
9. Здійснити 1996- 1120,0 - - Івано-Фран-
берегоукріплення на 1998 ківська
річках Дністер та облдержад-
Луква, м. Галич міністрація
Галицька
райдержад-
міністрація
Держводгосп
10. Здійснити ре- - " - 1120,0 - - Івано-Фран-
конструкцію, інже- ківська
нерне забезпечення облдержад-
та благоустрій істо- міністрація
ричної частини Галицька
м. Галича райдержад-
міністрація
Держжитло-
комунгосп

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору