Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV
Документ 3480-IV, попередня редакція — Редакція від 01.05.2016, підстава - 289-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     6)  присвоєння  цінним паперам міжнародного ідентифікаційного 
номера;
7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого
договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на
пред'явника;
9) реалізація власником акцій свого переважного права на
придбання акцій у порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
10) укладення договорів з першими власниками;
11) затвердження результатів розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі
розміщення цінних паперів у документарній формі;
13) внесення змін до статуту акціонерного товариства,
пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з
урахуванням результатів розміщення акцій;
14) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в
органах державної реєстрації;
15) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних
паперів;
16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних
паперів;
17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів.
3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів уповноваженим
органом емітента приймається відповідне рішення, яке оформляється
протоколом. Вимоги до змісту рішення встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Уповноважений орган
емітента не має права змінювати прийняте рішення про розміщення
цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов
розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім
випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до
оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається
в емітента.
4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно
приватним серед засновників.
5. Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. { Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 514-VI
( 514-17 ) від 17.09.2008, N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009,
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011; в редакції Закону N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
{ Зміни до статті 28 див. в Законі N 5178-VI ( 5178-17 ) від
06.07.2012 }
Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних
паперів
1. Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації
випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом
60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення. { Частина перша статті 29 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
1) після надходження заяви і документів, необхідних для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює
одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів
або відмовляє в реєстрації протягом:
10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі; { Абзац другий пункту 1 частини
другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі; { Абзац третій пункту 1 частини
другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового
проспекту емісії;
2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї частини строки
документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному
обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення. { Статтю 29 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3264-VI
( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
3. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не може
розглядатися як гарантія їх вартості. Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації,
що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її
відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть
особи, які підписали ці документи.
4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та
проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії
цінних паперів банків установлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним
банком України.
5. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту
емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам
законодавства, недостовірність інформації у поданих документах
та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття
рішення про розміщення цінних паперів.
У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому
базовому проспекті емісії цінних паперів Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту розпорядження
про необхідність усунення такої невідповідності, реєстрації та
публікації відповідних змін до зазначеного проспекту. { Статтю 29 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3264-VI
( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів
1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися
інформація про емітента, його фінансово-господарський стан, цінні
папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення. { Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його
фінансово-господарський стан установлює Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
3. До інформації про цінні папери належить інформація про:
1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, в
тому числі:
вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість
та номінальну вартість;
обсяг прав за цінними паперами;
умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента,
пов'язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для
цінних паперів, що мають строк обігу);
2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
3) дати початку та закінчення укладення договорів з першими
власниками; { Пункт 3 частини треьої статті 30 в редакції Закону N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
4) порядок і форму виплати доходу за цінними паперами. { Частина третя статті 30 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
4. У проспекті емісії цінних паперів мають міститися інші
відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають
особливості розміщення певних видів цінних паперів, та/або
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. { Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником
емітента (головою виконавчого органу) та аудитором. Особи, що
підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність
відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність
перевірених ним відомостей. { Абзац перший частини п'ятої статті
30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII ( 1206-18 )
від 15.04.2014 }
У разі коли емітент користується послугами андеррайтера щодо
розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії погоджується з
андеррайтером. { Абзац другий частини п'ятої статті 30 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті
емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами
України.
6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку одночасно з
реєстрацією випуску цінних паперів.
7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту
емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати
початку укладення договорів з першими власниками, визначеної
проспектом емісії цінних паперів: { Абзац перший частини сьомої
статті 30 в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
публікує проспект в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею обсязі;
розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
ринок цінних паперів у повному обсязі.
У строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, емітент:
у разі публічного розміщення цінних паперів розміщує
зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному
веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується
здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску; { Абзац
п'ятий частини сьомої статті 30 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
у разі приватного розміщення цінних паперів не оприлюднює
зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його
особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним
рішенням емітента. { Частина сьома статті 30 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають
реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку в установленому нею порядку.
У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії
цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення
таких змін зобов'язаний у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни
для реєстрації.
У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо
яких прийнято рішення про:
публічне розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію та
опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня
опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до
дати початку укладення договорів з першими власниками; { Абзац
четвертий частини восьмої статті 30 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
приватне розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію до
початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про
приватне розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.
У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим - п'ятим
цієї частини, у зазначені строки неможливо, до змін також
включається інформація про перенесення строків укладення договорів
з першими власниками. { Абзац шостий частини восьмої статті 30 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії
цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам
законодавства, недостовірність інформації у поданих документах
та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття
рішення про внесення таких змін.
Емітент не має права:
вносити зміни до проспекту емісії після укладення договорів з
першими власниками; { Абзац дев'ятий частини восьмої статті 30 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
здійснювати укладення договорів з першими власниками до
реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі
публічного розміщення - також до опублікування відповідної
інформації. { Абзац десятий частини восьмої статті 30 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після
укладення договорів з першими власниками допускається у випадку,
передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону. Інформація
про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути
опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін. { Абзац
одинадцятий частини восьмої статті 30 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 } { Частина восьма статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2601-VI ( 2601-17 ) від 08.10.2010; в редакції Закону N 3264-VI
( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
9. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів
(крім пайових), що підлягають публічному розміщенню, двома
частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних
паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку.
Базовий проспект емісії - складова частина проспекту емісії
цінних паперів (крім пайових), що підлягають публічному
розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу
інформацію, визначену емітентом. Зазначені у базовому проспекті
емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів
відповідного випуску.
Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:
базового проспекту емісії цінних паперів та першого проспекту
емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш як протягом
60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового
проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних паперів
відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати
відповідне рішення;
наступного проспекту емісії цінних паперів відповідного
випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення
про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента,
уповноваженим приймати відповідне рішення.
Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект
емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для
реєстрації одночасно. { Частина дев'ята статті 30 в редакції Закону N 3264-VI
( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
10. За невиконання умов проспекту емісії цінних паперів,
зареєстрованого у встановленому порядку, емітент таких цінних
паперів несе відповідальність, передбачену законом. { Статтю 30 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3461-VI
( 3461-17 ) від 02.06.2011 }
Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
веде Державний реєстр випусків цінних паперів ( z0735-12 ) у
встановленому нею порядку.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює порядок та забезпечує відкритий і безоплатний доступ
учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в
реєстрі.
Стаття 32. Вимоги до приватного розміщення цінних паперів
1. Укладення договорів з першими власниками під час
приватного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом
самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір
про андеррайтинг. Особливості приватного розміщення акцій
визначаються законом, який регулює питання утворення, діяльності
та припинення акціонерних товариств, і законодавством про
інститути спільного інвестування. { Абзац перший частини першої
статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового
договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. { Частина перша статті 32 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
2. Під час приватного розміщення цінних паперів договори з
першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом
емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх
укладення. { Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011; в редакції Закону N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
3. Під час приватного розміщення пайові цінні папери не
можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна вартість.
4. Установлення переважного права на придбання цінних паперів
одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,
передбачених законодавством.
5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається
у звіті про результати приватного розміщення цінних паперів, який
затверджується органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів
з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних
паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне
рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а в разі
емісії акцій - також внести відповідні зміни до статуту. { Частину
п'яту статті 32 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009; в редакції Закону N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
6. Кількість розміщених шляхом приватного розміщення цінних
паперів не може перевищувати кількості цінних паперів, визначеної
у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж кількість цінних
паперів, визначена у проспекті їх емісії. { Статтю 32 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Стаття 33. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів
1. Укладення договорів з першими власниками у процесі
публічного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом
самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір
про андеррайтинг. { Абзац перший частини першої статті 33 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового
договору ( z1949-12 ), затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Публічне акціонерне товариство зобов'язане здійснювати
публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій
біржі. { Частину першу статті 33 доповнено абзацом третім згідно
із Законом N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
2. Забороняється укладати договори з першими власниками у
разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів
після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього
Закону. { Частина друга статті 33 в редакції Закону N 5042-VI ( 5042-17 )
від 04.07.2012 }
3. У разі публічного розміщення цінних паперів договори з
першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх
емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких
договорів. { Абзац перший частини третьої статті 33 в редакції
Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних
паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення
відповідного випуску цінних паперів. { Частину третю статті 33 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
4. Під час публічного розміщення пайові цінні папери не
можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна вартість.
5. Установлення переважного права на придбання цінних паперів
одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім випадків,
передбачених законодавством.
6. Кількість публічно розміщених цінних паперів не повинна
перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті
емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних паперів може
бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх
емісії. { Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
7. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається
у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів, який
затверджується органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів
з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких цінних
паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне
рішення, повинен затвердити результати їх укладення, а у разі
емісії акцій - також внести відповідні зміни до статуту. { Частину
сьому статті 33 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009; в редакції Закону N 5042-VI
( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера
1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час
розміщення цінних паперів, встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. { Стаття 34 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 ) від
21.04.2011 }
Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів
1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку у 30-денний строк з дня внесення змін до
статуту звіт про результати розміщення акцій, а також інші
документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту. { Абзац перший
частини першої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011, N 5042-VI ( 5042-17 ) від
04.07.2012 }
Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з
дня затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім
акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт
про результати розміщення цінних паперів (крім акцій), а також
інші документи, визначені Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті
про результати публічного розміщення цінних паперів. { Частина перша статті 35 в редакції Закону N 1522-VI ( 1522-17 )
від 11.06.2009 }
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
протягом 15 днів після отримання від емітента необхідних
документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту або
відмову в реєстрації.
3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати
розміщення цінних паперів є порушення вимог законодавства,
пов'язане з розміщенням цінних паперів, зокрема порушення
встановленого порядку прийняття рішення про затвердження
результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів
недобросовісною, а також невідповідність поданих документів
вимогам законодавства. { Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати розміщення
цінних паперів видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску
цінних паперів. { Частина четверта статті 35 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
5. У разі розміщення облігацій емітент протягом 15 днів після
закінчення погашення облігацій подає Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій.
{ Частина п'ята статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }

{ Частину шосту статті 35 виключено на підставі Закону
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }

Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів
1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують
процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для
прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та
випуску цінних паперів, зупинення розміщення цінних паперів.
2. Підставами для визнання емісії цінних паперів
недобросовісною є:
порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність
поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться,
вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
порушення порядку прийняття рішення про розміщення цінних
паперів;
внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних
паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску цінних
паперів і проспекту їх емісії;
систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.
3. Порядок прийняття рішення про відмову в реєстрації
проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення їх
розміщення встановлюється Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
4. У разі недобросовісної емісії Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити розміщення
цінних паперів.
5. Зупинене розміщення цінних паперів поновлюється за
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
лише до закінчення строку укладення договорів з першими
власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів, за умови
усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення. { Частина п'ята статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
6. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення
розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після
прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку відповідного рішення або Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку не надіслані документи, що
підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про визнання
емісії цінних паперів недійсною.
7. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або
невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців після
затвердження результатів розміщення акцій (якщо менший строк не
передбачений проспектом емісії) змін до статуту, пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з
урахуванням результатів розміщення акцій, емітент цінних паперів
зобов'язаний повернути інвесторам гроші (майно, майнові права), що
надійшли як плата за розміщені цінні папери, а інвестори
зобов'язані повернути емітентові сертифікат (сертифікати) цінних
паперів, у разі його (їх) отримання, в строки, визначені
проспектом емісії, але не більше шести місяців, в порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. { Абзац перший частини сьомої статті 36 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }
За порушення строків, передбачених абзацом першим цієї
частини, емітенти та інвестори сплачують пеню у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України. { Статтю 36 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1522-VI
( 1522-17 ) від 11.06.2009 }
{ Текст статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на
території України та українських емітентів за
межами України
1. Особливості розміщення та обігу на території України
цінних паперів іноземних емітентів визначаються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із
законодавством України.
2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за
межами України виключно на підставі дозволу Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх
державних позик України та державних деривативів, що розміщуються
без такого дозволу. { Абзац перший частини другої статті 37 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 701-VIII ( 701-19 ) від
17.09.2015 }
Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів
українських емітентів ( z1201-13 ) видається за умови виконання
таких вимог:
проведення реєстрації випуску цінних паперів;
допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з
українських фондових бірж;
відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за
межами України, нормативу, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного
інвестування у разі публічного та приватного їх
розміщення
1. Особливості емісії, обігу та викупу цінних паперів
інститутів спільного інвестування у разі публічного та приватного
їх розміщення визначаються законодавством. { Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
Розділ V
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації { Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється
емітентами цінних паперів шляхом:
розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів;
опублікування її в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
подання її до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію
відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом
та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних
паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі,
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. { Частина перша статті 39 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
2. Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і
більше) акцій подається Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде
облік права власності на акції емітента у депозитарній системі
України, у строки, порядку та за формою, що встановлені
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Абзац
перший частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і
більше) акцій є відкритою і оприлюднюється в установленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку
шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів. { Абзац другий частини другої статті 39 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від
21.04.2011 }
Стаття 40. Регулярна інформація про емітента
1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна
звітна інформація про результати фінансово-господарської
діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому
числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку. { Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
2. Звітним періодом для складання річної інформації про
емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж
12 місяців, та обчислюється:
для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації
товариства до 31 грудня звітного року включно;
для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації
випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно.
{ Абзац четвертий частини другої статті 40 в редакції Закону
N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
3. Річна інформація про емітента повинна містити такі
відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його
статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
спосіб розміщення та лістинг цінних паперів; { Абзац п'ятий
частини третьої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
річна фінансова звітність;
аудиторський висновок;
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для
емітентів - акціонерних товариств); { Частину третю статті 40
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 )
від 07.04.2015 }
перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше)
акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм
акцій. { Частину третю статті 40 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
{ Абзац частини третьої статті 40 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року,
наступного за звітним, шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті. { Частина четверта статті 40 в редакції Закону N 3264-VI
( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про
емітента є квартали поточного року.
Квартальна інформація про емітента повинна містити такі
відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його
статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
квартальна фінансова звітність;
участь емітента у створенні інших підприємств, установ та
організацій;
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для
емітентів - акціонерних товариств). { Частину третю статті 40
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 )
від 07.04.2015 }
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
{ Абзац частини п'ятої статті 40 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації
про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що
містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку. Публічні акціонерні
товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на
основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку
( z0179-11 ), встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. { Абзац перший частини шостої статті 40 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 514-VI ( 514-17 ) від
17.09.2008, N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
7. Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації
інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.
Стаття 41. Особлива інформація про емітента
1. Особлива інформація про емітента - інформація, до якої
належать відомості про: { Абзаци перший та другий частини першої
статті 41 замінено абзацом згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 10 відсотків статутного капіталу; { Абзац третій частини
першої статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }
прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій
корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого
типу; { Абзац третій частини першої статті 41 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3264-VI ( 3264-17 ) від 21.04.2011 }
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств); { Абзац
п'ятий частини першої статті 41 в редакції Закону N 289-VIII
( 289-19 ) від 07.04.2015 }
зміну складу посадових осіб емітента;
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій;
рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв;
рішення вищого органу емітента про зменшення статутного
капіталу;
порушення провадження у справі про відшкодування емітенту
збитків, завданих посадовою особою такого емітента; { Частину
першу статті 41 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }
порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали
про його санацію;
рішення вищого органу емітента або суду про припинення або
банкрутство емітента.
2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про
емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій
інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку. { Частина друга статті 41 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
3. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті. { Частина третя статті 41 в редакції Закону N 3264-VI ( 3264-17 )
від 21.04.2011 }
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі
депозитарного обліку цінних паперів
1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку
цінних паперів, розкривається у випадках та порядку, визначених
Законом України "Про депозитарну систему України" ( 5178-19 ). { Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010, N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012,
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Закону N 5178-VI
( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників
фондового ринку
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
забезпечує оприлюднення інформації про професійних учасників
фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг
повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що
діє від його імені).
Стаття 44. Інсайдерська інформація
1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про
емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що
перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у
разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на
вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає
оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим Законом.
2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або
фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана
виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших
публічних джерел, не заборонених законодавством, не є
інсайдерською інформацією.
3. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її
оприлюднення відповідно до закону. { Стаття 44 в редакції Закону N 3306-VI ( 3306-17 ) від
22.04.2011 }
Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації
1. Особі, яка володіє інсайдерською інформацією,
забороняється: { Абзац перший частини першої статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3306-VI ( 3306-17 ) від 22.04.2011 }
вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну
користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на
придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів),
яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення
такої інформації; { Абзац другий частини першої статті 45 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3306-VI ( 3306-17 ) від
22.04.2011 }
передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї
іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання
професійних, трудових або службових обов'язків та в інших
випадках, передбачених законодавством;
давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або
відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), щодо яких він
володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої
інформації. { Абзац четвертий частини першої статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3306-VI ( 3306-17 ) від 22.04.2011 }вгору