Документ 345-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.07.2010, підстава - 489-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2007 р. N 345
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2007 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення загальнодержавних
геодезичних та картографічних робіт
і робіт з демаркації та делімітації
державного кордону
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 186 ( 186-2009-п ) від 11.03.2009 }
{ Установити, що у 2008 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 107-17 ) за програмами "Загальнодержавні геодезичні
та картографічні роботи" і "Демаркація та делімітація
державного кордону", використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ N 44
( 44-2008-п ) від 13.02.2008 }
{ Установити, що використання у 2009 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 835-17 ) за програмами
"Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи" і
"Демаркація та делімітація державного кордону", здійснюється
відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно
з Постановою КМ N 186 ( 186-2009-п ) від 11.03.2009 }
{ Установити, що у 2010 році кошти державного бюджету
( 2154-17 ), передбачені Міністерству охорони
навколишнього природного середовища за окремими
програмами, використовуються відповідно до Порядку,
затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою
КМ N 489 ( 489-2010-п ) від 23.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
загальнодержавних геодезичних та картографічних робіт і робіт з
демаркації та делімітації державного кордону, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 345
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті
( 489-16 ) для проведення загальнодержавних
геодезичних та картографічних робіт і робіт
з демаркації та делімітації державного кордону

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінприроди у державному бюджеті ( 489-16 )
для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та
картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації
державного кордону (далі - топографо-геодезичні та картографічні
роботи) за програмами "Загальнодержавні геодезичні та
картографічні роботи" та "Демаркація та делімітація державного
кордону" (далі - бюджетні кошти).
2. Топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться
за державним замовленням.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Державна служба
геодезії, картографії та кадастру (далі - розпорядник бюджетних
коштів).
4. Бюджетні кошти спрямовуються Мінприроди розпорядникові
бюджетних коштів на виконання завдань, що передбачені Державною
науково-технічною програмою розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 37 ( 37-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 103), Державною цільовою правоохоронною програмою
"Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до
2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від
13 червня 2007 р. N 831 ( 831-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 44, ст. 1804), та Державною цільовою програмою
комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра,
Пруту та Сірету, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2008 р. N 1151 ( 1151-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3341), за переліком
топографо-геодезичних та картографічних робіт згідно з додатком.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 186 ( 186-2009-п ) від
11.03.2009 }
5. Сума видатків на топографо-геодезичні та картографічні
роботи визначається виконавцем цих робіт у пооб'єктних планах їх
проведення виходячи з повної кошторисної вартості, обсягів
виконання на початок бюджетного року, залишку кошторисної
вартості, умов проведення робіт на об'єктах та відповідно до
затверджених розпорядником бюджетних коштів на кожний об'єкт
технічних проектів (програм), в яких передбачено повний
технологічний цикл, економічні розрахунки, обсяги, строки та
організацію виконання робіт на об'єкті.
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, які
не становлять державної таємниці, проводиться відповідно до
законодавства.
Виконавцями робіт, які становлять державну таємницю, є
державні підприємства, що належать до сфери управління Мінприроди. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 186
( 186-2009-п ) від 11.03.2009 }
7. Попередня оплата здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404
( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 41, ст. 2752).
Оплата виконаних топографо-геодезичних та картографічних
робіт здійснюється розпорядником бюджетних коштів щокварталу
згідно з договорами, укладеними з виконавцями робіт, у межах
встановлених обсягів видатків, фактично виконаних робіт за їх
кошторисною вартістю.
8. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
9. Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати не
пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним, подають розпоряднику
бюджетних коштів інформаційну довідку про фактично виконані обсяги
робіт.
10. Для оплати виконаних робіт виконавці подають розпоряднику
бюджетних коштів не пізніше останнього дня звітного кварталу акти
приймання-передачі виконаних робіт за квартал у вартісному виразі
за встановленою розпорядником бюджетних коштів формою.
Разом з актом приймання-передачі робіт виконавець подає
розпоряднику бюджетних коштів зведену відомість (звіт)
встановленої форми про виконані роботи за державним замовленням у
натуральних показниках.
11. За результатами виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт виконавцями у кінці року складається річний
звіт (акт інвентаризації виконаних робіт) за встановленим
розпорядником бюджетних коштів зразком і передається у строк до
15 січня наступного після звітного року розпоряднику бюджетних
коштів.
12. Звіт про використання бюджетних коштів, виділених на
технічне переоснащення підприємств, подається розпоряднику
бюджетних коштів у строки, встановлені для державної статистичної
звітності.
13. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за ефективним та цільовим їх
витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
топографо-геодезичних та картографічних робіт,
які виконуються за рахунок коштів державного
бюджету ( 489-16 )

Вивчення і визначення фігури, параметрів і гравіметричного
поля Землі.
Створення і оновлення загальнодержавних топографічних карт і
планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах,
точність і зміст яких повинні забезпечити вирішення господарських,
оборонних, науково-дослідних та інших завдань, включаючи
розроблення генеральних планів міст і селищ міського типу,
проектування великих промислових і гідроенергетичних споруд,
здійснення пошуку, розвідки і розроблення родовищ корисних
копалин.
Створення, розвиток і підтримка в робочому стані державних
геодезичних мереж, зйомочних і геодезичних мереж згущення, а також
висотної геодезичної основи, якісні характеристики яких
забезпечують створення загальнодержавних топографічних карт і
планів, вирішення завдань в інтересах оборони країни, здійснення
державного розмежування земель та ведення кадастрів, виконання
високоточних геодезичних робіт спеціального призначення.
Дистанційне зондування Землі, геодинамічні дослідження на
базі геодезичних і космічних вимірювань.
Створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх,
а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам
для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого
нерухомого майна, ведення банку даних.
Формування і ведення Державного та регіональних
картографо-геодезичних фондів.
Створення геоінформаційних систем.
Проектування, складання і видання загальногеографічних,
тематичних карт і атласів різного призначення, навчальних
картографічних посібників.
Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення делімітації
і демаркації державного кордону України.
Картографування, включаючи створення топографічних карт
Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних
країн.
Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування
Землі.
Роботи з розроблення (перегляду) та видання нормативних
документів щодо топографо-геодезичної діяльності (стандартів,
інструкцій, правил, норм, типових положень, методичних
рекомендацій тощо), ведення актуалізованих офіційних переліків та
формування фонду таких документів, роботи із стандартизації,
метрологічного забезпечення і технічного захисту інформації.
{ Абзац дванадцятий в редакції Постанови КМ N 186 ( 186-2009-п )
від 11.03.2009 }
Збір матеріалів та обстеження діяльності ліцензіатів, що
необхідні для здійснення контролю за виконанням ліцензійних умов.

{ Абзац чотирнадцатий виключено на підставі Постанови КМ
N 186 ( 186-2009-п ) від 11.03.2009 }

Інформаційне забезпечення топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, видання галузевих науково-технічних
журналів, навчальної і науково-методичної топографо-геодезичної та
картографічної літератури, підготовка та проведення наукових
семінарів, конгресів з питань топографо-геодезичної та
картографічної діяльності.вгору