Про Державну службу з питань національної культурної спадщини
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 15.03.2006336
Документ 336-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.04.2011, підстава - 346-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 березня 2006 р. N 336
Київ
{ Постанова втратила чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 388/2011 ) на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }
Про Державну службу з питань
національної культурної спадщини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державну службу з питань
національної культурної спадщини, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р.
N 446 ( 446-2002-п ) "Про утворення Державної служби охорони
культурної спадщини" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 750);
пункт 54 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).
3. Розмістити Державну службу з питань національної
культурної спадщини у приміщеннях будинку по вул. Січневого
повстання, 21 (корпус 20), Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника у м. Києві, які займала Державна
служба охорони культурної спадщини.
4. Міністерству культури і туризму:
подати у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 336
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з питань
національної культурної спадщини

1. Державна служба з питань національної культурної спадщини
(Держкультурспадщини) є урядовим органом державного управління, що
діє у складі МКТ і йому підпорядковується.
2. Держкультурспадщини у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
МКТ.
3. Основними завданнями Держкультурспадщини є:
участь в межах своєї компетенції у реалізації державної
політики у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;
здійснення в межах своєї компетенції державного управління та
забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у
зазначеній сфері;
здійснення державного контролю і нагляду за додержанням вимог
законодавства з питань охорони культурної спадщини та музейної
справи;
виконання регуляторних та дозвільно-реєстраційних функцій у
сфері охорони культурної спадщини та музейної справи;
забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у
зазначеній сфері.
4. Держкультурспадщини відповідно до покладених на неї
завдань:
1) розробляє пропозиції щодо формування державної політики у
сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, подає їх на
розгляд Міністра культури і туризму;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, готує пропозиції щодо його
вдосконалення, розробляє проекти нормативно-правових актів з
питань охорони культурної спадщини та музейної справи і подає їх
на розгляд Міністра культури і туризму;
3) бере участь у розробленні та погоджує державні норми і
правила виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації -
проведення науково-обґрунтованих заходів щодо відновлення
функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини, їх
музеєфікації, ремонту, пристосування - виконання
науково-дослідних, проектних, вишукувальних робіт із створення
умов для використання об'єктів культурної спадщини без зміни їх
властивостей, розроблення і затвердження проектно-кошторисної
документації на виконання таких робіт;
4) розробляє правила встановлення та утримання охоронних
дощок, знаків, інших інформаційних написів, позначок на нерухомих
пам'ятках або в межах території таких пам'яток та їх зразки, подає
зазначені правила та зразки на розгляд Міністра культури і
туризму;
5) здійснює в установленому порядку функції з управління
науково-дослідними, проектними та реставраційними організаціями,
заповідниками та музеями, що належать до сфери управління МКТ;
6) погоджує питання щодо утворення органами місцевого
самоврядування органів охорони культурної спадщини;
7) здійснює в межах, визначених законодавством, координацію
діяльності органів охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських, районних держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій;
8) забезпечує розміщення та контроль за виконанням державного
замовлення на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію,
реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів
культурної спадщини, виконання інших робіт, пов'язаних з охороною
культурної спадщини, поповнення експозиції музеїв;
9) координує проведення науково-дослідних робіт з охорони
культурної спадщини, в тому числі з виявлення, дослідження та
документування об'єктів культурної спадщини, складення їх
переліків;
10) координує в межах своєї компетенції науково-дослідну,
фондову та іншу діяльність музеїв і заповідників;
11) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
обліку, збереження, охорони, використання, реставрації державної
частини Музейного фонду України;
12) готує пропозиції про надання музеям та заповідникам
статусу національного і подає їх на розгляд Міністра культури і
туризму;
13) видає в межах своєї компетенції розпорядження та приписи
щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на
таких пам'ятках, в межах території, на якій вони розташовані, та в
зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в
історичних ареалах населених місць, якщо зазначені роботи
виконуються з недотриманням чи за відсутності затверджених або
погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини
програм та проектів, дозволів, передбачених Законом України "Про
охорону культурної спадщини" ( 1805-14 );
14) визначає необхідність проведення охоронних заходів щодо
збереження пам'яток національного значення та території, на якій
вони розташовані, у разі виникнення загрози руйнування або
пошкодження внаслідок дії природних факторів або виконання
будь-яких робіт;
15) приймає рішення про заборону будь-якої діяльності
юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу знищення,
руйнування або пошкодження нерухомої пам'ятки або провадиться з
порушенням законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
16) здійснює нагляд за виконанням робіт з дослідження,
консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування,
музеєфікації та інших робіт на нерухомих пам'ятках. Зазначені
повноваження можуть бути делеговані МКТ іншим органам охорони
культурної спадщини відповідно до закону;
17) здійснює координацію робіт з паспортизації нерухомих
об'єктів культурної спадщини;
18) веде Державний реєстр нерухомих пам'яток України, готує
пропозиції щодо включення об'єктів культурної спадщини до
зазначеного Реєстру, про внесення до нього змін та подає їх на
розгляд Міністра культури і туризму;
19) готує та подає на розгляд Міністра культури і туризму
пропозиції щодо:
занесення унікальних музейних предметів до Державного реєстру
національного культурного надбання;
затвердження Списку історичних населених місць України,
внесення змін до нього;
оголошення топографічно визначених територій чи водних
об'єктів охоронюваними археологічними територіями;
20) забезпечує визначення та затвердження меж території, на
якій розташовані пам'ятки національного значення, зон їх охорони,
охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених
місць, встановлює режим їх збереження і використання;
21) видає власникам нерухомих об'єктів культурної спадщини
або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких
об'єктів як пам'яток;
22) видає дозволи на:
тимчасове вивезення пам'яток, що належать до Музейного фонду
України, за межі України для експонування на виставках або
реставрації;
переміщення (перенесення в інше місце) пам'яток місцевого
значення, готує пропозиції щодо переміщення (перенесення) пам'яток
національного значення та подає їх на розгляд Міністра культури і
туризму;
проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та
інших робіт на пам'ятках національного значення, в межах
території, на якій вони розташовані, та в зонах їх охорони, на
охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах
населених місць;
проведення археологічної розвідки, розкопок, інших земляних
робіт в межах території, на якій розташовані пам'ятки, та в зонах
їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних
ареалах населених місць, а також дослідження решток
життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під
водою; відновлення земляних робіт;
здійснення консервації і реставрації пам'яток, що належать до
Музейного фонду України;
23) у межах повноважень, наданих МКТ, погоджує:
питання щодо відчуження або передачі пам'яток національного
значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим
особам у володіння, користування або управління;
охоронні договори на пам'ятки національного значення;
науково-проектну документацію на виконання робіт з
консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та
пристосування пам'яток національного значення;
програми та проекти містобудівних, архітектурних та
ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових,
земляних робіт в межах території, на якій розташовані пам'ятки
національного значення, та в зонах їх охорони, на охоронюваних
археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а
також програми та проекти, в результаті реалізації яких може
змінитися стан об'єктів культурної спадщини. Зазначені
повноваження можуть бути делеговані МКТ іншим органам охорони
культурної спадщини відповідно до закону;
питання щодо розміщення реклами на пам'ятках національного
значення та в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених
місць;
проекти відведення земельних ділянок, питання щодо зміни
власника земельної ділянки (землекористувача) в межах території,
на якій розташовані пам'ятки, та в їх охоронних зонах, на
охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах
населених місць. Зазначені повноваження можуть бути делеговані МКТ
іншим органам охорони культурної спадщини відповідно до закону;
24) бере участь в межах своєї компетенції у здійсненні
державного контролю за використанням земель історико-культурного
призначення;
25) укладає охоронні договори на пам'ятки національного
значення, які належать до сфери управління центральних органів
виконавчої влади;
26) забезпечує проведення експертизи науково-проектної
документації з питань консервації, реставрації, реабілітації,
музеєфікації, ремонту та пристосування нерухомих пам'яток;
27) організовує проведення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження
нерухомих пам'яток, традиційного характеру середовища та
історичних ареалів населених місць;
28) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів
України у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи,
готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації, забезпечує за
дорученням МКТ їх виконання;
29) організовує вивчення, узагальнення та впровадження в
практику вітчизняного і міжнародного досвіду роботи у сфері
охорони культурної спадщини та музейної справи;
30) організовує відповідно до законодавства та в межах своїх
повноважень контроль за виконанням на території України
міжнародних договорів України у сфері охорони культурної спадщини
та музейної справи;
31) розробляє разом з Українським комітетом Міжнародної ради
з питань пам'яток та визначних місць пропозиції щодо занесення
пам'яток до Списку всесвітньої спадщини;
32) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Положення.
5. Держкультурспадщини має право:
залучати працівників органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до її компетенції;
здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що
належать до її компетенції;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
висвітлювати в засобах масової інформації питання, пов'язані
з охороною культурної спадщини та музейною справою;
скликати в установленому порядку наради, проводити
науково-методичні конференції, семінари з питань, що належать до
її компетенції.
6. Держкультурспадщини під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав,
іноземними громадськими організаціями тощо.
7. Держкультурспадщини в межах своїх повноважень видає акти
організаційно-розпорядчого характеру (накази, розпорядження та
приписи), обов'язкові для виконання органами охорони культурної
спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських, районних держадміністрацій,
органів місцевого самоврядування, науково-дослідними, проектними
та реставраційними організаціями, заповідниками та музеями, що
належать до сфери управління МКТ, фізичними та юридичними особами.
8. Держкультурспадщини очолює голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням
Міністра культури і туризму.
Голова Держкультурспадщини є членом колегії МКТ.
9. Голова Держкультурспадщини має трьох заступників, у тому
числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з
посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра культури і
туризму, погодженим з головою Служби.
10. Голова Держкультурспадщини:
здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром
культури і туризму за виконання покладених на неї завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім
заступників голови;
розподіляє обов'язки між заступниками голови;
визначає ступінь відповідальності заступників голови та
керівників структурних підрозділів Служби;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Служби, крім
заступників голови;
подає пропозиції Міністрові культури і туризму щодо порушення
в установленому порядку питання стосовно притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників голови;
підписує видані Службою акти, організовує перевірку їх
виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Служби;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
11. Для обговорення та прийняття рішень з найважливіших
питань діяльності в Держкультурспадщини утворюється колегія у
складі голови Служби, його заступників та керівників структурних
підрозділів. Персональний склад колегії затверджує Міністр
культури і туризму.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держкультурспадщини.
12. Граничну чисельність працівників Держкультурспадщини
затверджує Міністр культури і туризму за поданням голови
Держкультурспадщини в межах граничної чисельності працівників МКТ,
визначеної Кабінетом Міністрів України.
Структуру Держкультурспадщини затверджує її голова за
погодженням з Міністром культури і туризму.
13. Штатний розпис і кошторис Держкультурспадщини затверджує
її голова за погодженням з Міністром культури і туризму та
Мінфіном.
14. Держкультурспадщини утримується за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МКТ.
15. Умови оплати праці працівників Держкультурспадщини
визначаються Кабінетом Міністрів України.
16. Держкультурспадщини є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.



вгору