Документ 319-2002-п, поточна редакція — Редакція від 17.04.2013, підстава - 252-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 березня 2002 р. N 319
Київ
Про затвердження Положення про порядок
формування, ведення та використання
галузевого страхового фонду документації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006
N 117 ( 117-2011-п ) від 16.02.2011
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011
N 252 ( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок формування, ведення та
використання галузевого страхового фонду документації (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 319
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування, ведення та
використання галузевого страхового
фонду документації
{ У тексті Положення слова "підприємства страхового фонду
документації" в усіх відмінках замінено словами "спеціальні
установи страхового фонду документації" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 252 ( 252-2013-п ) від
10.04.2013 }

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
страховий фонд документації України" ( 2332-14 ) і встановлює
порядок формування відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, постачальниками
документів, спеціальними установами страхового фонду документації
галузевого страхового фонду документації, а також його ведення та
використання. Дія цього Положення не поширюється на відносини,
пов'язані з формуванням, веденням та використанням галузевого
страхового фонду документації для організації виробництва
продукції оборонного та мобілізаційного призначення. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 742
( 742-2006-п ) від 25.05.2006, N 252 ( 252-2013-п ) від
10.04.2013 }
2. Галузевий страховий фонд документації (далі - галузевий
фонд) призначається для забезпечення:
виробництва продукції господарського призначення;
відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення та
транспортних зв'язків;
проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних
робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної
спадщини;
зберігання інформації про культурні цінності. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 742 ( 742-2006-п ) від
25.05.2006 }
3. Користувачами галузевого фонду є центральні та місцеві
органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування, а також постачальники документів,
інші юридичні і фізичні особи, які використовують страховий фонд
документації. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 742 ( 742-2006-п ) від
25.05.2006 }
4. Галузевий фонд формується шляхом розроблення та реалізації
відповідними міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади галузевих програм створення страхового фонду
документації (далі - галузеві програми). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
5. Основою для розроблення галузевих програм за формами,
встановленими Мін'юстом є: { Абзац перший пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від
20.10.2011 }
для забезпечення виробництва продукції господарського
призначення - переліки виробів, будов, споруд, технологічного
обладнання, які визначаються постачальниками документів;
для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення та
транспортних зв'язків - переліки об'єктів і споруд систем
життєзабезпечення та транспортних зв'язків, підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затверджені
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;
для проведення аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних
ситуацій - Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів.
Комплекти аварійно-рятувальної документації усіх потенційно
небезпечних об'єктів підлягають закладенню до страхового фонду
документації; { Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ
N 117 ( 117-2011-п ) від 16.02.2011 }
для зберігання документів на об'єкти культурної спадщини та
інформації про культурні цінності - Державний реєстр нерухомих
пам'яток України, Державний реєстр національного культурного
надбання, обліковофондова документація музеїв і заповідників, а
також описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та
інших об'єктів, що становлять культурну цінність. { Абзац п'ятий
пункту 5 в редакції Постанови КМ N 742 ( 742-2006-п ) від
25.05.2006 }
6. Постачальники документів разом з спеціальними установами
страхового фонду документації визначають комплект документації на
продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення,
транспортних зв'язків, об'єкти культурної спадщини, а також обсяг
інформації про культурні цінності, необхідний для формування
галузевого фонду.
Перелік об'єктів, склад проектної і робочої документації для
будівництва, яка закладається до страхового фонду документації, та
її комплектність визначаються ДСТУ 33.201 "Страховий фонд
документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва.
Порядок створення", ДСТУ 33.110 "Страховий фонд документації.
Комплектність документації для створення. Загальні вимоги",
ДСТУ 33.112 "Страховий фонд документації. Підготування та
відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти
будівництва. Технічні вимоги". { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 117 ( 117-2011-п ) від 16.02.2011 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 742
( 742-2006-п ) від 25.05.2006 }
7. Розроблені міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади галузеві програми затверджуються ними за
погодженням з Укрдержархівом. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
8. З урахуванням положень галузевих програм постачальники
документів розробляють та затверджують за погодженням з
Укрдержархівом плани постачання документації та виготовлення
документів галузевого фонду. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
9. Згідно з планами постачання документації та виготовлення
документів страхового фонду документація від постачальників
документів надходить до спеціальних установ страхового фонду
документації, які здійснюють її реєстрацію, вхідний контроль,
підготовку та виготовлення документів галузевого фонду і
надсилають їх до баз зберігання страхового фонду документації
(далі - бази зберігання). { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 742
( 742-2006-п ) від 25.05.2006 }
10. Бази зберігання здійснюють вхідний контроль документів
галузевого фонду, забезпечують його ведення та довгострокове
зберігання.
11. Відповідність документів галузевого фонду чинній
документації на продукцію господарського призначення та об'єкти і
споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків,
об'єкти культурної спадщини забезпечується шляхом обов'язкового та
своєчасного внесення змін до цих документів на підставі:
внесення змін до оригіналу чинної документації на вироби та
об'єкти;
уведення до складу комплектів документації, з якої вже
виготовлено документи галузевого фонду, нової документації або
анулювання попередньої;
появи в документах галузевого фонду в процесі їх зберігання
дефектів, які унеможливлюють використання зазначених документів.
Унесення змін до документів галузевого фонду здійснюється
шляхом виготовлення нових документів галузевого фонду.
Відповідальними за це внесення є постачальник документів. { Абзац
п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 742 ( 742-2006-п ) від 25.05.2006 }
Порядок та правила внесення змін до документів галузевого
фонду визначаються нормативно-правовими актами Мін'юсту. { Абзац
шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
12. Документи галузевого фонду заносяться до Державного
реєстру документів страхового фонду документації України.
13. Переведення документів галузевого фонду на архівне
зберігання або анулювання здійснюється на підставі рішення
постачальників документів за погодженням з Укрдержархівом. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
14. Використання документів галузевого фонду здійснюється
користувачами відповідного галузевого фонду у разі втрати або
відсутності можливості отримати оригінали документації.
15. Забезпечення користувачів документами галузевого фонду
здійснюють бази зберігання за заявками користувачів.
16. Науково-дослідні установи, спеціальні установи, що
належать до сфери управління Укрдержархіву, не мають права
надавати інформацію про страховий фонд документації юридичним
особам, які не є користувачами відповідного галузевого фонду. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ N 252
( 252-2013-п ) від 10.04.2013 }
17. Роботи з формування, ведення та використання галузевого
фонду фінансуються за рахунок:
коштів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади в межах, передбачених галузевими програмами створення
галузевого фонду;
власних коштів постачальників документів.
18. Витрати, пов'язані з виконанням робіт з формування та
ведення галузевого фонду на об'єкти, що будуються або
реконструюються, включаються у зведений кошторисний розрахунок
вартості будівництва або реконструкції. Витрати, пов'язані з
виконанням робіт з формування, ведення та використання галузевого
фонду на об'єкт, що експлуатується, включаються у витрати на
утримання об'єкта. { Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 117 ( 117-2011-п ) від 16.02.2011 }
19. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
після затвердження Державного бюджету доводять до:
Мін'юсту - інформацію про обсяги фінансування робіт з
формування, ведення та використання галузевого фонду; { Абзац
другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }
постачальників документів - інформацію про обсяги робіт щодо
формування, ведення та використання галузевого фонду і асигнування
на їх виконання.
20. Кошти, виділені на формування, ведення та використання
галузевого фонду, спрямовуються на:
розроблення нормативно-правового, науково-технічного,
методичного забезпечення його функціонування;
розроблення галузевих програм;
підготовку комплекту документації для виготовлення документів
галузевого фонду;
виготовлення документів галузевого фонду та внесення до них
змін (у разі потреби);
надійне довгострокове зберігання документів галузевого фонду;
відтворення документів галузевого фонду;
транспортування документації від постачальників документів до
спеціальних установ страхового фонду документації, а документів
галузевого фонду - до місця довгострокового зберігання.вгору