Про газету Верховної Ради України "Голос України"
Постанова Верховної Ради України; Статут від 05.04.20113173-VI
Документ 3173-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про газету Верховної Ради України "Голос України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.267 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Державного підприємства
"Редакція газети "Голос України" (додається).
2. Встановити, що Управління справами Апарату Верховної Ради
України представляє інтереси засновника газети "Голос України" в
частині фінансового і матеріально-технічного забезпечення видання
газети "Голос України" та укладає договір з редакцією газети
"Голос України" про підготовку, видання і розповсюдження газети
"Голос України".
3. Внести зміни до таких постанов Верховної Ради України:
1) друге речення абзацу першого та абзац другий пункту 1
Постанови Верховної Ради Української РСР від 16 жовтня 1990 року
"Про заснування газети Верховної Ради Української РСР "Голос
України" ( 380-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 44,
ст. 599) виключити;
2) пункти 3 і 4 Постанови Верховної Ради України від 22
жовтня 1998 року "Про звіт головного редактора газети "Голос
України" Правденка С.М." ( 209-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 49, ст. 306) виключити.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради України від 2 червня 1999 року "Про
газету Верховної Ради України "Голос України" ( 708-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 257);
Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 18
березня 1991 року "Про статут редакції газети Верховної Ради
Української РСР "Голос України" ( 844-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 15, ст. 181; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 4, ст. 26).
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття, крім
пунктів 3 і 4 цієї Постанови, які набирають чинності з дня
внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб щодо нової редакції Статуту газети Верховної Ради
України "Голос України".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3173-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 5 квітня 2011 року
N 3173-VI
СТАТУТ
Державного підприємства
"Редакція газети "Голос України"
(нова редакція)

1. Загальні положення
1.1. Державне підприємство "Редакція газети "Голос України"
здійснює підготовку та видання газети "Голос України" (далі -
Редакція).
1.2. Засновником газети "Голос України" є Верховна Рада
України (далі - Засновник).
1.3. Газета є провідною у сфері інформаційної діяльності і
має загальнодержавне значення.
1.3.1. Газета "Голос України" (далі - Газета) є державним
друкованим засобом масової інформації, який офіційно оприлюднює та
доводить до відома населення закони України та інші
нормативно-правові акти, забезпечує інформаційну діяльність
Верховної Ради України.
1.3.2. Газета офіційно оприлюднює закони України,
нормативно-правові акти України, їх роз'яснення та іншу офіційну
інформацію.
1.3.3. Газета всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради
України, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових
спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних
депутатів України, органів місцевого самоврядування.
1.3.4. Газета висвітлює актуальні проблеми державотворення і
життя суспільства, проблеми соціально-економічних перетворень та
соціального захисту населення, питання зміцнення законності та
правопорядку, культурного життя, забезпечує гласність у виконанні
законів, а також висвітлює інші соціально-політичні проблеми
України.
1.4. Видавцем газети "Голос України" є її Редакція.
2. Юридичний статус та місцезнаходження Редакції
2.1. Редакція є юридичною особою. За організаційно-правовою
формою Редакція є державним підприємством.
2.2. Повне найменування Редакції українською мовою - Державне
підприємство "Редакція газети "Голос України", російською мовою -
Государственное предприятие "Редакция газеты "Голос Украины".
Скорочене найменування Редакції українською мовою - Редакція
газети "Голос України", російською мовою - Редакция газеты "Голос
Украины".
2.3. Права і обов'язки юридичної особи Редакція набуває з дня
її державної реєстрації. Редакція набуває цивільних та інших прав,
несе відповідні обов'язки, має відокремлене майно, може від свого
імені виступати в судах, має право від свого імені укладати
договори, створювати кореспондентські пункти, відділення, філії,
представництва, інші відокремлені підрозділи без прав юридичних
осіб відповідно до мети своєї діяльності, веде самостійний баланс,
має поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку з
власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у
встановленому порядку, товарний, фірмовий знак чи знак
обслуговування, може набувати прав на інші об'єкти інтелектуальної
власності.
2.4. Державне підприємство "Редакція газети "Голос України" є
правонаступником Редакції газети "Голос України" (ідентифікаційний
номер 13670848, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи
серія АОО N 020409).
2.5. Редакція здійснює свою діяльність на основі і відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України, постанов
Верховної Ради України, інших нормативно-правових актів та цього
Статуту.
2.6. Органом державної влади, який скеровує діяльність
Редакції, є Верховна Рада України (Засновник).
До компетенції Засновника належить:
затвердження Статуту Редакції, внесення змін і доповнень до
нього, прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію
Редакції;
призначення та звільнення головного редактора;
визначення державного замовлення щодо завдань, обсягів та
порядку інформаційного забезпечення діяльності Засновника,
реалізації мети і основних напрямів діяльності Редакції;
забезпечення бюджетного фінансування підготовки, випуску та
розповсюдження Газети;
надання згоди на відчуження нерухомого майна Редакції.
2.7. Місцезнаходження Редакції: Україна, 03047, м. Київ, вул.
П. Нестерова, 4.
3. Мета і основні напрями діяльності Редакції
3.1. Редакцію створено з метою організації публікації
офіційної інформації загальнодержавного значення, всебічного
висвітлення діяльності Верховної Ради України, депутатських
фракцій і груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і
тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів
місцевого самоврядування, забезпечення гласності в діяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
політичних партій шляхом підготовки, видання та розповсюдження
Газети, додатків до неї, електронних та інших форм розповсюдження
масової інформації.
3.2. Основними напрямами діяльності Редакції є:
3.2.1. Опублікування в Газеті офіційних текстів законів
України, міжнародних договорів, постанов та іншої офіційної
інформації, оприлюднення якої передбачено Регламентом Верховної
Ради України ( 1861-17 ).
3.2.2. Одержання, збирання, створення, поширення,
використання і зберігання інформації про діяльність Верховної Ради
України, про події в Україні та за кордоном.
3.2.3. Підготовка до випуску, видання та розповсюдження
Газети, додатків до неї.
3.2.4. Друковане, електронне розповсюдження офіційної та
іншої інформації про діяльність Верховної Ради України, її
органів, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових
спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних
депутатів України, а також іншої інформації про діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування.
4. Права та обов'язки Редакції
4.1. Для виконання статутних завдань Редакція має право:
4.1.1. Здійснювати самостійну господарсько-фінансову
діяльність відповідно до законодавства України, зокрема,
розпоряджатися коштами, одержаними від своєї діяльності, що
залишаються після сплати податків та інших обов'язкових платежів,
визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за
підготовку матеріалів до друку в Газеті, визначати розмір коштів,
що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток Редакції,
оплату праці її працівників.
4.1.2. Відкривати поточні, валютні та інші рахунки для
зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних
і касових операцій в банках та інших фінансових установах в
Україні та за її межами.
4.1.3. Реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від
виробництва за цінами, що формуються Редакцією відповідно до умов
економічної доцільності.
4.1.4. Укладати від власного імені договори та інші
правочини.
4.1.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у
встановленому законом порядку.
4.1.6. Створювати торговельну мережу та здійснювати
торговельну діяльність для реалізації друкованої або іншої
продукції.
4.1.7. Створювати й утримувати господарсько-обслуговуючі
підрозділи для забезпечення діяльності Редакції, у тому числі
автогосподарство.
4.1.8. Користуватися іншими правами, наданими законодавством
України.
4.2. До обов'язків Редакції належить:
4.2.1. Забезпечення відповідно до встановленого порядку
підготовки, друку та розповсюдження офіційних текстів законів
України, їх проектів, постанов Верховної Ради України, інших
нормативно-правових актів, необхідність публікації яких у Газеті
визначено Верховною Радою України чи її керівництвом.
4.2.2. Своєчасне та якісне висвітлення діяльності Верховної
Ради України, народних депутатів України, комітетів, комісій,
депутатських фракцій і груп.
4.2.3. Ефективне здійснення господарської діяльності щодо
матеріально-технічного забезпечення підготовки, випуску та
розповсюдження Газети, приймання та виконання доведених до
Редакції в установленому законодавством порядку державних
замовлень щодо офіційного оприлюднення актів законодавства та
висвітлення діяльності Засновника, врахування їх при формуванні
виробничої програми, визначенні перспектив економічного і
соціального розвитку Редакції та виборі контрагентів, а також
складання і виконання річного та з поквартальною розбивкою
фінансового планів на кожен наступний рік.
4.2.4. Забезпечення впровадження нової техніки та технологій,
які дають змогу заощаджувати матеріальні та інші виробничі ресурси
Редакції, впровадження сучасних методів обробки інформації,
підготовки Газети до друку та її розповсюдження.
4.2.5. Створення належних умов для високопродуктивної праці,
забезпечення додержання законодавства України про працю, правил та
норм охорони праці, техніки безпеки, правил пожежної безпеки.
4.2.6. Забезпечення оплати праці працівників, посилення
їхньої матеріальної зацікавленості в результатах особистої праці,
економного і раціонального використання фонду споживання і
своєчасних розрахунків з працівниками Редакції.
4.2.7. Виконання інших обов'язків, передбачених
законодавством України.
5. Майно Редакції
5.1. Майно Редакції становлять виробничі та невиробничі
фонди, оборотні кошти у документарній та бездокументарній формах,
а також цінності, вартість яких відображається у балансі Редакції.
5.2. Майно Редакції є державною власністю і забезпечує
діяльність Верховної Ради України. Майно закріплюється за
Редакцією на праві господарського відання. Редакція володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до
законодавства України та цього Статуту. За необхідності Редакція
звітує перед Засновником про використання цього майна.
5.3. Для забезпечення діяльності Редакція за рахунок внеску
Засновника формує статутний капітал у розмірі 1000 (одна тисяча)
гривень. Статутний капітал Редакції формується грошовими коштами,
матеріальними та нематеріальними активами Засновника.
Статутний капітал Редакції сформовано повністю. Порядок
формування, збільшення або зменшення статутного капіталу
встановлюється відповідним рішенням Засновника.
5.4. Джерелами формування майна Редакції є:
5.4.1. Майно, передане їй Засновником та іншими органами
державної влади.
5.4.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від
інших видів фінансово-господарської діяльності.
5.4.3. Доходи від цінних паперів.
5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів.
5.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.
5.4.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян.
5.4.7. Інші надходження, не заборонені законодавством
України.
5.5. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження майна, що
належить Редакції, або переданого у користування, несе Редакція,
якщо інше не передбачено в договорі при передачі майна.
Оборотні кошти Редакції перебувають в її повному
розпорядженні й не підлягають вилученню. Нестача оборотних коштів
поповнюється з фондів Редакції чи позик.
Розпорядження майном, придбаним Редакцією за рахунок
господарської діяльності (у тому числі списання з балансу у
зв'язку з непридатністю, моральним або фізичним зношенням),
здійснюється Редакцією самостійно в порядку, встановленому
законодавством України.
Відчуження майна, придбаного Редакцією за рахунок бюджетних
коштів, здійснюється за погодженням з органом, визначеним
Засновником.
5.6. Редакція здійснює володіння, користування землею та
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
законодавства України.
5.7. Редакція веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у
безготівковому порядку, так і готівкою відповідно до правил
виконання розрахункових та касових операцій.
5.8. Редакція веде бухгалтерський облік, складає статистичні
та бухгалтерські звіти в порядку, передбаченому законодавством
України.
6. Господарська та соціальна діяльність Редакції
6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Редакції є прибуток (дохід).
6.2. Чистий прибуток Редакції, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, обов'язкових відрахувань у фонди, залишається у повному
її розпорядженні.
6.3. Редакція утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні
(цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з її
діяльністю:
6.3.1. Амортизаційний фонд.
6.3.2. Фонд розвитку виробництва.
6.3.3. Фонд споживання (оплати праці).
6.3.4. Резервний фонд.
6.3.5. Інші фонди.
Порядок використання цих фондів визначається відповідно до
затвердженого фінансового плану.
6.4. Розподіл прибутку (доходу) Редакції здійснюється
відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог
законодавства України.
6.5. Відносини Редакції з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами у сфері господарської діяльності
здійснюються на основі договорів.
6.6. Перевірка діяльності Редакції здійснюється
уповноваженими органами та особами у встановленому законодавством
України порядку.
6.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Редакції
та їхніх сімей, а також інші питання соціального розвитку
вирішуються трудовим колективом за участі головного редактора
відповідно до законодавства України та колективного договору.
7. Управління Редакцією і самоврядування
трудового колективу
7.1. Головний редактор є керівником Редакції і несе
відповідальність за виконання вимог, які висуваються до діяльності
друкованого засобу масової інформації, його редакції відповідно до
законодавства України.
7.2. Головний редактор призначається та звільняється з посади
Засновником за поданням Голови Верховної Ради України з
урахуванням пропозиції трудового колективу Редакції.
7.3. Головний редактор Газети підзвітний та підконтрольний
Засновнику в усіх сферах діяльності Редакції.
7.4. Головний редактор представляє Редакцію у відносинах із
Засновником, авторами, юридичними та фізичними особами, в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування щодо питань,
пов'язаних з діяльністю Редакції.
7.5. До компетенції головного редактора належить:
7.5.1. Керівництво діяльністю Редакції.
7.5.2. Забезпечення виконання рішень Засновника відносно
спрямованості Газети.
7.5.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу
слова, отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на
відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
7.5.4. Надання Засновнику звіту про діяльність Редакції у
визначеному ним порядку.
7.5.5. Розподіл обов'язків між заступниками головного
редактора.
7.5.6. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів
(дотації), наданих для забезпечення діяльності Редакції.
7.5.7. Право самостійного розпорядження коштами та майном
Редакції, придбаним за рахунок її господарської діяльності в
порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.
7.5.8. Видання наказів та розпоряджень з питань діяльності
Редакції, прийняття та звільнення з роботи членів трудового
колективу, заохочення працівників Редакції та застосування до них
заходів дисциплінарного стягнення.
7.5.9. Виконання інших функцій, які не суперечать
законодавству України, меті та основним напрямам діяльності
Редакції, визначених цим Статутом.
7.6. У разі відсутності головного редактора або неможливості
виконання ним своїх обов'язків виконання обов'язків головного
редактора на час його відсутності або неможливості виконання ним
своїх обов'язків покладається на його заступника.
Заступники головного редактора призначаються та звільняються
з посад Головою Верховної Ради України за поданням головного
редактора.
7.7. Редакційна колегія є дорадчим органом управління
діяльністю Редакції.
Рішення редакційної колегії набуває чинності після його
затвердження головним редактором наказом або розпорядженням.
7.8. Редакційну колегію очолює головний редактор Газети. До
складу редакційної колегії входять: головний редактор, голова
Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого
належать питання забезпечення свободи слова та інформації (за
згодою), заступники головного редактора, інші працівники Редакції,
а у разі потреби, відповідні фахівці, які не працюють у Редакції
за трудовим договором.
7.9. Склад редакційної колегії затверджується Головою
Верховної Ради України за поданням головного редактора Газети.
7.10. Трудовий колектив Редакції становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові
відносини працівника з Редакцією.
7.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Редакції є загальні збори трудового колективу. Загальні збори
вважаються повноважними за умови присутності на них не менше двох
третин від загальної кількості членів трудового колективу. Рішення
на загальних зборах приймаються простою більшістю від загальної
кількості присутніх на зборах членів трудового колективу.
7.12. Загальні збори:
7.12.1. Розглядають, ухвалюють або відхиляють колективний
договір.
7.12.2. Розглядають інші питання діяльності Редакції в межах
своєї компетенції, визначеної законодавством України.
7.13. Організацію підготовки і проведення загальних зборів
здійснюють головний редактор та профспілкова організація Редакції,
а у разі відсутності профспілкової організації - представники,
яких обрано на загальних зборах найманих працівників, або
уповноважені ними органи.
Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік
головним редактором і профспілковою організацією Редакції, а у
разі відсутності профспілкової організації - представниками, яких
обрано на загальних зборах найманих працівників, або
уповноваженими ними органами.
8. Припинення діяльності Редакції
8.1. Припинення діяльності Редакції здійснюється відповідно
до законодавства України.
8.2. Грошові кошти, що належать Редакції після всіх
розрахунків, передаються Засновнику, якщо інше не буде передбачено
рішенням Засновника.
8.3. Ліквідація вважається завершеною, а Редакція такою, що
припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до
відповідного державного реєстру.
8.4. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за
збитки, завдані нею Редакції, Засновнику, а також третім особам
відповідно до законодавства України.
8.5. У разі реорганізації або ліквідації Редакції
вивільнюваним працівникам надаються гарантії та компенсації,
встановлені законодавством України.вгору