Про утворення топонімічної комісії при Президії Верховної Ради України
Постанова Президії Верховної Ради України від 05.04.19933084-XII
Документ 3084-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.04.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення топонімічної комісії при Президії
Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 20, ст.215 )
Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити топонімічну комісію при Президії Верховної Ради
України і затвердити Положення про цю комісію та її склад
(додаються).
2. Комісії Верховної Ради України з питань діяльності Рад
народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, відділу у
питаннях діяльності Рад і органів місцевого самоврядування
Секретаріату Верховної Ради України здійснювати необхідні заходи
для забезпечення роботи топонімічної комісії при Президії
Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 квітня 1993 року
N 3084-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про топонімічну комісію при Президії Верховної
Ради України
1. Топонімічна комісія при Президії Верховної Ради України -
науково-консультативний орган, до складу якого входять провідні
спеціалісти в галузі мовознавства, історії, етнографії,
географії, народні депутати України, відповідальні працівники
Секретаріату Верховної Ради України.
2. Головним завданням топонімічної комісії при Президії
Верховної Ради України є попередній розгляд подань обласних,
Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів до
Верховної Ради та Президії Верховної Ради України щодо питань,
пов'язаних з найменуванням і перейменуванням населених пунктів.
3. Президія Верховної Ради України приймає рішення з питань
найменування і перейменування населених пунктів тільки після
попереднього розгляду їх на топонімічній комісії при Президії
Верховної Ради України. Рішення топонімічної комісії носять рекомендаційний характер.
4. Засідання топонімічної комісії скликаються в міру
необхідності і є правомочними при наявності більше половини її
членів. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від загального
складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі
його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем
комісії. Топонімічна комісія для вивчення конкретних питань може
утворювати робочі групи з залученням представників міністерств і
відомств, місцевих Рад народних депутатів, громадськості, вчених
та спеціалістів. Організація роботи топонімічної комісії покладається на
голову комісії. Матеріально-технічне забезпечення діяльності топонімічної
комісії здійснюють Управління Справами і Секретаріат Верховної
Ради України.

СКЛАД
топонімічної комісії
при Президії Верховної Ради України
Новицький Євген Антонович - народний депутат України,
заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань
діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого
самоврядування - голова комісії. Волонець Віктор Іванович - завідуючий відділом у питаннях
діяльності Рад і органів місцевого самоврядування Секретаріату
Верховної Ради України - заступник голови комісії. Гринюк Петро Михайлович - завідуючий сектором
адміністративно-територіального поділу і статистики відділу в
питаннях діяльності Рад і органів місцевого самоврядування
Секретаріату Верховної Ради України - секретар комісії.
Члени комісії:
Гісцова Любов Захарівна - директор Центрального державного
історичного архіву України. Дашкевич Ярослав Романович - заступник директора Інституту
археографії АН України, кандидат історичних наук, м. Львів. Кириченко Олександр Олександрович - головний консультант
секретаріату Комісії Верховної Ради України з питань культури та
духовного відродження. Ковальський Микола Павлович - завідуючий кафедрою
історіографії та джерелознавства Дніпропетровського державного
університету, доктор історичних наук, професор. Лебедик Петро Васильович - народний депутат України, секретар
Комісії Верховної Ради України у правах людини. Люборець Оксана Іванівна - начальник відділу географічних
назв науково-редакційного картоскладального підприємства Головного
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України. Непокупний Анатолій Павлович - завідуючий відділом Інституту
мовознавства ім. О.О.Потебні АН України, член-кореспондент АН
України. Паламарчук Максим Мартинович - радник при дирекції Інституту
географії АН України, академік АН України. Пушик Степан Григорович - народний депутат України, голова
підкомісії з питань розвитку національних культур в Україні,
задоволення культурно-мовних потреб українців за межами
республіки, міжнародного культурного обміну Комісії Верховної Ради
України з питань культури та духовного відродження, кандидат
філологічних наук, письменник. Скляренко Євген Михайлович - провідний науковий співробітник
Інституту історії України АН України, доктор історичних наук,
професор. Стрижак Олексій Сільвестрович - старший науковий співробітник
Інституту української мови АН України, кандидат філологічних наук. Стріха Максим Віталійович - заступник голови постійної
комісії Київської міської Ради народних депутатів з питань
культури та охорони історичного середовища. Тоцька Ніна Іванівна - завідуюча кафедрою української мови
Університету Києво-Могилянська Академія, доктор філологічних наук,
професор. Шевчук Валерій Олександрович - письменник, м. Київ.вгору