Документ 264-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 травня 2006 р. N 264-р
Київ
Про затвердження заходів щодо підвищення
ефективності роботи з інформування населення
з питань загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування та недержавного
пенсійного забезпечення на 2006 рік

1. Затвердити заходи щодо підвищення ефективності роботи з
інформування населення з питань загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення на
2006 рік, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям надсилати Мінпраці
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформацію про стан виконання затверджених цим розпорядженням
заходів для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України
до 27 числа зазначеного місяця.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2006 р. N 264-р
ЗАХОДИ
щодо підвищення ефективності роботи з
інформування населення з питань
загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування та недержавного
пенсійного забезпечення на 2006 рік

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу |Строк виконання| Відповідальні за | | | | виконання | |------------------------+---------------+-----------------------| |1. Висвітлення у прог- | протягом |Мінпраці, Пенсійний | | рамах національного | року |фонд України, Держком- | | телебачення, місце- | |телерадіо, Державна | | вих та регіональних | |комісія з регулювання | | радіостанцій питань | |ринків фінансових пос- | | загальнообов'язково-| |луг, Державна комісія з| | го державного пенсі-| |цінних паперів та фон- | | йного страхування та| |дового ринку, Рада | | недержавного пенсій-| |міністрів Автономної | | ного забезпечення | |Республіки Крим, облас-| | | |ні, Київська та Севас- | | | |топольська міські держ-| | | |адміністрації разом з | | | |всеукраїнськими проф- | | | |спілками і профоб'єдна-| | | |ннями | |------------------------+---------------+-----------------------| |2. Підготовка відео- | - " - |Пенсійний фонд України,| | сюжетів з питань | |Мінпраці, Державна | | загальнообов'язково-| |комісія з регулювання | | го державного пенсі-| |ринків фінансових | | йного страхування та| |послуг | | недержавного пенсій-| | | | ногоз абезпечення і | | | | їх демонстрація | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |3. Підготовка та | | | | розповсюдження: | | | | | | | | брошур і буклетів з | протягом |Мінпраці, Пенсійний | | питань загально- | року |фонд України, Рада | | обов'язкового держа-| |міністрів Автономної | | вного пенсійного | |Республіки Крим, облас-| | страхування та неде-| |ні, Київська та Севас- | | ржавного пенсійного | |топольська міські держ-| | забезпечення у | |адміністрації | | відділеннях банків, | | | | Українського держав-| | | | ного підприємства | | | | поштового зв'язку | | | | "Укрпошта", в | | | | громадському транс- | | | | порті | | | | | | | | брошур з питань | - " - |Мінпраці, Пенсійний | | загальнообов'язково-| |фонд України | | го державного пенсі-| | | | йного страхування та| | | | недержавного пенсій-| | | | ного забезпечення | | | | для громадян Украї- | | | | ни, які проживають | | | | за кордоном | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |4. Розміщення інформа- | - " - |Мінпраці, Пенсійний | | ції з питань загаль-| |фонд України, Державна | | нообов'язкового дер-| |комісія з регулювання | | жавного пенсійного | |ринків фінансових пос- | | страхування та не- | |луг, Державна комісія з| | державного пенсійно-| |цінних паперів та фон- | | го забезпечення у | |дового ринку, Рада мі- | | газетах, науково-по-| |ністрів Автономної | | пулярних журналах, | |Республіки Крим, облас-| | Інтернет, зокрема на| |ні, Київська та Севас- | | веб-сайтах централь-| |топольська міські | | них органів виконав-| |держадміністрації | | чої влади, які | | | | здійснюють державне | | | | регулювання та | | | | нагляд у сфері | | | | загальнообов'язково-| | | | го державного пенсі-| | | | йного страхування та| | | | недержавного пенсій-| | | | ного забезпечення | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |5. Оприлюднення інфор- | щокварталу |Пенсійний фонд України | | мації про виконання | | | | бюджету Пенсійного | | | | фонду України в офі-| | | | ційних друкованих | | | | засобах масової | | | | інформації | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |6. Виготовлення та | протягом |Мінпраці, Пенсійний | | розміщення в | року |фонд України, Рада | | громадському транс- | |міністрів Автономної | | порті інформаційних | |Республіки Крим, облас-| | листівок про роботу | |ні, Київська та Севас- | | телефонної "гарячої | |топольська міські | | лінії" з питань | |держадміністрації | | пенсійної реформи | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |7. Запровадження | - " - |Пенсійний фонд України | | телефонної "гарячої | | | | лінії" з питань | | | | загальнообов'язково-| | | | го державного пенсі-| | | | йного страхування в | | | | редакції газети "Пе-| | | | нсійний кур'єр" та | | | | розміщення інформа- | | | | ції про результати | | | | її роботи на веб-са-| | | | йті Пенсійного фонду| | | | України | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |8. Створення при | - " - |Мінпраці, Пенсійний | | обласних та районних| |фонд України, Рада | | держадміністраціях | |міністрів Автономної | | пересувних інформа- | |Республіки Крим, | | ційно-консультацій- | |обласні, Київська та | | них центрів з метою | |Севастопольська міські | | підвищення рівня | |держадміністрації | | поінформованості на-| | | | селення з питань | | | | загальнообов'язково-| | | | го державного пенсі-| | | | йного страхування та| | | | недержавного пенсій-| | | | ного забезпечення | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |9. Забезпечення | - " - |Пенсійний фонд України | | проведення працівни-| | | | ками органів Пенсій-| | | | ного фонду України | | | | прийому громадян, | | | | які проживають у | | | | сільській місцевос- | | | | ті, з питань пенсій-| | | | ного забезпечення за| | | | місцем їх проживання| | | |------------------------+---------------+-----------------------| |10. Проведення | протягом |Мінпраці, Пенсійний | | семінарів, засідань | року |фонд України, Державна | | за круглим столом з | |комісія з регулювання | | питань загальнообо- | |ринків фінансових | | в'язкового державно-| |послуг, Державна комі- | | го пенсійного | |сія з цінних паперів та| | страхування та | |фондового ринку, | | недержавного пенсій-| |Мінсім'ямолодьспорт, | | ного забезпечення | |МОН, Рада міністрів | | для журналістів, | |Автономної Республіки | | керівників підприєм-| |Крим, обласні, Київська| | ств, бухгалтерів, | |та Севастопольська | | фахівців з кадрових | |міські держадміністра- | | питань, працівників | |ції разом з об'єднання-| | органів місцевого | |ми організацій робото- | | самоврядування та | |давців та всеукраїнсь- | | органів виконавчої | |кими профспілками і | | влади | |профоб'єднаннями | |------------------------+---------------+-----------------------| |11. Проведення науково- | |Мінпраці, Пенсійний | | практичних конферен-| |фонд України, Інститут | | цій та засідань за | |демографії та соціаль- | | круглим столом на | |них досліджень Націо- | | тему: | |нальної академії наук | | | | | | перспективи запрова-| квітень | | | дження накопичуваль-| | | | ної пенсійної систе-| | | | ми | | | | | | | | управління фондами | травень | | | загальнообов'язково-| | | | го державного | | | | соціального страху- | | | | вання | | | | | | | | питання реалізації | червень | | | пенсійного законода-| | | | вства та шляхи його | | | | вдосконалення | | | | | | | | відповідність норм | вересень | | | національного | | | | законодавства у сфе-| | | | рі соціального | | | | забезпечення європе-| | | | йським та міжнарод- | | | | ним стандартам | | | | | | | | питання запроваджен-| - " - | | | ня обов'язкового | | | | пенсійного забезпе- | | | | чення окремих кате- | | | | горій осіб через | | | | корпоративні та | | | | професійні фонди | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |12. Запровадження в | протягом |Мінпраці, Рада мініст- | | регіонах досвіду ро-| року |рів Автономної Респуб- | | боти Харківської | |ліки Крим, обласні, | | обласної комісії з | |Київська та Севасто- | | виконання Закону | |польська міські | | України "Про недер- | |держадміністрації | | жавне пенсійне | | | | забезпечення" | | | | ( 1057-15 ), зокрема| | | | щодо залучення | | | | підприємств та орга-| | | | нізацій до участі у | | | | системі недержавного| | | | пенсійного забезпе- | | | | чення | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |13. Інформування | - " - |Пенсійний фонд України | | застрахованих осіб | | | | накопичені в системі| | | | персоніфікованого | | | | обліку відомостей | | | | дані стосовно стра- | | | | хового стажу та за- | | | | робітної плати | | | | (доходу) | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |14. Розроблення та | - " - |МОН, Мінпраці, Пенсій- | | запровадження у | |ний фонд України, | | вищих та професійно-| |Державна комісія з | | технічних навчальних| |регулювання ринків | | закладах навчальних | |фінансових послуг, | | програм з питань | |Державна комісія з | | пенсійного забезпе- | |цінних паперів та | | чення | |фондового ринку | |------------------------+---------------+-----------------------| |15. Проведення днів | - " - |Пенсійний фонд України | | відкритих дверей з | | | | питань загальнообо- | | | | в'язкового державно-| | | | го пенсійного стра- | | | | хування в органах | | | | Пенсійного фонду | | | | України для студен- | | | | тів та молоді | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |16. Включення до робочих| - " - |Мінпраці, Пенсійний | | навчальних планів | |фонд України | | підготовки, | | | | перепідготовки або | | | | підвищення кваліфі- | | | | кації безробітних, | | | | які перебувають на | | | | обліку в державній | | | | службі зайнятості, | | | | лекції з основ | | | | пенсійного законода-| | | | вства | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |17. Підготовка замовлен-| протягом |Мінпраці, МОН, | | ня на розроблення та| року |Пенсійний фонд України | | виготовлення книжок | | | | для студентів та мо-| | | | лоді з роз'ясненням | | | | основ пенсійного за-| | | | конодавства | | | |------------------------+---------------+-----------------------| |18. Проведення в | - " - |МОН, Пенсійний фонд | | загальноосвітніх | |України, Мінпраці, | | навчальних закладах | |Державна комісія з | | уроків з роз'яснення| |регулювання ринків | | основ пенсійного | |фінансових послуг, | | законодавства | |Державна комісія з | | | |цінних паперів та | | | |фондового ринку | ------------------------------------------------------------------вгору