Питання Державного департаменту морського і річкового транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.02.1996260
Документ 260-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.03.2000, підстава - 584-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 лютого 1996 р. N 260
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 584 ( 584-2000-п ) від 30.03.2000 )
Питання Державного департаменту
морського і річкового транспорту

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний департамент морського і
річкового транспорту України (додається). 2. Установити граничну чисельність працівників Державного
департаменту морського і річкового транспорту в кількості 120
одиниць. 3. Установити посадові оклади та умови оплати праці
працівників Державного департаменту морського і річкового
транспорту стосовно до умов оплати праці, встановлених Кабінетом
Міністрів України для відповідних категорій працівників державних
комітетів. 4. Дозволити Державному департаменту морського і річкового
транспорту мати п'ятьох заступників голови, в тому числі одного
першого.
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 1996 р. N 260
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент морського
і річкового транспорту України
1. Державний департамент морського і річкового транспорту
(Укрморрічфлот) є органом державної виконавчої влади, підвідомчим
Мінтрансу. До сфери управління Укрморрічфлоту належать об'єднання,
підприємства, установи й організації морського і річкового
транспорту (далі - підприємства) за переліком, що визначається
Мінтрансом. 2. Укрморрічфлот у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Мінтрансу. 3. Основними завданнями Укрморрічфлоту є: організація злагодженої роботи підприємств, що належать до
сфери його управління, з метою задоволення потреб населення і
суспільного виробництва у морських і річкових перевезеннях; вжиття заходів для ефективного використання рухомого складу
морського і річкового транспорту, його поновлення, ремонту,
забезпечення матеріально-технічними та паливно-енергетичними
ресурсами; забезпечення безпеки функціонування морського і річкового
транспорту та надійності його роботи. 4. Укрморрічфлот відповідно до покладених на нього завдань: 1) сприяє формуванню ринку транспортних і
транспортно-експедиційних послуг, утворенню нових організаційних
структур на морському і річковому транспорті, забезпечує державну
підтримку підприємств з метою задоволення потреб населення й
суспільного виробництва у зазначених послугах; 2) сприяє створенню рівних умов для розвитку господарської
діяльності підприємств усіх форм власності; 3) здійснює відповідно до законодавства впровадження
антимонопольних заходів; 4) розробляє концепцію та визначає напрями розвитку морського
і річкового транспорту з урахуванням потреб населення та
суспільного виробництва у морських і річкових перевезеннях,
розвитку інших видів транспорту; 5) вживає заходів для забезпечення діяльності
аварійно-рятувальної служби морського і річкового транспорту; 6) організує роботу технічних засобів морських систем зв'язку
і забезпечує їх взаємодію з системами зв'язку інших галузей; 7) здійснює державний нагляд за виконанням у морських
торгівельних і річкових портах, територіальних водах України
законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів
України щодо мореплавства всіма морськими і річковими суднами
незалежно від форм власності, галузевої та національної
належності; 8) організує проведення службових розслідувань аварій та
катастроф на морському і річковому транспорті, веде облік цих
аварій і аварійних подій, зокрема за результатами сюрвейних
обстежень суден, приладів і вантажів; 9) організує ведення державної реєстрації та обліку морських
і річкових суден під прапором України; 10) забезпечує проведення сертифікації, класифікації та
технічного нагляду за проектуванням, будівництвом і експлуатацією
транспортних засобів і технологічного устаткування; 11) здійснює контроль за навігаційно-гідрографічним
забезпеченням судноплавства в територіальних водах та на
внутрішніх водних шляхах України; 12) організує розроблення нормативних документів з питань
безпеки судноплавства, морських і річкових перевезень пасажирів і
вантажів, технологічного збереження вантажів (включаючи
небезпечні), правил технічної експлуатації морських і річкових
суден, портових комплексів і устаткування судноремонтних заводів,
акваторій та підхідних каналів, навігаційних об'єктів та інших
споруд і устаткування, здійснює контроль за їх виконанням; 13) організує виконання галузевих наукових і проектних
програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє впровадженню
досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду; 14) здійснює видачу відповідно до законодавства суб'єктам
підприємницької діяльності дозволів (ліцензій) на виконання
внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським
і річковим транспортом, а також на агентування й фрахтування
морського торгівельного флоту; 15) сприяє розвиткові міжнародних науково-технічних та
інформаційних зв'язків у сфері морського судноплавства; 16) готує в установленому порядку проекти міжнародних
договорів (угод) з питань морського і річкового транспорту; 17) опрацьовує проекти індикативних планів розвитку морського
і річкового транспорту та подає їх на затвердження в установленому
порядку; 18) подає в установленому порядку обгрунтовані пропозиції
щодо визначення розмірів портових зборів і встановлення тарифів на
роботи й послуги, які виконуються підприємствами морського і
річкового транспорту; 19) здійснює нагляд за реалізацією механізму відчуження та
придбання суден морського і річкового флоту підприємствами,
ефективністю використання коштів, отримуваних від продажу суден; 20) здійснює контроль за фрахтовою діяльністю підприємств; 21) сприяє матеріально-технічному та фінансово-валютному
забезпеченню підприємств морського і річкового транспорту; 22) розробляє та узгоджує з відповідними органами державної
виконавчої влади пропозиції стосовно захисту державної, службової
та комерційної таємниці; здійснює контроль за організацією і
функціонуванням існуючих видів спеціального зв'язку на
підприємствах; 23) вживає заходів для забезпечення мобілізаційної готовності
та цивільної оборони на морському і річковому транспорті, а також
організує роботу підприємств у разі ліквідації наслідків стихійних
явищ, за інших надзвичайних ситуацій; 24) організує роботу з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів, розроблення вимог до рівня
кваліфікації та професійної підготовки і сертифікації кадрів
галузі; 25) здійснює заходи щодо створення безпечних умов праці,
соціального захисту працівників морського і річкового транспорту,
поліпшення їх житлових і культурно-побутових умов; 26) визначає категорії працівників підприємств, яким надано
право ношення форменого одягу, встановлює формені знаки
відмінності; 27) здійснює функції з управління майном, що перебуває в
загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в
частині затвердження статутів (положень) підприємств, контролю їх
додержання та прийняття рішень у зв'язку з порушенням цих статутів
(положень), укладення й розірвання контрактів з керівниками
підприємств за переліком, визначеним Мінтрансом, здійснення
контролю за ефективністю використання й збереження закріпленого за
підприємствами державного майна. 5. Укрморрічфлот має право: 1) утворювати в установленому порядку централізовані фонди,
включаючи резервний, стабілізаційний, валютний, відповідно до
законодавства; 2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Мінстату та підприємств морського і річкового транспорту -
безоплатно дані, необхідні для виконання завдань і функцій
Укрморрічфлоту. 6. Укрморрічфлот у своїй діяльності взаємодіє з іншими
центральними і місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а
також з відповідними органами інших держав. У взаємовідносинах із міжнародними морськими організаціями
Укрморрічфлот за дорученням Мінтрансу виконує функції Морської
адміністрації України. 7. Укрморрічфлот очолює голова, який призначається
Президентом України. Голова Укрморрічфлоту має заступників, які за поданням
Мінтрансу призначаються Кабінетом Міністрів України. Розподіл
обов'язків між заступниками і визначення повноважень структурних
підрозділів Укрморрічфлоту провадиться його головою. Голова Укрморрічфлоту несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Укрморрічфлот завдань і здійснення ним
своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників
голови Департаменту, керівників його структурних підрозділів. 8. Для визначення основних напрямів розвитку морського і
річкового транспорту, а також вирішення найважливіших питань його
господарської діяльності створюється рада Укрморрічфлоту. Склад ради і положення про неї затверджує Міністр транспорту. Рішення ради проводяться в життя наказами голови
Укрморрічфлоту. 9. Граничну чисельність і фонд оплати праці Укрморрічфлоту
затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру Укрморрічфлоту затверджує Міністр транспорту. Штатний розпис Департаменту і положення про структурні
підрозділи затверджує голова Укрморрічфлоту. 10. Утримання апарату Укрморрічфлоту здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України. 11. Укрморрічфлот є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.вгору