Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України; Положення від 05.07.20012541-III
Документ 2541-III, поточна редакція — Редакція від 05.07.2011, підстава - 3559-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Почесну грамоту та Грамоту
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 40, ст.195 )
{ В редакції Постанови ВР
N 3216-IV ( 3216-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 10-11, ст.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3559-VI ( 3559-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.496 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати відзнаки Верховної Ради України - Почесну
грамоту та Грамоту Верховної Ради України.
2. Затвердити Положення про Почесну грамоту та Грамоту
Верховної Ради України (додаток 1).
3. Затвердити описи Почесної грамоти та Грамоти Верховної
Ради України і нагрудних знаків до Почесної грамоти та Грамоти
Верховної Ради України (додаток 2).
4. Утворити Комісію з питань нагородження Почесною грамотою
та Грамотою Верховної Ради України.
5. Затвердити Положення про Комісію з питань нагородження
Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України (додаток 3).
6. Керівнику Апарату Верховної Ради України у місячний строк
забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків Почесної
грамоти та Грамоти Верховної Ради України, а також нагрудних
знаків до них.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 липня 2001 року
N 2541-III

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 5 липня 2001 року N 2541-III
ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту та Грамоту
Верховної Ради України

1. Почесна грамота та Грамота Верховної Ради України є
відзнаками Верховної Ради України за вагомий внесок у будь-яку
сферу життєдіяльності держави, визначну громадсько-політичну
діяльність, заслуги перед Українським народом у сприянні
становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної,
правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і
свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та
громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у
законотворчій діяльності.
2. Почесна грамота Верховної Ради України є вищою нагородою
відносно Грамоти Верховної Ради України.
3. Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України
нагороджуються народні депутати України, державні службовці,
громадяни України, які зробили значний особистий внесок у сферах
діяльності, зазначених у пункті 1 цього Положення.
4. Грамотою Верховної Ради України можуть нагороджуватися
трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили
значний колективний внесок у зміцнення економічного, наукового та
промислового потенціалу України, розвиток соціальної і
гуманітарної сфер.
5. Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України
можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.
6. Нагородженим Почесною грамотою або Грамотою Верховної Ради
України фізичним особам вручається нагрудний знак відповідного
зразка, який носять на грудях зліва.
7. Висунення особи для нагородження Почесною грамотою або
Грамотою Верховної Ради України здійснюється гласно, за її
основним місцем роботи, а осіб, які не працюють, - органом
місцевого самоврядування за місцем проживання.
8. Особу, трудовий колектив підприємства, установи чи
організації може бути представлено до нагородження відповідно
Почесною грамотою або Грамотою Верховної Ради України один раз.
9. Подання про нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України вносяться до Верховної Ради України Головою
Верховної Ради України, Першим заступником та заступником Голови
Верховної Ради України, депутатськими фракціями, комітетами
Верховної Ради України, Керівником Апарату Верховної Ради України,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою
палатою.
10. Клопотання про нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України перед посадовими особами та органами,
зазначеними в пункті 9 цього Положення, можуть подавати стосовно:
народних депутатів України - відповідний комітет Верховної
Ради України, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України
з питань приватизації, депутатські фракції (депутатські групи) у
Верховній Раді України після прийняття ними відповідного рішення;
працівників Апарату Верховної Ради України - Керівник Апарату
Верховної Ради України самостійно або за зверненням голів
комітетів Верховної Ради України, голови Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради України з питань приватизації, голів
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України,
керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України;
працівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади - керівники цих органів, голови депутатських
фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України після
прийняття відповідного рішення депутатською фракцією (депутатською
групою);
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, працівників Служби безпеки України, органів внутрішніх
справ, органів прокуратури, митної служби, податкової міліції -
відповідний центральний орган виконавчої влади, голови
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України
після прийняття відповідного рішення депутатською фракцією
(депутатською групою);
членів всеукраїнських об'єднань громадян - всеукраїнські
об'єднання громадян, голови депутатських фракцій (депутатських
груп) у Верховній Раді України після прийняття відповідного
рішення депутатською фракцією (депутатською групою).
Клопотання про нагородження інших осіб та трудових колективів
підприємств, установ і організацій вносяться Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
центральними органами виконавчої влади після прийняття рішення
сесією відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міських рад або колегією
центрального органу виконавчої влади, а також головами
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України
після прийняття відповідного рішення депутатською фракцією
(депутатською групою).
Клопотання про нагородження іноземців та осіб без
громадянства погоджується з Міністерством закордонних справ
України. { Пункт 10 в редакції Постанови ВР N 3559-VI ( 3559-17 ) від
05.07.2011 }
11. Якщо нагородження Почесною грамотою або Грамотою
Верховної Ради України приурочується до ювілейних дат, професійних
свят, клопотання про нагородження вноситься, як правило, не
пізніше ніж за місяць до відповідної дати.
12. Одночасно з клопотанням про нагородження подаються такі
документи:
відомості про досягнення у сферах діяльності, зазначених у
пункті 1 цього Положення щодо особи та у пункті 4 цього Положення
щодо трудового колективу підприємства, установи, організації;
витяг з рішення сесії відповідно Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських
рад або колегії центрального органу виконавчої влади;
листок з обліку кадрів, у якому також зазначаються відомості
про відзнаки особи, яка представляється до нагородження,
засвідчений підписом керівника кадрової служби за основним місцем
роботи для працюючих із зазначенням повної адреси цієї особи та
скріплений відповідною печаткою;
копії документів, що посвідчують нагородження відомчими
відзнаками.
13. Подання про нагородження Почесною грамотою або Грамотою
Верховної Ради України і додані до нього документи попередньо
розглядаються Головою Верховної Ради України і надсилаються до
Комісії з питань нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України.
14. Комісія з питань нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України, яка діє на підставі Положення про
неї, затвердженого Верховною Радою України, розглядає питання про
нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України.
Організація підготовки матеріалів для розгляду Комісією з
питань нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради
України здійснюється Керівником Апарату Верховної Ради України як
секретарем Комісії з питань нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України з урахуванням висновку Управління
кадрів Апарату Верховної Ради України про відповідність матеріалів
щодо нагородження вимогам цього Положення.
15. Документи, зазначені в пункті 12 цього Положення, внесені
з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі
чи органу, який вніс клопотання про нагородження, із супровідним
листом за підписом голови Комісії з питань нагородження Почесною
грамотою та Грамотою Верховної Ради України.
16. Комісія з питань нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України вносить пропозиції щодо
нагородження Голові Верховної Ради України.
17. Про нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної
Ради України видається Розпорядження Голови Верховної Ради
України.
18. Вручення Почесної грамоти та Грамоти Верховної Ради
України і нагрудних знаків до них нагородженим від імені Верховної
Ради України здійснюється в урочистому порядку, як правило,
Головою Верховної Ради України. За рішенням Голови Верховної Ради
України вручення Почесної грамоти та Грамоти Верховної Ради
України може проводитися в іншому порядку.
19. Належне оформлення вкладки Почесної грамоти або Грамоти
Верховної Ради України, облік і реєстрація нагороджених Почесною
грамотою та Грамотою Верховної Ради України здійснюються
Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.
20. Дублікат Почесної грамоти або Грамоти Верховної Ради
України та нагрудного знака до неї видається за відповідним
рішенням Комісії з питань нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України, як виняток, за умови, якщо буде
доведено, що їх втрачено внаслідок стихійного лиха або з інших
причин, які не залежали від нагородженого.
21. Розпорядження Голови Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України
публікується в газеті "Голос України".
22. Нагородженим Почесною грамотою або Грамотою Верховної
Ради України за рахунок коштів, передбачених кошторисом видатків
на здійснення повноважень Верховної Ради України, оплачується
робота фотографа, за необхідності, проживання в готелі протягом
однієї доби, а також компенсуються в установленому порядку витрати
за проїзд залізничним транспортом або автобусом міжміського
сполучення для вручення у Верховній Раді України Почесної грамоти
та Грамоти Верховної Ради України.
23. Кількість осіб та трудових колективів підприємств,
установ та організацій, які можуть бути нагороджені Почесною
грамотою або Грамотою Верховної Ради України, визначається залежно
від коштів, передбачених кошторисом видатків на здійснення
повноважень Верховної Ради України щорічно.

ОПИС
Почесної грамоти Верховної Ради України

Почесна грамота Верховної Ради України складається з
обкладинки і вкладки.
Обкладинка має форму прямокутника розміром 320 х 440 мм,
складеного в один згин по лінії довгої сторони. На лицьовому боці
обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору
зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова
"Почесна грамота Верховної Ради України".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, її зовнішній
бік обтягнутий шкірімітом вишневого кольору. Всередині обкладинки
у місці її згину закріплено синьо-жовту муарову стрічку кольорів
Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до
жовтого - 1:1) для вкладки.
Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм, складеного в один
згин по лінії довгої сторони.
Ліва внутрішня частина вкладки являє собою площину
пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою і жовтою каймою (по
зовнішньому контуру).
Перша рамка утворена бордюром із графічного зображення гілок
калини золотистого кольору, що орнаментально переплітаються на
бордово-теракотовому тлі.
Внутрішня рамка утворена ланцюжками графічного зображення
рослинного візерунка.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладки
розташоване кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - графічне зображення нагрудного знака до
Почесної грамоти Верховної Ради України з лавровими гілками під
ним.
Права внутрішня частина вкладки являє собою площину
пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого
Державного Герба України по всьому її полю, обрамлену такими ж
рамками.
Угорі розташовуються написи фарбою золотистого кольору:
"Верховна Рада України"; "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; "За особливі
заслуги перед Українським народом"; "нагороджується".
У написанні слів "Почесна грамота" використовується
давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Під словом "нагороджується" розташовано чотири лінії для
написання посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а
нижче розташовано напис фарбою золотистого кольору "Голова
Верховної Ради України" і дві лінії: зліва - для дати нагородження
і номера Розпорядження Голови Верховної Ради України про
нагородження, справа - для підпису Голови Верховної Ради України.
Почесна грамота скріплюється підписом Голови Верховної Ради
України та гербовою печаткою Верховної Ради України і вручається
разом з нагрудним знаком.

ОПИС
Грамоти Верховної Ради України

Грамота Верховної Ради України складається з обкладинки і
вкладки.
Обкладинка має форму прямокутника розміром 320 х 440 мм,
складеного в один згин по лінії довгої сторони. На лицьовому боці
обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору
зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова
"Грамота Верховної Ради України".
Обкладинка виготовляється з твердого картону, її зовнішній
бік обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки в
місці її згину закріплено синьо-жовту муарову стрічку кольорів
Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до
жовтого - 1:1) для вкладки.
Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і
має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм, складеного в один
згин по лінії довгої сторони.
Ліва внутрішня частина вкладки являє собою площину
пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром
із графічного зображення гілок калини золотистого кольору. Гілки
орнаментально переплетено і графічно підтримано золотавою та
жовтою каймою по внутрішньому і зовнішньому контурах.
У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладки
розташоване кольорове фотографічне зображення будинку Верховної
Ради України, у верхній - графічне зображення нагрудного знака до
Грамоти Верховної Ради України.
Права внутрішня частина вкладки являє собою площину
пастельно-жовтого кольору зі світло-блакитним зображенням малого
Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини.
Угорі розташовуються написи фарбою сріблястого кольору:
"Верховна Рада України"; "ГРАМОТА"; "За заслуги перед
Українським народом"; "нагороджується".
У написанні слова "Грамота" використовується
давньослов'янський шрифт "Іжиця".
Під словом "нагороджується" розташовано чотири лінії для
написання посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого чи
назви трудового колективу підприємства, установи або організації,
а нижче розташовано напис фарбою золотистого кольору "Голова
Верховної Ради України" і дві лінії: зліва - для зазначення дати і
номера Розпорядження Голови Верховної Ради України про
нагородження, справа - для підпису Голови Верховної Ради України.
Грамота скріплюється підписом Голови Верховної Ради України
та гербовою печаткою Верховної Ради України і вручається разом з
нагрудним знаком у випадку, передбаченому пунктом 6 Положення про
Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України.

ОПИС
нагрудного знака до Почесної
грамоти Верховної Ради України

Нагрудний знак до Почесної грамоти Верховної Ради України має
форму кола діаметром 30 мм з опуклим бортиком уздовж зовнішнього
краю, увінчаного у верхній частині спадаючими фалдами стрічки.
У центрі лицьової сторони нагрудного знака розміщено силуетне
зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця.
Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в
центрі кола, утвореного розташованим унизу написом "Україна" і
розбіжними від нього нагору двома лавровими гілками. Усі
зображення опуклі.
На зворотній стороні нагрудного знака розміщено напис
опуклими літерами: "Почесна грамота Верховної Ради України". Над
написом розташоване зображення малого Державного Герба України.
Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з'єднується з
фігурною колодкою, покритою синьо-жовтою муаровою стрічкою
кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього
кольору до жовтого - 1:1).
Нагрудний знак до Почесної грамоти Верховної Ради України
виготовляється з латуні з наступними позолотою і
електрополіруванням, прикріплюється до одягу за допомогою
горизонтальної шпильки на зворотній стороні колодки.

ОПИС
нагрудного знака до Грамоти
Верховної Ради України

Нагрудний знак до Грамоти Верховної Ради України має форму
правильного кола діаметром 30 мм з опуклим бортиком уздовж
зовнішнього краю.
У верхній частині лицьової сторони нагрудного знака розміщено
силуетне зображення фасаду будинку Верховної Ради України,
обрамлене стрічкою і двома лавровими гілками. У нижній частині -
напис "Україна". Усі зображення опуклі.
На зворотній стороні нагрудного знака розміщено напис
опуклими літерами: "Грамота Верховної Ради України". Над написом
розташоване зображення малого Державного Герба України.
Нагрудний знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з
фігурною колодкою прямокутної форми, витягнутої по горизонталі,
покритою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів Державного
Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1).
Нагрудний знак до Грамоти Верховної Ради України
виготовляється з латуні з наступними срібленням і
електрополіруванням, прикріплюється до одягу за допомогою
горизонтальної шпильки на зворотній стороні колодки.

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань нагородження
Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України

1. Комісія з питань нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України (далі - Комісія) утворюється для
розгляду питань про нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України і внесення відповідних пропозицій Голові
Верховної Ради України та працює на громадських засадах.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, Положенням про Почесну грамоту
та Грамоту Верховної Ради України, а також цим Положенням.
3. Комісія розглядає матеріали щодо представлених до
нагородження осіб та трудових колективів підприємств, установ та
організацій Почесною грамотою або Грамотою Верховної Ради України,
заслуховує відповідну інформацію та приймає рішення щодо внесення
пропозицій Голові Верховної Ради України.
4. Комісія утворюється у складі голови Комісії, секретаря та
членів Комісії.
Головою Комісії за посадою є Перший заступник Голови
Верховної Ради України, секретарем Комісії - Керівник Апарату
Верховної Ради України, членами Комісії - голова Комітету
Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та
організації роботи Верховної Ради України, голова Комітету
Верховної Ради України з питань правової політики, голова Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування, керівник Головного юридичного управління
Апарату Верховної Ради України, керівник Головного організаційного
управління Апарату Верховної Ради України, керівник Управління по
зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування Апарату Верховної Ради України, керівник Управління
кадрів Апарату Верховної Ради України.
Персональний склад Комісії затверджується Розпорядженням
Голови Верховної Ради України.
5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
Засідання Комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше
одного разу на два місяці.
Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні
присутні більше половини її членів.
Рішення Комісії приймаються більшістю голосів членів Комісії
і оформляються протоколом, який підписують голова Комісії та її
секретар.
Пропозиції Комісії щодо нагородження вносяться Голові
Верховної Ради України.
Член Комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, може
викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу і подається Голові Верховної Ради України разом із
пропозицією Комісії щодо конкретного нагородження.
6. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники
органів державної влади, об'єднань громадян, трудових колективів
підприємств, установ, організацій тощо.
7. Підготовку матеріалів на засідання Комісії, організаційне
та матеріально-технічне забезпечення її діяльності здійснює Апарат
Верховної Ради України.
8. У разі відхилення клопотання про нагородження Почесною
грамотою та Грамотою Верховної Ради України матеріали повертаються
ініціаторам клопотання, зазначеним у пункті 10 Положення про
Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, відповідно із
зазначенням протоколу рішення Комісії за підписом голови Комісії.вгору