Документ 2310-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про страховий фонд документації України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.175 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про страховий фонд документації
України" ( 2332-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 101) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому слова "масив документів" замінити словами
"банк документів";
в абзаці п'ятому слова "який створюється Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями"
замінити словами "який створюється відповідно Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями
та";
в абзаці дев'ятому слова "підприємство, установа,
організація" замінити словами "юридичні та фізичні особи";
в абзаці десятому слова "юридичні особи - постачальники
документації" замінити словами "постачальники документів, інші
юридичні та фізичні особи, які використовують страховий фонд
документації України".
2. В абзаці другому частини першої статті 2 слова "а також
для збереження культурної спадщини" замінити словами "а також у
сфері збереження інформації про культурні цінності".
3. В абзаці шостому частини другої статті 4, абзаці сьомому
частини третьої статті 6, частині першій статті 10, частині шостій
статей 11 і 24 слова "підприємства, установи, організації,
незалежно від форм власності" в усіх відмінках замінити словами
"постачальники документів" у відповідному відмінку.
4. В абзаці десятому частини третьої статті 6 слова
"підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм
власності" замінити словами "постачальниками документів".
5. Статтю 10 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Формування, ведення та використання страхового фонду
документації України у сфері збереження інформації про культурні
цінності здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, що визначаються центральним органом виконавчої влади
у сфері культури і мистецтв".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
6. У частині другій статті 12 слова "постачальники
документації" замінити словами "постачальники документів".
7. У статті 15:
абзац шостий частини першої викласти у такій редакції:
"постачальники документів, інші юридичні та фізичні особи";
в абзаці четвертому частини другої слова "юридичних осіб -
постачальників документів" замінити словами "постачальників
документів, інших юридичних та фізичних осіб".
8. Статтю 22 викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в
межах своєї компетенції:
визначають і затверджують номенклатуру виробів та продукції,
переліки техногенно і екологічно небезпечних об'єктів та інших
об'єктів галузі, документація на які підлягає закладанню до
галузевих страхових фондів документації;
розробляють і за погодженням з Державним департаментом
страхового фонду документації затверджують галузеві програми
формування страхового фонду документації та контролюють їх
виконання;
планують, координують, забезпечують фінансування та виконання
робіт з формування, ведення та використання галузевих страхових
фондів документації відповідно до затверджених програм;
забезпечують стійку систему управління щодо формування,
ведення та використання страхового фонду документації України".
9. Абзаци третій - п'ятий статті 23 викласти у такій
редакції:
"визначають та за погодженням з Державним департаментом
страхового фонду документації затверджують номенклатуру виробів та
продукції, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення,
транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і
цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних
документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно
небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на
які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових
фондів документації;
планують, координують, забезпечують фінансування та виконання
робіт з формування, ведення та використання обласних
(регіональних) страхових фондів документації відповідно до
затверджених програм формування страхового фонду документації;
забезпечують стійку систему управління щодо формування,
ведення та використання страхового фонду документації України".
10. У статті 24:
в абзацах другому і третьому частини третьої слова
"підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності)"
замінити словами "постачальників документів";
частину п'яту після слів "Рада міністрів Автономної
Республіки Крим" доповнити словами "органи місцевого
самоврядування".
11. У частині першій статті 25 слова "юридичним особам
послуги, пов'язані з використанням технічних засобів обробки
інформації та її збереженням" замінити словами "постачальникам
документів, іншим юридичним та фізичним особам відповідно до
законодавства платні послуги у сфері створення, формування,
ведення та використання страхового фонду документації".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2005 року
N 2310-IVвгору