Документ 231-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2015, підстава - 682-2014-п


     13. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється у  порядку, 
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 636 ( 636-97-п ) "Про порядок заповнення
машинозчитуваної зони документів, що посвідчують особу".
14. Відомості про дітей вносяться на другу та третю сторінки
паспорта "Особливі відмітки". { Пункт 14 в редакції Постанови КМ
N 858 ( 858-2007-п ) від 26.06.2007 }
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 380 ( 380-2004-п ) від
24.03.2004 )

Додаток 2-1
до Правил

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, виготовлення
та видачі паспорта громадянина України
для виїзду за кордон

1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача
паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюються
управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
відділами (секторами) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС
(далі - територіальний орган чи підрозділ) за місцем проживання
громадян в Україні або міжрегіональними центрами видачі паспортних
документів незалежно від місця проживання в Україні, на базі яких
утворюються вузли місцевого рівня (у районах, районах у містах,
містах обласного значення) та вузли регіонального рівня (в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі),
Головним обчислювальним центром Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у
складі ДМС (далі - Головний обчислювальний центр), і державним
підприємством "Державний центр персоналізації документів" (далі -
Центр). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }
Порядок тимчасової взаємодії вузлів місцевого та
регіонального рівня з Головним обчислювальним центром встановлює
МВС. { Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }
Оформлення, виготовлення та видача паспортів громадянам
України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном,
здійснюються МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими
установами України, на базі яких утворюються відповідні вузли
регіонального та місцевого рівня Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування. { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 182
( 182-2012-п ) від 07.03.2012 } { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 810 ( 810-2009-п ) від
29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009; зміни визнано
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010; в редакції Постанови
КМ N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }
2. Анкета отримувача паспорта оформляється безпосередньо
уповноваженою особою територіального органу чи підрозділу або
консульською посадовою особою дипломатичного представництва чи
консульської установи України за кордоном.
3. Зазначені в анкеті персональні дані передаються до
Головного обчислювального центру через вузол відповідного
регіонального рівня.
4. Між вузлами місцевого та регіонального рівня, Головним
обчислювальним центром персональні дані передаються каналами
зв'язку, згрупованими в спеціальні файли, що містять графічні та
текстові дані. До завершення Центром роботи, пов'язаної із
забезпеченням технічного захисту інформації, така передача
здійснюється з використанням оптичних носіїв інформації.
5. Головний обчислювальний центр:
проводить з використанням бази даних Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
перевірку достовірності відповідного ідентифікаційного номера;
передає до Центру персональні дані, необхідні для
виготовлення паспортів.
Після виготовлення паспортів персональні дані повертаються
Головному обчислювальному центру.
6. Паспорти виготовляються Центром відповідно до вимог,
визначених частиною першою документа Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО, Doc. N 9303), технічного опису та зразка
бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України, надсилаються до
відповідного територіального органу чи підрозділу (вузла місцевого
рівня) у порядку, встановленому для передачі документів суворої
звітності, протягом трьох робочих днів після надходження
інформації від Головного обчислювального центру, а в разі
термінового оформлення паспорта - в той самий день.
7. Під час передачі персональних даних, відправлення Центром
виготовлених паспортів, а також їх видачі складається відповідний
реєстр.
8. Паспорт видається заявникові не пізніше ніж через 30 днів
після оформлення анкети, у разі оформлення анкети в дипломатичному
представництві або консульській установі України за кордоном, а
також у разі виїзду на постійне проживання за кордон - протягом не
більш як трьох місяців.
8-1. Централізовано оформлені паспорти доставляються до
дипломатичних представництв та консульських установ України
дипломатичною або командирською поштою.
Паспорт може бути доставлений до дипломатичного
представництва або консульської установи України міжнародним
експрес-відправленням за письмовою заявою громадянина, на ім’я
якого оформляється паспорт, або його законного представника згідно
з абзацом двадцять третім пункту 10 Правил. Така доставка
здійснюється за рахунок заявника або його законного представника.
{ Додаток доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 182
( 182-2012-п ) від 07.03.2012 }
9. Персональні дані, внесені до анкети заявника, зберігаються
в електронному вигляді в суб'єктів (крім Центру), зазначених у
пункті 1 цього Порядку, які брали участь в оформленні паспорта.
{ Правила доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ N 858
( 858-2007-п ) від 26.06.2007 }

Додаток 3
до Правил
Адміністрація Державної прикордонної
служби України
______________________________________
01034, Київ-34, вул. Володимирська, 26
ПОВІДОМЛЕННЯ
про недійсний паспорт / проїзний документ

__________________________________________________________________
(повна назва органу, що надає повідомлення, його код)
Відомості про громадянина, паспорт / проїзний документ якого
вважається недійсним:
__________________________________________________________________
(громадянство, прізвище, ім'я та по батькові, число,
місяць, рік народження)
__________________________________________________________________
(серія, номер, тип, назва паспорта / проїзного документа, дата
видачі, строк дії, назва органу, що видав документ)
__________________________________________________________________
(підстава оголошення паспорта / проїзного документа недійсним)
____________________________
(контактні телефони)

___________________ __________ ______________________
(посада)* (підпис) (ініціали та прізвище)

* Начальник територіального органу або підрозділу, керівник
дипломатичного представництва чи консульської установи України.
( Правила доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2004-п ) від 24.03.2004 )вгору