Питання Державної адміністрації морського і річкового транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 05.03.2009227
Документ 227-2009-п, перша редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2009 р. N 227
Київ
Питання Державної адміністрації
морського і річкового транспорту

З метою удосконалення державного управління в галузі
морського і річкового транспорту Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Державну адміністрацію морського і річкового
транспорту як урядовий орган, що діє у системі Мінтрансзв'язку, на
базі Державного департаменту морського і річкового транспорту, що
ліквідується.
Установити, що Державна адміністрація морського і річкового
транспорту є правонаступником Державного департаменту морського і
річкового транспорту.
2. Затвердити Положення про Державну адміністрацію морського
і річкового транспорту, що додається.
3. Ліквідувати Головну державну інспекцію України з безпеки
судноплавства.
4. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити здійснення
в установленому законодавством порядку заходів з ліквідації
Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства.
5. Установити, що у межах граничної чисельності, затвердженої
для Міністерства транспорту та зв'язку, для здійснення державного
нагляду (контролю) та забезпечення безпеки судноплавства
утримуються посади капітанів річкового порту, головних державних
інспекторів, старших державних інспекторів, державних інспекторів,
інспекторів, головних капітанів-координаторів, старших
капітанів-координаторів, капітанів-координаторів, старших
оперативних чергових, оперативних чергових Державної адміністрації
морського і річкового транспорту загальною чисельністю 290 осіб,
які не відносяться до категорії посад державних службовців.
6. Міністерству фінансів разом з Міністерством транспорту та
зв'язку передбачити під час підготовки змін до Державного бюджету
України на 2009 рік ( 835-17 ) видатки для утримання визначеної
згідно із цією постановою чисельності працівників Державної
адміністрації морського і річкового транспорту.
7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
4 березня 1997 р. N 204 ( 204-97-п ) і від 26 лютого 2000 р. N 403
( 403-2000-п ) зміни, що додаються.
8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
9. Взяти до уваги, що Державна адміністрація морського і
річкового транспорту розміщується по просп. Перемоги, 14, у
м. Києві.
10. Міністерству транспорту та зв'язку, іншим заінтересованим
центральним органам виконавчої влади у шестимісячний строк:
подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін,
що випливають з цієї постанови;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 227
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну адміністрацію
морського і річкового транспорту

1. Державна адміністрація морського і річкового транспорту
(Укрморрічфлот) є урядовим органом, що діє в системі
Мінтрансзв'язку.
Укрморрічфлот відповідальний перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітний і підконтрольний Міністрові транспорту та
зв'язку.
2. Укрморрічфлот у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням і наказами
Мінтрансзв'язку.
3. Основними завданнями Укрморрічфлоту є:
участь у межах своїх повноважень у реалізації державної
політики в галузі морського і річкового транспорту, у сфері
торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних
шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки
судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах, на
внутрішніх водних шляхах, у морських і річкових портах;
здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання
вимог законодавства і міжнародних договорів України з питань
торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних
шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства та
запобігання забрудненню довкілля.
4. Укрморрічфлот відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання
у галузі морського і річкового транспорту;
2) бере участь у розробленні і виконанні державних цільових
програм, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку
галузі морського і річкового транспорту, інших програм з питань
торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних
шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства,
сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, нових технологій та
передового досвіду у зазначеній галузі;
3) готує та подає Мінтрансзв'язку пропозиції з питань
розвитку транспортної системи України, створення та функціонування
у галузі морського і річкового транспорту мережі міжнародних
транспортних коридорів;
4) вживає в межах своїх повноважень заходів для розроблення
планів і програм розвитку портів, проведення експертизи проектів
капітального будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів
інфраструктури морського і річкового транспорту, бере участь у
підготовці висновків Мінтрансзв'язку щодо відведення в
установленому законодавством порядку землі та водного простору для
торговельного мореплавства, забезпечення діяльності портів і
морських терміналів, а також будівництва чи проведення інших робіт
в зоні дії навігаційного обладнання та морських шляхів;
5) здійснює державний нагляд у сфері торговельного
мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, зокрема
за:
додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів
України суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері
торговельного мореплавства, в територіальному морі, внутрішніх
водах, на внутрішніх водних шляхах, у морських і річкових портах,
на базах для стоянки маломірних (малих) суден; забезпеченням
безпеки судноплавства на українських суднах і в українських
судноплавних компаніях (контроль держави прапора);
відповідністю стану іноземних суден, що заходять у порти
України, вимогам міжнародних договорів України з безпеки
судноплавства (контроль держави порту);
організацією безпечного перевезення пасажирів та вантажів
морським і річковим транспортом;
6) здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ та
організацій, що провадять діяльність у галузі морського і
річкового транспорту і належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку, зокрема з питань:
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у
територіальному морі, внутрішніх водах та на внутрішніх водних
шляхах;
лоцманського проведення і регулювання руху суден під час
плавання у територіальному морі, внутрішніх водах та на внутрішніх
водних шляхах;
функціонування систем радіонавігації та спостереження
морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи
зв'язку в разі лиха і для забезпечення безпеки, регулювання руху
суден, системи дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження
суден, засобів інженерно-технічного і інформаційно-аналітичного
забезпечення судноплавства;
проведення спеціальних (днопоглиблювальних, промірних,
водолазних, підводно-технічних) робіт, пов'язаних із забезпеченням
судноплавства;
забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, пошуку і
рятування на морі в зоні відповідальності України;
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та
дипломування плавскладу морських, річкових і маломірних (малих)
суден, працівників берегових підприємств морського і річкового
транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки
судноплавства та запобіганням забрудненню довкілля, видачі
кваліфікаційних і ідентифікаційних документів плавскладу суден;
класифікації торговельних суден, сертифікації систем якості
та управління якістю в галузі морського і річкового транспорту;
здійснення технічного нагляду за проектуванням, будівництвом,
експлуатацією, ремонтом, утилізацією суден, станом судноплавних
гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, водних
шляхів і судноремонтних заводів;
забезпечення загальної безпеки, відомчої пожежної охорони,
охорони суден та портових засобів;
проведення реєстрації суден, здійснення у встановленому
законодавством порядку дозвільно-реєстраційних функцій у галузі
морського і річкового транспорту, у сфері торговельного
мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства.
Укрморрічфлот здійснює контроль з інших передбачених
законодавством питань;
7) проводить в установленому законодавством порядку
ліцензування господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом та
контролює дотримання ліцензійних умов;
8) вносить на розгляд Мінтрансзв'язку пропозиції щодо
зменшення шкідливого впливу на довкілля морського і річкового
транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на
внутрішніх водних шляхах, встановлення розміру портових зборів,
тарифів, зборів та плати за послуги (роботи), які надаються
підприємствами, установами та організаціями, що провадять
діяльність у галузі морського і річкового транспорту;
9) вживає в межах своїх повноважень заходів до забезпечення
виконання вимог міжнародних нормативних актів і стандартів у сфері
торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних
шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;
10) виконує за дорученням Мінтрансзв'язку функції Морської
адміністрації України та призначеного органу з охорони суден та
портових засобів у випадках, передбачених міжнародними договорами
у сфері торговельного мореплавства;
11) бере в установленому порядку участь у роботі Міжнародної
морської організації, інших міжнародних організацій, діяльність
яких пов'язана з торговельним мореплавством, судноплавством на
внутрішніх водних шляхах та навігаційно-гідрографічним
забезпеченням судноплавства;
12) подає за дорученням Мінтрансзв'язку пропозиції щодо
звільнення у передбачених законодавством випадках торговельних
суден від виконання вимог міжнародних конвенцій та інформує про це
в установленому порядку Міжнародну морську організацію;
13) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів та міжнародних договорів у галузі морського і річкового
транспорту, у сфері торговельного мореплавства, судноплавства на
внутрішніх водних шляхах та навігаційно-гідрографічного
забезпечення судноплавства;
14) вносить в установленому порядку пропозиції
Мінтрансзв'язку стосовно призначення керівних працівників
підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у
галузі морського і річкового транспорту і належать до сфери
управління Мінтрансзв'язку, формування кадрового резерву на посади
керівників, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників зазначених підприємств,
установ та організацій;
15) забезпечує проведення розслідування аварійних подій у
сфері торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх
водних шляхах, проводить аналіз причин, з яких вони сталися, веде
облік таких подій і вживає в установленому порядку заходів до
запобігання їх повторенню;
16) сприяє в межах своїх повноважень розвиткові підприємств
морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління
Мінтрансзв'язку, розширенню їх зовнішньоекономічної діяльності;
17) забезпечує у встановленому законодавством порядку
реалізацію державної політики стосовно державної таємниці,
контроль за її збереженням в Укрморрічфлоті і за дорученням
Мінтрансзв'язку на підприємствах, в установах та організаціях, що
провадять діяльність у галузі морського і річкового транспорту;
18) організовує в межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності зазначених
підприємств, установ та організацій;
19) здійснює відповідно до законодавства інші функції.
5. Укрморрічфлот має право:
1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
3) утворювати за погодженням з Міністром транспорту та
зв'язку в межах граничної чисельності працівників Укрморрічфлоту
свої територіальні органи;
4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
6. Посадові особи Укрморрічфлоту, його територіальних
органів, уповноважені здійснювати заходи з державного нагляду
(контролю) у сфері забезпечення безпеки судноплавства, мають право
у встановленому законодавством порядку:
проводити перевірку підприємств, установ та організацій, що
провадять діяльність у галузі морського і річкового транспорту, у
сфері торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх
водних шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення
судноплавства;
проводити огляд українських та іноземних суден, що
перебувають у територіальному морі, внутрішніх водах, на
внутрішніх водних шляхах, у морських і річкових портах України, з
метою перевірки додержання вимог законодавства та міжнародних
договорів України стосовно забезпечення безпеки судноплавства;
складати акти та приписи про усунення порушень вимог
міжнародних договорів України, нормативних актів з питань безпеки
судноплавства, розглядати справи і складати протоколи про
адміністративні правопорушення, накладати адміністративні
стягнення;
видавати розпорядження про усунення порушення вимог
нормативних актів з питань безпеки судноплавства та міжнародних
договорів України;
забороняти в установленому порядку експлуатацію суден, інших
транспортних засобів, споруд, устатковання, що використовуються у
галузі морського і річкового транспорту, надання послуг і
виконання робіт, якщо це створює загрозу життю та здоров'ю людей,
до усунення порушення вимог законодавства і міжнародних договорів
України стосовно забезпечення безпеки судноплавства.
7. Укрморрічфлот видає накази організаційно-розпорядчого
характеру з питань, що належать до його компетенції.
Рішення Укрморрічфлоту з питань безпеки на морському і
річковому транспорті, у сфері торговельного мореплавства,
судноплавства на внутрішніх водних шляхах та
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, видані в
межах його повноважень, є обов'язковими для виконання посадовими
особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності, капітанами українських суден, а також капітанами
іноземних суден, що перебувають у територіальному морі, внутрішніх
водах, на внутрішніх водних шляхах, у морських і річкових портах
України, судноводіями маломірних (малих) і прогулянкових суден,
фізичними особами.
8. Укрморрічфлот виконує свої повноваження безпосередньо і
через територіальні органи, а також в установленому
Мінтрансзв'язку порядку через підприємства, установи та
організації, що провадять діяльність у галузі морського і
річкового транспорту і належать до сфери управління зазначеного
Міністерства.
9. Укрморрічфлот очолює голова, який за посадою є заступником
Міністра транспорту та зв'язку. Голову Укрморрічфлоту призначає на
посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням
Міністра транспорту та зв'язку.
Голова Укрморрічфлоту, що за посадою є членом Колегії
Мінтрансзв'язку, має чотирьох заступників, у тому числі одного
першого заступника та заступника - Головного державного інспектора
з безпеки судноплавства, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра транспорту та зв'язку.
10. Голова Укрморрічфлоту:
здійснює керівництво його діяльністю;
несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів
України і Міністром транспорту та зв'язку за виконання покладених
на Укрморрічфлот завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів, інших працівників Укрморрічфлоту, крім
своїх заступників та керівників територіальних органів;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками
структурних підрозділів та територіальних органів Укрморрічфлоту,
визначає ступінь їх відповідальності;
приймає рішення про заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності керівників структурних
підрозділів, інших працівників Укрморрічфлоту, крім своїх
заступників та керівників територіальних органів;
подає Міністрові транспорту та зв'язку пропозиції щодо
призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників,
керівників територіальних органів Укрморрічфлоту, а також
керівників підприємств, установ та організацій, що провадять
діяльність у сфері морського і річкового транспорту і належать до
сфери управління Мінтрансзв'язку, укладення та розірвання
контрактів з ними;
вносить Міністрові транспорту та зв'язку пропозиції щодо
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх
заступників, керівників територіальних органів Укрморрічфлоту,
підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність у
сфері морського і річкового транспорту і належать до сфери
управління Мінтрансзв'язку;
затверджує положення про територіальні органи та структурні
підрозділи Укрморрічфлоту, посадові інструкції його працівників;
підписує накази Укрморрічфлоту, організовує перевірку їх
виконання;
здійснює інші функції відповідно до законодавства.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Укрморрічфлоту, обговорення найважливіших напрямів
діяльності та розвитку морського і річкового транспорту,
торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних
шляхах та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства в
Укрморрічфлоті утворюється колегія у складі голови Укрморрічфлоту,
заступників голови, керівників територіальних органів і
структурних підрозділів.
До складу колегії можуть включатися в установленому порядку
інші особи.
Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та
зв'язку.
Рішення колегії вводяться в дію наказами Укрморрічфлоту.
12. В Укрморрічфлоті можуть утворюватися науково-технічна
рада, рада з питань безпеки судноплавства, робочі групи, комісії,
інші дорадчі та консультативні органи.
Склад зазначених органів і положення про них затверджує
голова Укрморрічфлоту.
13. Граничну чисельність працівників Укрморрічфлоту в межах
граничної чисельності працівників Мінтрансзв'язку, визначеної
Кабінетом Міністрів України, затверджує за поданням голови
Укрморрічфлоту Міністр транспорту та зв'язку.
14. Структуру Укрморрічфлоту затверджує його голова за
погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.
15. Штатний розпис і кошторис Укрморрічфлоту затверджує його
голова за погодженням з Міністром транспорту та зв'язку і
Мінфіном.
16. Фінансування Укрморрічфлоту здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету в межах коштів, передбачених на
утримання Мінтрансзв'язку.
Умови оплати праці працівників Укрморрічфлоту визначаються
Кабінетом Міністрів України.
17. Працівники Укрморрічфлоту мають посвідчення,
забезпечуються форменим одягом, зразки і порядок видачі яких
затверджуються в установленому законодавством порядку.
18. Укрморрічфлот є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 227
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 204
( 204-97-п )
і від 26 лютого 2000 р. N 403
( 403-2000-п )

1. У пункті 2 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням
безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 204 ( 204-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 11, с. 85; 1998 р.,
N 52, ст. 1953; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 52, ст. 3452;
2005 р., N 52, ст. 3335), слово "Держфлотінспекцією" замінити
словом "Укрморрічфлотом".
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних
органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх
обслуговують" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 339;
2001 р., N 20, ст. 851; 2006 р., N 46, ст. 3081; 2007 р., N 73,
ст. 2719; 2008 р., N 26, ст. 823):
1) позицію:
"Міністерство 926 - 586"
транспорту
та зв'язку
замінити такою позицією:
"Міністерство 1291****************************** - 749";
транспорту
та зв'язку
2) доповнити додаток такою виноскою:
"****************************** Після набрання чинності
законом про внесення відповідних змін до Державного бюджету
України на 2009 рік або з 1 січня 2010 року.".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 227
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня
1998 р. N 2098 ( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства
України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1953).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня
2000 р. N 584 ( 584-2000-п ) "Про утворення Державного
департаменту морського і річкового транспорту" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 13, ст. 530).
3. Пункт 24 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 1, ст. 4).
4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня
2002 р. N 921 ( 921-2002-п ) "Про формений одяг та знаки
розрізнення працівників морського і річкового транспорту"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1279).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р.
N 1583 ( 1583-2002-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 44, ст. 2012).
6. Пункт 27 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).
7. Абзац шостий постановляючої частини постанови Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 953 ( 953-2006-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 1998 р. N 2098" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 28, ст. 2017).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р.
N 49 ( 49-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Державний
департамент морського і річкового транспорту" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 12, ст. 305).вгору