Документ 225-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - 115-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 225
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 115 ( 115-2013-п ) від 13.02.2013 }
Про порядок повідомної реєстрації галузевих
і регіональних угод, колективних договорів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 819 ( 819-96-п ) від 20.07.96 )

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та статті 29 Декрету Кабінету Міністрів України від 31
грудня 1992 р. N 23-92 "Про оплату праці" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок повідомної реєстрації
галузевих і регіональних угод, колективних договорів (додається). Доручити Міністерству праці давати роз'яснення щодо
застосування цього Положення.
2. Міністерству праці разом з іншими центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади здійснювати контроль
за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних
договорів чинному законодавству та генеральній угоді, а у разі
виявлення порушень вживати необхідних заходів у межах наданих
повноважень.
3. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України з участю Міністерства праці та Верховного Суду визначити в
місячний термін порядок і термін зберігання автентичних копій
зареєстрованих галузевих і регіональних угод, колективних
договорів.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів від 15 березня 1993 р. N 192 ( 192-93-п ) "Про порядок
реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод" (ЗП України,
1993 р., N 9, ст.167).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 225
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок повідомної реєстрації галузевих
і регіональних угод, колективних договорів
1. Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ) галузева і регіональна угоди (далі -
угоди) підлягають повідомній реєстрації в Мінпраці, а колективний
договір - районними державними адміністраціями, районними у містах
Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими
комітетами сільських, селищних та міських Рад. ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 819
( 819-96-п ) від 20.07.96 ) Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться
з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час
розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть
виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів)
уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність
примірників і копії, поданих на реєстрацію.
2. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію
сторонами, які їх підписали, в трьох примірниках (перший, другий і
копія).
3. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію,
повинні: а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод
більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що
перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали; б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо
надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних
пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємств, установ,
організацій, галузі, місцевого бюджету тощо; в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися
за загальними нормами правопису.
4. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію
подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також
інформація про склад повноважних представників сторін, які брали
участь у колективних переговорах.
5. Під час реєстрації угоди, колективного договору відповідні
реєструючі органи на примірниках і копії роблять напис за
встановленим зразком (додаток N 1) та відповідний запис в реєстрі
(додаток N 2).
6. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому
разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди,
колективного договору не будуть автентичними.
7. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня
одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня
після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації
перший і другий примірники угоди, колективного договору
повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих
документів зберігається реєструючим органом.
8. Інформація про повідомну реєстрацію угод, колективних
договорів публікується в офіційному виданні відповідного
реєструючого органу.
9. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного
договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку,
встановленому цим Положенням.
10. У разі копіювання та опублікування тексту угоди,
колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер
і дата їх реєстрації.
Додаток N 1
до Положення про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних
угод, колективних договорів

НАПИС
про повідомну реєстрацію галузевої, регіональної
угоди, колективного договору
Зареєстровано ___________________________________________________
(реєструючий орган) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва угоди, договору)
між _____________________________________________________________
(сторони, які уклали угоду, договір) _________________________________________________________________
Реєстровий номер ________________ від "___" ____________ 199__ р.
Примітка або рекомендації реєструючого органу ___________________ _________________________________________________________________
Керівник реєструючого
органу _______________ ____________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.

Додаток N 2
до Положення про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних
угод, колективних договорів

РЕЄСТР
галузевих, регіональних угод, колективних договорів
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Дата |Орган,|Назва |Тер- |Дата |Реєст-|Дата |Дата |При- пп|над- |що |доку- |мін, |реє- |ровий |повер-|опублі- |мітка |ход- |надіс-|мента;|на |стра-|номер |нення |кування | |ження |лав |сторо-|який |ції | |зареє-|інформа-| |доку- |доку- |ни які|укла-| | |стро- |ції в | |мента;|мент |його |дено | | |ваного|офіцій- | |вхід- | |підпи-|доку-| | |доку- |ному | |ний | |сали; |мент | | |мента;|виданні | |номер | |дата | | | |вихід-|про | | | |укла- | | | |ний |реєстра-| | | |дення;| | | |номер |цію до- | | | |вихід-| | | | |кумента | | | |ний | | | | | | | | |номер | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————вгору