Документ 207/2008-рп, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2008

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених

Відповідно до Указів Президента України від 9 квітня
2002 року N 315 ( 315/2002 ) та від 24 грудня 2002 року N 1210
( 1210/2002 ) призначити гранти Президента України таким молодим
ученим:
АЛЕКСАНДРОВІЙ Олені Станіславівні - 1978 року народження,
кандидатові філософських наук, доцентові Запорізького
національного університету для проведення наукового дослідження
"Взаємодія конкуренції і партнерства як універсальний принцип
суспільного розвитку (в контексті дослідження проблем національної
безпеки)"
БАКЛАНОВУ Олексію Володимировичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія"
для проведення наукового дослідження "Розроблення, виготовлення і
установка на телескопі (2,6 метра) фотополяризаційного пристрою
для реєстрації астероїдів, що зближаються із Землею, компонентів
космічного сміття і швидкоперемінних зірок"
БАШУЦЬКІЙ Уляні Богданівні - 1978 року народження,
кандидатові сільськогосподарських наук, старшому викладачеві
Національного лісотехнічного університету України для проведення
наукового дослідження "Фітомеліорація породних відвалів шахт
Червоноградського гірничопромислового району"
БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні - 1974 року народження,
кандидатові педагогічних наук, докторантові Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова для проведення
наукового дослідження "Теоретико-методичні основи позашкільної
освіти в Україні"
БІРЮКОВУ Олексію Борисовичу - 1980 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Донецького національного
технічного університету для проведення наукового дослідження
"Ресурсоенергозберігаюча технологія високошвидкісного розливання
сталі"
БОВГИРІ Олегу Вікторовичу - 1977 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, асистентові Львівського національного
університету імені Івана Франка для проведення наукового
дослідження "Зонно-енергетична структура та оптоелектронні
параметри об'ємних і нанорозмірних кристалів на основі сполук
галогенідів індію і талію"
БОГУСЛАВСЬКОМУ Андрію Юрійовичу - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, доцентові Херсонського державного
університету для проведення наукового дослідження "Вплив різних
блокаторів відкриття мітохондріальної пори на функціональний стан
серця"
БРОВЧЕНКУ Ігорю Олександровичу - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту проблем математичних машин та систем Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Чисельне негідростатичне моделювання струменів і гравітаційних
течій та його застосування для розв'язання проблем прибережної
гідродинаміки"
ВІЗНЯКУ Руслану Івановичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Української державної академії
залізничного транспорту для проведення наукового дослідження
"Підвищення ефективності взаємодії залізничного і морського
транспорту в умовах міжнародних поромних перевезень"
ВОЙТЮКУ Богдану Юрійовичу - 1979 року народження, кандидатові
біологічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Розроблення системи екологічного аналізу загроз
біорізноманіттю об'єктів природно-заповідного фонду України від
чужинних інвазійних рослин"
ВОРОБЦЮ Дмитру Зіновійовичу - 1980 року народження,
кандидатові медичних наук, старшому лаборантові Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького для
проведення наукового дослідження "Молекулярні механізми патогенезу
еректильної дисфункції судинного та ендокринного генезу у
чоловіків"
ГАЛУЗІ Олексію Анатолійовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
електрофізики і радіаційних технологій Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Вплив режимів
термічної обробки на радіаційну стійкість і ресурс сталей,
титанових сплавів та інших перспективних матеріалів для ядерної
енергетики і радіаційних технологій"
ҐАНДЖІ Івану Сергійовичу - 1978 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
фізики Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Сильнонелінійні хвилі на поверхні рідини"
ГЛАВАЦЬКОМУ Іллі Миколайовичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова Національної академії
наук України для проведення наукового дослідження "Сплави на
основі Ni-Mn-Gа з гігантською надпружністю та магнітопружністю для
нового класу функціональних матеріалів"
ГОРБАНЮ Валерію Віталійовичу - 1977 року народження,
кандидатові біологічних наук, доцентові Запорізького національного
університету для проведення наукового дослідження
"Санітарно-епідеміологічне значення кровососних членистоногих
заплавних дібров степового Придніпров'я"
ГРИЦЬКИХ Ігорю Володимировичу - 1978 року народження,
кандидатові історичних наук, докторантові Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Еволюція міжнародних економічних систем і
трансформації політичних режимів"
ДЕРЕЦЬ Вікторії Анатоліївні - 1979 року народження,
кандидатові юридичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Удосконалення інституційних засад щодо правового забезпечення
системи органів виконавчої влади"
ДОВГАНЮКУ Володимиру Васильовичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для
проведення наукового дослідження "Високороздільна рентгенівська
дифрактометрія монокристалів Cz-Si після радіаційного опромінення
високоенергетичними електронами та гамма-променями"
ДОРОШЕНКО Ірині Юріївні - 1979 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Київського національного університету імені Тараса Шевченка для
проведення наукового дослідження "Специфіка міжмолекулярної
взаємодії в спиртових нанокластерах"
ДОРОЩУКУ Володимиру Олександровичу - 1978 року народження,
кандидатові хімічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Міцелярно-екстракційне концентрування
суперекотоксикантів фазами неіонних поверхнево-активних речовин
при температурі помутніння"
ЗАКОРІ Севастяну Анатолійовичу - 1980 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові
Національного авіаційного університету для проведення наукового
дослідження "Розроблення методів та алгоритмів розпізнавання та
аналізу групових конфліктних ситуацій для систем організації
повітряного руху на довільних маршрутах"
ЗВІРКО Ользі Іванівні - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного
інституту імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України
для проведення наукового дослідження "Оцінювання експлуатаційної
деградації сталей магістральних нафтопроводів та розроблення
рекомендацій щодо запобігання руйнуванню їх особливо
відповідальних ділянок"
ІВАНОВІЙ Наталії Миколаївні - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту математики Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Закони збереження та точні
розв'язки багатовимірних систем математичної фізики"
ІВАСІВУ Володимиру Васильовичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Національного університету "Львівська політехніка" для проведення
наукового дослідження "Розроблення нового екологічно безпечного
енерго- та ресурсозберігаючого методу одержання метилвінілкетону"
КАЛЬЧЕНКУ Володимиру Віталійовичу - 1974 року народження,
докторові технічних наук, професорові Чернігівського державного
технологічного університету для проведення наукового дослідження
"Наукові основи ефективного шліфування із схрещеними осями
абразивного інструмента та оброблюваної деталі"
КОСТАЩУКУ Івану Івановичу - 1981 року народження, кандидатові
географічних наук, асистентові Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового
дослідження "Етнорелігійна організація населення України"
КРУГЛЯК Мирославі Іванівні - 1981 року народження,
кандидатові філософських наук, асистентові Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана для
проведення наукового дослідження "Наближення методологічних засад
природничого і соціогуманітарного знання"
КУЛИКУ Олексію Михайловичу - 1972 року народження, докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту математики Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Локальний та асимптотичний
аналіз систем, що перебувають під впливом складних стохастичних
збурень"
КУЧУКУ Андріану Володимировичу - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Нанокомпозитні тонкі плівки в металізації
напівпровідникових приладів на основі нітриду галію та карбіду
кремнію для високопотужної електроніки"
ЛОБОДІ Андрію Володимировичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Одеського
державного екологічного університету для проведення наукового
дослідження "Розвиток нових високоточних методів розрахунку
елементарних атомних процесів, включаючи процеси у полі лазерного
випромінювання, та нових оптимальних технологічних схем лазерного
розділення ізотопів"
ЛУКАШ Тетяні Олександрівні - 1980 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
молекулярної біології і генетики Національної академії наук
України для проведення наукового дослідження "Шапероноподібні
властивості фактора елонгації трансляції 1A (eEF1A) ссавців"
ЛЯПУНОВУ Олександру Юрійовичу - 1978 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Дослідження впливу природи ароматичних фрагментів і довжини
поліетерних ланцюжків, що їх з'єднують, на структуру і
стабільність трансляційних ізомерів [2] катенанів"
МАКОТІ Оксані Іванівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, старшому інженерові Національного університету
"Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження
"Дослідження механізму дії нанокаталізаторів в реакції
епоксидування олефінів"
МАКСИМЕНКУ Сергію Івановичу - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
математики Національної академії наук України для проведення
наукового дослідження "Деформації гладких відображень"
МИСЬ Оксані Григорівні - 1978 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту фізичної оптики для проведення наукового дослідження
"Нові високоефективні електрогіраційні матеріали на основі
сегнетоелектриків-напівпровідників сімейства Sn2PS6xSe6(1-x) для
застосування в оптоелектроніці"
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної
академії наук України для проведення наукового дослідження
"Дослідження механізмів локального п'єзоелектричного відгуку
полярно-активних наноструктур"
МУЗИЦІ Денису Васильовичу - 1977 року народження, кандидатові
ветеринарних наук, старшому науковому співробітникові
Національного наукового центру "Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини" Української академії аграрних
наук для проведення наукового дослідження "Епізоотологічний
моніторинг високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби у
мігруючих та колоніальних птахів Азово-Чорноморського регіону
України"
МУСІЄНКУ Максиму Павловичу - 1976 року народження, докторові
технічних наук, професорові Черкаського державного технологічного
університету для проведення наукового дослідження "Розроблення
фундаментальних основ створення автономних малогабаритних
енергонезалежних джерел напруги на основі п'єзоелектричних
елементів"
МУХІНІЙ Марині Петрівні - 1979 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету
для проведення наукового дослідження "Методологія управління та
навігації мобільних автономних наземних роботів"
НАДЮКУ Зіновію Олександровичу - 1975 року народження,
кандидатові наук з державного управління, докторантові Класичного
приватного університету для проведення наукового дослідження
"Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні"
НАУМОВУ Олександру Борисовичу - 1975 року народження,
докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Херсонського
національного технічного університету для проведення наукового
дослідження "Розроблення ефективної стратегії розвитку текстильної
промисловості та її сировинної бази"
НОВОМЛИНЦЮ Олегу Олександровичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Чернігівського державного
технологічного університету для проведення наукового дослідження
"Розроблення нового способу дифузійного зварювання через
нанорозмірні сублімовані прошарки"
ОКАЗ Лемарі Сергіївні - 1974 року народження, кандидатові
філологічних наук, докторантові Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського для проведення наукового
дослідження "Кримськотатарське просте речення, його склад та
типологія"
ОНОПРІЄНКУ Михайлу Валентиновичу - 1980 року народження,
кандидатові філософських наук, науковому співробітникові Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені
Г.М. Доброва Національної академії наук України для проведення
наукового дослідження "Методичні підходи до визначення
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі
прогнозно-аналітичних досліджень"
ОСТАПЕНКО Олені Валентинівні - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
для проведення наукового дослідження "Оптимальне керування
мірозначними марковськими процесами"
ОСТАПЧУКУ Олександру Володимировичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого
університету для проведення наукового дослідження "Розроблення
методів і засобів компенсації складових струму однофазного
замикання на землю в електронних мережах кар'єрів"
ОСТАФІЙЧУКУ Ярославу Васильовичу - 1974 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Ради по вивченню
продуктивних сил України Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Потенціал сфери послуг у
стимулюванні розвитку регіонів шляхом формування міжрегіональних
науково-освітньо-виробничих кластерів з урахуванням принципу
поляризованого просторового розвитку"
ПОВОРОЗНИКУ Василю Орестовичу - 1980 року народження,
кандидатові економічних наук, доцентові Українського державного
університету фінансів та міжнародної торгівлі для проведення
наукового дослідження "Інституційна структура економіки України:
особливості та шляхи удосконалення"
ПОТАБЕНКО Марії Володимирівні - 1976 року народження,
кандидатові соціологічних наук, докторантові Інституту
агроекології Української академії аграрних наук для проведення
наукового дослідження "Розроблення методології еколого-економічної
оцінки ефективності впровадження системи екологічного менеджменту
в аграрне виробництво України"
ПРОЦАХ Наталії Петрівні - 1977 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача
Національної академії наук України для проведення наукового
дослідження "Дослідження розв'язності мішаних задач для нелінійних
ультрапараболічних рівнянь та властивостей їх розв'язків"
РАКУШЕВУ Михайлу Юрійовичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові
Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова
Національного авіаційного університету для проведення наукового
дослідження "Збіжність методу диференціально-тейлорівських
перетворень при розв'язку диференційних рівнянь"
РОНТУ Андрію Миколайовичу - 1973 року народження, докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту математики Національної академії наук України для
проведення наукового дослідження "Дослідження розв'язності
нелокальних крайових задач для функціонально-диференціальних
рівнянь"
СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Моделі і методи оптимізації некласичних
лінійних розподілених систем"
СМИНТИНІ Олені Валентинівні - 1972 року народження, докторові
історичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова для проведення наукового
дослідження "Дослідження динаміки систем культурного освоєння
життєвого простору Північно-Західного Причорномор'я на рубежі
плейстоцену - голоцену"
СОТНИК Ірині Миколаївні - 1977 року народження, кандидатові
економічних наук, доцентові Сумського державного університету для
проведення наукового дослідження "Формування еколого-економічного
механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до
інформаційного суспільства"
СТАСЕВИЧ Марині Володимирівні - 1980 року народження,
кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного
університету "Львівська політехніка" для проведення наукового
дослідження "Розроблення нових конкурентоздатних антимікробних,
фунгіцидних субстанцій та регуляторів росту рослин на основі
тіопохідних нафтохінону"
СТЕПАНЮКУ Ярославу Васильовичу - 1978 року народження,
кандидатові біологічних наук, доцентові Волинського національного
університету імені Лесі Українки для проведення наукового
дослідження "Дослідження морфогенезу вомероназального органу та
нюхового епітелію у земноводних"
СТУПАКУ Денису Олеговичу - 1975 року народження, кандидатові
технічних наук, докторантові Черкаського державного технологічного
університету для проведення наукового дослідження "Розроблення
технології комплексної електроерозійно-електролітно-плазмової
обробки"
ТАЛАНІНУ Віталію Ігоровичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Класичного
приватного університету для проведення наукового дослідження
"Розроблення фізичних засад і технічного рішення способу
вирощування з розплаву бездислокаційних монокристалів кремнію без
вакансійних мікропор"
ТАРАСЕВИЧ Юлії Ярославівні - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Сумського
державного університету для проведення наукового дослідження
"Розроблення імовірнісного методу розрахунку характеристик системи
"ротор - опори - ущільнення" з метою підвищення надійності та
економічності відцентрових машин"
ТАРНАВСЬКОМУ Андрію Богдановичу - 1980 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому інженерові Національного
університету "Львівська політехніка" для проведення наукового
дослідження "Розроблення нових функціоналізованих матеріалів з
унікальними властивостями на основі сумішей поліамідів з
полівінілпіролідоном"
ТКАЧОВУ Роману Павловичу - 1978 року народження, кандидатові
хімічних наук, доцентові Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження
"Розроблення нових методів синтезу 4-незаміщених халькогеноамідів
нікотинової кислоти"
УШЕНКУ Юрію Олександровичу - 1980 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича для проведення
наукового дослідження "Лазерна поляризаційна фракталометрія
двопроменезаломлюючих біологічних нанокристалів"
ХАРЧЕНКУ Дмитру Олеговичу - 1972 року народження, докторові
фізико-математичних наук, професорові Сумського державного
університету для проведення наукового дослідження "Динаміка
процесів упорядкування у нерівноважних системах"
ЧУЙКУ Олексію Сергійовичу - 1980 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, доцентові Слов'янського державного
педагогічного університету для проведення наукового дослідження
"Дослідження імпульсне збурених крайових задач для систем
звичайних диференціальних рівнянь"
ШАХНОВСЬКОМУ Аркадію Маркусовичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
для проведення наукового дослідження "Проектування технологічних
схем водного господарства промислового підприємства"
ШЕВЧЕНКУ Сергію Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові геологічних наук, доцентові Національного гірничого
університету для проведення наукового дослідження "Реалізація
потенціалу запасів коштовного каміння України на базі їх
геолого-економічної оцінки"
ШИГУН Марії Михайлівні - 1978 року народження, кандидатові
економічних наук, докторантові Житомирського державного
технологічного університету для проведення наукового дослідження
"Розроблення моделі розвитку національного бухгалтерського обліку
в системі управління підприємством в новій економіці України"
ШУБІНІЙ Тетяні Євгенівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, докторантові Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут" для проведення
наукового дослідження "Розроблення нових асиметричних
каталізаторів на основі похідних адамантану"
ЩЕРБОВСЬКИХ Сергію Володимировичу - 1980 року народження,
кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету
"Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження
"Прогнозування параметрів моделей відмов на основі планів
тестування NUT та NRT"
ЩОБАК Наталії Миколаївні - 1979 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, асистентові Ужгородського національного
університету для проведення наукового дослідження "Дослідження
нелінійних крайових задач з параметрами для систем звичайних
диференціальних рівнянь".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 26 червня 2008 року
N 207/2008-рпвгору