Документ 195-IV, попередня редакція — Редакція від 14.01.2003, підстава - 347-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
про оподаткування, виробництво та обіг
підакцизних товарів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 50, ст.365 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 347-IV ( 347-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст. 50 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180;
2001 р., N 4, ст. 18, N 24, ст. 125):
1) у статті 1:
цифри та слова
"2207 Спирт етиловий 16 грн. за
неденатурований із 1 л 100-
вмістом спирту не відсоткового
менш як 80 відсотків спирту
об'єму; спирт
етиловий та інші
спиртні напої,
денатуровані,
будь-якої міцності (з
урахуванням статті
6 цього Закону)

2208 (крім Спирт етиловий 16 грн. за
2208 10 900 неденатурований із 1 л 100-
- тільки вмістом спирту менш відсоткового
спирт як 80 відсотків спирту"
коньячний) об'єму, міцні спиртні
напої, лікери та інші
алкогольні напої,
складові спиртові
напівфабрикати, що
використовуються для
виготовлення напоїв
(з урахуванням статті
6 цього Закону)
замінити цифрами та словами
"2207 Спирт етиловий 17,4 грн.
неденатурований із за 1 л 100-
вмістом спирту не відсоткового
менш як 80 відсотків спирту
об'єму; спирт
етиловий та інші
спиртні напої,
денатуровані,
будь-якої міцності

2208 (крім Спирт етиловий 17,4 грн.
2208 10 900 неденатурований із за 1 л 100-
- тільки вмістом спирту менш відсоткового
спирт як 80 відсотків спирту";
коньячний) об'єму, міцні спиртні
напої, лікери та інші
алкогольні напої,
складові спиртові
напівфабрикати, що
використовуються для
виготовлення напоїв
2) у статті 1 слова "Інші сусла виноградні (у тому числі
коньячні і шампанські виноматеріали)" замінити словами "Тільки
коньячні і шампанські виноматеріали для виробництва коньячного
спирту, шампанських та ігристих вин", а слова "(з урахуванням
статті 4 цього Закону)" виключити;
3) у статті 2 абзац третій виключити;
4) статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується
закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення
лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних
досліджень та виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності
для виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн.
за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Встановити на спирт етиловий, що використовується
виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для
виготовлення пектину, оцту спиртового, лікарських засобів (у тому
числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім
лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в
розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Встановити тимчасово до 1 січня 2005 року на спирт етиловий
денатурований (спирт технічний), що використовується для
виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом
Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн.
за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Встановити на спирт етиловий, що використовується
підприємствами первинного виноробства для виготовлення
виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, ставку
акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового
спирту.
До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької
діяльності для виготовлення товарів, визначених цією статтею,
видається податковий вексель, авальований банком, на суму
акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що
отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між
повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена
чинним законодавством, та ставкою 2,0 грн. за 1 літр
100-відсоткового спирту.
Строк, на який видається авальований податковий вексель, не
може перевищувати 90 календарних днів.
Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання
спирту етилового.
Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є
виробником товарів, визначених цією статтею.
Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем.
За користування податковим векселем не нараховуються відсотки
або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів
векселів.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця.
Податковий вексель вважається погашеним у разі
документального підтвердження факту використання спирту етилового
на виготовлення товарів, визначених цією статтею.
У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у
визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У
цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і
підлягає погашенню у встановленому законом порядку.
Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що
видаються до отримання спирту етилового, який використовується на
виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Установити, що парфумерні рідини упаковуються у флакони
об'ємом не більше 255 куб. см";
5) статті 4, 5, 6 та 7-1 виключити;
6) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. У разі нецільового використання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового або спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) з таких суб'єктів справляється
штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів
використаного не за призначенням спирту етилового або спирту
етилового денатурованого (спирту технічного) та ставки акцизного
збору, передбаченої статтею 1 цього Закону, збільшеної
в 1,5 раза".
2. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного
мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52,
ст. 464; 2000 р., N 19, ст. 145, N 24, ст. 181, N 27, ст. 214,
N 38, ст. 320, N 43, ст. 372; 2001 р., N 24, ст. 125):
1) у статті 1:
цифри та слова
"2203 00 Пиво солодове 0,14 грн. за 1 л"
замінити цифрами та словами
"2203 00 Пиво солодове 0,23 грн. за 1 л";
цифри та слова
"2710 00 330 Тільки бензини 20 євро за 1000
2710 00 350 моторні сумі- кг"
шеві з вмістом
не менше
5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок
А-76Ек, А-80Ек,
А-92Ек, АІ-93Ек,
А-95Ек, А-98Ек
замінити цифрами і словами
"2710 00 330 Тільки бензини 30 євро за 1000
2710 00 350 моторні (ГСТУ кг";
320.00149943.015-2000)
сумішеві з
вмістом не менш
як 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок за ТУУ
30183376.001 або
етил-трет-бутило-
вого ефіру
(ЕТБЕ) А-76Ек,
А-80Ек, А-92Ек,
АІ-93Ек, А-95Ек,
А-98Ек
цифри та слова
"2710 00 330 Бензини 40 євро за 1000
2710 00 350 моторні: кг"
А-72, А-76,
А-80, А-90,
А-91, А-92,
АІ-93, А-95,
А-96, А-98 та
бензини мотор-
ні інших марок
замінити цифрами і словами
"2710 00 330 Бензини 60 євро за 1000
2710 00 350 моторні: А-72, кг";
А-76, А-80,
А-90, А-91,
А-92, АІ-93,
А-95, А-96,
А-98 та
бензини моторні
інших марок
цифри та слова
"2710 00 610 Важкі дистиляти 10 євро за 1000
2710 00 650 (дизельне кг"
2710 00 690 пальне)
замінити цифрами і словами
"2710 00 610 Важкі дистиляти 30 євро за 1000
2710 00 650 (дизельне кг";
2710 00 690 пальне)
виключити цифри та слова
"7113 Ювелірні вироби 55%";
7114
2) доповнити статтю абзацом такого змісту:
"Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг
застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з
вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних
добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру
(ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом
Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів
виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом
Міністрів України";
3) статті 4, 5, 6 та 7 виключити.
3. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 40, ст. 297; 1997 р., N 45, ст. 287; 1998 р., N 26,
ст. 168; 1999 р., N 4, ст. 34; 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р.,
N 26, ст. 175):
1) у статті 1:
абзаци другий та третій викласти у такій редакції:
"марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються
алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах
підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та
реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору
для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні,
відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків,
затверджених Кабінетом Міністрів України;
плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься
українськими виробниками та імпортерами на покриття витрат держави
на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору і
становить за 1 000 марок акцизного збору: на алкогольні
напої - 25,88 гривні, на тютюнові вироби - 9,12 гривні";
2) частину першу статті 7 доповнити абзацами такого змісту:
"Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного
збору, які відрізняються за дизайном для окремих видів продукції,
визначених Кабінетом Міністрів України. Кожна марка акцизного
збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер та
найменування виду продукції.
Відповідно до місткості тари (посуду) застосовуються марки
акцизного збору з такими позначеннями:
для горілки та лікеро-горілчаних виробів:
0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л,
0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше;
для інших алкогольних напоїв:
0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л,
0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.
Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного
збору.
Кожна марка акцизного збору на тютюнові вироби повинна мати
окремий номер";
3) перше речення абзацу п'ятого частини двадцятої статті 7
виключити.
4. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 1998 р.,
N 26, ст. 158; 1999 р., N 8, ст. 56; 2000 р., N 30, ст. 240;
2002 р., N 26, ст. 175):
1) частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського
засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на
державних підприємствах за наявності у них ліцензій";
2) у статті 11:
а) у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки
(іншого посуду) горілки та лікеро-горілчаних виробів, які
реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача
формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються";
абзац дев'ятий виключити;
абзаци дванадцятий - чотирнадцятий викласти у такій редакції:
"Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону
етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду).
На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка,
або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата
виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на
виробництво.
Розлив горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється
виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки
із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо
оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив горілки
та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у тару (посуд)
місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л,
0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше";
б) у частині другій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки
(іншого посуду) виноробної продукції, яка реалізується через
торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з
чинним законодавством про мови вказуються";
абзац десятий виключити;
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону
етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду). Дата
виготовлення продукції повинна бути зазначена на видимій стороні
етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого
посуду)";
абзац двадцятий викласти у такій редакції:
"Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у
передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні
пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки
або дерева, упаковку типу "Tetra-Pak". Розлив виноробної продукції
здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л,
0,2 л, 0,25 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л,
0,75 л, 1,0 л і більше. Розлив вин виноградних натуральних сухих
здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 100 до 500 л,
виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними
напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо
маркування виноробної продукції не застосовуються";
в) частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
"Встановлені цією статтею вимоги до місткості тари (посуду)
не застосовуються до алкогольних напоїв імпортного виробництва";
3) статтю 15-3 доповнити частиною такого змісту:
"Продаж вин виноградних натуральних сухих спеціалізованими
підприємствами громадського харчування дозволяється здійснювати на
розлив з тари (посуду) місткістю від 100 до 500 л, виготовленої з
матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями";
4) перше речення частини другої статті 16 викласти у такій
редакції:
"Підприємство-товаровиробник самостійно визначає засоби та
форми захисту вироблюваних ним алкогольних напоїв і тютюнових
виробів від фальсифікації (підроблення) і має право ініціативи
контролю щодо фальсифікації власної продукції суб'єктами
підприємницької діяльності та фізичними особами";
5) абзац шостий частини другої статті 17 викласти у такій
редакції:
"оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами без наявності засвідченої постачальником копії
сертифіката відповідності або сертифіката про визнання - 200
відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не
менше 1 700 гривень";
6) частину дев'яту статті 18 доповнити реченням такого
змісту: "Висновки експертно-консультаційної комісії враховуються
Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами
виконавчої влади при розгляді проектів нормативно-правових актів з
питань державного регулювання виробництва та обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року, крім
підпункту 1 пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2004 року,
та підпункту 2 пункту 3, який набирає чинності з 1 липня
2003 року.
2. Встановити, що прийняття органами місцевого самоврядування
(у тому числі Автономної Республіки Крим) рішень щодо повернення
акцизного збору або його частки його платнику (або надання дотацій
з місцевого бюджету, або в інший спосіб), розташованому на
території відповідної територіальної громади, забороняється. У
разі, коли органи місцевого самоврядування приймають рішення
всупереч цьому правилу, суми повернутого акцизного збору або
дотацій (субсидій) підлягають стягненню до Державного бюджету
України за рахунок відповідних місцевих бюджетів у безспірному
порядку.
3. Тимчасово з 1 січня 2003 року до 1 січня 2004 року
встановити на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000)
сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових
кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового
ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек
ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг. ( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 347-IV
( 347-15 ) від 24.12.2002 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 195-IVвгору