Документ 1852-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження Положення про кваліфікаційну
атестацію та кваліфікаційні категорії арбітрів
і класні чини спеціалістів арбітражних судів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 5, ст.43 )

Відповідно до статті 27 Закону Української РСР "Про
арбітражний суд" ( 1142-12 ) Президія Верховної Ради України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційну атестацію та
кваліфікаційні категорії арбітрів і класні чини спеціалістів
арбітражних судів України (додається).
2. Кабінету Міністрів України встановити розміри доплат до
посадових окладів арбітрів і спеціалістів арбітражних судів за
кваліфікаційні категорії, класні чини і вислугу років та ввести їх
в дію з 1 листопада 1991 року.
3. Вищому арбітражному суду України розробити і затвердити
Положення про порядок проведення кваліфікаційної атестації
спеціалістів та інших працівників арбітражних судів, в якому
визначити кваліфікаційні вимоги до них, і Положення про вислугу
років арбітрів та спеціалістів арбітражних судів України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 листопада 1991 року
N 1852-XII
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Президії Верховної Ради України
від 22 листопада 1991 року N 1852-XII
ПОЛОЖЕННЯ
про кваліфікаційну атестацію та кваліфікаційні
категорії арбітрів і класні чини спеціалістів
арбітражних судів України
1. Це Положення визначає порядок і строки проведення
кваліфікаційної атестації арбітрів арбітражних судів України,
порядок утворення і діяльності кваліфікаційної колегії Вищого
арбітражного суду України та присвоєння кваліфікаційних категорій
арбітрам і класних чинів спеціалістам.
2. Відповідно до статті 27 Закону України "Про арбітражний
суд" ( 1142-12 ) голови, заступники голів, арбітри арбітражних
судів України проходять кваліфікаційну атестацію, за результатами
якої їм присвоюється відповідна кваліфікаційна категорія. Кваліфікаційна атестація арбітрів арбітражних судів України
проводиться один раз у п'ять років. В окремих випадках наступна кваліфікаційна атестація може
бути проведена до закінчення п'ятирічного строку, але не раніш як
через два з половиною роки. Для арбітрів, яких вперше призначено на посаду, що потребує
кваліфікаційної атестації, вона проводиться не пізніш як через
шість місяців після призначення.
3. З метою визначення рівня професійної підготовленості
арбітрів Вищого арбітражного суду України, голів, заступників
голів і арбітрів арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних
судів областей та м. Києва утворюється кваліфікаційна колегія.
4. Кваліфікаційна колегія обирається пленумом Вищого
арбітражного суду України строком на п'ять років з числа арбітрів
Вищого арбітражного суду України відкритим голосуванням. Кожна
кандидатура голосується окремо. Кількісний склад кваліфікаційної
колегії визначається пленумом. Голова Вищого арбітражного суду
України та його заступники до складу кваліфікаційної колегії не
входять. Обраними до складу кваліфікаційної колегії вважаються
арбітри, які набрали більшість голосів пленуму Вищого арбітражного
суду України. Голова, заступник голови та секретар кваліфікаційної колегії
обираються пленумом Вищого арбітражного суду України з числа
членів кваліфікаційної колегії відкритим голосуванням.
5. Засідання кваліфікаційної колегії Вищого арбітражного суду
України є правомочним при наявності не менш як двох третин членів
кваліфікаційної колегії.
6. Кваліфікаційна колегія проводить за поданням Голови Вищого
арбітражного суду України кваліфікаційну атестацію арбітрів Вищого
арбітражного суду України, голів, заступників голів арбітражного
суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей, м. Києва і за
поданням голів арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів
областей, м. Києва - кваліфікаційну атестацію арбітрів цих судів. Залежно від рівня професійних знань, стажу і досвіду роботи,
посади, яку займає арбітр, кваліфікаційна колегія приймає одне з
таких рішень: про присвоєння арбітру кваліфікаційної категорії; про присвоєння арбітру більш високої кваліфікаційної
категорії, можливість висунення його на більш високу посаду; про залишення арбітру раніше присвоєної йому категорії.
7. До подання, що направляється до кваліфікаційної колегії
арбітражним судом Кримської АРСР, арбітражними судами областей, м.
Києва, додаються документи, необхідні для атестації.
8. Кваліфікаційна колегія розглядає подання, що надійшли до
неї, не пізніш як у місячний строк з дня їх одержання. Підготовка засідання кваліфікаційної колегії забезпечується
головою або за його дорученням одним із членів кваліфікаційної
колегії. Організаційне забезпечення засідання, ведення протоколу та
оформлення результатів атестації покладається на секретаря
кваліфікаційної колегії.
9. Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні
кваліфікаційної колегії, починається доповіддю головуючого, потім
заслуховуються в індивідуальному порядку арбітри, яких запрошено
на засідання кваліфікаційної колегії, вивчаються необхідні
документи і матеріали. Рішення кваліфікаційної колегії приймається більшістю голосів
її членів. Голосування проводиться за відсутності арбітра, питання
про якого розглядається, і запрошених осіб. Висновок викладається
в письмовій формі з наведенням мотивів і підписується головуючим і
присутніми членами кваліфікаційної колегії.
10. Результати кваліфікаційної атестації повідомляються
арбітру відразу ж після голосування. Висновок на атестованого арбітра долучається до його особової
справи.
11. Висновки кваліфікаційної колегії можуть бути оскаржені до
президії Вищого арбітражного суду України, яка повинна розглянути
скаргу і дати на неї обгрунтовану відповідь у місячний строк.
12. Для арбітрів Вищого арбітражного суду України,
арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей,
м. Києва встановлюються шість кваліфікаційних категорій: Вища кваліфікаційна категорія Перша кваліфікаційна категорія Друга кваліфікаційна категорія Третя кваліфікаційна категорія Четверта кваліфікаційна категорія П'ята кваліфікаційна категорія.
13. Згідно із статтею 36 Закону України "Про арбітражний суд"
( 1142-12 ) спеціалісти арбітражних судів проходять атестацію в
порядку, визначеному президією Вищого арбітражного суду України.
14. Для спеціалістів Вищого арбітражного суду України,
арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей, м.
Києва, які мають юридичну освіту, встановлюються класні чини: Державний радник юстиції 3 класу Старший радник юстиції Радник юстиції Молодший радник юстиції Юрист 1 класу Юрист 2 класу Юрист 3 класу.
15. Голова Вищого арбітражного суду України та його
заступники за посадою є арбітрами вищої кваліфікаційної категорії.
16. Кваліфікаційні категорії присвоюються: перша - третя кваліфікаційні категорії - арбітрам Вищого
арбітражного суду України; перша - п'ята кваліфікаційні категорії - арбітрам
арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей, м.
Києва.
17. Класні чини присвоюються: державний радник юстиції 3 класу, старший радник юстиції -
начальникам управлінь Вищого арбітражного суду України; радник юстиції, молодший радник юстиції - заступникам
начальників управлінь, начальникам відділів, заступникам
начальників відділів, помічникам арбітражних судів; юрист 1-3 класу - головним спеціалістам, провідним
спеціалістам та спеціалістам Вищого арбітражного суду України,
арбітражного суду Кримської АРСР, арбітражних судів областей, м.
Києва.
18. Присвоєння кваліфікаційних категорій арбітрам - членам
кваліфікаційної колегії проводиться пленумом Вищого арбітражного
суду України одночасно з обранням.
19. Арбітрам та спеціалістам, які мають кваліфікаційні
категорії, класні чини та вислугу років, встановлюються доплати до
посадових окладів у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України.вгору