Документ 18/2007-рп, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2007

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених

Відповідно до Указів Президента України від 9 квітня
2002 року N 315 ( 315/2002 ) та від 24 грудня 2002 року N 1210
( 1210/2002 ) призначити гранти Президента України таким молодим
ученим:
АЛЕКСЄЄВУ Сергію Олександровичу - 1976 року народження,
кандидатові хімічних наук, асистентові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового
дослідження "Поруватий кремній з ковалентно-закріпленими
іонообмінними та комплексоутворюючими групами - новий матеріал для
сенсорних технологій"
АНТОНЮКУ Кирилу Анатолійовичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, заступникові директора
Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія"
для проведення наукового дослідження "Фотополяриметричне
дослідження газопилових утворень навколо подвійних зірок"
АРІСТОВУ Михайлу Віталійовичу - 1978 року народження,
кандидатові географічних наук, доцентові Національного авіаційного
університету для проведення наукового дослідження "Аерокосмічний
моніторинг несприятливих та небезпечних природних процесів у
геосистемах та аквасистемах ГЕС Дніпровського каскаду"
БОГДАНОВИЧУ Ростиславу Петровичу -1976 року народження,
кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові Національного
аграрного університету для проведення наукового дослідження
"Розробка шляхів стабілізації гумусного стану та бездефіцитного
балансу гумусу в чорноземних грунтах Правобережного лісостепу
України"
БОЛЯНОВСЬКОМУ Андрію Валентиновичу - 1974 року народження,
кандидатові історичних наук, докторантові Львівського
національного університету імені Івана Франка для проведення
наукового дослідження "Нацистська окупаційна політика і
національний рух опору в Україні (червень 1941-1944рр.)"
ВАКУЛЮК Поліні Василівні - 1978 року народження, кандидатові
технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного
університету "Києво-Могилянська академія" для проведення наукового
дослідження "Розробка мембран з іммобілізованим хітозаном та
дослідження їх антибактеріальних властивостей"
ВИГОВСЬКІЙ Наталії Георгіївні - 1975 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Житомирського
державного технологічного університету для проведення наукового
дослідження "Система господарського контролю: теорія, методологія,
практика"
ВОЛЬЧЕНКУ Дмитру Олександровичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу для проведення
наукового дослідження "Теорія, розрахунок і конструювання нових
типів фрикційних пристроїв бурових лебідок"
ГРИНЕВИЦЬКОМУ Борису Володимировичу - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національного транспортного
університету для проведення наукового дослідження "Розробки
конструкцій та теорії розрахунку нових типів прогонових будов
автодорожніх мостів із застосуванням композитних матеріалів"
ДАЦЮКУ Андрію Михайловичу - 1978 року народження, кандидатові
хімічних наук, вченому секретареві Інституту хімії поверхні НАН
України для проведення наукового дослідження "Роль дефектів
структури вуглецевих матеріалів у формуванні їх магнітних
властивостей"
ДЕМЧЕНКУ Віктору Олексійовичу - 1978 року народження,
кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії
Мелітопольського державного педагогічного університету для
проведення наукового дослідження "Стан іхтіофауни як індикатор
екологічних ризиків у гідроекосистемах України"
ДЗЮБЛЮКУ Олександру Валерійовичу - 1971 року народження,
докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Тернопільського
національного економічного університету для проведення наукового
дослідження "Грошово-кредитний механізм регулятивного впливу на
економіку України у постстабілізаційний період"
ЖАМОЙДІ Олексію Анатолійовичу - 1978 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Донецького державного
університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського для
проведення наукового дослідження "Організація управління
конкурентоспроможністю промислових підприємств"
ЗОЛОТАРЮКУ Ярославу Олександровичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України для
проведення наукового дослідження "Топологічні солітони та їх роль
в транспортних процесах"
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - 1975 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
прикладної математики і механіки НАН України для проведення
наукового дослідження "Математичне моделювання і керування
гібридними механічними системами"
ІВАНОВІЙ Олександрі Вікторівні - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України для проведення
наукового дослідження "Дослідження пекулярних структур та
фотометрія плазмових хвостів комет"
КАБАНОВІЙ Олені Володимирівні - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і
газу для проведення наукового дослідження "Розроблення методу
вимірювання дебіту багатофазних потоків та візуалізація їх
структури засобами комп'ютерної томографії в умовах видобування та
транспортування нафтогазових продуктів"
КОВАЛЕНКУ Андрію Олексійовичу - 1976 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Ради по вивченню
продуктивних сил України НАН України для проведення наукового
дослідження "Регіональне стратегічне планування розвитку
продуктивних сил України"
КОЖЕМ'ЯКУ Андрію Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Вінницького
національного технічного університету для проведення наукового
дослідження "Образний оптико-електронний комп'ютер
око-процесорного типу на систолічних структурах"
КОЗЛОВСЬКОМУ Юрію Михайловичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту фізики конденсованих систем НАН України
для проведення наукового дослідження "Теоретичний аналіз та
формування оптичних зображень в області лінійних канонічних
перетворень"
КОРОВІНУ Олександру Вадимовичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України для
проведення наукового дослідження "Дослідження локальних збуджень
та поверхневих поляритонів у наноструктурах"
КОЧЕВСЬКОМУ Олексію Миколайовичу - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Сумського
державного університету для проведення наукового дослідження
"Чисельне моделювання течій рідин у багатоступеневих занурювальних
свердловинних насосах з метою вдосконалення їх енергетичних
якостей"
КРАМАРЮ Олександру Івановичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Тернопільського
державного технічного університету імені Івана Пулюя для
проведення наукового дослідження "Вплив форми густини електронних
станів на електричні та магнітні властивості вузькозонних
матеріалів"
КРАСОВСЬКІЙ Ользі Володимирівні - 1977 року народження,
кандидатові економічних наук, вченому секретареві Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені
Г.М. Доброва НАН України для проведення наукового дослідження
"Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в
Україні системи венчурного фінансування"
КУЛИКУ Олексію Михайловичу - 1972 року народження, докторові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту математики НАН України для проведення наукового
дослідження "Математичні моделі систем, що перебувають під впливом
складних стохастичних збурень"
ЛАШКО Юлії Анатоліївні - 1976 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту
теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України для
проведення наукового дослідження "Мікроскопічна теорія
багатоканальних ядерних реакцій за участю легких ядер з надлишком
нейтронів"
ЛЕЙБІНІЙ Ользі Володимирівні - 1979 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна для проведення
наукового дослідження "Геометрія і топологія багатовимірних
підмноговидів"
ЛІНЕЦЬКІЙ Марії Василівні - 1976 року народження, кандидатові
біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Роль системи транспорту гамааміномасляної кислоти в
забезпеченні функціональної компетентності сперматозоїдів людини"
ЛОМНИЦЬКІЙ Марті Ігорівні - 1979 року народження, кандидатові
медичних наук, асистентові Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького для проведення наукового
дослідження "Білки-маркери раку яєчника та раку грудної залози у
плазмі крові хворих (клініко-експериментальне дослідження)"
ЛЮТАКУ Ігорю Зіновійовичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу для проведення наукового
дослідження "Розроблення нового методу контролю технічного стану
нафтопроводів та визначення залишкового ресурсу їх роботи"
ЛЯХОВІЙ Олені Анатоліївні - 1976 року народження, кандидатові
хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України для
проведення наукового дослідження "Синтез та зв'язок "структура -
властивості" похідних бензімідазо[1,2-с]хіназоліну як
інтерфероніндукуючих та противірусних лігандів ДНК"
МАРТИНЮКУ Володимиру Петровичу - 1977 року народження,
кандидатові економічних наук, доцентові Тернопільського
національного економічного університету для проведення наукового
дослідження "Система моніторингу економічної безпеки держави"
МАРУЩАКУ Павлу Орестовичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, доцентові Тернопільського державного технічного
університету імені Івана Пулюя для проведення наукового
дослідження "Розробка методу прогнозування залишкового ресурсу
роликів МБЛЗ на стадії зародження та поширення втомних тріщин"
МАЦНЄВУ Андрію Вікторовичу - 1977 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту органічної хімії НАН України для проведення наукового
дослідження "Розробка нових перфтороалкілюючих електрофільних
реагентів, придатних для одержання пестицидів та лікарських
засобів"
МЕЛЬНИК Ользі Григорівні - 1980 року народження, кандидатові
економічних наук, доцентові Національного університету "Львівська
політехніка" для проведення наукового дослідження "Формування
системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів
діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення"
МИКІТЧАКУ Тарасу Ігоровичу - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту екології Карпат НАН України для проведення наукового
дослідження "Різноманіття планктонних ракоподібних як передумова
стабільності водних екосистем високогір'я Українських Карпат та
об'єкт моніторингу"
МИХАЛКІВ Людмилі Миронівні - 1977 року народження,
кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту
фізіології рослин і генетики НАН України для проведення наукового
дослідження "Формування і функціонування симбіотичних систем
люцерни за різного водозабезпечення та розробка способів
підвищення їх ефективності в умовах посухи"
МОРКУН Наталії Володимирівні - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Криворізького технічного
університету для проведення наукового дослідження "Дослідження
процесів розповсюдження об'ємних і поверхневих ультразвукових
хвиль у випадково-неоднорідних гетерогенних середовищах для
розробки методів і засобів контролю характеристик продуктів
збагачення залізної руди"
НЕДУЖКУ Юрію Вікторовичу - 1976 року народження, кандидатові
історичних наук, докторантові Інституту історії України НАН
України для проведення наукового дослідження "Діяльність
української діаспори щодо відродження державної незалежності
України (середина 40-х - початок 90-х років XX ст.)"
НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу - 1974 року народження,
докторові фізико-математичних наук, доцентові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Методи оптимального керування системами із
узагальненою дією"
ОЛІЙНИК Оксані Вікторівні - 1976 року народження, кандидатові
економічних наук, докторантові Житомирського державного
технологічного університету для проведення наукового дослідження
"Теорія та методологія економічного аналізу в контексті нової
парадигми економіки України"
ОРЛОВСЬКОМУ Максиму Олександровичу - 1980 року народження,
кандидатові медичних наук, науковому співробітникові Інституту
фізіології імені О.О. Богомольця НАН України для проведення
наукового дослідження "Молекулярно-фізіологічні та нейроендокринні
механізми нейропротекції гіпокампу шляхом блокади
глюкокортикоїдних рецепторів при експериментальному цукровому
діабеті"
ОСТАПЕНКО Олені Валентинівні - 1974 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
для проведення наукового дослідження "Оптимальне керування
мірозначними марковськими процесами"
ПИСАРЕНКУ Павлу Вікторовичу - 1972 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, деканові Полтавської державної
аграрної академії для проведення наукового дослідження "Наукові
основи агроекологічного районування Полтавської області"
ПІРОЖЕНКО Інні Анатоліївні - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту
технічної теплофізики НАН України для проведення наукового
дослідження "Дослідження явищ нестійкості та турбулентності потоку
рідини в енергоощадних теплотехнологіях методу
дискретно-імпульсного введення енергії"
ПІЧКУРУ Володимиру Володимировичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Дослідження задач практичної стійкості
динамічних систем з багатозначною правою частиною"
ПОБЕРЕЖНОМУ Любомиру Ярославовичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, докторантові Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу для проведення
наукового дослідження "Вплив навколишнього середовища на
деформації та руйнування нафтогазопроводів"
ПРОКОПЕНКО Ользі Володимирівні - 1974 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Сумського державного
університету для проведення наукового дослідження "Формування
механізму управління інноваційним підприємством екологічного
спрямування"
РАСПЕРТОВІЙ Ілоні Володимирівні - 1976 року народження,
кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для проведення
наукового дослідження "Реакційна здатність органічних лігандів у
координаційних сполуках"
РОЗВОДЮКУ Михайлу Петровичу - 1978 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного
технічного університету для проведення наукового дослідження
"Зниження електроспоживання трамваями на маршрутах та підвищення
надійності їх роботи"
САВЧУКУ Віктору Васильовичу - 1973 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту
математики НАН України для проведення наукового дослідження
"Найкращі лінійні методи наближення аналітичних функцій
комплексної змінної"
СИРНИКОВУ Євгену Володимировичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур
імені Б.І. Вєркіна НАН України для проведення наукового
дослідження "Макроскопічні квантові явища при поліморфних
перетвореннях у твердих тілах при низьких температурах"
СЛИВЦІ Наталії Юріївні - 1976 року народження, кандидатові
хімічних наук, старшому викладачеві Волинського державного
університету імені Лесі Українки для проведення наукового
дослідження "Дослідження хемо- і регіоселективності в реакціях
галогенування алкенілзаміщених тіопіримідинів і тіопіримідинонів
залежно від існування кількох алкенільних замісників у
піримідиновому циклі та їх будови"
СМИНТИНІ Олені Валентинівні - 1972 року народження, докторові
історичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного
університету імені І.І. Мечнікова для проведення наукового
дослідження "Екологічні кризи у Північно-Західному Причорномор'ї у
IX-VI тис. до н.е. та їх вплив на палеоісторичні процеси"
СТЕЦИШИНУ Юрію Богдановичу - 1979 року народження,
кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові
Національного університету "Львівська політехніка" для проведення
наукового дослідження "Формування температурочутливих прищеплених
до полімерної поверхні шарів декстрану для контрольованого
вивільнення протеїнів та традиційних ліків"
ТАЛАНІНУ Віталію Ігоровичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Гуманітарного
університету "Запорізький інститут державного та муніципального
управління" для проведення наукового дослідження "Моделювання та
властивості дефектної структури бездислокаційних монокристалів
кремнію"
ТАНАСЮК Юлії Володимирівні - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича для проведення
наукового дослідження "Напівпровідникові матеріали для обробки
квантової інформації та квантових обчислень"
ТИЩЕНКУ Андрію Івановичу - 1976 року народження, кандидатові
фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України для
проведення наукового дослідження "Високоміцна зносо- та
корозійностійка аустенітна сталь із низькою собівартістю для
атомної енергетики та машинобудування"
ТІНЬКОВУ Віталію Олександровичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН
України для проведення наукового дослідження "Розробка нового
покоління діагностики наноматеріалів та наносистем на основі
вторинної електронної емісії"
ТОКОВОМУ Юрію Владиславовичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я.С. Підстригача НАН України для проведення наукового дослідження
"Розвиток аналітичного методу визначення термонапружень у
неоднорідних та термочутливих елементах конструкцій"
ТОРОПІ Ігорю Михайловичу - 1977 року народження, кандидатові
технічних наук, асистентові Національного університету "Львівська
політехніка" для проведення наукового дослідження "Оцінка моделей
тропосферної затримки за точністю визначення координат пунктів з
GPS спостережень"
ФЕДОРЦОВУ Дмитру Георгійовичу - 1978 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для
проведення наукового дослідження "Рентгенівська дифрактометрія
нанорозмірних дефектів у кристалах та багатошарових
гетеросистемах"
ФЕРУКУ Віктору Анатолійовичу - 1977 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому
співробітникові Інституту математики НАН України для проведення
наукового дослідження "Методи дослідження початкової задачі для
функціонально-диференціальних рівнянь"
ФІРСОВУ Сергію Миколайовичу - 1976 року народження,
кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного
університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут" для проведення наукового дослідження "Розробка системи
управління сільськогосподарського безпілотного літального апарата
вертикального зльоту та посадки тороїдального типу з властивостями
активної відмовостійкості"
ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу - 1975 року народження,
кандидатові технічних наук, докторантові Інституту проблем
машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України для проведення
наукового дослідження "Розробка систем комплексного
теплохолодопостачання на базі теплонасосних установок"
ХОДОСОВЦЕВУ Олександру Євгеновичу - 1971 року народження,
докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Херсонського
державного університету для проведення наукового дослідження
"Критико-таксономічне вивчення, інвентаризація та охорона
лишайників півдня України"
ХУДОМУ Олексію Ігоровичу - 1977 року народження, кандидатові
біологічних наук, асистентові Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового
дослідження "Біологічні засади збереження та відтворення вирезуба
Rutilus frisii (Nordmann)"
ЦЕЛЕВИЧ Марті Володимирівні - 1980 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Львівського національного університету імені Івана Франка для
проведення наукового дослідження "Динаміка активності мембранних
АТФаз зародків риб"
ЧЕРПАКУ Владиславу Володимировичу - 1976 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Національного
університету "Львівська політехніка" для проведення наукового
дослідження "Розробка сенсорів фізичних величин на основі
інтегральної та волоконної оптики"
ЧИЖЕВСЬКІЙ Людмилі Віталіївні - 1975 року народження,
кандидатові економічних наук, докторантові Житомирського
державного технологічного університету для проведення наукового
дослідження "Прогноз розвитку бухгалтерського обліку, економічного
аналізу та контролю в умовах нової економіки"
ШИВАНЮКУ Олександру Миколайовичу - 1971 року народження,
докторові хімічних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту органічної хімії НАН України для проведення наукового
дослідження "Самоорганізовані молекулярні капсули як нанореактори
та міжфазові каталізатори"
ШОМАН Ользі Вікторівні - 1973 року народження, кандидатові
технічних наук, докторантові Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" для проведення наукового
дослідження "Теорія узагальнених паралельних множин як основа
геометричного моделювання гетерогенних процесів"
ШУБІНІЙ Тетяні Євгенівні - 1977 року народження, кандидатові
хімічних наук, асистентові Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут" для проведення
наукового дослідження "Розробка методів синтезу потенційних
противірусних лікарських засобів на основі похідних
біцикло[2.2.1]гептану"
ЮРЧЕНКО Марії Юріївні - 1978 року народження, кандидатові
біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту
експериментальної патології, онкології і радіобіології імені
Р.Є. Кавецького НАН України для проведення наукового дослідження
"Ідентифікація ядерних білків, залучених до передачі сигналів
через рецептор CD150"
ЯКИМЕНКУ Костянтину Миколайовичу - 1977 року народження,
кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові
Українського мовно-інформаційного фонду НАН України для проведення
наукового дослідження "Адаптивна система для збереження та обробки
інформаційних ресурсів"
ЯКУШЕНКУ Дмитру Миколайовичу - 1979 року народження,
кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові
Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України для проведення
наукового дослідження "Структурна організація екотонних узлісних
екосистем Українського Полісся"
ЯРОВОМУ Андрію Анатолійовичу - 1979 року народження,
кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Вінницького
національного технічного університету для проведення наукового
дослідження "Інтелектуальна система для ідентифікації плямових
зображень лазерних пучків".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 січня 2007 року
N 18/2007-рпвгору