Документ 176-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 березня 2011 р. N 176-р
Київ
Про схвалення Концепції Державної
цільової оборонної програми будівництва
кораблів класу "корвет" за проектом 58250

1. Схвалити Концепцію Державної цільової оборонної програми
будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250, що
додається.
Визначити Міністерство оборони замовником зазначеної
Програми.
2. Міністерству оборони разом з іншими заінтересованими
центральними органами виконавчої влади розробити та подати у
чотиримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної
цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за
проектом 58250.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 176-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової оборонної програми
будівництва кораблів класу "корвет"
за проектом 58250

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Недостатня кількість та вузька спеціалізація наявних бойових
кораблів не дає змоги Військово-Морським Силам Збройних Сил
(далі - Військово-Морські Сили) виконувати завдання, покладені на
них Законом України "Про основи національної безпеки України"
( 964-15 ) і Воєнною доктриною України ( 648/2004 ), що ставить
під загрозу національну безпеку України та захист її інтересів на
морі, виконання міжнародних зобов'язань щодо боротьби з тероризмом
і функціонування міжнародних інституцій для забезпечення безпеки
на Чорному морі.
З огляду на ситуацію, що склалася, для виконання бойових
завдань необхідно якнайшвидше забезпечити Військово-Морські Сили
універсальними військовими кораблями.
З метою забезпечення національної безпеки і захисту інтересів
держави на морі передбачається утворення трьох повноцінних
з'єднань однорідних сил. Для цього необхідно побудувати 10
військових кораблів класу "корвет" за проектом 58250 (далі -
кораблі).
Враховуючи ресурсні можливості держави на період до 2021
року, передбачається проектування, будівництво та використання за
призначенням лише чотирьох кораблів. Виконання такого завдання
потребує налагодження виробництва складових частин корабля,
організації міждержавної кооперації у постачанні іноземного
корабельного озброєння і технічних засобів, які не виробляються в
Україні, та забезпечення координації діяльності всіх суб'єктів, що
братимуть участь у проектуванні та будівництві кораблів.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Основними причинами виникнення проблеми є:
недостатня кількість кораблів для виконання у повному обсязі
бойових завдань, покладених на Військово-Морські Сили, у тому
числі міжнародних зобов'язань України;
моральна застарілість та зношеність кораблів;
реорганізація та скорочення науково-виробничої бази
будівництва кораблів;
відсутність в Україні промислового потенціалу для виробництва
корабельної зброї;
скорочення інфраструктури для випробувань кораблів;
потреба у вдосконаленні системи проектування і будівництва
кораблів, яка забезпечує регулювання відносин замовника, проектної
організації, підприємств, які здійснюють будівництво і постачають
корабельне озброєння і технічні засоби протягом усього життєвого
циклу кораблів;
відсутність практичного досвіду залучення до виробничої та
науково-технічної кооперації з будівництва кораблів суб'єктів
господарської діяльності іноземних держав.
Необхідність розв'язання проблеми програмним методом
викликана тим, що:
кораблі вперше створюватимуться за вітчизняним проектом;
середньострокові та довгострокові програми розвитку озброєння
і військової техніки та розвитку Збройних Сил повною мірою не
забезпечують розв'язання всіх проблем проектування та будівництва
кораблів;
існує потреба організації довготривалої міжнародної
кооперації та співробітництва з іноземними компаніями протягом
усього життєвого циклу кораблів.
Завдання з реалізації проекту створення кораблів
виконуватимуться різними суб'єктами господарювання та за рахунок
коштів, виділених для виконання різних бюджетних програм, що
вимагає значних координаційних зусиль, прийняття управлінських
рішень на високому державному і міждержавному рівні та
забезпечення єдиного керівництва протягом усього життєвого циклу
кораблів. Високий рівень як внутрішньодержавної, так і міжнародної
кооперації вимагає системного та детального підходу до розв'язання
проблем своєчасного та якісного фінансування, оскільки від цього
залежить виконання підприємствами зовнішньоекономічних договорів
та державних контрактів.
Для розв'язання зазначених проблем необхідно розробити
Державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу
"корвет" за проектом 58250 (далі - Програма).
Мета Програми
Метою Програми є будівництво та використання за призначенням
кораблів, наявність яких у Збройних Силах сприятиме підвищенню
рівня національної безпеки і захисту інтересів держави на морі,
відновленню суднобудівної та суміжних галузей
оборонно-промислового комплексу, а також підвищенню експортного
потенціалу держави у сфері будівництва кораблів та продажу зразків
і комплексів корабельного озброєння і технічних засобів.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Можливі такі варіанти розв'язання проблеми:
модернізація або переобладнання кораблів;
закупівля іноземних кораблів, що перебувають в експлуатації;
закупівля в іноземних компаній нових кораблів відповідного
класу;
проектування та будівництво вітчизняних кораблів за замкненим
циклом;
проектування та будівництво вітчизняних кораблів з
використанням іноземного корабельного озброєння і технічних
засобів, які не виробляються в Україні.
Модернізація або переобладнання кораблів з урахуванням
довгострокової перспективи неможливі через їх вузьку
спеціалізацію, моральну застарілість і зношеність та недостатню
кількість.
Варіант закупівлі іноземних кораблів, що перебувають в
експлуатації, незважаючи на цінову привабливість, має ряд
недоліків, зокрема:
відсутність на міжнародному ринку озброєнь кораблів, що
відповідають встановленим вимогам;
значні витрати на відновлення та пристосування кораблів до
можливості використання їх у Військово-Морських Силах. Як свідчить
досвід Польщі, Румунії та Болгарії, застосування такого варіанта
призвело до витрат, що на 400 відсотків перевищили вартість
кораблів;
вилучення коштів, спрямованих на закупівлю кораблів та їх
забезпечення протягом усього життєвого циклу, з внутрішнього обігу
України;
виникнення проблеми оснащення Військово-Морських Сил новими
кораблями через п'ять - сім років.
Варіант закупівлі в іноземних компаній нових кораблів
відповідного класу також має ряд істотних недоліків, зокрема:
тривалі строки отримання кораблів через необхідність
укладення відповідних міждержавних угод;
цілковита залежність від іноземних компаній протягом усього
життєвого циклу кораблів;
вилучення коштів, спрямованих на закупівлю кораблів та їх
забезпечення протягом усього життєвого циклу, з внутрішнього обігу
України;
занепад вітчизняного будівництва кораблів та суміжних галузей
оборонно-промислового комплексу;
втрата можливості виходу вітчизняних підприємств на
міжнародний ринок озброєнь.
Проектування та будівництво вітчизняних кораблів за замкненим
циклом на сьогодні неможливі через відсутність в Україні
відповідної економічної та технічної бази для виготовлення
корабельного озброєння (корабельної артилерії, ракетної та
мінно-торпедної зброї) і технічних засобів.
Проектування та будівництво вітчизняних кораблів з
використанням іноземного корабельного озброєння і технічних
засобів, які не виробляються в Україні, вважається оптимальним
варіантом за критеріями мінімізації вартості та усунення
зовнішньополітичних ризиків. Застосування цього варіанта дасть
змогу забезпечити:
мінімальне вилучення коштів з внутрішнього обігу України;
управління проектуванням та будівництвом кораблів;
максимально можливу незалежність під час обслуговування
кораблів протягом усього їх життєвого циклу;
виконання більшості робіт вітчизняними підприємствами та
залучення у разі потреби іноземних компаній;
підвищення науково-виробничого потенціалу вітчизняних
підприємств за рахунок освоєння іноземних технологій;
збереження наявних та створення нових робочих місць;
можливість виходу України на міжнародний ринок озброєнь.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:
створення ефективної системи координації діяльності
вітчизняних та іноземних підприємств і організацій під час
проектування та будівництва кораблів;
проектування кораблів вітчизняними проектними організаціями
із залученням мінімально необхідної кількості іноземних компаній;
розроблення вітчизняних зразків і комплексів корабельного
озброєння і технічних засобів із залученням іноземних компаній;
будівництва кораблів на вітчизняних підприємствах з
використанням сучасних енергоефективних і енергозберігаючих
технологій та іноземного корабельного озброєння і технічних
засобів, які не виробляються в Україні;
створення сучасної системи базування кораблів;
використання під час проектування кораблів технологій, які
забезпечать у період їх експлуатації збереження навколишнього
природного середовища, екологічну безпеку та підтримку екологічної
рівноваги морського середовища.
Для розв'язання проблеми необхідно:
забезпечити своєчасне та гарантоване фінансування Програми у
запланованих обсягах;
здійснити законодавче та нормативно-правове забезпечення
проектування і будівництва як на державному, так і на
міждержавному рівні;
удосконалити кадрову політику, створити нові або посилити
висококваліфікованими спеціалістами інституції, необхідні для
виконання Програми.
Строк виконання Програми - 2011-2021 роки.
Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
у військовій сфері:
оновити та поповнити корабельний склад Військово-Морських
Сил;
мати в складі Військово-Морських Сил кораблі, спроможні
виконувати завдання у віддалених районах та відкритому морі
відповідно до міжнародних зобов'язань України;
у промисловій сфері:
забезпечити розвиток вітчизняних суднобудівних підприємств та
підприємств приладобудування і машинобудування, які виготовляють
корабельне озброєння і технічні засоби з використанням
енергоефективних та енергозберігаючих технологій, за рахунок
забезпечення їх замовленнями;
у технологічній сфері:
набути досвід проектування та будівництва кораблів за
сучасними світовими технологіями;
у соціально-економічній сфері:
забезпечити стабільну роботу понад 100 підприємств у всіх
регіонах України із загальною кількістю наукових і виробничих
кадрів не менш як 10000 осіб;
у зовнішньоекономічній сфері:
пропонувати на міжнародному ринку озброєнь
конкурентоспроможні кораблі та технічні засоби;
в екологічній сфері:
вивести з бойового складу Військово-Морських Сил застарілі
бойові кораблі, експлуатація яких значною мірою призводить до
забруднення навколишнього природного середовища і не відповідає
сучасним вимогам екологічної безпеки;
у сфері міжнародних відносин:
виконувати міжнародні зобов'язання України щодо участі у
міжнародних військово-морських заходах, що сприятиме підвищенню
міжнародного іміджу України.
Ефективність виконання Програми визначається:
показником частки переоснащення функціональних одиниць
(дивізіонів, ескадр тощо) новим озброєнням та військовою технікою
у складі бойових кораблів Військово-Морських Сил;
підвищенням ступеня готовності Збройних Сил до виконання
бойових завдань;
нарощенням науково-технічного і виробничого потенціалу
держави;
збільшенням експортного потенціалу України, закріпленням її
міжнародного іміджу як розвинутої морської держави.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових
ресурсів, необхідних для виконання Програми
Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
близько 16,22 млрд. гривень.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного бюджету.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми,
уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного
бюджету.вгору