Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.12.20061757
Документ 1757-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2013, підстава - 538-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 2006 р. N 1757
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013}
Про затвердження Положення про
Міністерство освіти і науки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1393 ( 1393-2007-п ) від 05.12.2007
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки
України, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 25 грудня 2006 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
МОН є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у
сфері освіти, науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності
у системі вищої освіти та інтелектуальної власності. { Абзац
другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
2. МОН у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах
своїх повноважень МОН організовує виконання актів законодавства і
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
МОН узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з
удосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями МОН є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної
політики у сфері освіти, наукової, науково-педагогічної діяльності
та інтелектуальної власності; { Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }
створення умов для здобуття громадянами повної загальної
середньої освіти;
забезпечення розвитку освітнього, наукового потенціалу
України; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у
сфері освіти, наукової, науково-педагогічної діяльності та
інтелектуальної власності; { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }

{ Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову
систему із збереженням і захистом національних інтересів.
4. МОН відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
2) розробляє державні стандарти освіти, здійснює контроль за
їх додержанням;
3) затверджує мінімальні нормативи матеріально-технічного і
фінансового забезпечення навчальних закладів;
4) формує щороку разом з Мінекономіки та доводить до
навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН, державне
замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;
5) бере участь у розробленні норм і нормативів утримання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
6) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
оптимізації мережі державних вищих навчальних закладів,
професійно-технічних навчальних закладів, навчальних закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
7) приймає рішення щодо виконання експериментальних робочих
навчальних планів, нових освітніх програм, запровадження новітніх
педагогічних технологій;
8) забезпечує виконання освітніх та наукових програм
відродження і розвитку національної культури, української мови і
мов національних меншин, національно-культурних традицій корінних
народів і національних меншин України;
9) здійснює заходи, спрямовані на творчий розвиток
особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої
молоді;
10) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання,
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальних
закладах, здійснює науково-методичне забезпечення такої роботи;
11) вживає разом з центральними та місцевими органами
виконавчої влади заходів щодо працевлаштування випускників
професійно-технічних та вищих навчальних закладів;
12) проводить роботу з установлення еквівалентності
документів про освіту і вчені звання;
13) провадить в установленому порядку ліцензування, атестацію
та акредитацію вищих і професійно-технічних навчальних закладів
незалежно від форми власності та підпорядкування, веде Державний
реєстр навчальних закладів;
14) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої
влади потребу в кадровому забезпеченні сфери освіти, організовує
підготовку таких кадрів, у встановленому порядку відкриває при
вищих навчальних закладах і прирівняних до них закладах
післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових
установ Національної академії наук) аспірантуру, докторантуру;
15) присвоює в установленому порядку вчені звання доцента і
професора науковим та науково-педагогічним працівникам;
16) встановлює порядок атестації педагогічних працівників;
17) погоджує в установленому порядку призначення на посаду та
звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління
інших центральних органів виконавчої влади;
18) здійснює заходи щодо матеріального та морального
стимулювання працівників освіти і науки, учасників
навчально-виховного процесу;
19) організовує діяльність психологічної служби та
педагогічного патронажу в системі освіти;
20) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових
умов студентів, учнів, працівників освіти і науки, організації їх
медичного та побутового обслуговування;
21) проводить комплексний аналіз стану вітчизняної та
світової науки, здійснює прогнозування тенденцій її розвитку і
взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною та оборонною
сферою; { Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
22) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки і освіти; { Підпункт 22 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }
23) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
визначення замовників та керівників державних програм у сфері
освіти і науки; { Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

{ Підпункт 24 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

25) організовує в установленому порядку проведення державної
наукової експертизи проектів державних, міжнародних та
регіональних програм; { Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
26) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних
напрямів розвитку науки і освіти; { Підпункт 26 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }
27) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо
створення та реорганізації державних наукових установ у системі
освіти, які повністю або частково фінансуються з державного
бюджету; { Підпункт 27 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

{ Підпункт 28 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

29) здійснює на основі угод з власниками авторського права і
суміжних прав управління їх майновими правами в Україні та за її
межами;
30) організовує в установленому порядку проведення експертизи
об'єктів інтелектуальної власності, видає охоронні документи на
об'єкти інтелектуальної власності;
31) забезпечує державну реєстрацію авторського права,
державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів інтелектуальної
власності, провадить реєстрацію угод про передачу прав на
використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються
на території України;
32) видає офіційний бюлетень з питань інтелектуальної
власності;
33) координує діяльність, пов'язану з трансфером (передачею)
технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності, що
створені повністю або частково за рахунок коштів державного
бюджету;
34) подає в установленому порядку пропозиції щодо віднесення
наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;
{ Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

{ Підпункт 35 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }

36) організовує підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності;
37) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори
про співробітництво у сфері освіти, наукової, науково-педагогічної
діяльності та інтелектуальної власності; { Підпункт 37 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }
38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління;
39) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
40) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях, що належать до сфери його управління;
40-1) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів" ( 1103-16 ), у частині охорони прав на об'єкти
інтелектуальної власності у сфері поводження з генетично
модифікованими організмами, генетичної інженерії та
генетично-інженерної діяльності; { Пункт 4 доповнено підпунктом
40-1 згідно з Постановою КМ N 1393 ( 1393-2007-п ) від 05.12.2007;
в редакції Постанови КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
41) виконує інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
5. МОН має право:
1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
2) одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від
підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали,
необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;
3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
4) проводити в установленому порядку з'їзди, конференції,
семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
5) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі
групи з питань забезпечення науково-організаційного супроводження
виконання державних програм і проектів, залучати на основі
контрактів (договорів) вітчизняних та зарубіжних вчених і
спеціалістів до роботи в таких комісіях (групах), а також надання
консультацій, проведення аналізу стану та складення прогнозу
розвитку освітнього і наукового потенціалу. { Підпункт 5 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п )
від 31.05.2010 }
6. МОН в межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх
виконання.
МОН в разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти МОН підлягають реєстрації в
установленому законодавством порядку.
Рішення МОН, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і
громадянами.
7. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду
і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою
України за поданням Прем'єр-міністра України.
Міністр має заступників, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
поданням Міністра.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за
розроблення і реалізацію державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-педагогічної діяльності та інтелектуальної
власності, виконання МОН своїх завдань і функцій; { Підпункт 1
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань
освіти, наукової, науково-педагогічної діяльності та
інтелектуальної власності, визначає в межах наданих повноважень
політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи МОН і шляхи
досягнення поставлених цілей; { Підпункт 2 пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від
31.05.2010 }
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінетові
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
4) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
подання про призначення на посаду і звільнення з посади
заступників Міністра, керівників та заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується через Міністра;
5) розподіляє з обов'язки між заступниками Міністра;
{ Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
6) затверджує програми і плани роботи Міністерства, розглядає
та затверджує звіт про їх виконання;
7) підписує нормативно-правові акти МОН;
8) представляє законопроекти та доповідає з питань, що
належать до компетенції Міністерства, на пленарних засіданнях
Верховної Ради України;
9) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
10) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є МОН;
11) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління;
12) вносить Кабінетові Міністрів України подання про
призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових
органів державного управління, що діють у складі МОН;
13) затверджує за поданням керівників урядових органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, та за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність
працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та
кошторис зазначених органів;
14) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності його заступників;
15) вносить в установленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами України працівників Міністерства;
16) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства; { Підпункт 16 пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 101 ( 101-2008-п ) від
27.02.2008 }
17) укладає та розриває за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України контракти з керівниками
підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до
сфери управління Міністерства, крім керівників
професійно-технічних навчальних закладів;
18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
8. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції МОН, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), його заступників, а також інших керівних
працівників МОН.
У разі потреби до складу колегії МОН можуть входити в
установленому порядку інші особи.
Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.
Рішення колегії проводяться в життя наказами МОН.
9. У складі МОН Кабінетом Міністрів України можуть бути
утворені урядові органи державного управління (департаменти,
служби, інспекції).
10. Для присвоєння вчених звань доцента і професора в МОН
утворюється атестаційна колегія, яку очолює Міністр.
Положення про атестаційну колегію та її персональний склад
затверджуються наказом МОН.
Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення основних напрямів розвитку у сфері освіти, наукової,
науково-педагогічної діяльності та інтелектуальної власності, а
також інших питань у МОН можуть утворюватися дорадчі та
консультативні органи. Склад таких органів і положення про них
затверджує Міністр. { Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
11. Гранична чисельність працівників МОН затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату МОН затверджує Міністр за
погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про
структурні підрозділи центрального апарату МОН затверджує Міністр.
Штатний розпис і кошторис МОН затверджує Міністр за
погодженням з Мінфіном.
12. МОН є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.вгору