Про утворення робочої групи з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 29.02.2012169
Документ 169-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.06.2015, підстава - 335-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2012 р. № 169
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 335 від 27.05.2015}

Про утворення робочої групи з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 668 від 14.08.2013
№ 92 від 11.03.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 71

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 169

СКЛАД
робочої групи з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова робочої групи

Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад”, заступник голови робочої групи (за згодою)

Керівник структурного підрозділу з питань регіонального розвитку Мінрегіону, секретар робочої групи

Перший заступник Міністра юстиції

Перший заступник Міністра охорони здоров’я

Перший заступник Міністра молоді та спорту

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра фінансів

Заступник голови Держземагентства

Заступник Міністра соціальної політики - керівник апарату

Голова Нацдержслужби

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за згодою)

Директор департаменту (начальник управління) МОН

Директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук (за згодою)

Директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук (за згодою)

Директор Інституту регіональних досліджень Національної академії наук (за згодою)

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук (за згодою)

Директор Державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М. Білоконя

Директор Інституту громадянського суспільства (за згодою)

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою)

Голова Донецької обласної ради (за згодою)

Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації

Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації

Голова Харківської обласної держадміністрації

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (за згодою)

Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою)

Голова Всеукраїнської громадської організації “Асоціація малих міст України” (за згодою)

Перший заступник директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами, завідуючий відділом експертизи і аналізу розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів

Координатор з упровадження реформ Координаційного центру з упровадження економічних реформ (за згодою)

Керівник Програми Ради Європи “Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні” (за згодою)

Представник Адміністрації Президента (за згодою)

Голова Професійної спілки працівників державних установ (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 668 від 14.08.2013, № 92 від 11.03.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 169

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування

1. Робоча група з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування в Україні (далі - робоча група) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

підготовка узгоджених пропозицій щодо:

формування і реалізації державної політики у сфері удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

визначення шляхів і механізмів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері;

підвищення ефективності взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо виконання завдань з удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

4) бере участь у розробленні проектів актів законодавства з питань, зокрема, щодо:

визначення концептуальних засад удосконалення територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

підготовки плану заходів з реформування територіальної організації влади та місцевого самоврядування;

проведення експерименту з удосконалення моделі місцевого самоврядування;

урегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу робочої групи входять голова, його заступник, секретар, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, народні депутати України.

8. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою робочої групи є Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Голова робочої групи затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

9. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

10. Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає відповідний орган виконавчої влади.

13. Робоча група використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мінрегіон.вгору