Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1997 р. N 149
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.20041687
Документ 1687-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1687
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 лютого 1997 р. N 149

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого
1997 р. N 149 ( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи державного
контролю за технічним станом міського електротранспорту та
забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 30) зміни, що
додаються.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд.21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1687
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1997 р. N 149 ( 149-97-п )
1. У тексті постанови ( 149-97-п ):
слова "Державний комітет по житлово-комунальному
господарству" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет
з питань житлово-комунального господарства" у відповідному
відмінку, а слова "госпрозрахункові" в усіх відмінках виключити;
пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі потреби Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства може змінювати кількість та
місцезнаходження регіональних підрозділів технічної інспекції
міського електротранспорту".
2. У Правилах проведення державного технічного огляду
об'єктів міського електротранспорту, затверджених зазначеною
постановою ( 149-97-п ):
абзац перший пункту 1 після слів "Закону України "Про
дорожній рух" доповнити словами і цифрами "та статті 10 Закону
України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 );
перше речення пункту 3 після слова "Головдержтехінспекція"
доповнити словами "та регіональних підрозділів технічної інспекції
міського електротранспорту";
в абзаці першому пункту 4 слово "Головдержтехінспекцією"
замінити словами "регіональними підрозділами технічної інспекції
міського електротранспорту";
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Регіональний підрозділ технічної інспекції міського
електротранспорту не пізніше ніж за 20 днів до початку технічного
огляду повідомляє адміністрацію підприємства міського
електротранспорту про місце і дату проведення огляду";
у пунктах 9, 10 і першому реченні пункту 13 слова "книга
технічного стану" в усіх відмінках замінити словами "технічний
журнал" у відповідному відмінку;
пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:
"Повторний державний технічний огляд трамвайних вагонів
(тролейбусів), які не пройшли його в установлений строк,
проводиться протягом поточного року у строки, визначені
Головдержтехінспекцією, після повідомлення керівника підприємства
про усунення виявлених недоліків";
перше речення пункту 20 після слів "оформляються актами
технічного огляду" доповнити словами і цифрами "(додатки 1 і 2)";
таблиці на лицевому і зворотному боці додатка 2 до Правил
викласти у такій редакції: " ------------------------------------------------------------------ Найменування (номер)| Рік | Протяжність |Результат маршруту (ділянки) | введення в |(для трамвайної колії,| техніч- трамвайної колії, |експлуатацію| контактної мережі), | ного контактної мережі, | | кілометрів | огляду тягової підстанції | |----------------------| | |загальна |у тому числі| | | | несправна | ------------------------------------------------------------------ 1.
2.
3.
і т.д."вгору