Документ 1684-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 грудня 2009 р. N 1684-р
Київ
Про схвалення Концепції Державної
цільової економічної програми видобування
та використання газу метану вугільних родовищ
як альтернативного енергоресурсу

1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми
видобування та використання газу метану вугільних родовищ як
альтернативного енергоресурсу, що додається.
Визначити Національне агентство з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів державним
замовником Програми.
2. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів разом з іншими заінтересованими
органами виконавчої влади розробити та подати до 1 липня 2010 р.
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової економічної
програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ
як альтернативного енергоресурсу.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1684-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової економічної програми видобування
та використання газу метану вугільних родовищ
як альтернативного енергоресурсу

Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма
Викиди газу метану вугільних родовищ (далі - метан) негативно
впливають на рівень безпеки робіт у вугледобувній галузі і
посилюють парниковий ефект. Значний обсяг метану, який залишається
у шахтах після припинення гірничих робіт, створює передумови для
виникнення аварій з тяжкими наслідками.
Видобування та використання метану як альтернативного
енергоресурсу набуло промислового значення у багатьох розвинутих
країнах, насамперед у США, в яких частка його споживання становить
близько 10 відсотків загального обсягу споживання газу, а також у
Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині, Польщі та інших
країнах.
Україна посідає четверте місце у світі за обсягом ресурсів
метану, який, за науковою оцінкою, становить декілька
трильйонів куб. метрів. На сьогодні використовується близько
8 відсотків (120 млн. куб. метрів) видобутого метану. У зв'язку з
цим необхідно активізувати видобування та використання метану як
альтернативного енергоресурсу для забезпечення безаварійної роботи
вугледобувних підприємств і розв'язання екологічних проблем.
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом
Відсутність точних даних щодо обсягу ресурсів метану,
ефективних промислових технологій його видобування та
використання, незадовільні темпи організації відповідних робіт
зумовлені тим, що до останнього часу метан не розглядався як
альтернативний енергоресурс.
На сьогодні видобування та використання метану, здатного
замінити імпортований природний газ, розглядається в рамках
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року
( 145-2006-р ) як важливий фактор підвищення рівня енергетичної
безпеки країни та зниження антропогенного впливу на довкілля.
Для розв'язання проблеми і досягнення визначених Стратегією
показників необхідно розробити та виконати Державну цільову
економічну програму видобування та використання газу метану
вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу (далі -
Програма), що передбачено першочерговими заходами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2009 р. N 194
( 194-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 578).
Мета Програми
Метою Програми є створення умов для розроблення промислових
технологій видобування та використання метану як альтернативного
енергоресурсу, розв'язання проблеми забезпечення безпечного
видобування вугілля, збільшення до 1 млрд. куб. метрів на рік
частки метану в структурі енергетичного балансу держави і
запобігання його викидам.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Одним з варіантів розв'язання проблеми є залучення коштів
інвесторів для вирішення питань щодо видобування та використання
метану. Недоліком зазначеного варіанта є те, що інтереси
інвесторів не збігаються з державними. Основною метою інвесторів є
досягнення найвищої рентабельності та створення гарантованого
ринку збуту продукції, що може призвести до невиконання Програми
за іншими важливими напрямами через відсутність належного
фінансування.
Другий варіант передбачає залучення державних кредитів для
закупівлі необхідного обладнання і організації на державних
підприємствах видобування та використання метану за спеціальними
технологіями, адаптованими до умов роботи кожного з таких
підприємств. Недоліками зазначеного варіанта є те, що він потребує
значного фінансування з державного бюджету, та неможливість
точного прогнозування строків його реалізації.
Третій варіант передбачає фінансування виключно за рахунок
коштів державного бюджету робіт з видобування та використання
метану, що не відповідає реальним можливостям державного бюджету.
Четвертим, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є
розроблення та виконання Програми на основі
інноваційно-інвестиційної моделі організації діяльності з
видобування та використання метану. Реалізація початкового етапу
проектів видобування та використання метану потребує значного
фінансування і пов'язана з істотним ризиком щодо отримання
негативних результатів. Фінансування зазначеного етапу повинне
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та міжнародних
організацій. Подальшу реалізацію зазначених проектів планується
здійснювати за рахунок коштів інвесторів.
Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми
Для розв'язання проблеми необхідно:
створити безпечні умови для роботи у гірничих виробках
вугільних шахт шляхом проведення комплексної дегазації із
застосуванням методів дегазації свердловин з поверхні землі на
ділянках, що не підпадають під дію ліцензій та дозволів
вугледобувних підприємств, а також підземної дегазації;
розробити комплекс заходів і технології, необхідні для
проведення комплексної дегазації на вугільних шахтах, перелік яких
визначається Мінвуглепромом за погодженням з Держгірпромнаглядом;
активізувати застосування економічного механізму,
передбаченого Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату ( 995_801 ), з метою залучення інвестицій для
реалізації проектів з видобування та використання метану;
провести адаптацію технологій попередньої дегазації,
розроблених під час реалізації початкового етапу проектів, до умов
виконання робіт з видобування та використання метану як
альтернативного енергоресурсу;
спростити процедуру видачі підприємствам, які виконують
роботи з видобування та використання метану, документів
дозвільного характеру, пов'язаних з надрокористуванням,
землекористуванням і його транспортуванням газопроводами;
забезпечити інформування інвестора про початкові та подальші
умови реалізації проектів видобування та використання метану,
інфраструктуру регіону, на території якого планується їх
реалізація, зокрема про потенційних споживачів метану чи
продукції, яку планується виготовити з його використанням.
Програму передбачається виконати протягом 2010-2014 років.
Очікувані результати виконання
Програми, визначення її ефективності
Виконання Програми дасть змогу:
значно підвищити рівень безпеки праці шахтарів за рахунок
реалізації проектів комплексної дегазації вугільних шахт;
запобігти виникненню надзвичайних ситуацій на закритих
шахтах;
створити умови для використання значного обсягу метану як
альтернативного енергоресурсу;
забезпечити збільшення попиту на продукцію вітчизняних
виробників, зокрема труб, обладнання та матеріалів, що
використовуються для буріння спеціальних свердловин з поверхні
землі та в підземних умовах;
зменшити обсяг викидів метану;
створити більш як 14 тис. нових робочих місць, необхідних для
реалізації проектів з видобутку та використання метану.
Оцінка фінансових і матеріально-технічних
ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел.
Орієнтований обсяг фінансування Програми становить близько
4 млрд. гривень, у тому числі з державного бюджету - близько
100 млн. гривень.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми,
визначається щороку виходячи з можливостей Державного бюджету
України під час формування його показників.
Зазначені кошти спрямовуються на:
створення нормативно-правової та інформаційної бази з питань
проектування, будівництва та експлуатації свердловин, технологій
видобування та використання метану, проведення відповідних робіт;
реалізацію початкового етапу проектів видобування та
використання метану.вгору