Про утворення Ради оборони України
Постанова Верховної Ради України від 11.10.19911658-XII
Документ 1658-XII, перша редакція — Прийняття від 11.10.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Ради оборони України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 51, ст.728 )

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 серпня
1991 року "Про політичну обстановку на Україні і негайні дії
Верховної Ради по створенню умов неповторення надалі військового
перевороту" ( 1428-12 ), виходячи з положень Конституції
( 888-09 ) і Акта проголошення незалежності України ( 1427-12 )
та з метою захисту суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності і недоторканності республіки,
забезпечення її зовнішньої безпеки Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Раду оборони України. Із складом посадових осіб,
які входять до Ради оборони України, погодитись (додаток N 1).
2. Положення про Раду оборони України схвалити (додаток N 2).

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 11 жовтня 1991 року
N 1658-XII

Додаток N 1
до Постанови Верховної Ради України
від 11 жовтня 1991 року N 1658-XII
СКЛАД
посадових осіб, які входять до Ради оборони України
Голова Верховної Ради України - Голова Ради оборони України. Прем'єр-міністр України. Голова Комісії Верховної Ради України з питань оборони і
державної безпеки. Державний міністр з питань оборони, національної безпеки і
надзвичайних ситуацій України. Державний міністр з питань оборонного комплексу і конверсії України. Міністр оборони України. Міністр закордонних справ України. Голова Служби національної безпеки України. Командуючий Прикордонними військами України. Командуючий Національною гвардією України. Начальник Штабу цивільної оборони України.

Додаток N 2
до Постанови Верховної Ради України
від 11 жовтня 1991 року N 1658-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду оборони України
I. Загальні положення
1. Рада оборони України як вищий державний орган
колегіального керівництва питаннями оборони і безпеки України
утворюється відповідно до Конституції ( 888-09 ) і Акта
проголошення незалежності України ( 1427-12 ) Верховною Радою
України з метою захисту суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності та недоторканності республіки,
вироблення стратегії і постійного вдосконалення політики у сфері
оборони і державної безпеки, всебічної наукової оцінки характеру
військової загрози, визначення ставлення до сучасних війн,
ефективного контролю за виконанням завдань держави та її
інститутів по підтриманню обороноздатності України на рівні
оборонної достатності.
2. На Раду оборони України покладаються такі основні
завдання:
В мирний час: забезпечення постійної готовності військ і народного
господарства для відбиття збройної агресії, звідки б вона не
виходила; послідовна і наполеглива реалізація проголошеної Декларацією
про державний суверенітет України концепції нейтралітету,
зниження рівня воєнного протистояння, створення без'ядерної зони; співробітництво з суміжними та іншими державами з питань
взаємної безпеки; об'єднання зусиль всіх державних органів, громадських
організацій, трудових колективів і громадян України для вирішення
невідкладних завдань по підтриманню і подальшому удосконаленню
обороноздатності республіки на рівні оборонної достатності; керівництво заходами щодо захисту населення і народного
господарства республіки у мирний і воєнний час; забезпечення недоторканності державного кордону.
В загрозливий період і у разі війни: загальне керівництво відмобілізовуванням військ і
переведенням народного господарства на воєнне становище; підготовка резервів для Збройних Сил України; організація захисту населення і забезпечення його
життєдіяльності.
II. Повноваження Ради оборони України
3. В мирний час Рада оборони України діє на основі
Конституції і Акта проголошення незалежності України, законів
України.
4. Рада оборони України у своїй діяльності є підзвітною
Верховній Раді України.
5. В особливий період і під час війни Рада оборони України
бере на себе функції державної влади і управління, забезпечення
мобілізації людських та матеріальних ресурсів на відбиття
збройної агресії відповідно до чинного законодавства.
6. Рада оборони України має такі основні повноваження: здійснює контроль за фактичним виконанням усіма державними і
господарськими органами, підприємствами та організаціями
прийнятих рішень і установлених завдань у сфері оборони і
державної безпеки; заслуховує звіти посадових осіб і воєначальників про
виконання установлених функцій і завдань з питань оборони; вживає до керівників, які виявили непрофесіоналізм або
халатність у вирішенні питань оборони і державної безпеки,
заходів адміністративного впливу аж до усунення від займаної
посади.
7. Рішення Ради оборони України є обов'язковими для
державних, господарських і військових органів, всіх об'єднань,
підприємств, установ, організацій і громадян на території України.
8. Планування роботи, контроль за виконанням рішень та
ведення документації Ради оборони України покладається на
відповідального секретаря Ради оборони України, який призначається
Головою Верховної Ради України.вгору