Документ 149-97-п, поточна редакція — Редакція від 16.12.2004, підстава - 1687-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 лютого 1997 р. N 149
Київ
Про вдосконалення системи державного
контролю за технічним станом міського
електротранспорту та забезпеченням
безпеки руху трамвайних вагонів і
тролейбусів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1687 ( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
( У тексті постанови слова "Державний комітет по
житлово-комунальному господарству" в усіх відмінках
замінено словами "Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства" у відповідному
відмінку, а слова "госпрозрахункові" в усіх відмінках
виключено згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2004-п )
від 16.12.2004 )

З метою посилення контролю за технічним станом міського
електротранспорту та на виконання Закону України "Про дорожній
рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства функції з реєстрації та обліку
трамвайних вагонів і тролейбусів, а також здійснення державного
контролю за технічним станом міського електротранспорту та
забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів. У зв'язку з цим Державному комітетові з питань
житлово-комунального господарства сформувати систему державної
технічної інспекції міського електротранспорту у складі Головної
державної технічної інспекції міського електротранспорту та
регіональних підрозділів технічної інспекції міського
електротранспорту у мм. Донецьку, Запоріжжі, Києві, Львові та
Харкові. У разі потреби Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства може змінювати кількість та
місцезнаходження регіональних підрозділів технічної інспекції
міського електротранспорту. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1687 ( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
2. Затвердити Положення про Головну державну технічну
інспекцію міського електротранспорту та Правила проведення
державного технічного огляду об'єктів міського електротранспорту
(додаються).
3. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства на 10 одиниць для створення Головної державної
технічної інспекції міського електротранспорту. Міністерству фінансів передбачити у Державному бюджеті
України на 1997 рік необхідні асигнування.
4. Установити, що за умовами оплати праці головний державний
технічний інспектор міського електротранспорту прирівнюється до
начальника управління державного комітету.
5. Головному управлінню державної служби при Кабінеті
Міністрів України, Державному комітетові з питань
житлово-комунального господарства, Міністерству праці та
Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України
узгоджений проект розпорядження щодо віднесення до відповідних
категорій посад державних службовців посади Головної державної
технічної інспекції міського електротранспорту.
6. Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства у двомісячний термін за погодженням з Міністерством
фінансів, Міністерством економіки затвердити положення про
регіональні підрозділи технічної інспекції міського
електротранспорту, на які покласти функції з реєстрації та обліку
трамвайних вагонів і тролейбусів, а також проведення робіт,
пов'язаних з державним технічним оглядом міського
електротранспорту, і тарифи на виконання робіт зазначеними
підрозділами.
7. Донецькій, Запорізькій, Львівській, Харківській обласним
та Київській міській державним адміністраціям виділити приміщення
регіональним підрозділам технічної інспекції міського
електротранспорту.
8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
виконавчим органам міських рад забезпечити додержання
встановленого порядку проведення реєстрації та обліку трамвайних
вагонів і тролейбусів, а також державного технічного огляду
об'єктів міського електротранспорту.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1997 р. N 149
ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну технічну інспекцію
міського електротранспорту
1. Головна державна технічна інспекція міського
електротранспорту (далі - Головдержтехінспекція) відповідно до
вимог Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) проводить
реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також
здійснює державний контроль за технічним станом міського
електротранспорту незалежно від форм власності підприємств та
забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів.
2. Головдержтехінспекція у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, державними стандартами України, наказами
Держжитлокомунгоспу, цим Положенням.
3. Основними завданнями Головдержтехінспекції є: проведення реєстрації та обліку трамвайних вагонів і
тролейбусів, здійснення державного контролю за технічним станом
міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху
трамвайних вагонів і тролейбусів; здійснення контролю за додержанням підприємствами міського
електротранспорту Закону України "Про дорожній рух", державних
стандартів України, Правил дорожнього руху, Правил експлуатації
трамвая та тролейбуса, інших нормативних актів, які регламентують
роботу міського електротранспорту; участь у проведенні експертної оцінки відповідності
конструкцій рухомого складу, обладнання та устаткування міського
електротранспорту вимогам щодо забезпечення безпеки руху
трамвайних вагонів і тролейбусів.
4. Головдержтехінспекція відповідно до покладених завдань: контролює додержання підприємствами міського
електротранспорту вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил
дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса і
вимагає усунення виявлених недоліків та порушень; організовує роботу з реєстрації та ведення обліку рухомого
складу; проводить державний технічний огляд міського
електротранспорту та аналізує рівень його технічного стану і
безпеки експлуатації, готує пропозиції з питань розвитку галузі; веде облік та проводить в установленому порядку розслідування
обставин і причин аварій та дорожньо-транспортних пригод з рухомим
складом міського електротранспорту, розробляє заходи щодо
підвищення рівня безпеки руху; здійснює методичне і організаційне керівництво регіональними
підрозділами технічної інспекції міського електротранспорту,
визначає основні напрями їх діяльності і узагальнює досвід роботи; скасовує необгрунтовані рішення регіональних підрозділів
технічної інспекції міського електротранспорту та розглядає скарги
на дії їх працівників; бере участь у розробленні нормативних актів з питань роботи
міського електротранспорту; сприяє організації підвищення кваліфікації керівників та
спеціалістів підприємств міського електротранспорту; бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків
трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання та устаткування
міського електротранспорту, а також вузлів і агрегатів, які
безпосередньо впливають на безпеку руху; погоджує питання,
пов'язані з їх вітчизняним виробництвом та придбанням за імпортом; контролює виконання рішень, прийнятих Держжитлокомунгоспом та
іншими органами виконавчої влади з питань організації роботи
міського електротранспорту, і власних рішень; подає Держжитлокомунгоспу річні та квартальні звіти про
результати діяльності Головдержтехінспекції.
5. Головдержтехінспекція має право: проводити у встановленому порядку перевірку умов утримання і
експлуатації рухомого складу, обладнання та устаткування міського
електротранспорту; безперешкодно відвідувати підприємства міського
електротранспорту з метою здійснення контролю за додержанням ними
вимог нормативних актів; ознайомлюватися з документами, що стосуються технічного стану
об'єктів міського електротранспорту, одержувати інформацію,
необхідну для виконання своїх завдань; вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій,
виконавчих органів міських рад, керівників підприємств міського
електротранспорту пропозиції, спрямовані на запобігання порушенням
нормативних актів. Про факти грубих порушень інформувати органи
прокуратури; надсилати керівникам підприємств міського електротранспорту
обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення
недоліків та порушень у роботі міського електротранспорту; забороняти (припиняти) експлуатацію рухомого складу на
окремих маршрутах і дільницях, а також обладнання та устаткування
міського електротранспорту до усунення причин порушення вимог
нормативних актів, що може загрожувати життю і здоров'ю
працівників підприємств міського електротранспорту та пасажирів; забороняти використання рухомого складу, обладнання та
устаткування міського електротранспорту, а також запасних частин у
разі невідповідності їх вимогам нормативних актів; порушувати перед керівниками підприємств міського
електротранспорту питання про накладення стягнення на осіб, винних
у порушенні вимог нормативних актів; залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших
організацій для проведення перевірок технічного стану об'єктів
міського електротранспорту; вносити Держжитлокомунгоспу і підприємствам міського
електротранспорту пропозиції з питань поліпшення роботи цих
підприємств на підставі результатів розслідування обставин і
причин аварій та дорожньо-транспортних пригод з рухомим складом
міського електротранспорту; брати участь у проведенні перевірок знань посадових осіб
підприємств міського електротранспорту з Правил експлуатації
трамвая та тролейбуса.
6. Свою діяльність Головдержтехінспекція провадить у
взаємодії з органами Держнаглядохоронпраці, Державтоінспекції,
місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами міських
рад.
7. Керівництво Головдержтехінспекцією здійснюється головним
державним технічним інспектором міського електротранспорту, який
призначається на посаду головою Держжитлокомунгоспу.
8. Посадовим особам Головдержтехінспекції видається
посвідчення за зразком, затвердженим Держжитлокомунгоспом.
9. Дії працівників Головдержтехінспекції можуть бути
оскаржені у порядку, встановленому законодавством.
10. Головдержтехінспекція та регіональні підрозділи технічної
інспекції міського електротранспорту мають бланк і печатку із
своїм найменуванням за зразками, затвердженими
Держжитлокомунгоспом.
11. Структура і штатний розпис Головдержтехінспекції та
регіональних підрозділів технічної інспекції міського
електротранспорту затверджуються Держжитлокомунгоспом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 1997 р. N 149
ПРАВИЛА
проведення державного технічного огляду
об'єктів міського електротранспорту

1. Ці Правила розроблено відповідно до статті 35 Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та статті 10 Закону України
"Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ) для забезпечення
безпечної експлуатації і утримання міського електротранспорту і
встановлюють єдиний порядок проведення та документального
оформлення державного технічного огляду пасажирських, спеціальних
та навчальних трамвайних вагонів і тролейбусів, які експлуатуються
на дорогах загального користування, трамвайних колій, контактних
мереж, тягових підстанцій з кабельними мережами (далі - тягові
підстанції). ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 ) Правила обов'язкові для виконання всіма підприємствами
міського електротранспорту незалежно від форм власності.
2. Державний технічний огляд (далі - технічний огляд)
міського електротранспорту проводиться щорічно. Залежно від пори
року крім загального технічного стану перевіряється функціонування
систем і агрегатів сезонного призначення (опалення, вентиляції,
протиюзових, антифризних тощо). На вантажних і спеціальних трамвайних вагонах (тролейбусах)
перевіряється наявність та справність передбаченого технічною
документацією стаціонарного обладнання, кольорографічного
пофарбування і написів.
3. Технічний огляд проводиться комісією із числа спеціалістів
Головної державної технічної інспекції міського електротранспорту
(далі - Головдержтехінспекція) та регіональних підрозділів
технічної інспекції міського електротранспорту за участю
представників Держнаглядохоронпраці та Державтоінспекції в
присутності інженерно-технічних працівників підприємств міського
електротранспорту. Персональний склад комісії затверджується
головним державним технічним інспектором міського
електротранспорту за погодженням з іншими заінтересованими
організаціями. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
4. Технічний огляд проводиться згідно з договорами між
підприємствами міського електротранспорту та
регіональними підрозділами технічної інспекції міського
електротранспорту за графіками планового технічного огляду, які
складаються ними щорічно до початку наступного року із зазначенням
місця та дати його проведення. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2004-п ) від
16.12.2004 ) Ці графіки погоджуються з адміністрацією підприємства
міського електротранспорту, місцевими органами
Держнаглядохоронпраці та Державтоінспекції і затверджуються
головним державним технічним інспектором міського
електротранспорту.
5. Регіональний підрозділ технічної інспекції міського
електротранспорту не пізніше ніж за 20 днів до початку технічного
огляду повідомляє адміністрацію підприємства міського
електротранспорту про місце і дату проведення огляду. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1687 ( 1687-2004-п ) від
16.12.2004 )
6. З метою запобігання аваріям та дорожньо-транспортним
пригодам, здійснення контролю за технічним станом трамвайних
вагонів (тролейбусів), які безпосередньо перебувають в
експлуатації, Головдержтехінспекція може проводити позачерговий
вибірковий технічний огляд рухомого складу без попереднього
повідомлення адміністрації підприємств.
7. Технічний огляд трамвайних вагонів (тролейбусів)
проводиться безпосередньо на базі підприємства міського
електротранспорту за місцем його реєстрації, для чого на
підприємстві обладнуються спеціальні пункти технічного огляду. Ці
пункти розміщуються на впорядкованій території і повинні мати
оснащену оглядову канаву, перевірені контрольні прилади та
інструменти, а також приміщення для роботи комісії. Обов'язковою
умовою є наявність обладнання та устаткування, яке дає змогу
проводити діагностику гальмівних систем та рульового управління,
контроль якості електричної ізоляції та наявності електричного
потенціалу на корпусі (для тролейбуса), перевірку сили і напрямку
світла фар, дії штангоуловлювачів та тиску струмоприймачів на
контактний провід, перевірку геометричних розмірів бандажів
колісних пар (для трамвая).
8. Підприємства міського електротранспорту зобов'язані подати
трамвайні вагони (тролейбуси) для технічного огляду в термін,
визначений графіком. Технічний огляд трамвайних вагонів і тролейбусів, як правило,
проводиться без зменшення кількості їх випуску на лінію.
9. У ході технічного огляду трамвайних вагонів (тролейбусів)
адміністрація підприємства подає комісії документи про їх
реєстрацію і облік, а також технічні паспорти, технічні журнали та
документ про внесення плати за проведення робіт, пов'язаних з
технічним оглядом. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
10. У разі неможливості подати трамвайний вагон (тролейбус)
для технічного огляду через його несправність або з інших причин
адміністрація підприємства повідомляє про це комісію і подає їй
технічний журнал цього трамвайного вагона (тролейбуса). ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
11. Трамвайні вагони (тролейбуси), які в період проведення
технічного огляду перебувають у ремонті, підлягають технічному
огляду після його закінчення.
12. Справним вважається трамвайний вагон (тролейбус),
зовнішній вигляд, технічний стан та укомплектованість якого
відповідають вимогам Правил дорожнього руху і Правил експлуатації
трамвая та тролейбуса.
13. У технічному паспорті та технічному журналі кожного
трамвайного вагона (тролейбуса), який прийнято за результатами
технічного огляду, державний технічний інспектор міського
електротранспорту робить відмітку - Справний, зазначає дату, своє
прізвище, ставить підпис та особистий штамп. На кожний трамвайний
вагон (тролейбус), який прийнято за результатами технічного
огляду, видається талон за формою згідно з додатком N 3. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
14. Якщо трамвайний вагон (тролейбус) визнано технічно
несправним, відмітка про його технічний стан не робиться і
технічний талон не видається. Експлуатація трамвайного вагона (тролейбуса) без наявності
запису про проходження технічного огляду і талона забороняється. У
разі втрати талона його дублікат видається Головдержтехінспекцією
після перевірки технічного стану трамвайного вагона (тролейбуса). Повторний державний технічний огляд трамвайних вагонів
(тролейбусів), які не пройшли його в установлений строк,
проводиться протягом поточного року у строки, визначені
Головдержтехінспекцією, після повідомлення керівника підприємства
про усунення виявлених недоліків. ( Пункт 14 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
15. Технічний огляд трамвайних колій, контактних мереж та
тягових підстанцій проводиться помаршрутно.
16. Під час державного технічного огляду трамвайних колій,
контактних мереж та тягових підстанцій адміністрація підприємства
подає комісії документи про введення їх в експлуатацію, акти
попереднього технічного огляду та документ про внесення плати за
проведення поточного технічного огляду і забезпечує автовишкою,
перевіреними контрольними приладами, інструментом і шаблонами. Технічний огляд контактної мережі та тягових підстанцій
проводиться членами комісії в присутності фахівців підприємства,
які мають відповідну кваліфікацію та право на виконання таких
робіт згідно з вимогами правил влаштування та експлуатації
електроустановок.
17. Справною вважається трамвайна колія, контактна мережа та
тягова підстанція, технічний стан яких відповідає вимогам Правил
дорожнього руху і Правил експлуатації трамвая та тролейбуса.
18. У технічному паспорті трамвайної колії, контактної мережі
та тягової підстанції кожного маршруту, які пройшли технічний
огляд, державний технічний інспектор міського електротранспорту
робить відмітку - Справна, зазначає дату, своє прізвище, ставить
підпис та особистий штамп.
19. За продовження терміну експлуатації трамвайних вагонів
(тролейбусів), трамвайних колій, контактних мереж та тягових
підстанцій, які не пройшли технічного огляду в установлені терміни
або визнані за результатами технічного огляду несправними,
керівники підприємств несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
20. Результати технічного огляду трамвайних вагонів
(тролейбусів), трамвайних колій, контактних мереж та тягових
підстанцій оформляються актами технічного огляду (додатки 1 і 2) в
трьох примірниках, який підписується державним технічним
інспектором міського електротранспорту і керівником підприємства.
По одному примірнику акта надсилається Головдержтехінспекції,
місцевому органу виконавчої влади і підприємству. Акт зберігається
протягом трьох років. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
21. Головдержтехінспекція за наслідками технічного огляду
складає звіт про наявність, приналежність і технічний стан
міського-електротранспорту, а в разі потреби подає пропозиції
керівникам підприємств міського електротранспорту та місцевим
органам виконавчої влади.
Додаток N 1
до Правил проведення державного технічного
огляду об'єктів міського електротранспорту
Лицевий бік
АКТ
державного технічного огляду трамвайного вагона (тролейбуса)
"______"________________ 199 ____ р.
Комісія у складі державного технічного інспектора міського
електротранспорту __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
за участю членів комісії __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
провела технічний огляд таких трамвайних вагонів (тролейбусів),
що перебувають на балансі ________________________________________
(найменування підприємства)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Тип | Модель | Рік |Заводсь-|Інвента-|Резуль- | Номер | |рухомого| |виготов-| кий |рний |тат | талона | | складу | | лення | номер |номер |техніч- | про | | | | | | |ного |проход- | | | | | | |огляду |ження | | | | | | | |технічного| | | | | | | | огляду | | | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |1. | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |2. | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |і т.д. | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Висновок за результатами технічного огляду:
пройшли технічний огляд ____________________ одиниць
не пройшли технічного огляду ________________ одиниць
У тому числі з причин: поточного ремонту або його очікування__________ одиниць
капітального ремонту ____________________ одиниць
невідповідності вимогам Правил дорожнього руху,
Правил експлуатації трамвая та тролейбуса _________ одиниць
Зворотний бік Зокрема через:
несправність гальмівної системи ___________ одиниць
несправність рульового управління _________ одиниць
перевищення норм зносу бандажів (шин) ____________ одиниць
несправність в роботі дверей ________________ одиниць
ненадійний стан та кріплення
зчіпних пристроїв ________________ одиниць
несправність звукової та
світлової сигналізації ________________ одиниць
інші несправності ________________ одиниць
Не подано на технічний огляд ________________ одиниць
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Тип | Модель | Рік ви-|Заводсь-| Інвен- | Причини|Відмітка | |рухомого| | готов- |кий | тарний |непода- | про | | складу | | лення |номер | номер |ння на | здачу | | | | | | |техніч- |технічного| | | | | | | ний | талона | | | | | | | огляд | | | | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |1. | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |2. | | | | | | | |————————+————————+————————+————————+————————+————————+——————————| |і т.д | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— "________"_________________199___ р.
Державний технічний інспектор __________ ________________ міського електротранспорту (підпис) (прізвище)
Члени комісії: ___________ ____________________
(підпис) (прізвище) ___________ ____________________
(підпис) (прізвище) ___________ ____________________
(підпис) (прізвище)
Бухгалтер (або особа, що __________ ____________________ веде облік трамвайних (підпис) (прізвище) вагонів, тролейбусів)
Керівник підприємства __________ ____________________
(підпис) (прізвище)

Додаток N 2
до Правил проведення державного
технічного огляду об'єктів міського
електротранспорту
Лицевий бік
АКТ
державного технічного огляду трамвайної колії,
контактної мережі, тягової підстанції
/потрібне підкреслити/
"______"________________ 199 ____ р.
Комісія у складі державного технічного інспектора міського
електротранспорту __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали) за участю членів комісії ________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
провела технічний огляд таких маршрутів трамвайної колії,
контактної мережі та тягових підстанцій, що перебувають на балансі __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування підприємства)
------------------------------------------------------------------ Найменування (номер)| Рік | Протяжність |Результат маршруту (ділянки) | введення в |(для трамвайної колії,| техніч- трамвайної колії, |експлуатацію| контактної мережі), | ного контактної мережі, | | кілометрів | огляду тягової підстанції | |----------------------| | |загальна |у тому числі| | | | несправна | ------------------------------------------------------------------ 1.
2.
3.
і т.д.
Висновок за результатами технічного огляду:
Технічний огляд пройшли ____________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
Технічного огляду не пройшли _______________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
У тому числі з причин:
капітального ремонту ______________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
невідповідності вимогам Правил технічної
експлуатації електроустановок і
Правил експлуатації трамвая та
тролейбуса _______________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
Зворотний бік Зокрема через:
перевищення норм зносу трамвайних рейок
або контактного проводу ______________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
наявність небезпечних просідань трамвайної
колії або провисань контактного
проводу ____________________________________ маршрутів/км
невідповідність геометричних параметрів трам-
вайної колії та контактної мережі вимогам
Правил експлуатації трамвая та
тролейбуса ___________________________________ маршрутів/км
незадовільний стан шпал та кріплень
полотна або підвісок контактних
мереж ____________________________________ маршрутів/км
неналежне ведення документації _______________ підстанцій/
одиниць
неналежний стан будівель та
прилеглої території ___________________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць несправність блокуючих пристроїв
та сигналізації _______________________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць з інших причин _______________________________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
Не підготовлено для технічного огляду _________ маршрутів/км
підстанцій/одиниць
в тому числі: ------------------------------------------------------------------ Найменування (номер)| Рік | Протяжність |Результат маршруту (ділянки) | ведення в |(для трамвайної колії,| техніч- трамвайної колії, |експлуатацію| контактної мережі), | ного контактної мережі, | | кілометрів | огляду тягової підстанції | |----------------------| | |загальна |у тому числі| | | | несправна | ------------------------------------------------------------------ 1.
2.
3.
і т.д.
"________"_________________199___ р.
Державний технічний інспектор _____________ ________________ міського електротранспорту (підпис) (прізвище)
Члени комісії: _____________ ________________
(підпис) (прізвище) _____________ ________________
(підпис) (прізвище) _____________ ________________
(підпис) (прізвище)
Бухгалтер (або особа, що веде облік __________ _______________ об'єктів міського електротранспорту) (підпис) (прізвище)
Керівник підприємства _____________ ____________
(підпис) (прізвище)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2004-п ) від 16.12.2004 )
Додаток N 3
до Правил проведення державного технічного
огляду об'єктів міського електротранспорту

ОПИС
талона про проходження державного технічного огляду
трамвайного вагона (тролейбуса)

1. Талон виготовляється із цупкого паперу розміром 105х75
міліметрів. Фон лицевого боку талона - білий.
2. На лицевому боці талона наноситься: ліворуч (у верхньому кутку) - рамка розміром 15х50 мм для
написання інвентарного номера трамвая (тролейбуса); нижче слово "Україна" та зображення емблеми міського
електротранспорту, під ним напис "Міський електротранспорт"; праворуч на полі розміром 50х50 мм дві останні цифри року, в
якому трамвайний вагон (тролейбус) підлягає технічному огляду,
нижче на полі розміром 15х50 мм - порядковий номер талона.
3. На зворотному боці талона зазначаються тип і модель
трамвая (тролейбуса), найменування підприємства, дата та відмітка
про результат технічного огляду, підпис і особистий штамп
інспектора Головної державної технічної інспекції міського
електротранспорту. Внизу талона виконано напис "Експлуатація трамвайного вагона
(тролейбуса) без талона ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ".
Продовження додатка N 3
ТАЛОН
про проходження державного технічного огляду
трамвайного вагона (тролейбуса)
Лицевий бік
—————————————————————————————————————————— | | | УКРАЇНА 98 | | | | емблема | | | | Міський | | електротранспорт 09346 | ——————————————————————————————————————————
Зворотний бік
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Тип____________ Модель__________ | |Найменування підприємства ———————————————————— | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Дата |Відмітка про резуль- |Підпис, особистий | | |тат технічного огляду|штамп | | | | | |—————————————————————+—————————————————————+————————————————————| | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |Експлуатація трамвайного вагона (тролейбуса) без талона | |ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору