Про Положення про Головне архівне управління України
Указ Президента України від 27.10.19991400/99
Документ 1400/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2000, підстава - 486/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 486/2000 від 22.03.2000 )
Про Положення про Головне
архівне управління України

1. Затвердити Положення про Головне архівне управління
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 жовтня 1999 року
N 1400/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 жовтня 1999 року N 1400/99
ПОЛОЖЕННЯ
про Головне архівне управління України

1. Головне архівне управління України (Головархів України) є
центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністрів України.
Головархів України забезпечує проведення державної політики у
сфері архівної справи та діловодства, здійснює управління архівною
справою, несе відповідальність за її стан і подальший розвиток,
координує діяльність архівних установ України.
2. Головархів України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
Головархів України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України. У межах своїх повноважень Головархів України
організовує та систематично контролює виконання актів
законодавства.
3. Основними завданнями Головархіву України є:
участь у формуванні і проведенні державної політики у сфері
архівної справи та діловодства;
розроблення та забезпечення виконання державних програм
розвитку архівної справи;
контроль і нормативно-методичне забезпечення ведення архівної
справи та діловодства.
4. Головархів України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє цільові програми розвитку архівної справи,
визначає заходи щодо їх виконання;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України;
3) визначає вимоги щодо схоронності документів Національного
архівного фонду, здійснює контроль за дотриманням цих вимог,
організовує зберігання архівних документів, що перебувають у
власності держави, та копіювання їх для страхового фонду;
4) організовує формування Національного архівного фонду, в
тому числі поповнення його складу документами історико-культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами
іноземного походження, що стосуються її історії;
5) організовує приймання на державне зберігання архівних
документів від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ і
організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників;
6) здійснює контроль за збиранням на території України
старовинних архівних документів, реалізує переважне право держави
на придбання документів Національного архівного фонду в разі їх
продажу;
7) організовує та веде державну реєстрацію документів
Національного архівного фонду;
8) установлює порядок ведення державного обліку документів
Національного архівного фонду, здійснює контроль за дотриманням
цього порядку;
9) веде централізований державний облік документів
Національного архівного фонду, документів історико-культурної
спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документів
іноземного походження, що стосуються історії України;
10) здійснює контроль за дотриманням права власності на
документи Національного архівного фонду;
11) організовує роботу, пов'язану з віднесенням документів
Національного архівного фонду до унікальних документальних
пам'яток та включенням їх до Державного реєстру національного
культурного надбання;
12) погоджує рішення експертних комісій про виключення
документів з Національного архівного фонду;
13) здійснює контроль і нормативно-методичне забезпечення
діловодства та архівної справи в органах державної влади, на
підприємствах, в установах і організаціях, зокрема встановлює
порядок передавання документів поточного діловодства зазначених
юридичних осіб до їх архівних підрозділів і визначає строки
зберігання таких документів;
14) надає в установленому порядку юридичним і фізичним особам
платні послуги з використання інформації архівних документів, а
також на договірних засадах організовує роботи із забезпечення
схоронності та науково-технічного опрацювання документів на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджує ціни й
тарифи на зазначені роботи та послуги;
15) установлює порядок зупинення діяльності архівних установ,
які не забезпечують схоронність документів Національного архівного
фонду або порушують вимоги державної реєстрації цих документів,
здійснює контроль за його дотриманням;
16) надає юридичним та фізичним особам, які мають документи
Національного архівного фонду, допомогу в зберіганні та
реставрації цих документів, створює копії унікальних
документальних пам'яток для їх страхових фондів та фондів
користування;
17) створює інформаційно-пошукові системи до архівних
документів, у тому числі шляхом впровадження автоматизованих
технологій;
18) установлює порядок користування документами Національного
архівного фонду, що зберігаються в державних архівних установах,
здійснює контроль за дотриманням цього порядку, дає рекомендації
щодо порядку користування документами Національного архівного
фонду, які зберігаються в інших місцях;
19) інформує громадськість про документи Національного
архівного фонду, що можуть бути використані юридичними та
фізичними особами;
20) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Головархіву України, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
21) публікує документи Національного архівного фонду, видає
журнал "Архіви України", наукову, науково-популярну, навчальну,
довідкову літературу, рекламно-інформаційні матеріали з архівної
справи і діловодства;
22) організовує і координує науково-дослідну та методичну
роботу в галузі архівознавства, документознавства, археографії,
поширює науково-технічну інформацію з цих питань;
23) затверджує галузеві стандарти, бере участь у роботах,
пов'язаних зі стандартизацією та сертифікацією в галузі
інформації, архівної справи та діловодства;
24) погоджує правила, інструкції, методичні рекомендації та
навчальні програми з питань архівної справи і діловодства,
розроблені іншими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами і
організаціями;
25) забезпечує в межах визначених законодавством повноважень
виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави;
26) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
27) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України разом із
відповідними центральними органами виконавчої влади пропозиції про
створення галузевих державних архівів;
28) разом з відповідними центральними органами виконавчої
влади розробляє та затверджує положення про галузеві державні
архіви;
29) в установленому законодавством порядку погоджує
призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих
державних архівних установ;
30) дає рекомендації щодо організації роботи міських
державних архівів, а також архівних підрозділів державних наукових
установ, музеїв та бібліотек, в яких перебувають на постійному
зберіганні документи Національного архівного фонду;
31) затверджує типове положення про архівні підрозділи
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних і комунальних підприємств, установ і організацій;
32) дає рекомендації щодо порядку діяльності спеціалізованих
архівних установ, створених місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового
зберігання архівних документів, що не входять до складу
Національного архівного фонду;
33) забезпечує реалізацію державної політики зайнятості,
опрацьовує заходи забезпечення державних архівних установ
висококваліфікованими працівниками, координує підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників архівних
установ, управляє в межах повноважень, визначених законодавством
України, охороною праці;
34) забезпечує правовий та соціальний захист працівників
державних архівних установ;
35) здійснює в установленому порядку міжнародне
співробітництво в галузі архівної справи;
36) надає дозвіл на вивезення з території України документів
Національного архівного фонду з метою тимчасового їх експонування
або реставрації;
37) установлює порядок ввезення в Україну або транзиту через
її територію іноземних архівних документів, здійснює контроль за
дотриманням цього порядку;
38) подає Кабінету Міністрів України пропозиції про обмеження
доступу до документів Національного архівного фонду, що є
державною власністю, громадян тих держав, у яких передбачено
обмеження доступу до їх державних архівів громадян України;
39) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Головархів України має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також
від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) вимагати від власників архівних документів подання їх на
експертизу цінності у разі загрози знищення або значного
погіршення стану зазначених документів;
4) вимагати від службових осіб органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій, керівних органів об'єднань громадян усунення
недоліків у забезпеченні схоронності документів Національного
архівного фонду та веденні діловодства;
5) зупиняти діяльність архівних установ, які не забезпечують
схоронність документів Національного архівного фонду або порушують
вимоги щодо їх державної реєстрації;
6) обмежувати відповідно до законодавства доступ до
документів Національного архівного фонду, що зберігаються у
державних архівах;
7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України з питань архівної справи і діловодства;
8) скликати в установленому порядку наради, проводити наукові
конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
9) порушувати в установленому порядку питання про притягнення
до відповідальності службових осіб і громадян, винних у порушенні
законодавства про Національний архівний фонд і архівні установи.
6. Працівники Головархіву України мають право відвідувати за
його завданням інші центральні органи виконавчої влади, органи
Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і
організації усіх форм власності, а також мають право доступу до їх
документів, за винятком тих, що спеціально охороняються
законодавством.
7. Головархів України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав.
8. Головархів України в межах своїх повноважень на основі та
на виконання законодавства України видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Головархіву
України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, підприємствами, установами і організаціями усіх форм
власності та громадянами.
Головархів України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Головархіву України підлягають
реєстрації у встановленому порядку.
9. Головархів України очолює начальник, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
Начальник Головархіву України має заступника, який
призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до
законодавства.
Начальник Головархіву України здійснює керівництво дорученими
йому сферами діяльності та несе персональну відповідальність перед
Президентом України, Кабінетом Міністрів України за стан справ у
цих сферах, визначає ступінь відповідальності заступника
начальника та керівників структурних підрозділів.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Головархіву України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Головархіві України утворюється колегія
у складі начальника (голова колегії), заступника начальника за
посадою та інших керівних працівників Головархіву України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, а також установ і
організацій, що належать до сфери управління Головархіву України.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Головархіву
України.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів розвитку сфери архівної справи та діловодства,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Головархіві
України може утворюватися наукова рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
Склад наукової ради і положення про неї затверджує начальник
Головархіву України.
У Головархіві України з урахуванням специфіки його діяльності
можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи.
Склад цих органів і положення про них затверджує начальник
Головархіву України.
12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Головархіву України затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Головархіву України затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
Штатний розпис та кошторис доходів і видатків центрального
апарату Головархіву України затверджуються в установленому
законодавством порядку.
Положення про структурні підрозділи Головархіву України
затверджує його начальник.
13. Головархів України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвгору